9. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2004

Virtuální bohoslužba pro dobu bezvládí

Blbá nálada se změnila v Nové Veselí...

Blbých, ducha deptajících a deprimujících zpráv se nám denně dostává ze všech stran nespočet. Pro dobrou zprávu, která by povzbudila, dodala naději a chuť do života aby člověk prstíčkem hrabal. Následující text, jako každé správné křesťanské kázání, si klade za cíl informovat, že tou dobrou zprávou, řecky euaggelion - euaggelion - evangelium, je právě zpráva o tom, že nás víra v Boha osvobozuje od determinace zlem, hloupostí a vším člověka deprimujícím k radostnému a smysluplnému životu.

Víra v Boha je ovšem velmi vágní pojem, za kterým si každý může představovat ledacos a je třeba si nejprve ujasnit, co si pod tím pojmem představujeme.

Odrazme se nejprve od citátu z proroka Malachiáše, který kritizuje jednu poněkud odstrašující představu víry v Boha. A poté se věnujme citátu z Lukáše, nad kterým nabízím přemýšlet o víře v Boha tak, jak nám ji nabízí sám Ježíš Kristus.

Nejprve tedy Malachiáš. Kritizuje své současníky za to, že považují víru v Boha za něco pošmourného a zapšklého, při čem jde člověk životem zachmuřeně, dodržuje, chudák, spoustu podivných pravidel, příkazů a zákazů a ještě se musí dívat na to, že všelijací hajzlíci, kteří si dělají co chtějí a užijí si při tom spoustu legrace, nakonec mají v životě úspěch a uniknou jakémukoliv potrestání. To je přeci k naštvání! Člověku se přímo vnucuje pokušení si myslit, že věřit v Boha zřejmě k ničemu není, když za takové našincovo ušlechtilé sebeobětování není ani žádná odměna či výhoda oproti těm ostatním, zlým, kteří by se měli smažit v pekle.

Bohužel právě tato hrozivě škodolibá představa o víře v Boha, kterou Malachiáš kritizuje, je dodnes většinou lidí obecně sdílená. Zejména asi mimo církev, ale samy církve urputně tuto odpuzující představu víry posilují zejména tím, že se nedokáží distancovat od tohoto moralistického škarohlídství ve vlastních řadách stejně striktně, jako to udělal jejich Pán a Spasitel. Ten dobře rozpoznal pravou povahu takovéto "víry" a takto věřící nazýval syny pekla, pokrytci, obílenými hroby, hady, plemenem zmijí a podobnými "vybranými" tituly (Mt 23).

Zpráva o takovéto víře moc dobrá není, není to žádné evangelium a dokumentuje to opět pěkný citát od Ježíše z 23. kap. Matoušova evangelia na adresu takovýchto věřících: "Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami". Tolik tedy Malachiáš a jeho varování před pokřivenou vírou.

A nyní Lukáš a jeho evangelium. Ježíš přichází do svého rodného Nazareta. V sobotu šel do synagogy, a když měl číst z Písma, vybral si text z proroka Izaiáše. Právě samotným tímto výběrem textu k předčítání vyslovuje Ježíš svůj vlastní program. Říká, co on sám si pod vírou v Boha představuje, na co ze židovské tradice hodlá při své činnosti navazovat. A slyšíme, že to není ani farizejský moralismus, ani chrámové obřadnictví, ale aktivní víra izraelských proroků. A to je program, o kterém jsem přesvědčen, že nejen pro Ježíše a jeho současníky, ale dodnes je skutečným evangeliem, totiž právě tou dobrou zprávou, která může dát člověku i celé společnosti novou naději a nový smysl života, která může být a je nadějí pro celý náš bolavý svět.

Přeříkejme si tento text ještě jednou podle původní, Lukášem při citování nezkrácené a překladem mírně neposunuté verze (Iz 61,1-4):

Nejprve: Izaiáš (Ježíš) je pomazán. To neznamená "pomazanost" v našem dnešním významu, totiž okázalé pánbíčkářství, ale povolání, pověření k poslání. Králové, kněží a proroci byli pomazáváni, byl to symbol pověření k výkonu jejich mandátu. V tomto případě pověření doslova z nejvyšších míst, samotným Duchem Hospodinovým.

Je povolán k tomu, aby nesl radostnou zvěst pokorným. Prvním bodem Ježíšova programu je tedy vyhlášení radostné zvěsti, neboli zvěstování evangelia. Jde o vyhlášení programu naděje pro všechny nenafoukané, ne-mocné, pro všechny pokorně otevřené nároku pravdy, spravedlnosti a lásky. Jde o tvořivou radostnost, o cestu vpřed, o stálé hledačství. Jaký protiklad k utrápenému náboženství i ke smyslu života pojímaného jako arogantní majetnictví pravdy, souručenectví mocných, či jako gebír na jedině správnou kultickou zbožnost!

Je poslán dále k tomu, aby obvazoval rány zkroušených srdcem. Víra není pro namyšlené bohorovné páprdy, kteří si o sobě myslí, že jsou pupkem světa a že sežrali všechnu moudrost. Ti Boha nepotřebují. Jsou sami v sobě bohu-rovní. Kolik jen již takovíto panáci zkrušili v historii srdcí! Víra je dobrou zprávou pro všechny klesající na mysli, pro všechna rozbolavělá srdce.

Je poslán vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění (alternativní překlad říká: slepým schopnost vidět). Jde o vyhlášení generální amnestie, svobody, pro všechny zotročené vnější či vnitřní nesvobodou. Svoboda je centrálním tématem Ježíšova programu. Slyšíme to v Novém Zákoně napořád: "Byli jste povoláni ke svobodě", Kristus nás osvobodil ke svobodě", "Pravda vás učiní svobodnými"...

Biblická svoboda není něco statického. Je to stálé hledání něčeho nového ve světě i v životě, je to tvůrčí schopnost, opak intolerance, dogmatismu a konzervatizmu. Víra je svobodná natolik, aby uměla překonávat i vlastní zvyky a konvence, jež ztratily své oprávnění, aby paternalistické manýry církví odkázala do muzea a aby vytvářela ve světě ducha hledačského společenství se všemi hnutími, která se snaží člověka skutečně osvobodit. Víra má vyzařovat svobodu do našeho světa, který po svobodě sice touží ale současně se jí obává, který svobodu častěji ztrácí než získává.

Ježíš cituje s Izaiášem dále, že je poslán vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty Boží. Je to jen jiný název pro "milostivé léto", kdy měli být každých sedm let v Izraeli propouštěni všichni otroci a zajatci a dlužníkům měly být odpouštěny dluhy. Jde o institut, který je znamením Boží lásky k člověku, která poznamenává i lidské vztahy navzájem. Vztah lásky proměňuje i pojem pomsty, který se proměňuje ve spravedlnost, v nápravu křivdy a bezpráví.

Všichni pokorní, zkroušení srdcem, zajatci, vězňové, truchlící, ti, kdo mají ducha beznaděje, všichni ti mohou slyšet dobrou zprávu o nové naději. Budou, obrazně vyjádřeno, oblečeni do nového roucha radosti a stanou se z nich, dosud bezmocných a bezprávných, stromy spravedlnosti, to jest ti, kteří jako Boží sadba ponesou bohaté ovoce spravedlnosti pro svůj svět.

A co víc: budou to oni, kteří to, co bylo po dlouhé časy v troskách vybudují znovu, postaví, co bylo zpustošeno, obnoví zničená města.

Zde v Čechách, v zemi, která byla čtyřicet let sycena komunistickou ideologií tato Izaiášovsko-Ježíšovská vize nového poslání dosud bezprávných musí znít velmi povědomě i atheistům. Skutečně, marxismus svůj sociální ethos čerpal ze staré biblické tradice. Ostatně, marxismus je jednou z typických křesťanských herezí.

Podobně jako mnohé podobné hereze před ním, kupříkladu různá chiliastická hnutí, však nevedl k osvobození člověka. Proč tomu tak bylo, je otázkou nad rámec tohoto kázání. Souvisí to však jistě s pokušením člověka vzít Boží věci do svých rukou, pokušením ideály zaměňovat za ideologie, s tím, osobovat si právo sociálního inženýrství a hlavně: s opomenutím toho prvního a nejdůležitějšího v biblickém sociálním programu, totiž svobody.

To však, že lidé v dějinách vždy znovu Ježíšův program kazili, převraceli v pravý opak, že ve jménu osvobození bezprávných se již mnohokrát v historii vraždilo a zotročovalo, to nesmí znamenat rezignaci na tuto základní dobrou zprávu o nápravě věcí lidských, na toto Ježíšovské evangelium.

Amen

                 
Obsah vydání       9. 7. 2004
11. 7. 2004 Irák: Britská rozvědka "odvolala tvrzení", že má Saddám ZHN
9. 7. 2004 Kostelka přiznal utajené jednání s Američany Štěpán  Kotrba
9. 7. 2004 Spojené státy tajně jednají o výstavbě raketové základny v České republice Stanislav  Kliment
10. 7. 2004 Karlovy Vary: Hlavní cenu získal mechanický italský film Jan  Čulík
11. 7. 2004 "Provinční" udělování cen v Karlových Varech? Bohumil  Kartous
9. 7. 2004 Stoprocentní podpora vládě, která ještě neexistuje, a křesťanský "slib věrnosti" Štěpán  Kotrba
10. 7. 2004 Ospravednění pro útok na Irák bylo chybné, konstatuje ostře kritická americká zpráva
10. 7. 2004 Tony Blair chtěl rezignovat
9. 7. 2004 Za chyby ohledně Iráku "nemůže Bílý dům, ale CIA"
9. 7. 2004 Mezinárodní soudní dvůr odsoudil izraelskou zeď
9. 7. 2004 Nový Moore konečně i v ČR! Petr  Šafařík
9. 7. 2004 Správce statku: "Užívat si života, než uplyne, je důležitější než podnikat" Jan  Čulík
8. 7. 2004 Slabinou MFF Karlovy Vary je tradičně nevýrazná soutěž Petr  Šafařík
8. 7. 2004 Karlovy Vary: Trapné vtípky Marka Ebena Jan  Čulík
11. 7. 2004 Blbá nálada se změnila v Nové Veselí... Zdeněk  Bárta
9. 7. 2004 Odřekněte si drogy - podpořte válku proti terorismu! Miloš  Kaláb
9. 7. 2004 Výzva Setuze: Zastavte výrobu geneticky modifikovaných olejů!
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2004 Němečtí sociální demokraté čelí vážné krizi Radek  Vogl
9. 7. 2004 Český sen a reklama na něj Štefan  Švec
9. 7. 2004 Český sen je úžasný projekt...
8. 7. 2004 Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy Ondřej  Čapek
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
8. 7. 2004 Pánská jízda: křečovitý pokus o komedii Jan  Čulík
9. 7. 2004 Portrét rakouského prezidenta Thomase Klestila
8. 7. 2004 Gramofon od Edisona na zpáteční cestu Martin  Klauz
9. 7. 2004 Co je všední život Bohumil  Kartous
9. 7. 2004 Kdo jsou to vlastně komunisté Petr  Sláma
9. 7. 2004 Nalít si čistého vína
8. 7. 2004 Čech v kleci
8. 7. 2004 Zápach včera, dnes i zítra a nikdy jinak Radek  Mokrý
8. 7. 2004 Když malé svině rostly, čas voněl nadějemi...
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
8. 7. 2004 Drastické zkušenosti z amerického zdravotnictví
8. 7. 2004 Bishara chce upozornit na apartheid izraelského státu
8. 7. 2004 Moravskoslezský kraj se umoudřil a specifikoval zadání pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě Štěpán  Kotrba
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu
8. 7. 2004 Jaké Turecko vstoupí do Evropské unie? Miloš  Kaláb
7. 7. 2004 Zapomenutý muž, který dal jméno pražskému festivalu Devět bran Tomáš  Koloc
8. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 27. - 30. června 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
11. 7. 2004 Blbá nálada se změnila v Nové Veselí... Zdeněk  Bárta
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta
18. 5. 2004 Odpuštěné, nebo pouze zadržené hříchy? Zdeněk  Bárta
9. 5. 2004 Nesrozumitelnost a paradoxy Bible: Zabili Židé Pána Ježíše? Zdeněk  Bárta
2. 5. 2004 Zpátky domů do Evropy Zdeněk  Bárta
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
9. 4. 2004 Šálóm - křest Kláry Ester Zdeněk  Bárta
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
26. 3. 2004 Zbořte chrám! Zdeněk  Bárta