9. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 7. 2004

Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom?

Stálá mise ČR, Ženeva

Po krachu konference Světové obchodní organizace v Cancúnu se naděje na oživení mnohostranných obchodních jednání váže k poslednímu červencovému týdnu, ve kterém by měla Generální rada WTO dát odpověď na otázku, zda je reálné pokračovat v programu negociací stanovéném v roce 2001 na VI. Konferenci v Kataru. I když politická vůle k obnovení a intenzifikaci jednání, která jsou ve značném skluzu, byla vyjádřena na nejvyšších úrovních a při nejrůznějších vrcholových příležitostech, vyjednavači v Ženevě jsou prozatím relativně vzdáleni od konečné shody na tzv. červencovém balíčku, který by měl nahradit promarněnou příležitost z Mexika.

Květnové zasedání Generální rady stanovilo pro obnovu mnohostranných obchodních jednání minimální předpoklady, kterými je shoda na rámci dalších negociací, tj. shoda na základních problematikách a směrech, kterými se jednání nadále budou ubírat. Od tohoto zasedání proběhla řada konzultací jak v místě vyjednávání v Ženevě, tak i na jiných fórech, na kterých byli členové reprezentováni nejvyššími politickými představiteli. Na nejvyšších úrovních, jakými byly např. Rada ministrů OECD v Paříži, setkání ministrů obchodu nejméně rozvinutých zemí v Dakaru (Senegal), Konference ministrů Africké unie v Kigali (Rwanda), setkání ministrů obchodu zemí APEC v Puconu (Chile) a Konference o obchodu a rozvoji (UNCTAD) v Sao Paulu (Brazílie), ale i při dvoustranných setkáních generálního ředitele WTO Dr. Supachaie s představiteli nejvýznamnějších členů WTO, byly potvrzeny dřívější politické signály o všeobecném zájmu pokračovat v novém kole mnohostranných obchodních negociací.

Nicméně, politická vůle nebyla -- i přes časovou tíseň - prozatím výrazně přenesena do pokroku v mnohostranných jednáních. Členové jsou důrazně ze strany generálního ředitele WTO vyzýváni k maximální možné flexibilitě a k opuštění svých krajních pozic především v klíčových oblastech, které by se měly stát základem pro další posun jednání. Ačkoli první návrh textu, ve kterém bude zakotven červencový balíček, musí být zveřejněn relativně brzy tak, aby zbyl prostor pro závěrečná vyjednávání, prozatím se nedaří minimalizovat počet variantních řešení, která odrážejí pozice nejvýznamnějších skupin členů. S postupem času je zřejmé, že červencový text jako další naděje WTO, naplní-li se, nebude magickým řešením existujících problémů a zůstane otázkou, zda alespoň přispěje k racionálnímu překlenutí největších rozdílů v zájmech členů.

Členové WTO již dříve dospěli ke shodě na tom, které oblasti patří ke klíčovým a musí být zahrnuty do červencového návrhu na další postup. Patří k nim liberalizace obchodu v zemědělství, liberalizace obchodu s průmyslovými výrobky a tzv. singapurské otázky (tj. vztah obchodu a investic, obchodu a hospodářské soutěže, usnadňování obchodu a transparentnosti veřejných zakázek). V navrženém textu bude zřejmě zachycena problematika obchodu se službami a pravděpodobně také zvláštní a rozdílné zacházení pro rozvojové země. Prozatím se členové zcela neshodli na tom, zda součástí návrhu budou také tzv. implementační témata, tj. témata, u kterých by v souladu se zájmy rozvojových zemí měla být změněna dosavadní pravidla WTO.

Všechna dosavadní jednání a konzultace potvrzují, že nejobtížnější je dosáhnout shody v oblasti zemědělství, a to jednak z důvodu značné komplexnosti problematiky, jednak z důvodu naprosto rozdílných zájmů členů. I když Evropská unie v první polovině května nabídla rozsáhlé ústupky při odstraňování vývozních subvencí, tento krok nenašel adekvátní odezvu na straně partnerů. Ti ho sice přivítali, avšak nenabídli žádnou protihodnotu, která by umožnila sblížení pozic a dosažení rovnovážného výsledku ve všech třech "pilířích" jednání o zemědělství, které kromě subvencí tvoří dále domácí podpory a přístup na trh.

Směr jednání o zemědělském rámci v současné době určuje víceméně skupina pěti zemí, která je známa pod označením FIPs (Five Interested Parties). Jejími členy jsou EU, USA, Indie, Brazílie a Austrálie, tedy zástupci nejvýznamnějších názorově odlišných zájmových skupin členů. Velmi intenzivní jednání skupiny, která se datují od červnové XI. Konference pro obchod a rozvoj (UNCTAD) v Brazílii, se však odehrávají téměř za zavřenými dveřmi. Tato nízká míra transparentnosti se odráží v kritice zemí sdružených ve skupině G 10 (země s výraznými zájmy v zemědělství, které představují 13% světového zemědělského dovozu a které nejsou ve FIPs reprezentovány - např. Švýcarsko, Japonsko, Norsko, Bulharsko), které opakovaně prohlašují, že nebudou ochotni bez námitek přijmout výsledek, jehož sjednávání nemohou ovlivnit.

Z jednání FIPs je nyní zřejmé, že pro oblast přístupu na trh se zemědělskými výrobky se uvažuje s pásmovým přístupem, tj. s rozdělením výrobků do pásem podle výše tarifů a s uplatněním různých přístupů (vzorců) k jejich snížení vůči skupinám výrobků v rámci pásma. Problémem jsou však citlivé výrobky, neboť jsou prosazovány jak názory na hledání řešení pro citlivé výrobky v rámci pásem, tak názory na hledání zvláštního řešení zcela mimo pásma. Významné však je, že z úvah již nejsou - oproti nedávnému období - vyloučeny citlivé výrobky z vyspělých zemí a je hledán způsob jejich ochrany. Přístup k citlivým výrobkům však nebyl prozatím podrobně konkretizován, není jasné, na jakém základě by měly být takové výrobky charakterizovány ani jakým způsobem by měly být tarify pro ně snižovány. Další otázky se váží k případnému zvyšování smluvních kvót a poklesu cel v rámci kvót na nulovou hranici.

V oblasti domácích podpor všichni členové podporují jednání směřující ke snížení těch, které jsou charakterizovány jako podpory obchodu neprospívající a obchod narušující. V konečném výsledku by měly být tyto podpory reformovány a redukovány a podpory s minimálním negativním dopadem na obchod by měly být znovu definovány. Názory členů na některé aspekty, ke kterým patří např. otázka limitování jednotlivých skupin podpor nebo jejich převod mezi skupinami, se prozatím značně liší. Otázka podpor je defenzivním zájmem především USA, avšak výsledek by se mohl dotknout také zemědělské politiky EU.

Problematika vývozní soutěže je soustředěna na vývozní subvence, kde je EU vystavena silnému tlaku partnerů na sjednání konečného data nebo postupných dat pro jejich eliminaci. EU na druhou stranu prosazuje tzv. princip paralelismu, tj. že všechny formy subvencování vývozu musí vyústit ve stejný výsledek (tedy i vývozní úvěry, potravinová pomoc a podpory prostřednictvím státních obchodních podniků, užívané např. v USA).

Pro rozvojové a nejméně rozvinuté země by v oblasti zemědělství měla být dohodnuta opatření, která by umožnila vyjmout některé speciální výrobky ze snižování celních tarifů a měl by být vytvořen zvláštní mechanismus umožňující ochranu zemí v případě náhlého zvýšení dovozu.

K otázkám zemědělství se sejde ve dnech 10. a 11. 7. v Paříži skupina FIPs. Její jednání se uskuteční těsně před zveřejněním prvního návrhu červencového textu v Ženevě, očekávaného dne 11. 7. Návazně budou o současné situaci ve WTO jednat v Bruselu ministři obchodu členských zemí EU (11. a 12. 7.). Pokud FIPs dořeší všechny sporné aspekty vážící se k zemědělské oblasti a závěry budou potvrzeny i následnou schůzkou ministrů rozvojových a nejméně rozvojových zemí na Mauritiu ve dnech 13. a 14. 7., lze předpokládat, že by se mohla posunout vpřed i jednání v dalších oblastech.

Jednoduchá situace totiž není ani v jednáních o liberalizaci nezemědělských výrobků. I když je evidentní, že tato jednání jsou limitována postupem v zemědělských jednáních, přesto se ocitla s nevyřešenými problémy příliš v pozadí. V této oblasti nedošlo prozatím ani k nástinu ve sblížení názorů členů na způsob snižování cel a netarifních překážek. Diskuse o těchto otázkách zůstávají na obecné úrovni. Některé rozvojové země se v obavách ze snižování celních tarifů (a následného snížení příjmů do státních rozpočtů i následné ztráty výhod z výlučných preferencí) soustřeďují na hledání a nastolování nových problémů, což situaci dále komplikuje.

V oblasti témat, shrnutých pod názvem singapurská, prozatím také nedošlo ke shodě na tom, zda v jednáních v rámci programu stanoveného IV. konferencí v Doha zůstane alespoň téma usnadňování obchodu. Řada rozvojových zemí není připravena o této problematice jednat, řada usiluje o vyloučení zbylých tří témat z programu Světové obchodní organizace vůbec. Ke shodě došlo pouze v tom, že červencový text jasně určí, že investice, hospodářská soutěž a transparentnost veřejných zakázek nebudou obsaženy v závěrečném jednotném závazku.

I když obchod se službami nepatří mezi základní témata dohodnutá pro červencový balíček, již nyní je jasné, že v něm budou obsažena. Dohodu na termínech -- byť stanovených doslova na úrovni "co nejdříve" - k předložení a prohloubení nabídek na liberalizaci tohoto obchodu a na zvláštním a rozdílném zacházení pro rozvojové země, které se podařilo dosáhnout, je možno považovat za významný impuls pro další jednání.

Členové WTO se také shodují na tom, že červencový text bude odrážet poskytnutí zvláštního a rozdílného zacházení pro rozvojové a nejméně rozvojové země, a to pravděpodobně zvlášť ve všech klíčových oblastech. Rozvojové země navíc požadují, aby v textu bylo explicitně uvedeno současné kolo negociací jako výlučně rozvojové. Výklad takové charakteristiky by mohl vést k závěru, že výsledkem kola musí být výlučný prospěch na straně rozvojových zemí.

Kromě shora uvedených oblastí, které nepochybně budou obsahem červencového balíčku, snaží se skupina vyspělých i rozvojových zemí prosadit do závěrečného textu také zmínku o nutnosti dalších jednání o zeměpisných označení, konkrétně o rozšíření zesílené ochrany pro zeměpisná označení, která je poskytována pouze vínům a lihovinám, na všechny výrobky (rozšíření zesílené ochrany zeměpisných označení na ostatní výrobky je také jedním z přednostních zájmů ČR). Téma zesílené ochrany zeměpisných označení patří mezi tzv. implementační témata, na nichž obecně mají zájem rozvojové země. Z tohoto důvodu některé rozvojové země nejnověji navrhly, aby pro implementační témata byl zřízen zvláštní negociační orgán a aby témata byla zdůrazněna v červencovém textu. Vzhledem k zeměpisným označením však tato iniciativa narazila na tvrdý odpor tzv. oponentů zeměpisných označení, tj. především členů ze Severní a Jižní Ameriky a Austrálie. Problém implementačních témat tedy patří k nedořešeným otázkám.

Vzhledem k velmi omezenému časovému prostoru, který zbývá k dořešení některých zásadních elementů ve výše uvedených jednání a k závěrečným vyjednáváním o konečném "doladění" červencového textu, bude nutno pravděpodobně pohlížet na červenec jako optimisticky stanovený mezník. I když se k němu upnuly naděje na rámcovou dohodu o klíčových otázkách mnohostranných obchodních jednání, které mělo být dosaženo téměř před rokem v Cancúnu, bude možná nutné konstatovat, že létem jednání ve WTO nekončí. Jak již nyní zdůrazňují mnozí představitelé členských států WTO v Ženevě, ke shodě o obsahu červencového balíčku nesmí dojít pod tlakem termínu a za každou cenu. Vývoj v příštích třech týdnech prokáže, zda lze tyto signály překládat jako ústup od politicky podporovaného záměru vyvést jednání WTO co nejdříve z dosavadní slepé cesty.

Autorka pracuje na Stálé misi ČR při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

                 
Obsah vydání       9. 7. 2004
11. 7. 2004 Irák: Britská rozvědka "odvolala tvrzení", že má Saddám ZHN
9. 7. 2004 Kostelka přiznal utajené jednání s Američany Štěpán  Kotrba
9. 7. 2004 Spojené státy tajně jednají o výstavbě raketové základny v České republice Stanislav  Kliment
10. 7. 2004 Karlovy Vary: Hlavní cenu získal mechanický italský film Jan  Čulík
11. 7. 2004 "Provinční" udělování cen v Karlových Varech? Bohumil  Kartous
9. 7. 2004 Stoprocentní podpora vládě, která ještě neexistuje, a křesťanský "slib věrnosti" Štěpán  Kotrba
10. 7. 2004 Ospravednění pro útok na Irák bylo chybné, konstatuje ostře kritická americká zpráva
10. 7. 2004 Tony Blair chtěl rezignovat
9. 7. 2004 Za chyby ohledně Iráku "nemůže Bílý dům, ale CIA"
9. 7. 2004 Mezinárodní soudní dvůr odsoudil izraelskou zeď
9. 7. 2004 Nový Moore konečně i v ČR! Petr  Šafařík
9. 7. 2004 Správce statku: "Užívat si života, než uplyne, je důležitější než podnikat" Jan  Čulík
8. 7. 2004 Slabinou MFF Karlovy Vary je tradičně nevýrazná soutěž Petr  Šafařík
8. 7. 2004 Karlovy Vary: Trapné vtípky Marka Ebena Jan  Čulík
11. 7. 2004 Blbá nálada se změnila v Nové Veselí... Zdeněk  Bárta
9. 7. 2004 Odřekněte si drogy - podpořte válku proti terorismu! Miloš  Kaláb
9. 7. 2004 Výzva Setuze: Zastavte výrobu geneticky modifikovaných olejů!
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2004 Němečtí sociální demokraté čelí vážné krizi Radek  Vogl
9. 7. 2004 Český sen a reklama na něj Štefan  Švec
9. 7. 2004 Český sen je úžasný projekt...
8. 7. 2004 Český sen: zábavný průvodce zemí, kde se neřežou hlavy Ondřej  Čapek
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
8. 7. 2004 Pánská jízda: křečovitý pokus o komedii Jan  Čulík
9. 7. 2004 Portrét rakouského prezidenta Thomase Klestila
8. 7. 2004 Gramofon od Edisona na zpáteční cestu Martin  Klauz
9. 7. 2004 Co je všední život Bohumil  Kartous
9. 7. 2004 Kdo jsou to vlastně komunisté Petr  Sláma
9. 7. 2004 Nalít si čistého vína
8. 7. 2004 Čech v kleci
8. 7. 2004 Zápach včera, dnes i zítra a nikdy jinak Radek  Mokrý
8. 7. 2004 Když malé svině rostly, čas voněl nadějemi...
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
8. 7. 2004 Drastické zkušenosti z amerického zdravotnictví
8. 7. 2004 Bishara chce upozornit na apartheid izraelského státu
8. 7. 2004 Moravskoslezský kraj se umoudřil a specifikoval zadání pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě Štěpán  Kotrba
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu
8. 7. 2004 Jaké Turecko vstoupí do Evropské unie? Miloš  Kaláb
7. 7. 2004 Zapomenutý muž, který dal jméno pražskému festivalu Devět bran Tomáš  Koloc
8. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 27. - 30. června 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley
14. 5. 2004 Světová obchodní organizace: světlo na konci tunelu? Ludmila  Štěrbová
3. 3. 2004 Zeměpisná označení: jsou čeští výrobci připraveni na zánik současné právní ochrany po vstupu do EU? Ludmila  Štěrbová
23. 12. 2003 Světová obchodní organizace: stále na rozcestí Ludmila  Štěrbová
12. 12. 2003 Světová obchodní organizace před dalším mezníkem Ludmila  Štěrbová
6. 11. 2003 Dnes jsou pravidla hry proti nám a my nemůžeme podle takových pravidel hrát   
6. 11. 2003 Mosty přes globální propasti nebo slova, která nikdo neslyší, ale musí být vyslovena?   
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
1. 10. 2003 Konec historie nebo začátek konce kapitalismu? Josef  Vít
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu   
25. 9. 2003 Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy   
25. 9. 2003 Limity "Európy, a.s." : Zlyhanie obchodnej politiky únie v Cancúne Radovan  Geist
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní