31. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 5. 2004

Virtuální bohoslužba na minulou neděli, kdy jsme byli neznabozi

Lidské žvanění a Boží Slovo

Text kázání: Jan 12, 44-50

Je to smůla, ale budeme muset zase začít naše kázání vysvětlováním. Kdyby Pán Ježíš mluvil česky, nebo kdyby alespoň ti, kdo jeho slova zapisovali, byli Češi, hodně by nám to usnadnilo situaci. Jenže on kázal aramejsky, zapsané to máme řecky - čeština tehdy ještě ani neexistovala - a tak nezbývá, než se pokusit určité nepřeložitelné věci si vyložit. Řečtina má pro naše slovo dva výrazy. Tím prvním je logos, souvisí se slovesem legein, sbírat, a při jeho vyslovení si staří Řekové domýšleli významy jako: sbírka, řád, pravidlo, rozum, zákonitost, "logičnost". Tím druhým řeckým výrazem pro naše slovo je réma, souvisí s vyslovováním a Řekům znělo jako výrok, rčení, mysleli při tom spíš na samo mluvení, na zvuk, víc, než na význam slov.

Časem se oba výrazy pomíchaly a jsou i v Bibli často používány zástupně, na řadě míst však pisatelé přesně oba významy rozlišovali a rozdíl ve významu obou výrazů jim umožňoval poukázat na rozdíl mezi lidským slovem - to je vždy réma, mluvení, až žvanění, často bezobsažné, takový ten lidský slovní průjem, anebo třeba i slovo zlé, jak jen lidské slovo zlým umí být, a mezi slovem Božím, to je vždy logos, řád, pravda, smysl, dobrota, sám smysl všeho.

Tak je to třeba v Matoušově evangeliu (Mt 12,36), kde Ježíš říká: Z každého planého slova, jež lidé promluví, z každého réma budou skládat účty slovu Božímu, logu.

V našem dnešním textu je tento rozdíl také důležitý. Zde dokonce i Ježíšova slova jsou réma, řeči, jsou to slova pozemského Ježíše k pozemským lidem, se vší člověčinou, která i Ježíšovo kázání k jeho současníkům provázela. Kázání, za kterými je ovšem logos, slovo Boží. Ježíš je poslán samotným Bohem, a v jeho slovech je možno rozpoznat slovo Boží. A právě naše neschopnost rozpoznat v evangeliu slovo života, slovo, které je smyslem všeho a řádem, bez kterého se svět i lidské vztahy a komunikace stávají chaosem, tato naše neschopnost je příčinou našeho pozemského trápení, našich malých i velkých zmatků, našeho překážení Boží harmonii, Boží vlády, Božího pořádku. My sami svou vzpourou proti božímu logu přivoláváme na sebe všechny možné pohromy lidského života. My sami si vytváříme svou neposlušností svá soukromá peklíčka a třeba i způsobujeme sobě i druhým peklo pořádné, protože nerozpoznáváme v slovech Ježíšových slova štěstí, slova vedoucí blahoslavenému životu.

Církev od svého počátku cítila, že naše lidská slova mohou sice ukazovat k Božímu řádu, Božímu slovu, ale rozhodně jimi nikdy naplno nejsou. Apoštol Pavel třeba píše pokorně do Tesaloniky (1Te 2,13): Neustále děkujeme Bohu, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží.

Postupně však větu: kážeme vám Slovo Boží přestávala církev chápat jako: kážeme vám o Slovu Božím. Kázání církve, slova církve, řeči a často jen řečičky, se začínaly promiskuitně používat i pro skutečné Boží Slovo. Ostatně dodnes se to používá, zejména v evangelických církvích: jdeme ke Slovu Božímu, kážeme Slovo Boží. Vždy znovu mě to nazlobí, zejména když samotný řečník si osobuje právo říkat o svém mluvení, že je to slovo Boží. Katolíci víc rozlišují, co je Slovo Boží, tento výraz používají jen pro slova Bible, slova lidská jsou jen promluva, tedy kázání.

To zaměňování šlo ruku v ruce se stále větší arogancí církve, církev si uzurpovala právo stát se Boží neomylnou zástupkyní na zemi a začala pronásledovat všechny, kdo Boží slovo vnímali jinak, než to hlásala a vykládala ona sama. Církev začala lidi soudit.

A přitom právě v tomto našem textu, o kterém přemýšlíme, Ježíš říká nesmírně důležitou věc: Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil, vysvobodil. Nesoudím nikoho kdo slyší má slova a nezachovává je. Rozsouzení přichází teprve v konfrontaci s Božím slovem, a jakkoli má slova jsou stoprocentními slovy Božími, já nikoho, kdo mi nerozumí, nebo pro koho jsem pohoršením, kdo má slova nechápe, či nemůže přijmout, já nikoho takového nesoudím.

Janovo evangelium předává tato Ježíšova slova tak naléhavě - vkládá mu je do úst ještě jednou v rozmluvě s farizeem Nikodémem - právě proto, že janovská církev přelomu prvého a druhého století měla velmi ošklivé a neblahé zkušenosti právě se sudičským, tvrdě nesmiřitelným náboženským postojem farizeů, kteří mladou církev soudili a pronásledovali, kde mohli.

Náš Pán a Spasitel nepřišel aby svět soudil, ale aby ho spasil. To znamená osvobodil, zachránil. A přitom církev si osobovala právo soudit kde mohla a koho mohla. Dodnes je v učení i praxi všech církví neuvěřitelně paternalistických, autoritářských prvků: moralismem počínaje a vylučováním od svátostí, vyháněním od Krista konče. Nesuďte, abyste nebyli souzeni - to slyšíme napořád od Ježíše i jeho apoštolů a přitom v církvi se soudí na běžícím pásu.

Jsem hluboce přesvědčen, že právě církevnické sudičství je jedním z hlavních důvodů, proč církev je sekulární společnosti oprávněně tak odporná a proč církev selhává ve svém svědectví o Kristu. Proč je společnost tak alergická například v těchto dnech na legislativní návrhy křesťanských politiků směřující ke kriminalizaci potratů.

A přitom by to mělo být tak evidentní: jestli opravdu chceme následovat Ježíše my křesťané, kristovci, pak bychom si neměli hrát na Boha Otce, všemohoucího a vševědoucího soudce nebe i země, ale měli bychom jít ve šlépějích toho nejpokornějšího z lidí, který přišel, aby zachraňoval a osvobozoval, léčil a pomáhal, který byl přítelem ubohých a společensky nevhodných, toho, který neodsoudil lidský hřích, ale bere ho sám na sebe, který nalomenou třtinu nedolomil atd atd.

A nakonec ještě jednu provokaci k zamyšlení: není nakonec i ten nebeský Otec víc podobný svému Synu, než našim představám o něm? Když ježíš říká: kdo vidí mne, vidí toho, který mne poslal - nemyslí on to ten Ježíš doslova? Co když i to Boží Slovo je slovem ne moci a slávy, soudu a moci, ale slovem útěchy a pomoci, lásky a solidarity, slovem, které než by přivodilo utrpení a konflikt a bolest nechá se třeba i vytlačit na kříž aby vzalo všechny bolesti na sebe?

Co když Otec je více podoben svému bezmocnému Synu než orientálnímu osvícenému despotovi, jak si ho stále podvědomě všichni představujeme? Co když...

Amen

                 
Obsah vydání       31. 5. 2004
29. 5. 2004 Výbor OSN proti mučení kritizuje Českou republiku
31. 5. 2004 Czech made: Arogance, ignorance a patronizace jako společenská strategie a kulturní kód? Jan  Matonoha
31. 5. 2004 Umění jako nástroj komunikace Jan  Čulík
31. 5. 2004 Městská policie Praha: V metru se nesmí sedět na dvou místech najednou! Jan  Čulík
31. 5. 2004 O Finech, slonech a švédském jazyce Kari  Senius
31. 5. 2004 Trpaslíci tančí v opojení, že se jednou stanou obry Václav  Dušek
31. 5. 2004 Jak ČR ignorovala slavné francouzské inscenace románu Ladislava Fukse Jiří  Tušl
31. 5. 2004 Post coitum: Parodie na sex s vážným vyzněním Jan  Čulík
31. 5. 2004 Mýtus a realita sjednocující se levice Štěpán  Kotrba
31. 5. 2004 Americká armáda: nejen brutalita, ale i nekompetence
31. 5. 2004 Letadlo British Airways muselo nouzově přistát
30. 5. 2004 Ozbrojenci "usmrtili 22 osob" v Saúdské Arábii
31. 5. 2004 ČTK a Lidovky neumějí počítat Hynek  Hanke
31. 5. 2004 Mediální manipulace v reportážích o irácké válce
31. 5. 2004 Demokracie bez voleb? Jan  Sýkora
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
31. 5. 2004 Nastolí Francie mír na Pobřeží slonoviny? Simone  Radačičová
31. 5. 2004 Setkání sudetských Němců: Uznat odsun jako křivdu
28. 5. 2004 Válečná lobby na ústupu
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta
18. 5. 2004 Odpuštěné, nebo pouze zadržené hříchy? Zdeněk  Bárta
9. 5. 2004 Nesrozumitelnost a paradoxy Bible: Zabili Židé Pána Ježíše? Zdeněk  Bárta
2. 5. 2004 Zpátky domů do Evropy Zdeněk  Bárta
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
9. 4. 2004 Šálóm - křest Kláry Ester Zdeněk  Bárta
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
26. 3. 2004 Zbořte chrám! Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
8. 3. 2004 Obhájce Zdeněk  Bárta
27. 2. 2004 Lásky kdybych neměl, nic nejsem Zdeněk  Bárta
6. 2. 2004 Úžasná lehkost disidentství Zdeněk  Bárta