28. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 11. 2002

Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001"

Dostáváte do rukou dokument, který vypracovali členové Rady ČT jako hodnocení práce ředitele Balvína. Díky některým "revolučním" členům Rady koluje mezi televizními profesionály a novináři jako "argumentační podpalečník" již delší dobu. Komentář (červeně) je z pera Jany Dědečkové.

Exkluzivně přinášíme i komentář ředitele Balvína z jeho odpovědi Radě na její hodnocení.

bod

str. proj.

citace textu

poznámka M. Knížak a P. Kučera

   hodnocení   

 poznámky J.Dědečková

Úvaha o veřejnoprávním poslání ČT

5

2

Veřejnoprávní charakter ČT je hodnota, kterou je třeba zachovat a dále rozvíjet. Hlavními veřejnoprávními principy jsou na jedné straně nestranná, objektivní a kvalitní služba veřejnosti, na druhé pak nezávislost takovéhoto média.

nejasná definice veřejnoprávního charakteru ČT, neschopnost vytvořit krátkodobou ani dlouhodobou koncepci programu

plněno zčásti

Nejasnost v definici veřejnoprávnosti mají i členové rady ,což bylo patrné na zasedání rady 2.10, kdy pan Kohák navrhnul vyjasnit si do příštího zasedání, co je veřejnoprávnost.

6

 

Jedním z klíčových témat ČT je její důvěryhodnost. Je nepřípustné, aby její vysílání vzbuzovalo u kohokoliv dojem zaujatosti či neprofesionality. Nezbytným předpokladem pro naplnění své veřejnoprávní role je její nezávislost, a to jak ekonomická, tak politická.

netransparentnost v oblasti personální i programové, GŘ předkládá schodkové rozpočty

U tohoto bodu se pánové totálně míjí s tématem. !!!!

neplněno

 Ale i přesto, schodkový rozpočet je o mnoho nižší než předkládal Chmelíček a je potřeba vzít v úvahu rozpracovanost výrobního úkolu, celkovou finanční situaci včetně navýšených nákladů spojených s krizí,auditem, inflací , transformačními náklady, atd.  navíc rozpočet s deficitem byl schválen Radou ČT

7

 

Základní podmínkou nezávislosti je především způsob financování - příjem z televizních poplatků a z vlastní podnikatelské činnosti. Samostatný princip financování garantuje ČT jistotu zdrojů pro veškerou tvorbu, která tak není závislá na vývoji mediálního trhu. Jako televize veřejné služby je ČT otevřenou institucí, odpovědnou plátcům televizních poplatků a podléhající principům veřejné kontroly prostřednictvím RČT. Odpovědnost RČT výhradně zákonodárnému sboru, PsP také podtrhuje nezávislé postavení ČT. Právě otevřenost vnímám jako základ pro obousměrnou komunikaci s koncesionáři.

klesající trend sumy vybraných poplatků, opatření jsou nedůsledná, místo otevřenosti, neprůhlednost, zatajování informací, vlastní podnikatelská činnost ČT není v centru zájmu GŘ, GŘ obchází Radu ČT

neplněno

Klesající trend poplatků je záležitost dlouhodobá a kontinuální. Je potřeba také legislativní opatření, které umožní instituci postih neplatičů a jejich identifikaci.

8

3

Veřejnoprávní televize by tedy měla (následuje 9 bodů): např. Představovat fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek. Vytvářet pluralitní, inovativní a rozmanitou programovou nabídku, která splňuje vysoká etická a kvalitativní měřítka, a nepodřizovat snahu o kvalitní výstup tlakům trhu.

není dlouhodobá programová koncepce v písemné podobě schválená radou, předkládané informace jsou ústního charakteru, podklady, které by naplňovaly dikci zákona a bylo by možné je schválit nebyly dosud předány

neplněno

Dlouhodobou programovou koncepci je možné vytvářet na základě znalostí příjmu.Musí se naprosto jasně definovat jakou televizi chceme a zda jsme ochotni ji platit. Pravidla financování musí být dořešena.

9

 

Veřejnoprávní televize by tedy měla (bod 3.) poskytovat nestranné a nezávislé zpravodajství a informace, které souží k svobodnému vytváření názorů na společnost.

zmenšuje se počet i rozsah zpravodajských relací, přestože je výroba poměrně levná a ČT disponuje kvalitními pracovníky

plněno zčásti

Výroba zpr. relací je levná jen zdánlivě a Rada ČT schválila snížený rozpočet.

10

 

Česká televize má vybudovaný systém dvou vzájemně se doplňujících kanálů. Zpřesnění programování obou kanálů, hledání a upřednostnění programových alternativ umožní ČT aktivnější oslovení diváků.

profilování jednotlivých kanálů podle diváckého zájmu doposud nenastalo, není analýza ani koncepce schválená radou ČT, 2 program ČT je skrytě měněn na sportovní kanál

neplněno

Co to je skrytě měněn? Na ČT 2 byly vždy sportovní přenosy.Letos jich bylo více, protože bylo mistrovství světa a OH.

11

4

Česká televize dnes potřebuje především nalézt patřičnou rovnováhu. Po sedmiměsíční konsolidaci je čas začít systematicky pracovat na koncepčně postavené, dlouhodobě profesionální službě veřejnosti. Rozvíjení a péče o veřejnoprávní charakter je nikdy nekončící proces, proto zkvalitňování služeb veřejnosti musí stále sledovat společenský, ale i technický vývoj.

nenastala konsolidace finanční, programová ani personální, vnitřní spory se opět vyhrocují, je viditelná snaha ovlivňovat nezávislost zpravodajství, na službě veřejnosti se nepracuje, úvahy se zužují pouze na sledovanost, která však stále klesá, oblíbené pořady se ruší, nebo se omezují finančně,

neplněno

Konsolidací finanční je už to, že televize neklekla . Nezapomeňte na to, že Chmelíček chtěl deficit 500mil. před dvěmi lety a navýšit stav zaměstnanců o 100 lidí. Balvín snížil asi o 90 lidí. a deficit snížil na třetinu. Personálním změnám brání Rada ČT, čímž zasahuje do kompetencí ředitele. Které oblíbené pořady se zrušily? Dochází k přirozené obměně .    

Projekt

Pozice České televize

17

6

1.1 ČT je tu kvůli službě ....... Česká televize musí svou službu, tedy tvorbu a šíření programu poskytovat v divácky přitažlivém pojetí. Sledovanost však není prvním nebo dokonce jediným kritériem této služby.

vedle kritéria sledovanosti nejsou stanovena další jiná kritéria hodnocení úspěšnosti vysílání

neplněno

Na pořady v Čt se vždy dělalo množství externích i interních průzkumů podle různých kritérií. To je zrušeno? Možná se radní pouze nezajímají.   

18

 

1.2 Posílení služby divákům ...... Zpravodajství se musí stát hodnotovým pilířem naší společnosti. Zasadím se proto především o nastavení kritérií opřených o profesionalitu, o Kodex České televize, výzkum a analýza a o kontinuální péči o redakční týmy.

žádná kriteria nejsou schválena, je viditelná snaha utlumit nezávislost zpravodajství, po úspěšném vysílání "povodní 2002" je bez souhlasu Rady ČT snížen počet i rozsah zpravodajských i publicistických relací, úspory se však proporcionálně nerealizují v ostatních úsecích ČT

neplněno

 Obecné. Není doloženo o jaký objem   se snížilo vysílání publicistiky a zpravodajství.

Subjektivní výpad příliš podobný boji o svobodu slova.

Na snahu utlumit nezávislost se dá namontovat vše od výtek ke spícímu Klepetkovi po zákaz pití alkoholu v pracovní době a na pracovišti.

19

 

Zábava prezentovaná na obrazovce České televize nesmí jít nikdy cestou podbízivosti a nesmí klesnout pod elementární kulturní úroveň.

zábava prezentovaná na obrazovce ČT se snaží napodobit komerční televize

neplněno

Chybí konkrétní příklady. Příliš obecné konstatování

20

 

Naším novým úkolem ze zákona je budování samostatných regionálních studií a jejich organizační, technologický a programový rozvoj. Budu podporovat samostatné regionální zpravodajství a publicistiku, včetně celoplošně vysílaných pořadů s regionální tématikou; jsem pro spolupráci s regionálními nezávislými producenty a respektuji jejich právo ucházet se o další programové formáty.

není předložena a schválena programová koncepce regionálních studií, bezdůvodně se snižuje počet regionálních pořadů, přestože rada ČT požadovala na GŘ urychlené naplnění zákona není vytvořeno ani jedno nové regionální studio

neplněno

Počet primárních regionálních pořadů se podle mě zvýšil. Přibyly soboty a na dotaz v Čt jsem zjistila, že z 55 minut vysílaných v minulosti se vysílá 150 minut týdně. Koncepce regionálních byla předložená radě v květnu. Nevšimla jsem si ovšem, že by rada se zřízením studií počítala ve schváleném rozpočtu. Na regionální studia není v rozpočtu vyčleněná jedina koruna.!!!

21

 

Podpora českého filmu je zakotvena v zákoně a my jsme již našli mechanismus, jak se co nejhospodárněji a zároveň při nezmenšené kvalitě zapojit  do kvalitní české filmové produkce.

drahé, netransparentní, nejsou transparentní (veřejně známá) pravidla pro financování,

neplněno

Vždy budou nesmírné tlaky. Navrhovala bych řešit jiným způsobem.Stanovit fixní částku na podporu kinematografie, kterou bude ČT odvádět do příslušného fondu. Tam ať se o ni servou bez toho, aby věčný tlak nesla televize.

22

 

Vysílání ČT a vystupování jejích pracovníků by mělo být na takové úrovni, aby bylo  vždy normotvornou osou celé mediální krajiny, ať už jde o novinářskou etiku, jazykovou,  kulturní či profesionální úroveň

snaha GŘ o prezentaci vlastní osoby, deklarovaný slabý zájem GŘ o řízení ČT v krizových situacích, konfliktní jednání, autoritativní vystupování vůči podřízeným

neplněno

Subjektivní hodnocení , kteří mnozí radní cítí rozdílně. Někteří radní ho naopak hodnotí jako neprůrazného a slabého v jednání s podřízenými . Jedni jsou nespokojení s tím, že tam není Schmarcz a spol, druhé štve, že je tam Komers a své námitky balí do jakoby objektivního hodnocení osoby Balvína. 

Transparentní systém řízení a ekonomika

25

7

2.1 Transparentní hospodaření a vyšší efektivita .... Česká televize musí svoji službu veřejnosti poskytovat efektivně. Tj. v nejvyšší dosažitelné kvalitě a přitom hospodárně tak, aby přesvědčivě prokázala legitimitu a transparentnost nakládání s veřejnými finančními prostředky.

snaha GŘ o kontrolu činnosti Dozorčí komise rady ČT, (viz návrh statutu) GŘ se snaží transparentnost omezit (výběr přenosového vozu, nákup technologie UPC, výběrová řízení na některá vedoucí funkce, zadávání zakázek atd..)

neplněno

 Účelové tvrzení ! Technologie UPC a přenosový vůz nepatří mezi technologie, které vlastní několik firem v zemi, ale jen jedna.  

26

 

Prioritním úkolem nově zvoleného vedení ČT musí být zpracování střednědobého výhledu vývoje čerpání nákladů a výnosů. Z toho musí vyplynout návrhy na opatření tak, aby bylo možno opustit rozpočtové provizorium a vrátit se ke kontinuálnímu financování ČT. Nezbytným opatřením je též posílení průběžné kontroly.

střednědobé výhledy (koncepce) nejsou dosud předloženy, rada ČT intenzivně vyžaduje alespoň střednědobé rozpočty, posílení kontroly je na základě trvalých požadavků rady plněno pouze formálně (změnou názvu !)- v odboru kontroly jsou stále 3 pracovníci.

neplněno

Střednědobé a dlouhodobé výhledy se dělají  v součinnosti s rozpočtem. Televize dosud nemá vyřešeno s konečnou platností financování. Dokopejte politiky k tomu, aby se o televizi zajímali a nebyli populističtí.

27

 

2.2 Hledání cesty.... Po celou dobu existence je ČT kritizována za  nízkou efektivitu, neprůhlednost  hospodaření a přezaměstnanost. Konkrétním projevem neprůhlednosti je  oprávněně kritizované členění nákladů na externí a interní. Z  něho vyplývající nesouměřitelnost nákladů na výrobu pořadů České televize s výrobními náklady jiných producentů na televizním trhu.

stále se náklady člení na externí a interní, členění interních nákladů není metodicky vyřešeno - proto nelze měřit výkonnost jednotlivých činností

neplněno

 

28

 

Výroba pořadů založená na vnitropodnikové nákladové ceně je chybná. Nemotivuje pracovníky a vede k nehospodárnosti.

stav se nezměnil

neplněno

 

29

 

Negativními účinky stanovení ceny z vyšší úrovně řízení podniku jsou chybná alokace zdrojů, komplikované vyhodnocování výkonů středisek, řetězec chybných cen a nemožnost objektivního rozdělení nepřímé režie.

skutečná restrukturalizace je oddalována, zahájení je nahrazováno dílčími organizačními změnami, které nekopírují skutečné pracovní procesy, ani finanční toky

neplněno4

 Bod 27 až 31

v prvním roce naplňování autorova projektu není možné tyto netermínované kroky vyžadovat, protože jsou nemožné! Jsou předmětné až v dalším období. Hodnocení neplněno je zde naprosto samoúčelné a nefunkční.

30

 

Způsob stanovení ceny má přímý vliv i na organizaci a její řízení. Současnou chybnou motivací řídících pracovníků je přesvědčit plánovače při sestavování rozpočtu o nutnosti co možná nejvyšších nákladů a o velmi omezených možnostech v oblasti plánovaných výnosů. Při stanovení rozpočtu tak může dojít k tomu, že náklady jsou nereálně vysoké, skutečná efektivnost prováděných služeb je nízká, a firma jako celek ztrácí. Dlouhodobou efektivnost je třeba řídit direktivně, mimo jiné soustředěním zdrojů do rukou vysilatele, který bude ve vnitřní struktuře ČT oddělen od výrobce.

rozpočet je stále tvořen na základě požadavků zaměstnanců a nikoliv na základě ekonomických možností , proto je radě ČT podsouván deficitní rozpočet.Oddělení výrobce od vysílatele je racionální a povede k úsporám, proces není zahájen

neplněno

 

31

 

2.3 Metoda jedné koruny.... Systém uplatňování tržní ceny při výrobě pořadů je transparentní z hlediska skutečné efektivnosti jednotlivých aktivit. Umožňuje hmotnou zainteresovanost zaměstnanců, vede k jinému přístupu k zákazníkovi, znamená kvalitnější servis, větší pocit identifikace s firmou a vede k marketingovému jednání každého pracovníka. Vnitřní systém nemusí ceny na vnějším trhu slepě kopírovat, v případě strategického zájmu lze ve vnitropodnikovém obchodování ceny regulovat.

systém tržní ceny není zaveden, hmotná zainteresovanost na tržbách není zavedena samostatnost při rozhodování podřízených jer spíše centralizována, kontrolní mechanizmy jsou však nedostatečné

neplněno

 

32

7

2.4 Efektivní využívání kapacit .... Před nastolením této interní tržní strategie je nutno zajistit konkurenceschopnost vnitřních zdrojů následujícími kroky: Eliminací nadbytečných kapacit - objem kapacit byl vždy udržován pro zvládnutí nejvyšší poptávky po nich, bez ohledu na efektivitu. Obdobné služby jsou přitom mnohdy levněji dosažitelné v nezávislém sektoru a tak je možno prostředky investované do nadbytečných kapacit přesunout do tvorby pořadů. Snížení rozsahu pomocných služeb ve vlastní režii -  neefektivní vnitřní služby redukovat a využít externích dodavatelů s nižšími náklady tzv. outsourcing. Zavedením nové strategie nakládání s nemovitým majetkem - snížením jeho rozsahu o nadbytečný majetek. Nejde o rozprodávání, ale o omezení obrovských nákladů na správu nadbytečných kapacit, jejichž využití pro ČT je minimální

eliminace nadbytečných kapacit není provedena, snižování pomocných služeb není prováděno, neefektivní služby nejsou redukovány, outsourcing není zatím žádný proveden, nová strategie nakládání s nemovitým majetkem nebyla radě ČT předložena,

neplněno

 studia Ostrava i Brno v rámci úspor nemohly nakoupit přenosové vozy.

Podle mých informací byl proveden outsourcing v dopravě. 50 řidičů bylo propuštěno a jsou najímaní pouze na konkrétní úkoly.

33

8

Z výše popsané situace lze vyvodit, že intenzivnějšímu využívání externích služeb brání samotná Pravidla vnitřní ekonomiky ČT, především pak strukturování nákladů na externí a interní a používaný princip tvorby rozpočtu.

směrnice je měněna pouze na základě požadavků rady, GŘ se úpravám brání,

plněno zčásti

 

34

 

Proto východiskem z této situace je změna způsobu financování útvarů ČT, která zruší dvojí náklady (EN a IN). Producenti po získání zakázky obdrží na výrobu jediný balík, podle současné terminologie externích finančních prostředků, za které nakupují veškeré služby a kapacity na výrobu pořadů. Je na jejich rozhodnutí, zda koupí službu u interních či externích dodavatelů. Vystavení vlastních servisních útvarů vnější konkurenci je mimořádně silnou motivací. Především pak závislost jejich odměňování na objemu získaných zakázek, tj. na úrovni a ceně poskytovaných služeb. Tyto útvary budou moci omezit rozsah těch kapacit, které trh poskytuje a naopak investovat ve větší míře prostředky do těch kapacit a služeb, které jsou na trhu nedostatkové.

servisní útvary nejsou vystaveny konkurenci, nerealizuje se, externí a interní náklady jsou stále využívány, vnitřní náklady jsou rozúčtovávány netransparentně. Metodika odměňování zaměstnanců podle objemu získaných zakázek nebyla radě předložena, alokace volných zdrojů podle výnosnosti investice není aplikována, resp. radě ČT nebyla předložena metodika

neplněno

 

35

 

Odstranění dvou druhů nákladů jde ruku v ruce s oddělením vysílání (chápané jako objednatel) od výroby - produkce (chápané jako dodavatel). V současné době je téměř nemožné vyjádřit přesné náklady na pořady vznikající v ČT Praha, Studiu Brno a Studiu Ostrava. A to z důvodu pouze procentního zahrnutí některých režijních nákladů, např. asistence hasičů, osvětlení, vytápění, pojištění a dalších služeb, které samozřejmě v případě  dodavatelského způsobu zajištění výroby vstupují do nákladů pořadů přímo. Pozitivem oddělení těchto dvou činností je vznik ekonomického tlaku na všechny náklady související s výrobou pořadů. Nepřehlédnutelným důsledkem zavedení pouze jednoho druhu nákladů bude i  mnohem jednodušší kontrola čerpání finančních prostředků jednotlivými útvary.

přesné náklady na tvorbu pořadů dosud v ČT nelze stanovit

neplněno

 

36

 

Předpokládám proto vznik produkčních subjektů Studio Praha, Studio Brno, Studio Ostrava, respektive dalších nově vytvořených regionálních studií na principu územněsprávního uspořádání.

přestože rada ČT požadovala na GŘ urychlené naplnění zákona není vytvořeno ani jedno nové regionální studio, je vypracován rozpočet a ekonomika studia, chybí programová koncepce studií, práce nepokračují,

neplněno

 ZNOVU! Když rada žádala urychlené naplnění zákona, proč na vytvoření studií nepamatovala v rozpočtu?

37

9

2.5 Programové schéma a výrobní úkol .... Programové schéma je v současné době v České televizi připravováno a přepisováno do výrobního úkolu převážně ručně. Náklady jsou pak vyčísleny až po navržení první verze schématu a často pak značně překračují naše ekonomické možnosti. Zcela tu chybí kompetentní hodnocení producentů na základě vyhodnocení zkoumaných ukazatelů.

rada ČT požaduje (březen 2002) průběžně informace o plnění rozpočtu a aktuální informace o nákladech na vyrobené a vysílané pořady v běžném měsíci, zatím nebyl přehled radě ČT předložen Hodnocení producentů nebylo radě ČT předloženo

neplněno

 

38

 

Programové schéma musí být vždy finančně realizovatelné. Je nutné v každém okamžiku znát čerpání nákladů na výrobu pořadů zařazených do vysílacího schématu ve vazbě na celkový finanční limit. Zavedením nového systému dojde k podstatnému zrychlení a zjednodušení schvalování výrobního úkolu. Kromě sledování předpokládaných i skutečných nákladů na pořady budou sledovány i provozovací honoráře za opakovaná vysílání a pod..

GŘ stále předkládá radě ČT schodkový rozpočet, není předpoklad ziskového (neztrátového) hospodaření, čerpají se finanční rezervy z prodejů nemovitostí, úspory se hledají v útvarech, které jsou nepohodlné svou "nezávislost" , ztráty z nedostatečné koordinace útvarů jsou bagatelizovány (programové schéma vs.příjmy z reklamy), programové schéma je rozpočtově ztrátové

neplněno

Schodek je mnohem menší než za jeho předchůdce, je detailnější transparentnější. ČT má ještě co prodávat?  

Pánové zřejmě neberou v úvahu, že platí novela zákona, která významně a taxativně konkretizovala úkoly veřejnoprávní TV, její povinnosti rozšířila. Vytýkat schodkový rozpočet, který Rada schválila, je opět neuvěřitelné a neudržitelné.

39

 

Je nutné vytvářet programové schéma průběžně a na delší období. V něm pak může být více pořadů vyráběno pro konkrétní vysílací okno. Lze dále efektivněji pracovat s převzatými pořady, protože běžné licence platí tři roky. Jsou k dispozici i informace o odmítnutých projektech, které je možné operativně použít. Zrychlí a zjednoduší se fáze předložení vysílacího schématu pro určité období kolegiu GŘ. Lze  také včas reagovat na nabídku určitého typu tvorby.

radě ČT není předložena žádná relevantní dlouhodobá (ani střednědobá) programová koncepce, kterou by rada ČT mohla projednat a která by splňovala podmínky zákona o ČT

neplněno

 

40

 

2.6 Kontrola .... Pro zajištění racionálního a efektivního chodu ČT posílím vnitřní kontrolní systém. Vycházím ze zásady, že každý vedoucí má v rozsahu své působnosti právo a povinnost kontroly. Každému stupni řízení přísluší povinnost kontroly přiměřená jeho odpovědnosti. Toto právo uplatním především z pozice generálního ředitele při zadávání plánovaných i namátkových kontrol.

posílení kontroly je na základě trvalých požadavků rady plněno pouze formálně (změnou názvu !)- v odboru kontroly jsou stále 3 pracovníci, výsledky kontrol nejsou předávány dozorčí komisi, vedoucí útvarů nejsou kontrolování, není zaveden systém využívání kontrolních závěrů k efektivnosti procesu

neplněno

 

41

 

Kontrola musí být zaměřena na to, jak  podřízení pracovníci a útvary plní své úkoly, kterými jsou pověřováni. Úkolem je zjišťovat výsledky práce, ale i podmínky, za kterých byly dosaženy, tedy také hospodárné využívání přidělených finančních prostředků a kapacit lidských i výrobních.

 informace o takových kontrolách nejsou radě ČT ani dozorčí komisi známy

neplněno

 Zavádějící. Nejsou známy proto, že je ředitel nechce předložit nebo  proto , že je rada nežádá.

Změna struktury

44

10

3.1 Změna organizační struktury .... Vzhledem k potřebě efektivnějšího využívání finančních prostředků je bezpodmínečně nutné přizpůsobit organizační strukturu novému způsobu řízení organizace.

struktura se mění bez koncepce,  nové organizační schéma často neodpovídají finančním tokům ani pracovním procesům

neplněno

 

45

 

Producentský systém tvoří základ organizační struktury České televize od jejího vzniku v roce 1992. Byl koncipován na principu  silných producentů, kteří měli garantovat podporu tvořivosti zaměstnanců. Zvolené řešení se ukázalo jako neefektivní a tento systém dnes vykazuje závažné nedostatky.

organizační schéma je upravováno, uvedený negativní stav stále trvá

neplněno

 

46

 

3.2 Oddělení vysílatele od výrobce .... V systému silného ředitelství programu podpořím, aby své projekty mohli ve větší míře nabízet i externí nezávislí producenti. To souvisí i s nutností vybudovat regionální studia a podpořit rozvoj nezávislé regionální produkce. Konkurenční prostředí, které je obecně ověřenou metodou, je také cestou k přirozenému stlačování výše rozpočtů na výrobu televizních pořadů za rovných podmínek.

ředitelství programu je slabé, chybí koordinace s ekonomickými útvary, není zájem o konzultace a ARBO Media s cílem optimalizovat příjmy z reklamy, výběr dalších nezávislých producentů není transparentní, pravidla pro výběr nejsou veřejně známá

neplněno

 

47

 

Organizační struktura ČT především musí podpořit průhlednost hospodaření, kopírovat finanční toky, umožnit přehledné financování výroby, podporovat konkurenční prostředí.

organizační struktura je tvořena chaoticky, není analyzován výchozí stav, radě ČT není předložen ani stav konečný, včetně finančního ocenění úspor, přičemž hospodaření ČT je trvale ztrátové

neplněno

Struktura se podle mých informací mění koncepčně a racionálně .Z 18 tvůrčích skupin bylo utvořeno 6 žánrově čistých center. Je tam 50% úbytek vedoucích míst což vyvolává pochopitelný odpor proti Balvínovi

Kodex ČT a Kariérní řád

50

11

4.1 Kodex České televize .... Kodex doplní podrobný manuál určený pro zvažování právních a etických otázek v redakční práci. Ten bude obsahovat závazné interní definice a postupy vyplývající z povinnosti Kodex dodržovat. Metodika manuálu vyjde z moderních postupů kladení vnitřních otázek každou osobou, která se podílí na přípravě reportáže. Manuál v tomto smyslu jasně popíše rozhodovací pravomoci a tím i odpovědnost.

v průběhu vytváření Kodexu ČT byla ze strany vedení ČT snaha předkládat obecné a nekonkrétní formulace bez popisu rozhodovacích pravomocí a odpovědností a tedy neumožňující postihovat porušování předpisu

plněno zčásti

Kodex ČT je špatný a je především špatnou vizitkou Rady ČT, která ho schválila

51

 

4.2 Kariérní řád.... Je třeba stanovit jasná pravidla kariérního řádu, která odpovídají organizační struktuře ČT a zavést na určené pozice systém vnitřních i veřejných výběrových řízení.

kariérní řád neexistuje, u určitých vedoucích funkcí nebyl ze strany GŘ zájem o transparentnost výběru, rada ČT byla nucena opakovaně žádat o dodržování zákona a statutu v souvislosti s postupy při jmenování a odvolávání vedoucích, personální politika ČT je chaotická není systém vzdělávání

neplněno

 

52

 

Předpokladem je zásadní reorganizace, která zajistí tlak na vyšší výkony pracovníků a lepší organizaci práce, dále jasně stanovené a diferencované pracovní kategorie, přechod na kontraktační způsob zaměstnávání, včetně změny způsobu odměňování důsledně závislé na poskytovaných výkonech a kvalitě.

nejsou položeny ani základy "reorganizace" restrukturalizace je váhavě zahajována na základě soustavného tlaku rady ČT, systémově není zaváděn kontraktační způsob odměňování, motivační systém založený na úsporách byl zaveden na základě úkolu rady ČT, výsledky nebyly radě ČT předloženy

neplněno

 

Programová strategie

55

 

Programová skladba musí stát na dlouhodobých, několikaletých plánech provázaných s ekonomickými možnostmi organizace. Jen takto je možné zaručit kontinuální vývoj a racionální plánování vysílacího schématu a tvorbu vlastních programů.

GŘ radě ČT předkládá pro informaci pouze vysílací schéma na pololetí s výhledem na rok, změny nejsou s radou konzultovány, dlouhodobé plány nebyly předloženy

neplněno

 

56

12

V první řadě je nutné dlouhodobě zhodnotit vývoj jednotlivých žánrů, narovnat programové rozkolísanosti vysílacího schématu z posledních let, kdy byla neuváženě likvidována původní dramatická tvorba na úkor extenzivního rozvoje publicistiky. Tento úkol je přirozeně provázán s organizačním a finančním narovnáním celé organizace.

dlouhodobé zhodnocení nebylo radě ČT předloženo, krátkodobá programová schémata jsou tvořena a prezentována jako konkurenční ke komerčním televizím, chybí definice veřejnoprávnosti a její konkrétní obsah pro vysílání ČT 

neplněno

 

57

 

Sféra aktuální publicistiky svoji tvář teprve bude muset najít. Naopak co se týká  nadčasové publicistiky lze říci, že musí najít rovnováhu v nabídce: omezit dublování formátů, případně jejich nekoordinovanou výrobu. To se týká i dokumentární tvorby. Zde je potřeba se zasadit i o vznik tzv. velkých (90-minutových) dokumentů české výroby a pokračovat v tvorbě tematizovaných společenských dokumentů typu "Ženy na přelomu tisíciletí".

stav je nezměněn, v organizačním schéma zůstávají dva útvary (dublování), které se zabývají publicistkou, změny, které jsou nastartovány bez projednání v radě a v rozporu se schváleným rozpočtem na rok 2002 jsou kritizovány odbornou veřejností, publicistické pořady, které jsou sledované i dobře hodnoceny odbornou veřejností jsou vedením ČT omezovány  

neplněno

 

58

 

Tvorba pro děti a mládež je přímo povinností veřejnoprávní televize, protože komerční televize se tomuto žánru nevěnují. Večerníčky, pohádky, dětské filmy, komponované programové bloky atd., to je jistota pro diváky ČT. Je nutné klást důraz na atraktivnost a modernost publicistiky pro děti a mládež, tak aby je oslovila i složitější témata jako jsou otázky drog, sexu, rasismu, morálky. Příkladem této cesty je např. nová ekologická soutěž pro rok 2002 "Hra na zelenou".

tvorba pro děti je pro stávající vedení na okraji zájmu, radě ČT nebyl ani jednou prezentován GŘ na jednání rady nový pořad pro děti (večerníček) celý vyráběný ČT

neplněno

 

Zpravodajství a publicistika

61

13

6.1 Svoboda slova a odpovědnost..... Za obsah zpravodajství odpovídá generální ředitel jako statutární orgán ČT, který deleguje pravomoci i odpovědnost prostřednictvím ředitele zpravodajství (ŘZ) na jednotlivé šéfredaktory a šéfproducenta  a ty jsou pak jimi dále delegovány až na jednotlivé redaktory. Samotný proces přípravy pořadů vychází z jednoznačně definované organizační struktury. Každý pracovník zná přesně své místo, resp. úkoly v procesu přípravy pořadu.

funkce ředitele zpravodajství se neosvědčila koncepce zpravodajství, která se začala připravovat až na základě požadavku rady byla několikrát vrácena k přepracována z důvodů věcných i formálních, je registrována snaha o zasahování do vyváženosti pořadů

neplněno

 Na zasedání 2.10. jsem byla svědkem toho, že radní hodnotili koncepci zpravodajství jako slohovou úlohu. Takto není možné pracovat. Nejsou odborníci a hodnocení měli zadat odborníkům, kteří by jim vypracovali odborný posudek na základě kterého by teprve mohli kritizovat.

62

 

Reportáže musejí vznikat na principu jednoduchosti, přímočarosti a odstupu. Musí být srozumitelné bez ohledu na komplikovanost tématu. Pokud se redaktor rozhodne zpracovat danou problematiku, je nepřípustné, aby v jedné reportáži rozebíral dvě či více různých témat, přičemž by  nebylo v dané reportáži jednoduché určit, jakým konkrétním problémem se zabývá. Reportáž musí poskytnout vyvážený prostor všem aktérům, účastníkům, stranám apod., zachovávat náležitý odstup a nesmí být výkladem události.  Nestranní odborníci, vystupující v reportáži, nesmí být využíváni k  přechylování reportáže směrem k jednomu názoru nebo výslednému vyznění. Je nutné vždy pečlivě zvážit dopad vedlejších efektů vyvolaných např. využíváním  archivních či jiných záběrů nebo komentářů nesouvisejících přímo s problémem nebo vyvolávajících zavádějící výklady a asociace.

vyhodnocovací a kontrolní systém není účinný, reportáže bývají komplikované, televizní divák , který není o kauze informován je zahlcen tendenčními detaily přičemž uniká obsah reportáže, nejsou aplikovány kontrolní mechanismy, stav se viditelně nezměnil

plněno zčásti

 

63

 

Reportáže se musí vyhnout záběrům a komentářům odkazujícím nevhodným způsobem k jiným podobným kauzám, využívání grafických a hudebních motivů, které vyvolávají jedním směrem orientovaný psychologický tlak na diváka apod. Zpravodajství a aktuální publicistika nemá atributy umělecké a tedy autorské publicistiky a dokumentaristiky. Tímto není dotčena samostatnost redaktora při výběru a zpracování témat.

děje se často a je předmětem stížností

plněno zčásti

 I tento bod je záležitostí na kterou je nutné počítat v rozpočtu. Je nesmírně důležité zřídit profesní vzdělávání redaktorů publicistiky a zpravodajství. Nesmírně náročné finančně. Myslela na to rada při sestavování rozpočtu?Jestliže ji tolik tíží tento problém, a nezastírám, že je vážný, měla to stanovit jako prioritu.

64

14

6.2 Monitoring a analýza zpravodajství a publicistiky.... Záměrem je garantovat zpravodajství, které poskytuje informace umožňující divákům ČT utvořit si vlastní nikým nemanipulovaný názor na stav a vývoj společnosti. Základními  nástroji  jsou: Kontrolovatelná metodologie pro kontinuální obsahovou analýzu a shrnutí obsahu a formy zpravodajství. Ochrana nezávislosti vysílání ČT proti vnějším vlivům a tlakům. Transparentní způsob informovati veřejnosti o vyváženosti zpravodajství a publicistiky a poskytnutí detailních analýz pro odborné diskuse, resp. diskusní panely. Průběžná kontrola a reflexe případných dlouhodobých trendů zpravodajství a publicistiky ve srovnání s domácími i zahraničními televizními společnostmi.
 

provádí se externí firmou kvalitně a profesionálně, výzkum by se neměl soustředit pouze na publicistiku a zpravodajství

plněno

 

65

 

6.3 Hlavní úkoly zpravodajství .... Přirozenou dominantou zpravodajství se musí stát regionální vysílání, které občany nejvíce zajímá, zatímco dnes podle výzkumu a analýzy převažují reportáže s pražským pohledem.

rozsah regionálních pořadů je snižován, přes úkol rady ČT není vytvořeno ani jedno nové regionální studio, chybí koncepce regionálních studií

neplněno

Opakovaně. Rozsah není snižovan, ale naopak, na regionální studia není vyčleněn v rozpočtu položka, koncepce na vytvoření 10krajských studií byla radě předložena

66

 

Zároveň je však nutné rozvíjet síť zahraničních zpravodajů v souvislosti s naším vstupem do EU. Nejde jen o přinášení informací ze světa velké politiky, ale více se musíme zaměřit na informace o životě běžného občana EU a na integraci České republiky právě v  souvislosti s dopady na naše občany.

realizuje se, chybí spolupráce s Čro, informace o občanech EU v televizi chybí

plněno zčásti

 

67

 

Nově je nutné zformulovat odpovědnost zpravodajství a publicistiky za informačně-tématické relace a šoty věnované výchově a prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. A to jak  samostatně, tak  jako solitérů v hlavních vysílacích časech a dále jako součást stávajících pořadů "Dobré ráno", "Černá, bílá" atd.

 prevence je v ČT na okraji zájmu

neplněno

 

Rozvoj technologií

70

 

7.1 Technologická inovace a příprava na digitalizaci .... Vstup České televize do oblasti pozemního digitálního televizního vysílání předjímá od ledna 2001 i platná právní úprava. Zákon výslovně ukládá České televizi vyvíjet "činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb".

 není koncepce

neplněno

 

71

15

Česká televize momentálně zvažuje, že po spuštění digitálního multiplexu nabídne kanály ČT3 a ČT4 v analogové podobě provozovatelům kabelových sítí. Tento krok by zároveň znamenal mnohem efektivnější využití veřejných finančních prostředků, věnovaných na nákup a výrobu pořadů pro ČT 3 a ČT 4, a mimořádně účinnou propagaci možností pozemního digitálního televizního vysílání.

není schváleno radou ČT, plíživě je vytvářen sportovní program na ČT 2

Tento bod je neuvěřitelný!!!! Jestliže rada neví, co předkládá poslanecké sněmovně, tak o čem je řeč?

neplněno

  Rada zřejmě vůbec netuší, co předkládá poslanecké sněmovně. Je to stejné jako v minulosti, že zprávu výroční Rady zpracovává analytický útvar ČT?

Podrobná programová koncepce digitálních kanálů ČT 3 a ČT 4 tvoří přílohu výroční zprávy za rok 2001, kterou projednala a schválila rada 27.3. 2002 jedná se o přílohu 5.2.

72

 

Pokud má Česká televize skutečně zahájit vysílání dvou nových specializovaných televizních kanálů v září 2003, pak musí zahájit nákup a výrobu pořadů pro ně už v průběhu roku 2002. Jejich programová koncepce proto musí být schválena do konce roku 2001.

žádná koncepce specializovaných kanálů nebyla v roce 2001 radě ČT předložena

Tento bod je neuvěřitelný!!!! Jestliže rada neví, co předkládá poslanecké sněmovně, tak o čem je řeč?

neplněno

Podrobná programová koncepce digitálních kanálů ČT 3 a ČT 4 tvoří přílohu výroční zprávy za rok 2001, kterou projednala a schválila rada 27.3. 2002 Jedná se o přílohu 5.2.

73

 

7.2 Archiv .... Technická a výrobní oblast digitalizace znamená nutnost přejít na digitální, kvalitativně vyšší videoserverové technologie. V první fázi to bude znamenat zvýšené nároky na investice, ale později to přinese nižší provozní náklady a lepší  ochranu archiválií atd.

není předložena analýza stavu, není předložen projekt realizace s finančním oceněním,,

neplněno

 
           

Závěr

76

 

Chci se také zasadit o normální a profesionální vztahy jak uvnitř ČT, tak i ve vztahu k  Radě ČT. Zkušenosti Evropské unie jasně ukazují, že vzájemný respekt, nezávislé a rovnocenné postavení všech, neodmyslitelně patří k demokratickému systému moderního světa.

GŘ zasahuje do kompetencí RČT, GŘ veřejně hodnotí radu ČT a její členy jako nekompetentní

 

 

neplněno

Musím konstatovat, že po zasedání, kterému jsem přihlížela 2.10. se tomu ani nedivím.

                 
Obsah vydání       28. 11. 2002
28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín
27. 11. 2002 Balvín odvolán z postu generálního ředitele České televize, Klimeš jmenován prozatímním ředitelem Štěpán  Kotrba, Karel  Mašita
28. 11. 2002 Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT
28. 11. 2002 K dopisu FITESU a ARASU Štěpán  Kotrba
28. 11. 2002 Situace je jiná než za Chmelíčka Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Nekvalitní dokument Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
27. 11. 2002 Evropská bezpečnostní a obranná politika: prostor pro francouzské vize Jan  Eichler
28. 11. 2002 Bylo americké přistání na Měsíci v roce 1969 podvodem?
28. 11. 2002 Přistěhovalci vyjadřují Británii ten největší kompliment
28. 11. 2002 V Británii byla zakázána reklama, zesměšňující George Bushe
27. 11. 2002 Jednání policie během summitu NATO Helena  Svatošová
27. 11. 2002 42 milionů lidí je infikováno nemocí AIDS, konstatuje OSN
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě
25. 11. 2002 Už se to láme... Jan  Čulík
24. 11. 2002 "Tyjátr" kolem Srdce na Hradě Jiří  David
25. 11. 2002 Monitor Jana Paula :
Srdce na Hradčanech - upřímný umělecký čin, anebo jen snaha o zviditelnění?
Jan  Paul
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2002 Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT   
28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
28. 11. 2002 K dopisu FITESU a ARASU Štěpán  Kotrba
28. 11. 2002 Situace je jiná než za Chmelíčka Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Nekvalitní dokument Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín
27. 11. 2002 Balvín odvolán z postu generálního ředitele České televize, Klimeš jmenován prozatímním ředitelem Karel  Mašita, Štěpán Kotrba
13. 11. 2002 Na konzervatismu není nic špatného, ale je zapotřebí kritického myšlení a plurality Jan  Čulík
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Anketa na semináři v Českém Krumlově: Perspektivy veřejné služby   
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
8. 11. 2002 Fakta v tísni   
6. 11. 2002 Jan Čulík vystoupí v posledním pořadu "Netopýr" České televize   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
19. 11. 2002 Kult Holubové Aničky očima "nezatížené" generace Michal  Jurza
19. 11. 2002 Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
18. 10. 2002 Zákon tvrdé ruky aneb konec demokratů v Čechách Štěpán  Kotrba
11. 10. 2002 Chce vláda ČSSD poručit větru, dešti? Filip  Rožánek
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
2. 10. 2002 MFD právem vystupuje proti trestnímu stíhání za pomluvu   
23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
13. 9. 2002 Pane ministře Dostále, odstupte! Petr  Štěpánek
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Arim  Mimory, Ládis Kylar, Štěpán Kotrba
23. 7. 2002 V Americe byli odsouzeni novináři za trestný čin pomluvy   
18. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí"? Lubomír  Sedláčik

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
18. 9. 2002 "Pocta společnosti BBC"   
17. 9. 2002 Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I. Zdeněk  Duspiva
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
21. 11. 2001 Proč by se neměly vysílací licence prodávat? Martin  Vadas