20. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 1. 2003

Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době

Ministerstvo kultury vypsalo už v roce 2000 program vývoje prostředků, které by dovolily zachování a veřejné zpřístupnění informačních zdrojů v elektronické podobě tak, jako tomu bylo doposud u papírových knih a časopisů. Nazvalo svůj program "Zpřístupňování a ochrana knihovních fondů formou digitalizace, s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením informační společnosti". Program vycházel z rozpracování koncepce Státní informační politiky. Na základě zadání ministerstva kultury Národní knihovna vytvořila rozsáhlý realizační projekt WEBARCHIV a začala v minulých letech s jeho pilotním testováním.

Problém, který se v navrženém řešení skrývá, tkví v právní interpretaci užití elektronického díla, která zoufale potřebuje inovaci nejen autorského zákona, ale zákona o knihovnictví, archivnictví a dalších právních předpisů. Restrikce, které vnáší - prozatím na smluvní bázi - pro uživatele v tuto chvíli Národní knihovna do použití tohoto archivu, překračují rámec, který by umožnil v budoucnosti její fungování jako instituce veřejně prospěšné univerzální služby, přispívající za peníze poplatníků ke všeobecné vzdělanosti v národním jazyce a chápání NK jako instituce, jejímž úkolem je uchování českého písemnictví a národní kultury. Úředníci opět přetvořili (zpotvořili) úmysly zákonodárců i vlády do podoby, vyhovující více jim než uživatelům - občanům.

Existující právní řád doposud neupravuje posktování elektronických online zdrojů archivům, ani povinnost jejich vydavatelů poskytovat Národní knihovně obdobu povinného výtisku jako je tomu v případě periodických a neperiodických publikací, a proto tento nedostatek řeší Národní knihovna uzavíráním smluv s jednotlivými vydavateli.

Podstata problému ale spočívá v pochopení inovované role veřejné knihovny, sloužící v analogovém světě publikací tištěných či publikací na fyzických nosičích - CD-ROM, DVD doposud občanům k půjčování hudebnin, knih či časopisů, aniž občan musí každou hudebninu knihu či časopis koupit. Tomu se samozřejmě tiše brání vydavatelé, které tento "pozůstatek komunismu" připravuje o zisky.

V případě elektronických dokumentů by měly knihovny působit obdobně - jako on-line dostupné služby, umožňující občanovi používat všech na serveru dostupných, sofistikovaných prostředků k prohledávání, vyhledávání, indexaci a třídění jednou vydaných (on-line zveřejněných, veřejně zpřístupněných) informací, a to i v případě, když je původní zdroj na své unikátní adrese URN nedostupný (ekvivalent z "analogového" světa tištěných knih: když je kniha vyprodána).

Smlouva podle § 51 občanského zákoníku, na jejímž základě dnes získává Národní knihovna své on-line data od vydavatelů (tuto smlouvu obdržely i Britské listy) však neukládá Národní knihovně povinnost poskytovat jí poskytnutá data veřejně za ekonomicky nediskriminujících podmínek. Dochází tak (opět, jako v minulosti v případě dat katastrálního úřadu) k situaci, že se definují "oprávnění uživatelé" a používá se termín "omezený přístup", namísto toho, aby se rozšiřoval veřejný prostor a ZDARMA získaná data byla dána opět ZDARMA k dispozici všem... Náklady na pořízení dat jsou nulové - spočívají pouze v telekomunikačních poplatcích NK. Náklady uschovávání dat (cena výpočetní techniky a mzda pracovníků) tak jako tak hradí stát prostřednictvím rozpočtu NK a grantů v zájmu uchování historické paměti národa a státu, jeho kultury a písemnictví pro budoucí generace i v dnešní virtuální a technologicky tak turbulentní době.

Ve smlově jsou pozoruhodné interpretace role Národní knihovny, která se těmito body staví na roveň soukromému subjektu, aniž si je vědoma svého poslání veřejně prospěšné instituce, financované státem:

"Omezený přístup" znamená možnost nakládat s Elektronickými online zdroji v omezené míře, tj. možnost tyto zdroje pouze číst bez možnosti je jakýmkoliv způsobem kopírovat, měnit nebo rozmnožovat;

Poskytovatel prohlašuje, že Elektronické online zdroje užívá, tj. sděluje veřejnosti na svých stránkách prostřednictvím počítačové sítě Internet oprávněně.

VI. Přístup k uchovávaným/archivovaným elektronickým online zdrojům

1. Právo Plného přístupu k uchovávaným/archivovaným Elektronickým online zdrojům, poskytnutým Poskytovatelem v souladu s touto smlouvou mají výhradně Oprávnění zaměstnanci. Národní knihovna je v této souvislosti povinna na žádost Poskytovatele předložit aktuální seznam všech Oprávněných zaměstnanců.

2. Národní knihovna je v souladu s touto smlouvou a ustanovením § 38 AutZ oprávněna půjčovat rozmnoženinu Elektronického online zdroje tím, že Oprávněným uživatelům umožní k těmto zdrojům Omezený přístup, a to i prostřednictvím jiných vybraných knihoven. Aktualizovaný seznam těchto vybraných knihoven je v okamžiku účinnosti smlouvy k dispozici na internetových stránkách projektu WebArchiv (http://webarchiv.nkp.cz).

3. Národní knihovna bude sledovat využívání archivovaných dokumentů a na žádost vydavatele poskytne statistická data.

Stál jsem "u kolébky" tvorby Státní informační politiky a vím tedy, jaké motivy v roce 1996 (tehdy vznikly první drafty dokumentu, později nazvaného SIP) vedly tým, který koncepci připravoval, k jednotlivým požadavkům na změnu legislativy či na různé státní instituce, tedy i na Národní knihovnu. Zcela určitě to nebyl zájem archivářů či knihovníků o exkluzivitu přístupu k jakýmsi "fondům Z", ale zájem o co nejúplnější a nejveřejnější zachování elektronického písemnictví, dostupného i tehdy, kdy dnešní největší servery budou exponátem v technickém muzeu, kam budou prarodiče vodit svá vnoučata: "Podívej, Jiříčku," zasní se dědeček, "když jsem byl mladý, tak jsem na tomto počítači psal své články v šestsetdvojce. Jó, to se psal rok 1992 a internet byl v plenkách..." Dosti šprýmů. Situace je vážná.

Považuji za naprosto nepřijatelnou lhostejnost ministra kultury v nedostatečném finančním zajištění projektu WEBARCHIV i v nejasném politickém zadání projektu, nedostatečně zdůrazňujícím jeho stimulační charakter pro rozvoj všeobecné počítačové gramotnosti a stírání ekonomickýchj bariér občanů v přístupu k informacím a rozvoji občanské společnosti. Považuji za nepřijatelné i vnímání smyslu tohoto projektu vedením Národní knihovny. Pokud budu moci, budu vyžadaovat, aby na smlouvách, stejně jako v případné novele zákona č. 257/2000 Sb. či na jeho základě inovovaném statutu Národní knihovny byla ustanovaní, která budou veřejný prostor vzdělanosti a informovanosti občanů České republiky nadále rozšiřovat, nikoliv jej zužovat nesmyslnými restrikcemi či případnými ekonomickými požadavky na uživatele.

Je v existenčním zájmu státu mít gramotné a vzdělané občany a je v existenčním zájmu občanů efektivně využívat informací, které z jejich peněz - daní - stát pořídí či uchovává. A to musí být určujícím rámcem jak pro zákonodárce, tak pro ministra kultury, školství či pro ředitele Národní knihovny. Protože jedni i druzí jsou placeni z peněz daňových poplatníků a jim zodpovědni.

Národní knihovna je si vědoma svého poslání systematicky doplňovat, zpracovávat, ochraňovat, trvale uchovávat a rovným způsobem všem bez rozdílu zpřístupňovat veškeré jí dostupné písemné, obrazové a jiné záznamy a další informační zdroje - univerzální knihovní fond dokumentů - vydané v České republice s cílem přispívat tak ke vzdělanosti a informovanosti o všech oborech lidské činnosti, zvláště pak rozvíjet a uchovávat bohatství národního písemnictví, kultury a jazyků, užívaných v minulosti i v současnosti občany České republiky.

Národní knihovna je povinna dodržovat zásady otevřenosti a veřejné přístupnosti svých elektronických informačních služeb a datových knihovních fondů.

Je povinna digitalizovat archivní fond periodické literatury do termínu, určeného jí zvláštním předpisem.

Je povinna zpřístupnit veškeré informační zdroje, softwarové třídící a vyhledávací nástroje a soubory instrukcí - získané na základě zákona a s přispěním financí státu - prostřednictvím státního rozpočtu, soustavy veřejných rozpočtů či od nich odvozených rozpočtů - veřejně tak, aby byly - pokud je to technicky a pokud jí to limity jejího rozpočtu dovolují - přístupné v plném rozsahu ekonomicky nediskriminujícím způsobem pomocí technologií dálkového přístupu (pomocí telekomunikačního zařízení) ve všech jejích pobočkách, ve všech institucích veřejné správy a ve všech státem či institucemi veřejné správy zřízených vzdělávacích a rekvalifikačních institucích pouze na základě registrace uživatele knihovních služeb; a tam, kde je to technicky reálné, aby byly zpřístupněny zdarma prostřednictvím veřejně přísupné datové sítě i bez nutné registrace.

Je povinna chránit bezpečnost jí shromažďovaných a uschovávaných digitálních dat tak, aby zamezila jejich možnému zničení či pozměnění. Je povinna při tom dbát autorskoprávní ochrany pouze do té míry, do jaké ji chrání při nakládání s knihovními fondy a informacemi na fyzických nosičích.

Je povinna zveřejňovat svá data pouze ve formátech, jejichž zdrojový kód a syntaxe jsou veřejně přístupné a vyplývají ze mezinárodních standardů a mezinárodních norem ISO, nikoliv tedy ve formátech proprietárních, vázaných na určitou technologii, operační systém či software konkrétního výrobce. V těchto formátch mohou být data zveřejněna pouze jako alternativa nebo v případě, kdy není technicky možná jejich konverze do veřejně přístupného formátu. V takovém případě musí Národní knihovna zabezpečit volnou dostupnost programového vybavení pro čtení tohoto formátu.

Veškeré registrační a výpůjční poplatky musí být paušální na dobu nejméně jeden rok a musí být odvozeny od celkových nákladů a pracnosti pořízení dat. Nesmí být nesrovnatelné s náklady na výpůjčku dat na fyzických nosičích při odečtení amortizačního poplatku za jejich opotřebení a náklady na nutnou údržbu.

Pořízení kopie dat či metadat uživatelem služeb na jeho vlastní náklady (spojené s přenosem těchto dat) nesmí být dále Národní knihovnou zpoplatňováno.

Bez těchto, nebo podobných vět v zákonech, statutech a vyhláškách se v tomto státě nepodaří nikdy docílit plné počítačové gramotnosti nastupující generace. Nepodaří se ani zachovat osvícený odkaz Marie Terezie, která svou školskou reformou z roku 1772 stála u zrodu veřejného školství (a většina veřejných knihoven vznikala původně jako školní, paralelně se zakládaly knihovny obecní a většinou až počátkem 20. století transformovaly velké knihovny soukromé či církevní na veřejné) a položila tak základ české vzdělanosti a národního obrození. Bez těchto či podobných vět se nepodaří nadále zachovat národní kulturu či český jazyk.

Bez odvahy k radikálním krokům nebude v budoucnosti ani veřejný prostor - "public domain" a zúží se tak prostor pro kvalifikovanou, informovanou možnost občana ovlivňovat věci veřejné - zúží se tak prostor pro demokracii. Pozitivní diskriminace nezpoplatněného získávání informací prostřednictvím výpočetní a telekomunikační techniky je jen jednou malou kapkou v moři úkolů na cestě ke kvartérní společnosti, společnosti znalostí, společnosti 21. století. Ale někde se začít musí.

                 
Obsah vydání       20. 1. 2003
20. 1. 2003 Třicet let bojů s Ladislavem Štollem
aneb Jak s tím můžete žít?
Martin  Štoll
20. 1. 2003 Co číst a k čemu to vést Jan  Čulík
20. 1. 2003 Observer: Je nutno zaútočit na Irák
20. 1. 2003 Irák: operace na zákaznickém principu František  Roček
20. 1. 2003 Přehlídka ročníkových prací atelieru Jiřího Beránka Jan  Paul
20. 1. 2003 Jsme národ Nováků Petr  Jánský
20. 1. 2003 Další runda v pátek Ivan  Korč
18. 1. 2003 Šokující zpráva OSN: Romové jsou zkouškou pro Evropu
19. 1. 2003 ČR a integrace menšin Martin  Ondreját
18. 1. 2003 Timeshift: Před padesáti lety to bylo v Británii jako dnes v Česku Jan  Čulík
20. 1. 2003 Rómovia ako na Sahare? Lubomír  Sedláčik
18. 1. 2003 Německý soud se snaží umlčet britský deník
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
19. 1. 2003 Předsedou US-DEU se stal místopředsedseda vlády Mareš Štěpán  Kotrba
19. 1. 2003 Škromach se necítí na vystřídání Špidly
18. 1. 2003 Miloš Zeman byl nominován do druhé prezidentské volby Štěpán  Kotrba
20. 1. 2003 TV media o víkendu: Klaus ve Šponě, Zeman ve zprávách Josef  Trnka
17. 1. 2003 Tři pohledy na jednu možnou válku - vyberte si Jan  Kasal, Jaroslav  Tvrdík, Václav  Frank
18. 1. 2003 Unie svobody na křižovatce Petr  Baubín
20. 1. 2003 Rozhovor s iniciátormi iniciatívy za vypísanie referenda o vstupe do NATO:
Nech rozhodnú občania
Marián  Repa, Radovan  Geist
19. 1. 2003 Kenneth M. Pollack: Hroziaca búrka: Dôvod na inváziu Iraku Brian  Urquhart
17. 1. 2003 Přihlásí se Česká republika po 35 letech opět k Brežněvově doktríně? Mojmír  Babáček
17. 1. 2003 O (ne)přiměřenosti obrany
17. 1. 2003 Protiválečné petice
19. 1. 2003 Telenovela na život a na smrť Michal  Polák
16. 1. 2003 Britské listy ve videokavárně v Příbrami v tištěné formě
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 1. 2003 Pravicová zima a vidina jara pro stádo lumíků Theo  Formánek
20. 1. 2003 Nebozí utlačovaní běloši Radek  Mokrý
20. 1. 2003 Třicet let bojů s Ladislavem Štollem
aneb Jak s tím můžete žít?
Martin  Štoll
20. 1. 2003 Co číst a k čemu to vést Jan  Čulík
20. 1. 2003 Rozhovor s iniciátormi iniciatívy za vypísanie referenda o vstupe do NATO:
Nech rozhodnú občania
Radovan  Geist, Marián Repa
19. 1. 2003 Škromach se necítí na vystřídání Špidly   
18. 1. 2003 Miloš Zeman byl nominován do druhé prezidentské volby Štěpán  Kotrba
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
18. 1. 2003 Unie svobody na křižovatce Petr  Baubín
17. 1. 2003 ŠKOLSTVÍ: Nízké platy učitelů odnesou především žáci Radek  Sárközi
17. 1. 2003 O postoji židovského hnutí Netureikarta k sionismu   
17. 1. 2003 Darwinovec John Gray: člověk je předurčen ke zkáze   
16. 1. 2003 Jsou neokonzervativci vlastně trockisté?   
16. 1. 2003 Povolební otazníky Zdeněk  Jemelík

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT   
12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
7. 12. 2002 Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT Zdeněk  Drahoš
5. 12. 2002 Kterak Jan Čulík pomáhal České televizi pochovat Netopýra Karel  Mašita
4. 12. 2002 Nával do televízneho kresla Lubomír  Sedláčik
3. 12. 2002 Investigace nebo propaganda? Jan  Čulík
2. 12. 2002 Zákon o ČT anebo jablko sváru? Vladimíra Al-Maliki Levá, Lubomír Brožek
2. 12. 2002 Veřejná služba a televizní prostituti Jan  Paul
28. 11. 2002 Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT   

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
18. 9. 2002 "Pocta společnosti BBC"   
17. 9. 2002 Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I. Zdeněk  Duspiva
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
21. 11. 2001 Proč by se neměly vysílací licence prodávat? Martin  Vadas

Privatizace služeb RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
12. 4. 2002 Zlínští radní jsou neústupní: Za 95 milionů prodávají miliardový majetek Radek  Bubeník
18. 3. 2002 Pitná voda, kohoutek a dojná kráva Radek  Mokrý
22. 2. 2002 Příklady táhnou: občanské sdružení dokáže efektivně vystupovat ve veřejném zájmu Helena  Svatošová
13. 11. 2001 Donutí Světová organizace pro obchod státy, aby zprivatizovaly veřejné služby?   
8. 11. 2001 Jak Západ plánuje vnutit své obchodní podmínky ostatním zemím světa   

GNU a public domain - prostor pro lidi RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
7. 11. 2002 OpenWeekend 2003: Call for papers   
5. 8. 2002 Do It Yourself: Techno scéna a ilegální parties   
4. 7. 2002 42 procent britských domácností je připojeno na internet - stačí to?   
27. 5. 2002 Policejní razie v internetové kavárně a klubu Plíživá kontra - útok na svobodu tisku? Miroslav  Chovanec
8. 3. 2002 Parlament: Debata ústavních právníků o věcech, kterým nerozumějí a přesto o nich musí rozhodovat Štěpán  Kotrba
26. 2. 2002 Microsoft versus ostatní Jan  Janda
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman
25. 10. 2001 Na trh byla uvedena Windows XP: Microsoft chce kolonizovat i internet