17. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 10. 2008

Okupace tehdy. A co dnes?

K 40. výročí podepsání dočasného pobytu sovětských vojsk -- krátké porovnání smluvních podmínek

Včera ve čtvrtek 16. října 2008, si občané Československa připomněli velmi frustrující, již čtyřicáté výročí podpisu Smlouvy mezi ČSSR a SSSR o dočasném pobytu sovětských vojsk. Následující volební sobota 18. 10. 2008 pak výročí jejího pohotového schválení Národním shromážděním ČSSR. To rozhodlo drtivou většinou, proti vůli rovněž drtivé většiny, ovšem "pouhých" občanů republiky. Je paradoxní, že 40 let poté mají poslanci našeho demokratického parlamentu projednávat a schvalovat smlouvy prý naprosto odlišné a těžko srovnatelné, avšak také o pobytu cizích vojáků. Smlouvu s USA o výstavbě a provozu amerického radaru v Brdech a o pobytu vojáků USA v Česku. Kacířsky mne tedy napadlo porovnat ji s paragrafy oné smlouvy z roku 1968. Ta, podepsaná už čtyřicet předsedou rady ministrů SSSR a našim tehdejším předsedou vlády ČSSR je však dodnes tajná. Přitom smlouva tajná není už čtyřicet let....

Čestí poslanci ji prý mohou vidět až po nepříjemné proceduře žádostí... MZv operuje s tím, že "nedostali souhlas Ruska k odtajnění", avšak ještě o ten souhlas od roku 92 nepožádali ! MZV její znění nemůže obyčejnému občanovi ČR poskytnout. Dle oficiálního vyjádření však na odtajnění od roku 1992 pracují, takže je velká naděje, že se možná na padesáté nebo šedesáté výročí zveřejnění dnes již neplatných smluv dočkáme. Nicméně už 18.10.1968 dle slov tehdejšího předsedajícího nebyla tajná a od počátku devadesátých let je součástí archivu tisků českého Parlamentu, kde je evidována jako parlamentní tisk č. 208 27. schůze Národního shromáždění ČSSR. Tak takto vypadá znalost a kompetence úředníků této vlády. "... schůze Národního shromáždění je veřejná a text smlouvy, k níž se má Národní shromáždění vyjádřit, není již přísně tajný", konstatoval v říjnu 1968 předseda NS Smrkovský. Předseda vlády, pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí Ing. Černík 18.10.1968 při projednávání souhlasu s okupační smlouvou dostal za úkol smlouvu odůvodnit:

"...zkušenosti nás několikráte v historii poučily, že není možné přehlížet důsledky, které vyvolává náš vnitřní společenský pohyb a naše vnitřní činnost v mezinárodních vztazích, Československá socialistická republika není izolovaným ostrovem, odděleným od vnějšího světa.

Základním východiskem veškerého hodnocení naší činnosti z mezinárodního hlediska musí být plné respektování existence dvou světových soustav a příslušnosti Československa k socialistickému společenství. To je nejen naše vlastní přesvědčení; tak hodnotí naše postavení též naši přátelé, tak je ale hodnotí i kapitalistické země.

Trvalá zahraničně politická orientace Československa na upevňování společenství socialistických států a její neustálé rozvíjení má pro naši budoucnost klíčový význam.

...Zkoumáme-li realitu mezinárodně politických procesů posledního období, přesvědčujeme se, že světový imperialismus, představovaný zejména imperialistickými kruhy Spojených států amerických, se nezřekl snahy řešit své problémy a prosazovat mocenské zájmy silou. Hrozba světové nukleární katastrofy, před kterou stálo lidstvo v období karibské krize, nepřiměla Spojené státy, aby přehodnotily svou politiku. Naopak, zahájily eskalaci války ve Vietnamu a začaly ji koncipovat v širším rámci tzv. asijské doktríny. Nebezpečně se vyvíjí i nadále situace na Středním východě, který Spojené státy pokládají za jednu ze strategicky nejdůležitějších oblastí. Hrozí nebezpečí, že tato oblast se stane znovu akutním ohniskem krize, která by mohla přerůst v širší ozbrojený konflikt na rozhraní dvou existujících soustav včetně tzv. „třetího světa“.“

Nepřipomínají vám ta slova něco? Stačí nahradit slovo "socialistický" slovem "svobodný" či "demokratický". Podstata zůstala stejná. Díky serveru Parlamentu je vládní návrh , který Národní shromáždění schválilo, k dispozici. Pokusil jsem se o krátké, laické porovnání některých zásadních částí tohoto návrhu , smlouvy SOFA a Dohody o zřízení radarové stanice mezi vládou ČR a USA.

Po prvním přečtení dnešních smluv a vlivem působení sdělovacích prostředků napadne právního laika pogratulovat soudobému týmu dnešních demokratických vyjednavačů, kteří nás mnoho měsíců ujišťovali o svých úspěších i o tvrdých vyjednáváních s americkou stranou. Chlubili se různými ústupky, které takřka v potu tváře a harcováním se mezi ČR a USA, dojednali. Po přečtení paragrafů z roku 1968 se však vetře myšlenka, že naši tehdejší představitelé vyjednávali v situaci, kdy zde bylo půl miliónu nezvaných vojáků a podmínky vyjednávání byly zcela odlišné. Smlouva se SSSR byla dojednána ve velkém spěchu za několik dnů a jak se někde píše, pod hlavněmi kulometů. Nutno však podotknout, že i v takové situaci byli naši českoslovenští aktéři při vyjednávání zřejmě tvrdší. Paragrafy Smlouvy o dočasném pobytu vojsk paradoxně daleko méně zasahovaly do suverenity tehdejší republiky a cizím vojákům dávaly menší práva. Dnes nazýváme výsledek smlouvy z roku 68 zcela po právu okupací.

Dnešní vláda má zcela jiné podmínky, ale místo maximálního hájení naší suverenity dává ve smlouvách daleko více práv cizím vojákům, než dávala vláda tehdejší, velmi podřízená moci SSSR.

Z obou smluv z let 1968 a 2008 je cítit stejné schéma. Nejprve pojmenování hrozby - tenkrát to bylo skutečné rozmístění raket Pershing a jaderných zbraní v SRN a harašení revanšistickými náladami tamtéž, dnes máme imaginární jaderné zbraně ve státech tisíce kilometrů od nás. Ale Severní Korea (KLDR), odkud ještě před pár dny měly létat nepřátelské rakety, už není darebácká. Sdělily Spojené státy. O hrozbě z Iránu se již také nemluví, neboť s Íránem jedná Evropská unie. Tak se vytváří nový nepřítel v Rusku. Jestliže tehdejší země Varšavské smlouvy daly k aktu okupace jednoznačný souhlas, pak dnes je to nahrazeno jakýmsi vágním „budeme o tom přemýšlet“ od summitu zemí NATO. Souhlas zemí Evropské unie, které je Česko členem, či alespoň zemí bezprostředně hraničících s Českem se dnes taktně nepožaduje. Přestože se jedná o první instalaci zařízení mající dosah daleko za hranice našeho státu, tak i států EU.

Smlouva z roku 68 říká k otázkám jurisdikce:

1. Při trestných činech a přestupcích, které na území Československé socialistické republiky spáchají osoby, příslušející k sovětským vojskům nebo členové jejich rodin, se uplatňuje československé právo a působí československé soudy, prokuratura a jiné orgány, příslušné pro otázky stíhání trestných činů.

Trestné činy, které spáchají sovětští vojáci, vyšetřuje vojenská prokuratura a jsou projednávány orgány vojenské justice Československé socialistické republiky.

2. Ustanovení bodu prvního tohoto článku se nevztahují:
a) na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům, nebo členové jejich rodin, spáchají trestné činy nebo přestupky pouze proti Sovětskému svazu, jakož i proti osobám, příslušejícím k sovětským vojskům nebo členům jejich rodin;
b) na případy, kdy osoby, příslušející k sovětským vojskům, spáchají trestné činy nebo přestupky při plnění služebních povinností v prostorech stálých posádek vojenských útvarů.

V případech, uvedených v bodech "a" a "b", jsou příslušné sovětské soudy, prokuratura a jiné orgány, které jednají podle sovětského práva.

Porovnáním obdobných paragrafů z dnešní SOFA zjistíme, že způsob jurisdikce není zdaleka takto striktně stanoven a umožňuje prakticky cokoliv, co US strana uzná za vhodné.

Řešení případných deliktů našich občanů vůči vojákům SSSR bylo ponecháno orgánům ČSSR. Sovětský voják zde měl stejný statut jako český voják či policista. Smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk garantuje náhradu veškerých škod, způsobených pobytem vojáků, vládou SSSR. Dle smlouvy o dočasném pobytu amerických vojáků bude např. za problém způsobený provozem radarové stanice letovému provozu odpovídat ČR a to i třetím zemím. SOFA umožňuje ozbrojený zásah US sil vně základny pro zajištění pořádku. Stará smlouva toto vojákům SSSR nedovolovala.

Smlouvy novodobé nás zavazují zajistit vnější bezpečnost US základny. To může pro ČR znamenat v budoucnu i nákup nákladných zbraňových systémů, které bychom jinak vůbec nepotřebovali. Smlouva z roku 1968 nás k ničemu takovému nezavazovala. Naopak je v ní přímo deklarováno, že veškeré náklady dočasného pobytu nese SSSR. V SOFA je také napsáno:

Čl. III., 11 Český výkonný orgán přiměřeným způsobem napomůže na požádání v rámci svých kompetencí ozbrojeným silám Spojených států zajistit dočasný přístup do prostor vlastněných státem, nebo jiných prostor, k využití pro tranzit, výcvik a související činnosti ozbrojených sil Spojených států.

Takový paragraf, umožňující cizím vojskům vstup prakticky kamkoliv, nevyjímaje z toho soukromé vlastnictví, smlouva z roku 1968 taktéž neobsahovala. Stará smlouva požadovala pro výcvik vojsk pouze prostory používané společně s naší armádou.

Ve smlouvě staré není definováno, kolik základen a kolik vojáků zde bude umístěno. Ve smlouvě nové jsou počty sice stanoveny, ale jen pro radarovou stanici a čl. XXXIII, par. 4-SOFA umožňuje použít dohodu i pro jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil USA. Když to srovnáme, vychází to oboje téměř nastejno.

Smlouva o zřízení radarové stanice, podepsaná dne 8. 7. 2008, uvádí např.:

7. Strany budou spolupracovat při dlouhodobém plánování využití a rozvoje pozemků v okolí radarové stanice za účelem zajištění dlouhodobého nerušeného provádění této Dohody.

8. Česká republika zajistí, aby užívání vzdušného prostoru nad radarovou stanicí a jejím okolím a užívání pozemků v okolí radarové stanice bylo slučitelné s provozem radarové stanice. Vzdušný prostor nad radarovou stanicí a jejím okolím, pozemky v okolí radarové stanice a postupy umožňující nouzové lety v okolí radarové stanice se vymezí v prováděcím ujednání.

Tyto paragrafy de facto dávají onomu budoucímu „prováděcímu ujednání“ neomezené možnosti ovlivnění života a provozu v libovolně velkém území okolo základny. Nyní na první pohled nevinné prováděcí ujednání může mít dalekosáhlé důsledky pro obyvatele a režim nejen v okolí základny.

Jako velký úspěch dnešní vyjednavači medializovali vlastnictví budov našim státem i po ukončení vojenské přítomnosti. Toto v praxi platí i pro vojska SSSR, neboť jejich budovy a hlavně problémy s životním prostředím s nimi spojenými zde máme také v našem vlastnictví dodnes.

Tenkrát vyjednavači zachovali zdanění obvyklé u nás. To se dnešním nepovedlo. Sovětská strana byla skromnější požadovala pouze obvyklý obchodní rabat, žádné úlevy na daních.

Obě smlouvy jsou bianco vstupenkou a povolením instalace prakticky jakýchkoliv dalších vojenských zařízení na našem území. Viz :

Čl. III, odst. 2. - Spojené státy mohou na radarové stanici ve shodě s českým výkonným orgánem budovat nové objekty, provádět úpravy nebo zhodnocení objektů nebo infrastruktury, upravovat nebo bourat stávající objekty nebo infrastrukturu, odstraňovat stávající vegetaci a provádět odtěžení zeminy. Dále mohou Spojené státy na radarové stanici podle vlastního uvážení udržovat, vybavovat a provozovat objekty a infrastrukturu protiraketové obrany, včetně provozních a podpůrných zařízení a infrastruktury.

Čl. XXXIII,odst.4. Respektujíce suverenitu České republiky a Spojených států, mohou strany po vzájemné dohodě přiměřeně použít ustanovení této Dohody i na jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil Spojených států na území České republiky, které byly řádně schváleny příslušnými českými orgány v souladu s Ústavou a právem České republiky.

Obě smlouvy shodně zaručují nenarušení suverenity naší země, ta z roku 1968 navíc i nevměšování se do jejích vnitřních věcí .

Dnes právem hovoříme o smlouvě z 16. 10. 1968 jako smlouvě, která znamenala okupaci cizími vojsky. Jak máme hovořit o smlouvách z roku 2008, když je faktický důsledek některých jejich bodů právně velmi podobný, shodný a v některých případech pro naši republiku daleko tvrdší ?

Myslím, že morální povinností poslanců je pečlivé přečtení a porovnání obou smluv s chladnou hlavou a zamyšlení se nad faktickými rozdíly, které jazyk mezinárodního práva výmluvně vypovídá. Velmi zajímavé je přečtení oné rozpravy ze schůze Národního shromáždění z 18. 10. 1968, kdy byl dočasný pobyt schválen a porovnání ideologických projevů poslanců, obhajující dočasný pobyt sovětských vojsk v naši zemi a jejich srovnání s velmi podobně laděnou obhajobou cizí vojenské přítomnosti dnes v roce 2008. Zajímavé je, že pouze tři ženy ze zákonodárného sboru měly odvahu a osobní statečnost vystoupit v rozpravě s návrhy, aby byla vláda zároveň pověřena jednáním o odchodu vojsk a ukončení tohoto dočasného stavu. Byly to poslankyně dr. Sekaninová-Čakrtová, dr. Sachsová, mpř. NS Miková. Patří jim za to můj obdiv .

Dočasný, dvacetiletý pobyt vojsk SSSR byl schválen tehdejší vládou a Národním shromážděním proti vůli většiny obyvatelstva. Znamenal frustraci, ponížení a ztrátu nadějí pro velkou většinu občanů republiky. Dnes se mnozí, demokraticky zvolení poslanci chystají k podobnému aktu. Měli by uvážit, zda dostali od svých voličů mandát k takovému velmi vážnému kroku a také to, jestli si naši občané zaslouží od režimu, který si říká demokratický opět uštědřit podobnou zkušenost bez časového omezení do budoucna . Nezbývá než doufat, že již nebudeme mít další obdobná výročí , ale že budeme moci vzdát hold poslankyním a poslancům, kteří vyslyší hlasu svých voličů a zdravého rozumu.

                 
Obsah vydání       17. 10. 2008
19. 10. 2008 Republikán Colin Powell podpořil Baracka Obamu
18. 10. 2008 V krajských volbách zvítězila ČSSD
19. 10. 2008 Proč se všechny televize vyhýbají tématu "radar"?
19. 10. 2008 S úsměvem sleduji hledání zástupných důvodů
19. 10. 2008 Dny krajských voleb, dny neschopnosti slov a trapnosti, aneb Proč by se ani demokraté z ČSSD neměli radovat Uwe  Ladwig
18. 10. 2008 O Pyrrhově volebním vítězství a potřebě hladových zdí Jindřich  Kalous
18. 10. 2008 Účet za ignoranci Milan  Daniel
18. 10. 2008 Nechť Topolánek podá demisi Boris  Cvek
19. 10. 2008 Nejsem rád, že vyhrála ČSSD
19. 10. 2008 Voličská účast byla 40 procent... Vladimír  Rott
19. 10. 2008 Deja vu 1946, aneb hloupý národ si svobodu nezaslouží
18. 10. 2008 Já si to pamatuju Martin  Škabraha
19. 10. 2008 Kalenská jako stalinský soudce Martin  Škabraha
19. 10. 2008 Nesmrtelnost MIlan  Kundera
18. 10. 2008 Česká sebedestruktivní kampaň? Hynek  Hanke
18. 10. 2008 Le Monde: Milan Kundera, aneb urážka mlčením
18. 10. 2008 Le Figaro: Kdo má na Kunderu vztek?
18. 10. 2008 Kunderu hájí Milan Uhde Jan  Čulík
19. 10. 2008 Bývalá šéfka MI5: Reakce na 11. září 2001 byla přehnaná
19. 10. 2008 Kuba objevila velká ložiska ropy
18. 10. 2008 Iráčané uspořádali obrovskou protiamerickou demonstraci
18. 10. 2008 Šéf Mezinárodního měnového fondu vyšetřován pro údajné zneužití svých pravomocí
18. 10. 2008 Krachující banky na Wall Street platí ředitelům prémie ve výši 70 miliard dolarů
18. 10. 2008 UPI: Od roku 2010 čekají Pentagon těžké časy
18. 10. 2008 Chápu to?
18. 10. 2008 Šleh Karla Dolejšího se míjí s cílem Ivan Odilo Štampach
17. 10. 2008 Sekerníci, sračkomety a ÚSTRky Karel  Dolejší
17. 10. 2008 "Nebudu-li já kurvú, ale bude jiná" Jan  Hus
18. 10. 2008 Do USA bez víz?
17. 10. 2008 Svůj k svému
17. 10. 2008 My a oni Karel  Košťál
17. 10. 2008 Máme možná poslední šanci Jan  Neoral
17. 10. 2008 Krize se rozšířila do východní Evropy
17. 10. 2008 Američtí odborníci požadují zlepšení styků s Ruskem
17. 10. 2008 Citát dne aneb švejkoviny
17. 10. 2008 Armáda jezdící si za peníze daňových poplatníků do Lourd aneb po ruce jsou všichni svatí... Miloslav  Štěrba
17. 10. 2008 Premiér Gordon Brown požaduje, aby prodejci snížili cenu benzínu
17. 10. 2008 Přijďte k volbám
17. 10. 2008 Proč nejdu k volbám Michal Z. Čenko
17. 10. 2008 Je nutno proti marasmu něco dělat
17. 10. 2008 Co je špatného na lidech s piercingem?
17. 10. 2008 Michael  Marčák
17. 10. 2008 Český národ není nekulturní
17. 10. 2008 Pan Cvek zkresluje pojmy
17. 10. 2008 Britské listy jsou stejné jako Respekt
16. 10. 2008 Pavel Kosatík: "Kundera, náš sprostý podezřelý"
17. 10. 2008 Reakce BL na kauzu Kundera "byla hysterická"
17. 10. 2008 Česká republika má letos dvě univerzity mezi 500 světově nejlépe hodnocenými Jan  Sova
17. 10. 2008 Miloš Pick: Pražské jaro versus devadesátá léta Miloš  Pick
17. 10. 2008 Proč budu volit KSČM? Jaromír  Habr
17. 10. 2008 Jak může někdo volit komunisty Boris  Cvek
17. 10. 2008 Komunismus "je náboženstvím bídy"
17. 10. 2008 KSČM není komunistická strana Štěpán  Kotrba
16. 10. 2008 Hrozby a výhrůžky. I taková je letošní volební kampaň?
17. 10. 2008 Okupace tehdy. A co dnes? Jaroslav  Zatočil
16. 10. 2008 Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 16. října 1968
16. 10. 2008 Smlouva a Předkládací zpráva vlády pro Parlament České republiky k návrhu na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice
17. 10. 2008 Standarda z majálesového průvodu v květnu 1968
17. 10. 2008 Žijeme digitalizací v neděli 19. října 2008 na ČT1 a ČT24 od 21.25 hodin
16. 10. 2008 Proč si české ženy říkají vole Wenzel  Lischka
17. 10. 2008 Grass, Kundera, neboli O literatuře, bulváru a lásce Uwe  Ladwig
16. 10. 2008 Dlask to nebyl, tvrdím já Štěpán  Kotrba
16. 10. 2008 Sarkozy požaduje "nový kapitalismus"
16. 10. 2008 V žádném tisku se nic nedočteme
16. 10. 2008 Kdo prosazuje americký radar v ČR?
10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
16. 10. 2008 Dobrý den, bankrote bank a dluhů
16. 10. 2008 Neoral je na kandidátce na 15. místě, přesto si věří Štěpán  Kotrba
16. 10. 2008 V českém prostředí vládne malost, sebestřednost a upaťhanost. Proč?
16. 10. 2008 Návraty do České republiky jsou návraty do zaprděného maloměšťáckého salonu Jakub  Rolčík
16. 10. 2008 Lajdáctví historiků Jiří  Jírovec
16. 10. 2008 Předběžný obecný návod k roztočení spirály nezáviděníhodných bankrotů Miloš  Dokulil
16. 10. 2008 K čemu byly Respektu vědecké zdroje o Kunderovi? Bohumil  Kartous
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2008 Okupace tehdy. A co dnes? Jaroslav  Zatočil
17. 10. 2008 Miloš Pick: Pražské jaro versus devadesátá léta Miloš  Pick
16. 10. 2008 Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 16. října 1968   
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
11. 9. 2008 Udělej si sám Ladislav  Žák
9. 9. 2008 Odkaz Pražského jara po čtyřiceti letech   
2. 9. 2008 Bitka o suché z nosu Ladislav  Žák
1. 9. 2008 Bitka o šesťdesiaty ôsmy Peter  Weiss
1. 9. 2008 Nejmocnější sedlák zapráská bičem Přemysl  Janýr
28. 8. 2008 Pánbůh s SPD Jan  Rovenský
25. 8. 2008 21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam Miroslav  Polreich
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
22. 8. 2008 Srpen 1968: Kapitalismus není žádná varianta k socialismu Boris  Cvek
22. 8. 2008 Pražský Fleet Sheet: Bilak jako Havel   
22. 8. 2008 1968: Sociální demokraté podporovali demokratizační proces Jiří  Paroubek

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2008 Okupace tehdy. A co dnes? Jaroslav  Zatočil
16. 10. 2008 Neoral je na kandidátce na 15. místě, přesto si věří Štěpán  Kotrba
7. 10. 2008 Co by se stalo, kdyby Západ rozpoutal válku s Východem   
15. 9. 2008 Radar -- bude Topolánkova vláda mlžit i nadále? Petr  Pokorný
13. 9. 2008 Ptejte se McCaina a Obamy na protiraketovou obranu Philip E. Coyle III.
12. 9. 2008 Důkazy k rozptýlení mlhy, která je soustavně vytvářena nad Brdy Milan  Hlobil, Štěpán Kotrba
10. 9. 2008 Radarové výsledky z ruky   
9. 9. 2008 Kvalitní výkon Reportérů ČT - bezděčně prokázané vládní lži Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 Válcovací sjezd Zelených: Silou, Katuško, silou... Štěpán  Kotrba
8. 9. 2008 Čína vynesla na oběžnou dráhu společnou družici Íránu, Číny a Thajska   
2. 9. 2008 Protiraketová obrana Izraele Stanislav  Kaucký
27. 8. 2008 O jaký radar se vlastně jedná? Petr  Pokorný
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký