30. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 9. 2002

Umíme manipulovat s činností mozku?

Že je možné manipulovat chování člověka s použitím tzv. podprahových vzkazů, ať už zvukových nebo obrazových, je dnes všeobecně známo. Proto je také ve většině zemí světa používání takových technologií, bez vědomí jejich uživatele, zakázáno. Přístroje pro stimulaci mozku zase naznačují, jak by k manipulaci lidského duševního života mohly být použity světelné nebo zvukové vlny. Autor ale naznačuje, že s vývojem technologie a znalosti činnosti lidského mozku se objevují stále nové technologie, umožňující jeho činnost manipulovat. Jednou z nich je i technologie na bázi elektromagnetické energie.

Ačkoli v dostupné vědecké literatuře bylo publikováno jen asi 30 vědeckých pokusů [1], [2], které tuto domněnku podporují, už v r. 1974 bylo v SSSR, po úspěšném vyzkoušení u vojenské jednotky v Novosibirsku, zaregistrováno vládním úřadem pro patenty a vynálezy zařízení Radioson (Radiospánek), popsané jako metoda vyvolání spánku radiovými vlnami [3], [4], [5]. Možnost takového působení na lidský mozek je potvrzena i v knize anglického vědce v oboru působení elektromagnetismu na živé organismy[6]. Řada vědců také varovala před možností zneužití nejnovějších poznatků z oboru neurofyziologie. Např. americký vědec Michael Persinger, který pracoval na projektu nesmrtících elektromagnetických zbraní amerického válečného námořnictva [7], varoval ve vědeckém časopise , že je technicky možné ovlivnit většinu z 6 miliard lidských mozků "generováním nervové informace uvnitř fyzikálního media, ve kterém jsou všichni členové druhu ponořeni." [81]. Vzhledem k tomu, že každá duševní činnost je provázena určitými typickými synchronizacemi činnosti neuronů, které je podle některých publikovaných pokusů možné vyvolat i zvenčí, je toto varování jen stěží pokusem o vyvolání senzace. V r. 1998 upozornila francouzská národní komise pro bioetiku, že vývoj neurologie otevírá cestu k ohrožení lidských práv [9] a v květnu 1999 byla na závěr konference neurologů v Tokyu, sponzorované OSN, účastníky přijata rezoluce, ve které prohlašovali: "Dnes máme intelektuální, fyzikální a finanční zdroje umožňující ovládnout mozek a vyvinout přístroje, které k němu proniknou a dokonce ovládnou nebo vymažou samo vědomí.Chtěli bychom vyjádřit naši naději, že toto poznávací úsilí bude sloužit míru a všeobecnému prospěchu."[10]

Události na mezinárodní politické scéně v posledních letech ukazují, že koncept dálkového působení na činnost mozku se už stal předmětem mezinárodních jednání. V lednu 1999 vydal Evropský parlament rezoluci, ve které vyzývá "k uzavření mezinárodní dohody, která by zakazovala vývoj a rozmisťování zbraní umožňujících manipulaci lidských bytostí." [11]

V říjnu loňského roku předložil v americkém kongresu kongresman Denis J. Kucinich zákon zavazující amerického prezidenta, aby se podílel na mezinárodních jednáních směřujících k zákazu rozmisťování zbraní ve vesmíru. Jako zbraň byly v tomto návrhu zákona definovány i "jakékoli nepřiznané nebo ještě nevyvinuté prostředky způsobující smrt nebo zranění , poškození či zničení osoby (nebo biologického života, tělesného zdraví, duševního zdraví nebo ekonomického blahobytu osoby). použitím systémů umístěných na zemi, na moři nebo ve vesmíru, používajících elektromagnetické, psychotronické, zvukové, laserové nebo jiné energie, směrované na jednotlivé osoby nebo vybrané populace za účelem informační války, řízení nálady nebo ovládání mozku takových osob nebo populací." [12].

Jako vesměs ve všech ostatních citovaných zákonodárných aktech i v tomto návrhu zákona se počítá se zvukovou, světelnou nebo elektromagnetickou stimulací lidského mozku jako metodou manipulace jeho činnosti. Psychotronické zbraně jsou, alespoň pro laika neseznámeného s vývojem tajných vojenských výzkumů, ještě spíše v oblasti vědecké fantazie, protože nebyl publikován žádný vědecký experiment, jehož opakováním by bylo možné ověřit existenci ruských torzních resp. amerických skalárních polí.

Už v r. 1997 se 9 států Svazu nezávislých států obrátilo na OSN, OBSE, a státy Meziparlamentní unie s návrhem, aby na pořad příštího zasedání Valného shromáždění OSN byla zařazena otázka přípravy a uzavření mezinárodní dohody "O zabránění informačním válkám a omezení oběhu informačních zbraní" [13], [3].

Původní návrh této iniciativy předložil v ruské Státní dumě Vladimir Lopatin [3]. V. Lopatin pracoval v letech 1990 - 1995 postupně v bezpečnostních výborech RSFSR, Státní dumy Ruské federace a Meziparlamentního shromáždění Svazu nezávislých států se specializací na informační bezpečnost. Termíny "informační zbraň" a "informační válka" jsou světové veřejnosti celkem neznámé. V. Lopatin v r. 1999 publikoval, společně s ruským vědcem V. Cygankovem, knihu "Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska" [3]. V knize jsou tyto termíny vysvětleny takto "v publikovaných výsledcích výzkumu autoritativní komise Americké fyzikální společnosti za rok 1993 je vyvozen závěr, že .psychofyzické zbrojní systémy. mohou být využity. ke konstrukci.strategické zbraně nového druhu (informační zbraně v informační válce)". Mezi řadou publikací, na které se V. Lopatin k tomuto tématu odvolává jsou Materiály parlamentního slyšení z r. 1996 "Hrozby a výzvy ve sféře informační bezpečnosti", "Informační zbraň jako hrozba národní bezpečnosti Ruské federace" (analytická zpráva zahraniční rozvědky Ruské federace, Moskva 1996) a "Kdo bude vlastníkem zbraně působící na svědomí v 21. století", Moskva 1997 [14]. V. Lopatin předložil také v r. 2000 v ruské Státní dumě, po předchozích dvou autorech, v pořadí už třetí návrh zákona na téma "Informačně psychologické bezpečnosti Ruska". Ruské noviny Segodnja o návrhu zákona psaly: "prostředky informačně-psychologického působení jsou sto nejen poškodit zdraví, ale i způsobit" a pokračují citátem z návrhu zákona - "zablokování svobody lidské vůle na podvědomé úrovni, ztrátě schopnosti politické, kulturní i jiné sebeidentifikace člověka." [13].

V knize "Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska" , V. Lopatin a V. Cygankov píší, že k základním principům ruské obranné koncepce v oblasti dálkového působení na lidskou psychiku by mělo patřit přiznání jeho existence jako faktu, a že by měla být přiznána "reálná možnost informační, psychotronické války (která ve skutečnosti už probíhá bez oficiálního vyhlášení) ."[15]. Proto navrhují odtajnění všech prací na této technologii a varují, že jako důsledek utajení se zrychlují závody ve zbrojení, což zvyšuje pravděpodobnost psychotronické války. Z toho pak vyvozují jediný logicky a lidsky správný závěr, že je "nutné vypracovat jak národní legislativy, tak i normy mezinárodního práva, zaměřené na ochranu psychiky člověka před podvědomými, destruktivními informačními účinky" [16]. V knize také citují záznam z jednání Federální rady Ruské federace o Informačně psychologické bezpečnosti osobnosti, kde V. Lopatin uvedl, že psychotronická zbraň je schopna způsobit "zablokování svobody lidské vůle na podvědomé úrovni" nebo "vložení do vědomí nebo podvědomí lidské bytosti informací, které způsobí chybné vnímání skutečnosti"[17]. Jako zdroj takového působení autoři v knize uvedli "generátory fyzikálních polí známé i neznámé povahy". [18]

V r. 1999 agentura STOA Generálního ředitelství pro výzkum při Evropském parlamentu publikovala zprávu "O technologiích zvládání demonstrací" [19], kterou si objednala u nadace OMEGA z anglického Manchesteru. Jedním ze čtyř hlavních témat této zprávy jsou tzv. zbraně druhé generace nebo také nesmrtonosné zbraně, cituji: "tato zpráva vyhodnocuje druhou generaci 'nesmrtonosných' zbraní, která se v současné době vynořuje z národních vojenských a nukleárních laboratoří USA jako součást doktríny 'nesmrtonosného vojenství' Clintonovy administrativy, která byla nyní přijata i NATO. Tyto přístroje zahrnují zbraně používající . paprsky směrované energie. radiofrekvenční, laserové a akustické mechanismy k zneschopnění lidských cílů" [20].

Ve zprávě se uvádí, že "Nejproblematičtější nesmrtonosnou technologií pro zvládání demonstrací předkládanou USA jsou tzv. radiofrekvenční zbraně nebo zbraně používající směrovanou energii, které mohou údajně manipulovat lidské chování. největší pochybnosti vyvolávají systémy, které mohou působit přímo na nervovou soustavu" [21]. O nesmrtonosných technologiích se také píše: "snad nejmohutnější vývoj zůstává zahalen tajemstvím"[22]. Je pravděpodobné, že právě z tohoto důvodu, tj. protože se nemůže odvolat na žádný oficiálně zveřejněný dokument týkající se těchto technických prostředků, se zpráva v otázce tzv. psychotronických zbraní odvolává na internetovou publikaci autora tohoto článku [23]. Stejným způsobem řeší otázku dálkového ovládání lidského mozku i společná práce Kvakerské kanceláře OSN, Institutu OSN pro výzkum odzbrojení a Programu pro strategická studia a studia mezinárodní bezpečnosti, která se v materiálu o nesmrtonosných zbraních odvolává na internetovou publikaci Cheryl Welshové, ředitelky americké organizace zaměřené na obranu lidských práv v souvislosti s technologiemi umožňujícími ovládání lidského mozku [24].

25.9.2000 projednával Výbor pro bezpečnost ruské Státní dumy dodatek k 6. článku ruského zákona o zbraních. Ve zprávě ze zasedání se píše: "pokrok moderní vědy. umožňuje vytvoření prostředků a metod tajného, dálkového působení na psychiku nebo fyziologii osoby nebo skupiny lidí." a "Prakticky v celém světě jsou metody skrytého působení na psychiku lidí pokládány za prioritu a stávají se jednou z nejdůležitějších technologií 21. století." [25]). Bezpečnostní rada dodatek doporučila ke schválení. Dodatek byl ruskou státní dumou schválen a podepsán ruským prezidentem. Dodatek k 6. článku ruského federálního zákona "O zbraních", z 26. 7. 2001, zakazuje cirkulaci "zbraní a jiných objektů. účinky jejichž činnosti jsou založeny na použití elektromagnetického, světelného, tepelného, infrazvukového nebo ultrazvukového záření " [26]. Vzhledem k tomu, že všechna tato záření mohou být použita k ovlivnění činnosti lidského mozku, udělala tím Ruská federace první krok k realizaci svého záměru zakázat manipulaci lidské nervové soustavy technickými prostředky.

V Doktrině informační bezpečnosti Ruské federace, podepsané prezidentem Vladimirem Putinem v září 2000 je mezi nebezpečími ohrožujícími informační bezpečnost Ruska uvedeno "ohrožení ústavních práv a svobod lidí a občanů v oblasti duševního života. individuálního, skupinového a společenského vědomí" a "ilegální použití speciálních prostředků působících na individuální, skupinové a společenské vědomí" [27]. Mezi hlavními směry mezinárodní spolupráce v oblasti zajištění informační bezpečnosti je uveden "zákaz výroby, šíření a použití 'informační zbraně' " [28]. Tím je vyjádřena ochota Ruské federace pokračovat v jednáních směřujících k zákazu používání zbraní působících na lidskou psychiku .

V již zmíněné zprávě, zveřejněné STOA, je citováno znění původního návrhu části rezoluce Evropského parlamentu vztahující se k technologiím ovládání mozku. Evropský parlament vyzývá v tomto textu k "uzavření mezinárodní dohody zakazující veškerý výzkum a vývoj. usilující o využití znalosti chemické, elektrické, zvukově vibrační nebo jiné funkce mozku k vývoji zbraní, které mohou umožnit manipulaci lidských bytostí, včetně zákazu jakéhokoli skutečného nebo možného rozmisťování takových systémů" [29]. Tady je znovu a v podstatě stejně vymezen rozsah známých technologií, které mohou být použity k manipulaci lidského mozku, navíc použití termínu "skutečného" nevylučuje, že taková zařízení jsou už ve skutečnosti rozmístěna.

Mezi státy s nejvyspělejší vojenskou technologií, které nepředložily na mezinárodní scéně žádnou iniciativu směřující k zákazu vývoje a používání technických prostředků umožňujících dálkové působení na činnost lidského mozku jsou i USA (návrh zákona D.J. Kucinicha byl ve své původní podobě stažen). Jak ale vyplývá ze zprávy publikované STOA, jsou Spojené státy zároveň největším propagátorem používání tohoto typu technologií. Z jejich "iniciativy byla v rámci NATO vytvořena speciální pracovní skupina pro perspektivní využití přístrojů s nesmrtícími účinky "[25].

Ve zprávě zveřejněné STOA se uvádí, že v říjnu 1999 přijalo NATO novou nesmrtonosnou doktrinu [30] a že v r. 1996 "nesmrtonosné nástroje identifikované americkou armádou zahrnovaly systémy směrované energie" a "radiofrekvenční zbraně" [31] - tyto zbraně, jak bylo uvedeno ve zprávě STOA, jsou dávány do souvislosti s působením na lidskou nervovou soustavu. Podle zprávy ruské vládní informační agentury FAPSI se za posledních 15 let rozpočet USA na "rozvoj a získání prostředků informační války zvýšil čtyřnásobně a v současné době zaujímá první místo mezi výdaji na všechny vojenské programy" [13], [3].

Informační válka nepochybně zahrnuje i použití jiných technologií. Nezájem USA o mezinárodní zákaz používání technologií umožňujících manipulaci činnosti lidského mozku ale vzbuzuje dojem, že mají v úmyslu používat prostředků dálkového působení na činnost lidského mozku, jak ve vnitřní, tak v zahraniční politice. Tím by fakticky blokovaly ochotu Evropské unie a Ruska k mezinárodnímu zákazu používání těchto prostředků. Pokud ale tyto prostředky existují a zůstávají utajeny, znamená to, že vlády, které je mají k dispozici, je mohou libovolně používat a neohlížet se přitom na názor veřejnosti. Koncepce demokratického světa tak rozhodně dostává vážnou (i když utajenou) trhlinu a do budoucna by světové populace mohly žít ve zdánlivé demokracii, ve které by jejich nebo cizí vlády prostřednictvím tajných technologií modelovaly jejich názory.


Prameny:

[1]    Handbook of Biological Effects of Electromadnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, - str. 117, 119, 474- 485, 542-551, 565 nahoře a třetí a poslední odstavec.
[2]    Světová zdravotnická organizace, zpráva o neionizujícím záření z r. 1991, str. 143 a 207-208
[3]    V. Lopatin, V Cygankov: "Psichotronnoje oružie i bezopasnost Rossii", SINTEG, Ruská federace, Moskva, ISBN 5-89638-006-2-A5-2000-30, seznam publikací nakladatelství najdete na adrese http://www.sinteg.ru/cataloghead.htm
[4]    G. Gurtovoj, I. Vinokurov: "Psychotronnaja vojna, ot mytov k realijam", Ruská Federace, Moskva, "Mysteries", 1993, ISBN 5-86422- 098-1
[5]    S největší pravděpodobností i noviny Trud, které organizovaly celý výzkum po pokusu o puč proti Gorbačevovi
[6]    John Evans: Mind, Body and Electromagnetism, the Burlington Press, Cambridge, 1992, ISBN 1874498008, str.139
[7]    Tato stránka a sjeďte na spodek stránky "Bio of Principal Investigator"
[8]    M. A. Persinger: "On the Possibility of Directly Lacessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorythms", Perception and Motor Skills, červen 1995,, sv. 80, str. 791-799
[9]    Nature, vol.391, 22.1.1998,str.316, "Advances in Neurosciences May Threaten Human Rights"
[10]    Internetový odkaz na stránkách University OSN v Tokyu na tuto stránku již nefunguje, pro ověření informace je třeba vyhledat dokumenty z konference
[11]    Evropský parlament, klikněte na Plenary sessions, sjeďte na Reports by A4 number - klikněte, vyberte 1999 a doplňte 005 k A4
[12]    Tato stránka a hledejte Space Preservation Act potom klikněte na H.R.2977
[13]    Ruský deník Segodnja, 11. února 2000, Andrej Soldatov: "Vsadniki psychotroničeskovo apokalypsa"
[14]    Handbook of Biological Effects of Electromadnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, str. 107
[15]    Handbook of Biological Effects of Electromadnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, str. 97
[16]    Handbook of Biological Effects of Electromadnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, str. 107
[17]    Handbook of Biological Effects of Electromadnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, str. 108
[18]    Handbook of Biological Effects of Electromadnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, str. 13
[19]    STOA, zvolte publications a "Crowd Control Technologies"
[20]    viz odkaz 16 str. XIX resp. 25
[21]    viz odkaz 16 str. LIII resp. 69
[22]    viz odkaz 16 str. XLVII resp. 63, též str. VII-VIII resp. 7-8, str. XIX resp. 25, str. XLV resp. 61
[23]    viz odkaz. 16) str.LIII resp. 69, pozn. 354
[24]    UNIDIR, CAHRA a Cheryl Welsh jsou uvedeny na str. 24 PDF dokumentu
[25]    Dokument zaslán Moskevským výborem pro ekologii bydlení. Telefon: Ruská Federace, Zelenograd, 531-6411, Emilia Čirkova, ředitelka
[26]     Hledejte ZDE, tam "poisk" a hledejte "gosudarstvennaja duma" (nutno psát azbukou), na stránce, která se objeví, zvolit "informacionnyj kanal gosudarstvennoj dumy", tam "fedralnyje zakony podpisanyje prezidentom RF", zvolte rok 2001 a hledejte 26 ijulja, č. N 103-F3, "O vněsenii dopolněnija v statju 6 feděralnogo zakona ob oružii"
[27]    Hledejte ZDE    a potom (nutno psát azbukou) "gosudarstvennaja duma", dále "informacionnyj kanal gosudarstvennoj dumy", dále hledat s pomocí "poisk" "Doktrina informacionnoj bezopasnosti Rossii" a tam str. 3 "Vidy informacionnych ugroz bezopasnosti Rossijskkoj federacii"
[28]    Viz odkaz 17, str. 19, "Měždunarodnoje sotrudničestvo Rossijskoj Federacii v oblasti obespečenija informacionnoj bezopasnoti"
[29]    Handbook of Biological Effects of Electromadnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, str. XVII resp. 33
[30]    Handbook of Biological Effects of Electromadnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, str. XLV resp. 61
[31]    Handbook of Biological Effects of Electromadnetic Fields, 1996, CRC Press Inc., 0-8493-0641-8/96, str. XLVI resp. 62


Související informace, přidané editorem BL:

Vědci nebo "vědci"?

Toto je stručná "svodka" z jednoho vědeckého semináře ČES, který se konal v Praze 24. dubna 2002:
O problematice a principech měření elektromagnetických polí, definicích pojmů, standardů a vlivech polí na lidský organizmus z hlediska různých aplikací jak v blízké, tak vzdálené zóně se dozvíte v referátu Ing. Pavla Vavrouška, CSc. (TransTech Electronic spol. s r. o., Praha). Informace o parametrech přístrojů dostupných na trhu jsou převážně čerpány z dokumentace firmy NARDA Safety Test Solutions. Osmý referát ing. Libora Dražana, CSc. (Katedra radiolokace VA v Brně) popisuje elektromagnetické zbraně v pásmu radiových vln a mikrovln, principy jejich působení na elektronické systémy, způsoby jejich použití a možné prostředky ochrany před jejich účinky. Pozornost je věnována kategorizaci zbraní, způsobům vazby na potenciální cíle, jejich výběru a požadavkům na úroveň ochrany před elektromagnetickými zbraněmi. Problematikou současného stavu termojaderného výzkumu, jeho specifickými požadavky a použitím mikrovln ve fyzice plazmatu se zabývá poslední referát - Ing. František Žáček (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha): Vývoj a použití mikrovlnných generátorů v termojaderném výzkumu. Uvede rovněž současný stav vývoje výkonových generátorů mikrovln a podrobněji rozebere technologická omezení jejich výroby a činnosti.

Neletální technologie

Elektromagnetické pulsní bomby
Active Denial Technology - Paprsky bolesti
HAARP 1., HAARP 2., HAARP 3., HAARP 4., HAARP 5., HAARP 6.

"Nebržděna omezeními tradičních liberálních hodnot, by tato elita neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím nejmodernější techniky ovlivňující veřejné chování a za její pomoci uvrhla společnost pod těsný dohled a kontrolu. Dokonale by využila technického a vědeckého momentu ve vlastní prospěch."

Zbigniew Brzezinski

Neletální technologie - informace Armády ČR

Značná pozornost je v posledních letech v armádním vývoji a výzkumu věnována neletálním technologiím, které by mohly přispět mj. k řešení problému spojeného s "vedlejšími ztrátami", tj. ztrátami civilního obyvatelstva. V této souvislosti byl v roce 1997 zahájen v ozbrojených silách USA Společný program neletálních zbraní (Joint Non - Lethal Weapons Program), jehož gestorem je námořní pěchota. Program zahrnuje tyto dílčí projekty:

 • Modulární munice pro kontrolu davů MCCM (Modular Crowd Control Munition), která představuje protipěchotní řízenou minu CLAYMORE, jejíž výbušná část je nahrazena gumovými kuličkami.
 • Přenosný prostředek pro omezení pohybu vozidel PVIS (Portable Vehicle Immobilization System), který je určen k zastavení vozidla o hmotnosti až 2300 kg pohybujícího se rychlostí 65 až 100 km . h -1 na dráze do 60 m bez vážnějšího poranění osob ve vozidle.
 • 40 mm neletální munice pro rozhánění davů - neletální traumatizující náboj odpalovaný z granátometu M 203 s účinným dosahem 10 až 30 m.
 • Neletální střely ke znehybnění osob se submunicí obsahující zapáchající a dráždivé látky nebo sítě o průměru přibližně 15 m.
 • Prostředek pro rychlé kladení nevýbušných zátarasů a překážek CLADS (Canister Launched Area - Denial System) využívající minový vrhač VOLCANO umístněný např. na víceúčelovém terénním automobilu HMMWV.
 • Modulární zařízení pro různé bezpilotní prostředky, zejména však prostředek DRAGON DRONE, umožňující použití různých neletálních technologií.
 • odvěsné zařízení UBTDS (Under Barrel Tactical Delivery Sytem) k pušce M16 umožňující opakovanou rychlou přímou střelbu neletální municí na vzdálenost 20 až 100 m.
 • 66 mm munice obsahující zapáchající látky a dělbuchy, odpalovaná ze zadýmovacího zařízení lehkých vozidel.
 • Pěnové prostředky - přenosné kontejnery k rozstřiku tuhé pěny s výraznými adhesivními a kohezivními vlastnostmi, umožňující vytvářet překážky znehybnit agresivní osoby.
 • Zastavovací zařízení proti pozemním vozidlům - pozemní nebo palubní generátor mikrovlnného záření s vysokým výkonem k zastavení vozidla spálením elektronického ovládání jeho pohonných jednotek.
 • Přenosná nebo převozná zařízení VRG (Vortex Ring Gun) vytvářející vířivé vlny pohybující se rychlostí stovek kilometrů za hodinu a otáčející se s přetížením minimálně 1M. Při zásahu člověka způsobují šok srovnatelný s prudkým zásahem velmi těžkou přikrývkou. Vířivé vlny mohou obsahovat rovněž různé chemické látky působící proti osobám nebo materiálu.
 • Zařízení pro tvorbu aromatických substancí typických pro určité skupiny obyvatelstva, náboženské skupiny nebo geografické oblasti, které mohou vzbuzovat u místního obyvatelstva různé pocity a nálady nebo signalizovat určitá nebezpečí, např. unikání hořlavin.
 • Nové druhy pevných a pružných sítí s výrazně sníženou hmotností a rozměry.
 • Přenosné zařízení pro vytváření neletálního elektromagnetického impulsu, který poškozuje vozidlovou elektroniku a počítačové kontrolní systémy.
 • Miniaturní bezpilotní prostředek
  Značná pozornost je při zvyšování účinnosti boje v zastavěných prostorech věnována rovněž bezpilotním prostředkům. Americká firma Georgia Tech Research Institute zahájila v této souvislosti vývoj miniaturního bezpilotního prostředku MAV ( Micro Air Vehicle) pro plnění různých, zejména průzkumných úkolů uvnitř budov. Vývoj má trvat přibližně tři roky a je financován částkou 2,6 mil. USD Agenturou pro výzkum moderních obranných projektů (Defense Advanced Research Projects Agency).
  Prostředek MAV má mít velikost "přibližně lidské ruky", vybaven má být miniaturní pohonnou jednotkou o hmotnosti 50 gramů a chemickým zdrojem energie. Tento zdroj má prostředku umožnit autonomní 30minutový let a několikadenní pohyb po zemi. Prostředek se má pohybovat podobně jako hmyz pohybem křídel. Vybaven má být chemickými čidly ke zjišťování a zaměřování osob, videokamerou popř. dalšími průzkumnými prostředky.
  Dále má být vybaven sonarem, který má umožnit orientaci v prostoru a senzory pro zjišťování zdrojů světla a rozlišování denního ( např. okna) a umělého světla. Tato schopnost je velmi důležitá pro přenos informací. Velikost prostředku totiž neumožňuje použití dostatečně velkých antén k vysílání z uzavřených objektů a proto musí prostředek nejdříve najít okno nebo jiný otvor v budově a poté může zahájit vlastní vysílání.

Hygienické normy a elektromagnetický "smog"

Bývalé Československo začátkem 60. let zachytilo vývoj a stalo se v roce 1965 vůbec první zemí, která zavedla hygienické limity v případě vystavení lidí elektromagnetickému záření v neionizující části kmitočtového spektra nejen pro profesionální expozice, ale také (přísnější) pro obyvatelstvo. ...
Fenomény biologické odpovědi organizmu, které charakterizují změny základních fyziologických funkcí, jsou zpravidla obtížné pro experimentální prověření, výklad získaných výsledků a jejich extrapolaci na člověka vůbec.
... Platí to tím více za situace, kdy cílenější zaměření klinických a epidemiologických studií tímto směrem je zatím spíše výjimkou, ale ještě horší je, když výsledky takovýchto sporadických studií jsou raději programově odmítány. To je, žel, historie posledního čtvrtstoletí především v USA: výsledky svědčící o možných netepelných účincích byly zásadně charakterizovány jako "zajímavé, ale vyžadující další studium" a tím vše končilo. V této souvislosti je třeba uvést, že vlastně dodnes nebyl naplněn americký program ze 70. let (ač z amerického vojenského výzkumu pronikla informace o tom, že existují některé fenomény, které nemají souvislost s tepelnými účinky a které by mohly být využitelné pro neletální radiofrekvenční zbraně) a Evropa se více či méně přizpůsobila.
V souvislosti s aktuální otázkou možného nepříznivého vlivu dlouhodobého užívání kapesních telefonů digitální sítě GSM na některé funkce CNS se celosvětově do popředí zájmu odborníků konečně dostala i pulsně modulovaná pole a jejich biologické účinky. Cítíme jisté zadostiučinění, že řešením tohoto problému začínala laboratoř v dnešním SZÚ své výzkumné aktivity již před 30 lety a že i dnes znovu dochází v publikacích na odkazy na monografii publikovanou pracovníky této laboratoře v USA v roce 1971 (Marha, K., Musil, J., Tuhá, H., Electromagnetic Fields and Life Environment. San Francisco Press, Inc., San Francisco, CA, USA, 1971). ... Autor článku, Ing. Jan Musil, CSc., byl do 30. 6. 1999 vedoucím Národní referenční laboratoře pro neionozující záření, pracuje ve Státním zdravotním ústavu.

Vliv záření mobilů na mozek už je dokázán

Tajemné úkazy, ke kterým dochází v mozku vystaveném záření mobilního telefonu, studují mnohé vědecké týmy. Jeden z nich konečně objevil, co konkrétně elektromagnetické záření z mobilů způsobuje. Neohrožuje totiž mozek přímo, ale oslabuje jeho schopnost bránit se nežádoucím látkám. ... malé množství záření, jaké produkuje mobil, oslabuje stěnu cév v mozku. Kvůli tomu se do mozku mohou dostat nebezpečné látky, proti nimž je jinak chráněn. ... Výsledky testů potvrdily zjištění, ke kterým již dříve došli vědci při pokusech se zvířaty (v ČR Státní zdravotní ústav - SZÚ). MOBIL.CZ,24. 6. 2002, Luděk Zadražil

Východiska strategických úvah Centra sociální a ekonomické strategie FSV UK
"Průvodce krajinou priorit pro ČR"

Pro analýzu bezpečnostních rizik má klíčový význam, že se dále zdokonalují nejen dosud známé zbraňové systémy, ale technologický rozvoj vytváří základ i pro výrobu a využití zbraní nových. Použití grafitových pum k vyřazení elektrárenských sítí při bombardování Jugoslávie upozornilo na existenci neletálních zbraní. Mají mít jako netradiční bojové prostředky rozhodující roli v budoucích válkách včetně boje proti teroristům. Jejich základní charakteristikou je, že při použití nemají zničit živou sílu, pouze ji jen dočasně vyřadit. Je to nová teorie boje vzniklá na začátku 90. let v USA. Teorie vychází z ideje, že válka či boj proti teroristům, např. s rukojmími, by neměly ohrozit nezúčastněné civilní obyvatelstvo.

Mezi základní neletální zbraně patří optické a laserové záření (intenzivní záření koherentního i nekoherentního světla vyvolávající dočasné oslepení či zničení optických senzorů k monitorování a navádění střel na cíl), nejaderné elektromagnetické impulsy a mikrovlny s vysokou energií (narušující činnost mozku a centrální nervové soustavy i umožňující vyřadit výpočetní techniku či vyvolat exploze muničních skladů a minových polí), zvukové a ultrazvukové vlny (způsobující dezorientaci lidí, nevolnost, až křeče, strach, davovou paniku, ale i demolující techniku a stavby), prostředky radioelektronického boje (k dezorganizaci velení a ovládání zbraní), prostředky informačního boje (k vyřazení počítačů viry, vložení klamných informací, což může mít katastrofičtější důsledky než použití zbraní hromadného ničení), biologické zbraně (infekční onemocnění a jedy, využití mikroorganismů a produktů jejich látkové výměny či chemikálií k ničení skladů pohonných hmot, přerušení přívodu paliva, zadření motorů, rozkladu výbušnin a maskovacích nátěrů, poškozující pneumatiky, kovy, těsnění, plasty, silnice ap.).

Většina neletálních zbraní je v ozbrojených konfliktech vyzkoušena jen zčásti. Problémem je, že poškození lidského organismu při použití těchto zbraní nemusí být dočasné, ale trvalé. Existence těchto nových zbraňových systémů mění a v budoucnosti bude ještě více měnit obraz válčiště. Země, které zaváhají v modernizaci svých armád, připravují se na minulou válku, nejen plýtvají finančními prostředky, ale v případě vypuknutí nejrůznějších typů konfliktů mají jen malou šanci zvítězit nebo vůbec přežít. A. a H. Tofflerovi (1994) upozorňují na nový fenomén bezpečnostních rizik - zneužití informací, tzv. infoteror. Podle nich "mohou být teroristé schopni způsobit více škody pomocí počítačové klávesnice než použitím bomby". Odborníci se obávají tzv. "křižujících virů", jakéhosi softwarového ekvivalentu křižující střely. A varují, že elektronický Pearl Harbor leží před námi.


Poznámka ŠOK:

Narozdíl od mnoha ostatních si nemyslím, že by byl autor tohoto příspěvku blázen, i když jako normální někdy nepůsobí... Moje tolerance má své opodstatnění nejen v letmém prověření autorových zdrojů. Minimálně jeden případ použití vysokofrekvenční zbraně mám potvrzen z nezávislých pramenů. Jeden z pramenů pracuje na univerzitní klinice a jeho výzkum je financován americkou vládou - konkrétně civilní agenturou, financovanou Pentagonem... :)), druhý pracuje ve vojenském výzkumném zařízení formálně placeném ze zdrojů Armády ČR a tedy klidně z jakýchkoliv jiných zdrojů financovaném.... Oba svorně tvrdí totéž. Mládenci, kteří úspěšně uspali vojenskou jednotku v Novosibirsku v roce 1974, sedí teď po rozpadu SSSR ve Spojených státech amerických a zkoumají dále... Vědci k pronajmutí. Výsledky nezveřejňují, a když, tak v kategorii TOP SECRET. Prý budou někteří z nich ve vojenské sekci vědecké konference, která začíná tento týden v USA. Uvidíme...

Má tolerance má i druhý důvod. Při přípravě některých legislativních návrhů, zkvalitňujících ochranu osobních dat jsem navrhoval do zákona odstavec, umožňující zaznamenávání a snímání pro policejní evidenci pouze neměnných bio-údajů. Šlo mi o to, aby bylo v ČR dovoleno uchovávat u trestaných osob jejich otisky prstů, aby ale bylo zakázáno snímat a uchovávat s časovými souvislostmi snímky oční duhovky, pořízené speciální A-IR kamerou. Jejich využití či spíše zneužití by mohlo být proti existenčním zájmům snímaných osob. Zdravotní pojišťovny i zaměstnavatelé by za ně platili zlatem, což ví každý, kdo se kdy zajímal o iridologii blíže. Hysterický křik, který se ozval ze strany zástupců státu, naznačil, že plány armádních i policejních složek mají přinejmenším evropský, ne-li přímo euroatlantický rozměr. A protože mi v té souvislosti jakoby "náhodou" nechal jeden vojenský expert k dispozici na otestování iridologickou kameru i se softwarem (civilní verze PANASONIC - a nestála za moc...), byl mi jasný i kontext.

A proto jsem tolerantní ke koníčku pana Babáčka. Protože lidé by měli vědět.

A ještě jedna poznámka na okraj: Vysocevýkonný směrový vysílač mikrovln se použil i na činnost zdánlivě neškodnou - na ozařování dešťových mraků - prý pokus o regulaci počasí. To, co se děje s evropským počasím po několik posledních let, prý s tím vojenským pokusem nemá nic, ale vůbec nic společného... Věřte ale armádním specialistům. Někdo si z nás udělal holt cvičební polygon pro lokální klimatologickou válku a zapomněl nám o tom říci. Proč také? Vždyť jsme ubozí civilové...

Nedivím se kolegům z FSV, že nevěří vojákům ani jméno, ale s jejich vývody příliš nepolemizují. Vědí proč... A. a H. Tofflerovi také pracovali pro americkou vládu.

                 
Obsah vydání       30. 9. 2002
30. 9. 2002 Západ Saddáma Husajna vytvořil - teď má morální povinnost ho zničit
30. 9. 2002 ZOO ve Dvoře Králové: Zvířata na odstřel neprodáváme
30. 9. 2002 Englezakis neobchoduje jen s žírným dobytkem Jeremy  Adams
30. 9. 2002 Pražské metro zevnitř
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
30. 9. 2002 Víkend v českých médiích: nic nového pod sluncem Josef  Trnka
30. 9. 2002 "Šedivý a nudný" John Major měl čtyři roky poměr s extravagantní konzervativní poslankyní
30. 9. 2002 Amerika se svým ultimátem Německu snaží zastrašit ostatní země
29. 9. 2002 Neúspešné strany : Všade zúri zemetrasenie Lubomír  Sedláčik
29. 9. 2002 NATO: Zavřete oči, přicházím Martin  Ondreját
29. 9. 2002 Jak na pohledávky Daniel  Hrbáč
30. 9. 2002 Phare: Neziskovkám "na povodně" téměř třicet milionů
30. 9. 2002 Survival - strategie přežití a nebo zániku? Štěpán  Kotrba
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
29. 9. 2002 Občanská neposlušnost April  Carter
28. 9. 2002 Španělská II. republika - konec jednoho mýtu Vít  Zvánovec
29. 9. 2002 Jaký dopad mělo rozhodnutí USA nefinancovat českou Svobodnou Evropu Jan  Čulík, Jan  Velinger

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2002 Englezakis neobchoduje jen s žírným dobytkem Jeremy  Adams
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
30. 9. 2002 Víkend v českých médiích: nic nového pod sluncem Josef  Trnka
30. 9. 2002 Amerika se svým ultimátem Německu snaží zastrašit ostatní země   
30. 9. 2002 "Šedivý a nudný" John Major měl čtyři roky poměr s extravagantní konzervativní poslankyní   
30. 9. 2002 Survival - strategie přežití a nebo zániku? Štěpán  Kotrba
29. 9. 2002 Jak na pohledávky Daniel  Hrbáč
29. 9. 2002 NATO: Zavřete oči, přicházím Martin  Ondreját
28. 9. 2002 Španělská II. republika - konec jednoho mýtu Vít  Zvánovec
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 O rozdílech v postojích mezi Evropou a Amerikou   
27. 9. 2002 Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře" Josef  Trnka
27. 9. 2002 "K čertu s Georgem Bushem; Bůh ochraňuj Ameriku"   

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
18. 9. 2002 "Pocta společnosti BBC"   
17. 9. 2002 Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I. Zdeněk  Duspiva
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
21. 11. 2001 Proč by se neměly vysílací licence prodávat? Martin  Vadas

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman
3. 12. 2001 Policie smí v ČR číst lidem e-maily, provideři se chlubí spoluprací s policií Jiří  Mašek