11. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2004

Křestní bohoslužba u Salvátora

Znamení šelmy

Byli jsme se před chvílí účastni křtu Jana Samuela a jeho maminky Gabriely. Pokusme se společně na chvíli o této svátosti, o tomto viditelném znamení přemýšlet, ať již sami pokřtění jsme, či nikoliv. A vezměme si k tomu přemítání poslední biblickou knihu Zjevení, ze které jsme slyšeli obě dvě čtení.

Tato apokalyptická kniha byla napsána kolem roku 95, ve velmi ošklivé době císaře Domiciána. Kdokoliv, kdo se odmítl podřídit totalitnímu, absolutní mocí posedlému císaři považujícímu se za boha byl zlikvidován. Buď předhozením šelmám v cirku při lidových zábavách, nebo byl takový člověk potřen asfaltem a upálen jako živá pochodeň, ukřižován, či zlikvidován tisícerým jiným strašlivým způsobem.

Normální lidé se samozřejmě císařskému kultu nevzpírali. Říkali si: jen aberantní masochista se nepřizpůsobí a svým jednáním si přivodí průšvih, či dokonce takovou smrt. A tak ti normální lidé vesele sloužili tomu, čemu byli vyzýváni sloužit pro záchovu svého života. Křesťané -- a Židé -- jediní nebyli ochotni poddat se cele, tělem i duší, šílenému totalitnímu prostředí v čele s císařem, kterého nazývali dravou šelmou. Však také byli od všech slušných, obyčejných, přizpůsobivých lidí považováni za nenormální, nebezpečné pomatence, kteří nic nezmůžou, nic nedokáží, jen překáží, tak pryč s nimi!

Byla to ošklivá doba. Ale upřímně: která doba kdy v dějinách nebyla ošklivá? Pravda - brutální mučení a drakonické tresty za nonkonformitu vůči etablované společnosti propukají v dějinách vždy jen v občasných vlnách, v určitých etapách dějin. Společnosti to pak však trvá několik generací, než se z takovýchto etap dějin alespoň trochu vzpamatuje. A v těchto "postteroristických" dobách "oklepávání se" společnosti a hledání její nové identity to také nebývá snadné. Společenské, politické, či sociální vyloučení nonkonformistů, těch jiných, těch nevětšinových, bývá stejně bolestné, jakkoli se při něm nevraždí.

Jan ve své knize Zjevení v geniální zkratce popisuje situaci lidí, kteří se pro vlastní nepřizpůsobivost vyloučili, či byli vyloučeni z etablované společnosti: "kdo není označen jménem té šelmy, kdo nemá na sobě její cejch, ten nemůže kupovat, ani prodávat". Takový ocejchovaný člověk je prostě vyloučen, ztrácí občanská práva, stává se vyvrhelem se vším, co k tomu patří. V řeckém originále se ten cejch nazývá caragma - znamení, dá se to přeložit také jako razítko, třeba razítko na dokumentu, že občan přinesl radostný hold císaři, že je loajální, že má tudíž právo na podíl na občanském životě. Je loajálním poddaným, je císařovým výlučným vlastnictvím.

Příbuzné řeckému slovu caragma je rovněž řecké slovo carakter, kterému dodnes rozumíme. Kdo nepřijme ráz doby, její charakter, její znamení, je vyloučen. V těch horších dobách je poznamenán vyloučením ze zaměstnání, ze školy, je internován, zkonfiskován, vyhnán, koncentrován v táboře, zplynován.

Jako bychom to i my ještě neznali, jako bychom si to i my ještě nepamatovali! A protože dodnes v naší společnosti jsou nedořešené živé rány německého nacismu a na něj navazujícího českého poválečného gestapismu, a dodnes jsou ve všech nás živé rány nedávné dlouhé éry komunismu, stále ještě nejsme normální společností. Každá lidská společnost, ve které přetrvávají takovéto nevyléčené rány, se chová jako ohlupené, znejistěné stádo, které nesnáší jakoukoliv jen trochu z průměru vybočující ovci.

I ta naše dnešní doba je dobou plnou strachu, xenofobie, rasismu, neúcty k minoritám všeho druhu, je to doba plná diktátu reklamy, diktátu životního stylu, diktátu mocných, bohatých a silných dravců všeho druhu, kterým svobodně a dobrovolně lidé dávají svou důvěru. I tato naše doba -jak ukázaly mimo jiné i právě uplynulé volební dny - je dobou poznamenanou starými, ještě nevymazanými, nezhojenými, nezarostlými cejchy.

Křesťanství však má také svůj cejch, své znamení. To znamení se řecky řekne sfragis - pečeť, a křesťané toho slova používali jako symbolu pro svátost křtu. Křest je znamení, pečeť, že patříme Kristu. Když jsem ponořen do vody, nebo když je symbolicky na mou hlavu vylita voda, stávám se v tom okamžiku vlastnictvím Božím. A pozor, vlastnictvím opravdu samotného Boha - ne vlastnictvím té, či oné církve. Křest není iniciačním, vstupním ritem do církve. To by bylo málo. Křest je iniciačním znamením vstupu do nekonečného prostoru svobody Božího dítěte. Církve to tuší, a proto, pokud jsou to církve skutečně křesťanské, respektují si navzájem křest přijatý v jiné denominaci.

Křest totiž není cejchem, znamením, které by pokřtěného někam řadilo a škatulkovalo, a tím jej omezovalo, otročilo a zatěžovalo -- naopak: přijetí znamení křtu je zásadním rozhodnutím k cestě za skutečnou osobní svobodou a odpovědností.

Kdo je pokřtěn, stává se zvláštním vlastnictvím Kristovým. Pokřtěný patří Kristu, je křesťan, kristovec. Jenže na rozdíl od toho, když náležíme jakémukoliv člověku, což nás svazuje, přináležení ke Kristu přináší obrovskou svobodu a sílu. Říká se, že když Martin Luther prožíval největší zápasy svého života, když nevěděl kudy kam, napsal si na svůj psací stůl: Baptisatus sum - jsem pokřtěn! Proč se tedy bát, rmoutit, sžírat, když patřím Kristu? Přijmu-li cejch jakéhokoliv člověka, který si na mě dělá nárok, vede mne to nutně k otroctví, strachu, ohýbání páteře, pucování klik, podlézání kdejakému lidskému šmejdu jen proto, že má moc. Cejch Kristův naopak osvobozuje člověka od všeho nevolnictví. Je potvrzením té staré smlouvy s Bohem, která začíná: Já jsem Bůh Tvůj, který jsem tě osvobodil z domu otroctví. Já jsem Bůh, který chce Tvou svobodu.

Svoboda arci, jak známo, není nic lehkého. Kniha Zjevení jasně říká, že v případě konfliktu s nárokem jiné moci než Boží nezbývá pokřtěnému, než vzít na sebe ztrátu společenské prestiže, ztrátu bezpečí stáda, a ve vyhrocených případech třeba i ztrátu občanských práv či života; neboť znamení křtu je neslučitelné se znamením šelmy. Nelze dvěma pánům sloužit. Více sluší poslouchat Boha než lidí, řekne apoštol tváří tvář hrozbě smrti. Výzva k svobodnému nadhledu na etablovanou společnost zaznívá v Bibli mnohokrát, když je však řečena v situaci mezní, v situaci pronásledování, je zvláště naléhavá a silná. Všichni to známe: cesta svobody je břemenem a jhem někdy velmi těžkým.

A přeci je ona svoboda těch Bohem ocejchovaných mnohem cennější, než klídek a pohodlné bezpečí těch ocejchovaných lidskou šelmou. Sám Kristus to říká slovy: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží. Svoboda není lehká, je to také jho, ale jho úžasně lehké, jho, které netlačí a břemeno, které netíží.

Většinou lidí sdílená představa je taková, že každý, kdo přestane respektovat právě ve stádě panující moc, je nejen blázen, ale přivolává na sebe ten nejhorší osud. Přesně to se lidská moc také snaží všem namluvit, varuje před blíže nespecifikovanými "nedozírnými následky" svobody, straší a nahání strach.

Kniha Zjevení povzbuzuje každého, kdo nepoklekl před touto šelmou a neklaní se jí, nepřijal tento její cejch a nepoddal se strachu, ale naopak přijal znamení "Beránkovo". Všem těmto statečným dodává naději, že konečné vítězství je na jejich straně. Platí skutečně přesný opak toho, co se moc snaží všem namluvit. Svoboda je při vší své nebezpečnosti, náročnosti a odpovědnosti snažší a lehčí, než otroctví strachu. Platilo to pro Ježíše a jeho svobodu vůči establishmentu jeho doby, tj. vůči farizeům a zákoníkům, jejichž náboženskou ideologii ve svých slovech nazývá oním jhem, ale i vůči Římanům, té šelmě z Janovy Apokalypsy, platilo to vždy, a platí to i dnes.

Jho nedělení se o kořist s lumpy, břemeno nevytí s vlky, břemeno kristovské pokory, svobodně zvolené neúspěšnosti a tichosti, jho pevné a statečné rezistence vůči hrozbám i svodům moci je vždy lehčí, než břemeno stále ohnuté páteře, pucování klik, podlézání, hrůzy z nepřízně mocných či nadřízených. Je lehčí než přijetí diktátu módy, charakteru té, či oné doby. Pavel říká: "Nepřizpůsobujte se, nebuďte konformní tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé". Nemusíte být už konformní, protože vaše identita není založena na hodnotícím soudu okolí, ale na samotném Bohu.

Kniha Zjevení je knihou posilující křesťany do společenských zápasů. Ona svoboda vůči okolí však je svobodou nejen politickou. Ten, kdo nosí znamení křtu je svoboden i ve zcela privátním životě. Křtem jsme osvobozeni z otroctví vlastní nedostačivosti, od svých ambicí, od své pýchy i strachu -- již nejsme sami svoji, ale patříme Kristu, který nás vysvobodil od determinace vším tím, co by nás táhlo od Boha.

Spolu s Janem Samuelem a Gabrielou jsme si směli připomenout křestní znamení svobody, které smíme nosit. Jsme arci ještě v mnohém poznamenáni naší člověčinou stahující nás vždy znovu do otroctví konzumního stáda. Máme však na svých čelech napsáno jméno Kristovo i jméno jeho Otce. Neseme pečeť Ducha Božího. A tato jména, do kterých jsme byli pokřtěni, Boha Otce, i Syna i Ducha svatého nám otevírají šanci pozdvihnout svá srdce i své mysli k nevysychajícím pramenům vod věčného života.

Amen

                 
Obsah vydání       11. 6. 2004
12. 6. 2004 Podle prvních odhadů vyhrála eurovolby ODS
13. 6. 2004 Británie: Labouristé se obávají vítězství ostře euroskeptické strany v eurovolbách
12. 6. 2004 Michael Moore nebude točit film o Tonym Blairovi
12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"
12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů
13. 6. 2004 Donalde, kde je Usáma?
12. 6. 2004 V Bagdádu byl usmrcen irácký ministr
13. 6. 2004 Komorník prince Charlese: "Za svým tvrzením o Charlesově homosexualitě si stojím"
13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
11. 6. 2004 Z pátečního pohřbu Ronalda Reagana
11. 6. 2004 Britští labouristé zaznamenali vážné ztráty v komunálních volbách
11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?
11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení
11. 6. 2004 Bush: Protizákonné výslechy jsem neschválil
11. 6. 2004 Smrt Vladimíra Pechy: Vážné nesrovnalosti českou vládu neznepokojují
9. 6. 2004 "Vladimír Pecha vyskočil z okna"
9. 6. 2004 Třetí zpráva o České republice
11. 6. 2004 NOVA zatím netuší, že už nejsme "východoevropský" stát? Miloš  Dokulil
11. 6. 2004 Že by i "Lidovky"? Kam to vlastně volíme? Miloš  Dokulil
10. 6. 2004 Bushův plán pro Blízký východ přijat s rozpaky
10. 6. 2004 To je trs!
11. 6. 2004 Reality show & sitcom: co nám ve skutečnosti nedopřejí domácí televizní kanály? Michal  Brož
11. 6. 2004 S češtinou do Evropy
11. 6. 2004 Spolek Šalamoun v ČRo 6
11. 6. 2004 Jeden skandál za druhým Immanuel  Wallerstein
11. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 1. - 5. června 2004
10. 6. 2004 Co vědí britští studenti o České republice? Neil  Bermel
10. 6. 2004 V nových členských zemích EU zmizela euforie
10. 6. 2004 V nových členských zemích se očekává cynismus, neúčast a euroskepse
10. 6. 2004 Ať si chudí lidé kouří...
9. 6. 2004 Česká republika poskytla Registru konvenčních zbraní OSN nekvalitní zprávu
9. 6. 2004 Skončilo americké nakladatelství, které vydávalo překlady českých knih Robert  Wechsler
9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
8. 6. 2004 Politická abstinence Britských listů
8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík
8. 6. 2004 Blízká setkání Emil  Hakl
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta
18. 5. 2004 Odpuštěné, nebo pouze zadržené hříchy? Zdeněk  Bárta
9. 5. 2004 Nesrozumitelnost a paradoxy Bible: Zabili Židé Pána Ježíše? Zdeněk  Bárta
2. 5. 2004 Zpátky domů do Evropy Zdeněk  Bárta
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
9. 4. 2004 Šálóm - křest Kláry Ester Zdeněk  Bárta
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
26. 3. 2004 Zbořte chrám! Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
8. 3. 2004 Obhájce Zdeněk  Bárta