8. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 7. 2004

Moravskoslezský kraj se umoudřil a specifikoval zadání pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě

Stavební program (požadavky na užitkové plochy a prostory) k veřejné soutěži o návrh na zpracování urbanistického, architektonického, technického a provozního řešení "Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě"
Zadávací podmínky veřejné obchodní soutěže na zhotovitele projektové dokumentace stavby

Odborná veřejnost dosáhla svého. Přiměla byrokratického molocha hejtmanství Moravskoslezského kraje pod vedením ODS k nebývalému činu. Specifikovat zadání pro veřejnou obchodní soutěž na architektonické řešení.

Článek Martina Strakoše Architektonická soutěž na novostavbu vědecké knihovny v Ostravě. Ano, nebo ne? zahájil válku proti svévoli úřednictva. Ještě před časem považoval hejtman Tošenovský veřejnou zakázku v tomto případě za něco, co by jen zdržovalo... Tvrdil, že "Je zbytečné dělat architektonickou soutěž na ostravskou vědeckou knihovnu". Knihovna -- kromě toho, že se tam půjčují knížky -- je místem setkávání občanů, tvrdil nedávno v Britských listech Radovan Lipus, režisér Národního divadla moravskoslezského a televizního cyklu Šumná města v rozhovoru s Janem Mechem. Knihovna je ohromný sklad, prohlásil v dalším rozhovoru hlavní architekt města Ostravy ing. arch. Jaroslav Sedlecký. Po odporu k takovému chápání funkcí vědecké knihovny se v úvodu k písemné zadávací dokumentaci Moravskoslezského kraje už nyní praví:

"Hlavní poslání Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě spočívá v uspokojování informačních potřeb občanů a institucí, rozvíjení vzdělanostní a kulturní úrovně obyvatel, uchovávání literárního dědictví, v mimoškolním vzdělávání knihovníků a koordinaci knihovnických činností v Moravsko-slezském kraji."

To je minimum. To je začátek. Ale už je to krok správným směrem... Nikdo ze zadavatelů se ale nezamyslel nad funkcí uspokojování informačních potřeb občanů a institucí na počátku digitálního věku. Nikdo si neuvědomil, že většina potřeb znalostní společnosti se nebude odbývat v oněch nutných ale nudných regálech s knihami, ale ve studovnách vybavených digitální technologií - multimediálními počítači. Nikdo se nedíval na potřeby vědecké knihovny ne dnes či zítra, ale za dvacet let. Nikdo neřešil to, že nezbytnou digitalizaci maxima dostupných informací z veřejných prostředků - péče o knihovní fond budoucnosti - a veřejnosti zpřístupněné informace - knihovnictví budoucnosti - vyžaduje také technologii a ta technologie vyžaduje také prostor. Těch pár míst ve studovně je žalostně málo... Co vy na to - informatici, knihovníci, uživatelé?

Plné znění dokumentace ZDE

Hlavní poslání Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě spočívá v uspokojování informačních potřeb občanů a institucí, rozvíjení vzdělanostní a kulturní úrovně obyvatel, uchovávání literárního dědictví, v mimoškolním vzdělávání knihovníků a koordinaci knihovnických činností v Moravsko-slezském kraji.

Knihovna disponuje v současnosti více než 950 000 jednotkami knihovního fondu. Základ knihovního fondu tvoří monografie a seriály, dále kompletní fond českých norem a patentových spisů. Ve velkém rozsahu též knihovna získává firemní literaturu a firemní časopisy, bibliografické a plnotextové databáze a další druhy informačních pramenů, např. kartografické, zvukové a obrazově zvukové dokumenty na různých nosičích, jejichž vývoj lze jen stěží odhadnout. Fond získaný povinným výtiskem, tj. česká periodika a všechny veřejně přístupné dokumenty vydané v Moravskoslezském kraji, je zde trvale uchováván.

Knihovna zpřístupňuje tuzemské i zahraniční vzdálené elektronické zdroje a velmi často školí zájemce o jejich využívání. Očekává se, že zájem o instruktáže ze strany veřejnosti poroste.

Služby knihovny jsou určeny veřejnosti starší 15 let. Mezi uživateli se nacházejí odborníci různých profesí včetně vědeckých pracovníků, převážnou většinu návštěvníků však v současnosti představují vysokoškolští a středoškolští studenti.

Vzhledem k minimálním a nevhodným prostorům, které má knihovna k dispozici nyní, v podstatě neumožňuje prezenční studium multimediálních dokumentů ani relaxaci při poslechu hudby, což by krajská knihovna měla zcela jistě nabídnout.

Jedná se o instituci poskytující kulturní a vzdělávací služby, ale také o pracoviště určené k bádání (např. při zpracování retrospektivních bibliografií) a soustředěnému studiu.

Prostory nové knihovny by se měly stát vyhledávaným místem setkávání lidí v příjemném a kultivovaném prostředí.

Předpokládané kapacitní parametry

Počet svazků knih v uzavřeném skladu:
 1 035 000
- z toho v pevných regálech:
 150 000
- z toho v kompaktních regálech:
 885 000
Počet svazků periodik v uzavřeném skladu:
 200 000
Počet patentů a norem v uzavřeném skladu:
 600 000
Počet svazků knih ve volném výběru:
 150 000
Počet svazků knih v příručních knihovnách:
 15 000
Počet titulů periodik ve volném výběru:
 3 200
Předpokládaný počet registrovaných uživatelů ročně:
 10 000
Předpokládaný počet návštěvníků denně:
 1 000
Předpokládaný počet studijních a čtenářských míst:
 400

Budova je dimenzována pro cca dvojnásobnou kapacitu knihovního fondu v porovnání se současným stavem.

Umístění objektu novostavby

Pro výstavbu MSVK je stanoven prostor na parcele číslo 2634/8 - ostatní plocha a parcele číslo 2634/6 - ostatní plocha v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava na ploše budoucího náměstí v ose Domu kultury města Ostravy a stávajícího polyfunkčního domu na ulici Zelená.

Urbanistické a architektonické řešení

Předpokládá se, že budova MSVK bude součástí širší urbanistické a architektonické kompozice, která bude uzavírat jižní plochu uvažovaného náměstí.

Dispoziční a provozní řešení

Budova MSVK je předběžně koncipována rozsahem zadání do tří nadzemních a dvou podzemních podlaží. Přístup klientů a veřejnosti má být veden do vstupní dvorany a odtud do dalších provozů knihovny halovými prostory pomocí schodišť a výtahů. Personál knihovny má mít samostatný vstup, nutný je též vjezd pro zásobovací a dopravní obsluhu v 1. podzemním podlaží. V mezipodlaží suterénu by měly být umístěny strojovny klimatizace, místnosti přípojek inženýrských sítí a energetické centrum.

Samozřejmým předpokladem novostavby je bezbariérový pohyb osob (návštěvníků i personálu) ve všech prostorách MSVK.

Půdorys budovy je uvažován jako sevřený se snahou maximálně zkrátit komunikační trasy pro pohyb osob a manipulaci s fondy. Budova má mít možnost denního osvětlení, především u studoven, půjčoven, čítáren a hlavních pracovišť zázemí. Knihovní fond ve volném výběru i v příručních knihovnách by měl být chráněn před slunečním svitem.

Stavebně technické řešení stavby

Stavební technologie, opláštění a celá venkovní dispozice bude podřízena architektonickému návrhu včetně volby materiálu.

Vnitřní dělicí konstrukce musí být maximálně variabilní s ohledem na vývoj uživatelských potřeb a speciální knihovnické technologie.

Veškeré konstrukce a provozy budou navrhovány a v provozu zabezpečeny dle statických výpočtů, dle požadavků bezpečnosti práce, dle požadavků požární ochrany a dle hygienických směrnic. Budoucí provoz a užívání stavby bude zabezpečeno vodou, energiemi a dalšími médii s případným použitím alternativních zdrojů energie.

Územně technické podmínky

Objekt vědecké knihovny bude situován na pozemku parc. č. 2634/6 s přesahem do parc. č. 2634/8 k. ú. Moravská Ostrava. Výšková regulace objektu knihovny není předem stanovena. Objekt se požaduje řešit jako solitér s rovnocennou pohledovou expozicí všech fasád bez jejich výrazového rozlišení na uliční a dvorní. Zapojení hmoty knihovny do prostoru bude ověřeno zákresem navrhovaného objektu do fotografických snímků.

Nepřekročitelnou hranicí zastavitelnosti pro objekt knihovny je stavební čára ve vzdálenosti 5 m od hranice mezi parcelami č. 2634/6, 2633/0 a 2637. Předpokládáme, že novostavba MSVK bude členěna na stavební objekty a provozní soubory.

Technologické vybavení a interiéry

Veškeré prostory kromě kanceláří by měly být nuceně větrány, ve skladovacích prostorech bude udržována stabilní relativní vlhkost vzduchu cca 50 %, v prostorách přístupných klientům bude distribuovaný vzduch ochlazován v letních měsících pro udržení tepelné pohody a naopak ohříván v zimních měsících. V kancelářských prostorách bude zajištěno přirozené větrání.

Pro potřeby požárního zabezpečení bude instalována požární signalizace a nucené požární větrání pro odvod spalin, dále budou zřízena odběrná místa pro vnitřní požární zásah.

Pro vertikální komunikaci jsou uvažovány osobní a nákladní výtahy, příp. dopravníky. Představa uživatele o počtu a druhu výtahů je součástí přílohy č. 1 tohoto programu.

Budova bude kompletně vybavena strukturovanými obvody pro přenos datových a telefonních signálů. Pro oddělení jednotlivých provozních částí budovy na veřejnou, pro registrované návštěvníky (chráněnou zónu) a klientům běžně nepřístupnou budou na vstupu do chráněné zóny a na vstupech do zaměstnanecké části budovy umístěny kartové snímací jednotky. Na problematických místech by měl být osazen kamerový systém s výstupem obrazového signálu na vrátnici, která bude dále obsluhovat veškeré výše popsané systémy a systémy měření a regulace.

V prvním podzemním podlaží budou ke skladování knihovního fondu osazeny částečně klasické, pevné, dvojité, šestipolicové regály, částečně kompaktní regály opět šestipolicové, ve druhém podzemním podlaží pak budou osazeny pouze kompaktní, pojezdové regály šestipolicové. Ostatní interiérové vybavení bude provedeno dle upřesněných požadavků v rámci zpracovávání dalších stupňů projektové dokumentace.

V knihovně bude aplikován software k automatizaci knihovnických činností, předpokládá se instalace 225 pracovních stanic pro uživatele i zaměstnance včetně příslušných periférií.

Vliv stavby na životní prostředí

Budova má být osazena moderním technologickým vybavením pro úsporu celkových provozních nákladů a bez nepříznivých vlivů na životní prostředí. Systém vytápění je uvažován dálkově napojen teplovodní přípojkou na místní rozvod horkovodu.

Veškeré splaškové a dešťové vody z objektu budou zaústěny do městské jednotné kanalizace. Odpady vznikající při výstavbě a následném provozu knihovny budou tříděny a likvidovány k tomu oprávněnou organizací.

K záboru zemědělského a lesního půdního fondu nedojde, stavba se nachází na stavebních pozemcích v souvislé městské zástavbě.

Souhrnné požadavky na užitkové plochy a prostory

Užitné plochy prostor označeny "min" jsou závazné a nesmí být zmenšeny.

Plochy bez označení jsou doporučené, byly vypočteny s ohledem na potřebu uživatelských míst, umístění knihovního fondu, zaměstnance a plánovanou techniku, atd. Plochy označené " * " jsou zcela orientační.

Umístění do podlaží jsou doporučením budoucího uživatele a slouží pro vyznačení vztahů z hlediska provozních vazeb.

Č. pr.
Název prostoru
Užitná plocha v m2
Uživ. místa
Zam.
 
2. P. P.
3050
 
2
001
Sklady knihovního fondu
(Osazeny kompaktními regály)
min. 2600
závazné
 
2
002
Sociální zázemí
50 *
 
 
003
Technické mezipodlaží
400 *
 
 
 
1. P. P.
2910
 
14
101
Sklady knihovního fondu
(800 m2 určeno pro pevné dvojité šestipaprskové regály, ostatní plocha osazena kompaktními regály)
min. 2660
závazné
 
5
102
Garáže 2 služebních vozů
(1 vjezd pro nákladní auto do knihovny vedle garáže)
60 *
 
1
103
Úschovna bicyklů
(Prostor oddělen jen pletivem)
30 *
 
 
104
Údržbářské dílny (2 * 25)
50 *
 
2
105
Úklid včetně parkování uklízecích strojů
30 *
 
6
106
Prostor pro nádoby na odpad
30 *
 
 
107
Sociální zázemí
50 *
 
 
 
1. N. P.
(Před kontrolním bodem: vrátnice, referenční služba, registrace uživ., pokladna, vracení dok., výstavní prostor, kavárna, informační bod, šatna a skříňky na zavazadla, soc. zařízení pro veřejnost. Vstupy do reprografického a digitalizačního pracoviště)
2450
70
29
201
Vrátnice
(S telefonní ústřednou, EZS, EPS, monitory centrálního kamerového systému.)
15 *
 
2
202
Vestibul
(Referenční služba - samostatný pult. Registrace čtenářů + centrální pokladna + vracení dok. - kombinovaný pult. Knižní výtah nebo dopravník.)
min. 400
závazné
 
8
203
Šatna s obsluhou (500 věšáků) a podatelna pošty
60 *
 
2
204
Ukládací samoobslužné skříňky (100 ks)
15 *
 
 
205
Reprografické a digitalizační pracoviště
(2 vstupy, tj. z nechráněné i z chráněné zóny, knižní výtah)
40
 
2
206
Reprografická dílna
(Propojena s knihvazačskou dílnou a reprografickým a digitalizačním pracovištěm)
40
 
1
207
Knihvazačská dílna
(Propojena s reprografickou dílnou)
40
 
1
208
Výstavní prostor
(Prostor viditelný z vrátnice)
min. 65 závazné
 
 
209
Literární kavárna
(Pro cca 40 návštěvníků)
110 *
 
 
210
Informační bod - veřejná správa
(Místo přístupu ke zpravodajství, k veřejným informacím ze státní správy a samosprávy, 19 míst ke stání + 1 místo pro handicapované - vše s přístupem k veřejným elektronickým dokumentům, na vnější zdi 2 informační kiosky)
35
20
 
211
Sociální zařízení pro veřejnost
(WC, umývárny - nejnutnější)
30 *
 
 
212
Půjčovna dokumentů ze skladu
(Výpůjční pult se 3 místy, 30 stanic s přístupem do katalogu, regály na připravené publikace)
min. 120
závazné
30
6
213
Pracoviště MVS včetně cirkulace
30
 
2
214
Kancelář vedoucího
20
 
1
215
Volný výběr
(Pětipolicové regály pro 150.000 svazků, 2 výpůjční automaty, 20 stanic s přístupem ke katalogu, 2 pulty pro informační službu)
min. 1300
závazné
20
4
216
Sociální zázemí pro zaměstnance
(Kuchyňka, WC, umývárny)
80 *
 
 
217
Sociální zařízení pro uživatele
50 *
 
 
 
2. N. P.
2450
330
13
301
Studovna periodik a čítárna denního tisku
(Tato studovna, všeobecná studovna a specializované studovny jsou koncipovány jako flexibilně dělitelné, tj. jedná se o jeden prostor s potřebou důkladného odhlučnění.
40 míst k sezení, 3.200 titulů periodik ve volném výběru, výpůjční pult společný pro všechny zmíněné studovny)
300
40
2
302
Všeobecná studovna
(90 míst k sezení, příručka s cca 7.000 knihovními jednotkami ve dvojitých regálech s pěti paprsky)
375
90
 
303
Specializované studovny
(100 míst k sezení, studovna regionálních dokumentů, kartografických, evropská knihovna, oborové studovny. 10.000 svazků ve dvojitých regálech s pěti paprsky)
455
100
6
304
Studovna a půjčovna norem, patentů, firemní literatury
(20 míst k sezení, výpůjční pult, volný výběr firemní literatury na 112 m2)
200
20
2
305
Sklad patentových spisů a norem
(150.000 norem, patentové spisy)
130
 
 
306
Studovna elektronických zdrojů a audiovizuálních dokumentů včetně prostoru pro rešeršní službu
(10 kabin pro samostudium jazyků, 50 míst - boxů se sluchátky, z toho cca 20 pro poslech hudby v klidové části studovny, malý sklad pro elektronické a audiovizuální dokumenty)
270
60
2
307
2 týmové studovny pro 10 osob
60
20
 
308
Kancelář vedoucího studijních služeb
20
 
1
309
Sociální zázemí pro zaměstnance
(Kuchyňka, WC, umývárny)
80 *
 
 
310
Sociální zařízení pro uživatele
50 *
 
 
311
Literární kavárna
(Pro 30 osob, propojená malým nákladním výtahem s kavárnou v přízemí)
100 *
 
 
312
Konferenční sál pro 100 osob
(K sálům 312 i 313 samostatné vstupy z nechráněné zóny. Nábytek v konferenčním sále mobilní, nutno počítat se skladem nábytku. Tlumočnická kabinka)
240
 
 
313
Školící místnost pro 30 osob
(Místa vybavena výpočetní technikou)
120
 
 
314
Sociální zařízení pro oba sály
(Kuchyňka, WC, umývárny)
50 *
 
 
 
3. N. P.
985
 
42
401
Bibliografické pracoviště
(Čtyřpolicové regály pro cca 1.000 svazků, nutná plocha pro excerpci dokumentů)
90
 
6
402
Kancelář vedoucího
20
 
1
403
Oddělení služeb knihovnám
(1.000 svazků v příruční knihovně)
50
 
3
404
Kancelář vedoucího
20
 
1
405
Oddělení akvizice a ochrany knihovního fondu
(Přírůstkový, úbytkový a místní katalog 32 m2, odkládací prostor na knihovní fond.
Oddělení akvizice knihovního fondu vedle oddělení zpracování knihovního fondu - jmenné zpracování)
150
 
9
406
Kancelář vedoucího
20
 
1
407
Oddělení zpracování knihovního fondu - jmenné zpracování
(Odkládací prostor na knihovní fond)
80
 
5
408
Oddělení zpracování knihovního fondu - věcné zpracování
(Vedle pracoviště jmenného zpracování. Odkládací prostor na knihovní fond)
60
 
4
409
Kancelář vedoucího
20
 
1
410
Oddělení automatizace
(Prostor na zkoušení nové techniky)
50
 
3
411
Centrum automat. knihovního systému
(Klimatizovaný prostor pro servery)
30
 
 
412
Kancelář vedoucího
20
 
1
413
Sklad výpočetní techniky a materiálu
(Vedle oddělení automatizace)
30
 
 
414
Správce budovy
(První kancelář při vstupu do podlaží. Častá jednání)
20
 
1
415
Účtárna
(Vedle ekonoma a správce)
30
 
2
416
Ekonom - vedoucí
20
 
1
417
Sklad materiálu
(Vedle účtárny)
30
 
 
418
Spisovna
40
 
 
419
Ředitelna
35
 
1
420
Sekretariát
(Vedle ředitelny)
25
 
1
421
Malá zasedací místnost
(Vedle ředitelny, pro 15 až 20 osob)
40
 
 
422
Zástupce ředitele
25
 
1
423
Sociální zázemí pro zaměstnance
(Kuchyňka, WC, umývárny)
80 *
 
 
 
Celkem
11845
400
100

Rekapitulace závazných ukazatelů

Zmenšení ploch níže uvedených prostor bude mít za následek vyloučení ze soutěže.

Číslo prostoru
Název prostoru
Užitná plocha
001
Sklady knihovního fondu
min 2 600
101
Sklady knihovního fondu
min 2 660
202
Vestibul
min 400
208
Výstavní prostor
min 65
212
Půjčovna dokumentů ze skladu
min 120
215
Volný výběr
min 1 300

Vysvětlivky a doplňky

Č. pr.

Číslo prostoru. Zavedeno pro potřeby jednotného značení prostorů v soutěžních návrzích.

Název prostoru.

Kontrolním bodem je myšleno místo, za nímž se již nebudou pohybovat osoby bez zaregistrování v automatizovaném knihovním systému. Prostor před kontrolním bodem je nazýván nechráněnou zónou, za kontrolním bodem chráněnou zónou.

Referenční pult s příruční dokumentací je prvním kontaktním místem knihovníka a uživatele, tedy nutno umístit zřetelně proti vstupu do knihovny, musí však být chráněn před průvanem a chladem z hlavních dveří.

Rovněž kombinované pracoviště pokladny, registrace a vracení dokumentů by mělo být chráněno, ale nikoliv obezděno. Vracení dokumentů může být řešeno automaty, za nimiž bude navazovat dopravník k přepravě knih do skladů a volného výběru.

Uživ. místa.

Uživatelskými místy jsou myšlena místa k sezení nebo stání většinou vybavená přípojkou k užívání PC, která jsou určena pro veřejnost.

Zam.

Počet zaměstnanců.

Vchody, schodiště, výtahy

1 vchod pro veřejnost s vrátnicí ve směru od zastávek MHD na ulici 28. října

1 vchod pro zaměstnance (pouze na čipovou kartu), schodiště pro zaměstnance z 2.  P.  P. do 2. N. P.

1 vjezd pro zásobování zezadu do 1. P. P. z ulice Zelené

1 schodiště pro veřejnost za kontrolním bodem umístěným ve vestibulu, tj. z 1. N. P. do 2. N. P (do 3. N. P. jako únikové).

1 schodiště pouze z 1. N. P. do 2. N. P. ke školícím sálům, a to před kontrolním bodem

1 schodiště pro zaměstnance do suterénu (únikové)

5 knižních výtahů: (možná dopravníky)

  • 2 výtahy z 2. P. P. do 2. N. P.
  • 1 výtah nebo dopravník z 1. N. P. pro vracení dokumentů do 2. P. P.
  • 2 výtahy z 2. P. P. přes reprografickou dílnu do 3. N. P., z toho 1 do oddělení akvizice knihovního fondu, 1 do oddělení zpracování knihovního fondu

1 malý výtah pro přepravu nádobí a potravin mezi kavárnami

4 osobní:

  • z 2. P. P. do 3. N. P., u vjezdu pro zásobování, zamýšlen i na stěhování nábytku
  • z 2. P. P. do 3. N. P., zaměstnanecký u vstupu pro zaměstnance (jen na kartu)
  • z 1. N. P. do 3. N. P., za kontrolním bodem, z 2. N. P. do 3. N. P. jen pro zaměstnance
  • z 1. N. P. do 2. N. P., před kontrolním bodem ke konferenčnímu sálu i školící místnosti.

                 
Obsah vydání       8. 7. 2004
8. 7. 2004 Čech v kleci
8. 7. 2004 Slabinou MFF Karlovy Vary je tradičně nevýrazná soutěž Petr  Šafařík
8. 7. 2004 Zápach včera, dnes i zítra a nikdy jinak Radek  Mokrý
8. 7. 2004 Karlovy Vary: Trapné vtípky Marka Ebena Jan  Čulík
8. 7. 2004 Když malé svině rostly, čas voněl nadějemi...
8. 7. 2004 Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy Ondřej  Čapek
8. 7. 2004 Pánská jízda: křečovitý pokus o komedii Jan  Čulík
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
8. 7. 2004 Gramofon od Edisona na zpáteční cestu Martin  Klauz
8. 7. 2004 Drastické zkušenosti z amerického zdravotnictví
8. 7. 2004 Bishara chce upozornit na apartheid izraelského státu
8. 7. 2004 Jaké Turecko vstoupí do Evropské unie? Miloš  Kaláb
8. 7. 2004 Moravskoslezský kraj se umoudřil a specifikoval zadání pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě Štěpán  Kotrba
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
8. 7. 2004 Giscardova ústava nedává naději
7. 7. 2004 Irák zavedl přísný bezpečnostní zákon
8. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 27. - 30. června 2004
7. 7. 2004 Budou mít Němci padesátihodinový pracovní týden ? Tomáš  Krček
7. 7. 2004 Britští podnikatelé se shodují, že podniky musejí projevovat sociální a ekologickou odpovědnost
7. 7. 2004 Diktátoři před soudem
7. 7. 2004 Pražský hrad stojí před revitalizací Bohumil  Kartous
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu
7. 7. 2004 Zapomenutý muž, který dal jméno pražskému festivalu Devět bran Tomáš  Koloc
5. 7. 2004 Michael Moore si založil blog
6. 7. 2004 Michael Moore: Klidně si ukradněte můj film, jsem pro svobodnou výměnu informací
7. 7. 2004 GMO: Čí zájmy hájí zástupkyně Ministerstva životního prostředí? Eva  Tylová
4. 7. 2004 Ruští hackeři kradou uživatelům Internet Exploreru hesla k bankovním kontům
3. 7. 2004 Virus způsobuje horentní telefonní účty
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2004 Zápach včera, dnes i zítra a nikdy jinak Radek  Mokrý
8. 7. 2004 Pánská jízda: křečovitý pokus o komedii Jan  Čulík
8. 7. 2004 Jaké Turecko vstoupí do Evropské unie? Miloš  Kaláb
8. 7. 2004 Moravskoslezský kraj se umoudřil a specifikoval zadání pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě Štěpán  Kotrba
8. 7. 2004 Čech v kleci   
8. 7. 2004 Karlovy Vary: Trapné vtípky Marka Ebena Jan  Čulík
8. 7. 2004 Když malé svině rostly, čas voněl nadějemi...   
8. 7. 2004 Gramofon od Edisona na zpáteční cestu Martin  Klauz
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu   
7. 7. 2004 Zapomenutý muž, který dal jméno pražskému festivalu Devět bran Tomáš  Koloc
7. 7. 2004 Chcené a nechcené analógie obecne rozšírených predstáv Peter  Greguš
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
2. 7. 2004 Při soumraku tradic Bohumil  Kartous