20. 6. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 6. 2002

RRTV: Digitální média veřejné služby

"V polovině června bylo započato mezirezortní připomínkové řízení k legislativnímu návrhu k digitalizaci vysílání v ČR. Termín uzavření připomínek je stanoven na 25.6.2002. Nebyl zpracován zatím žádný poslanecký návrh zákona či novelizace. Podklad vychází ze spolupráce zainteresovaných resortů a institucí (mj. ministerstev kultury a dopravy). Další konkrétní postup lze bezpochyby očekávat až od nově zvolené Poslanecké sněmovny resp. vlády (vč. projednání v legislativní radě vlády), tedy prakticky až po prázdninách. Celá procedura, počínaje připomínkovým řízením, se očekává jako velmi náročná s ohledem na stavění základů zásadní změny systému vysílání v ČR. Navíc nelze odhadnout strategii nově složených legislativních i exekutivních orgánů."

To konstatuje autor, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ve své stručné studii, kterou publikujeme v plném znění.

Materiál souzní i s diskusí, kterou před časem připravil Štěpán Kotrba pro Radu Českého rozhlasu, a z níž vyplynulo, že nejlépe jsou na digitalizaci připraveni technici. Naprosto selhává marketing a nepřipraveni na digitalizaci jsou programoví pracovníci rozhlasu. Úvodní materiál Štěpána Kotrby a přepis následné diskuse zveřejnila Rada ČRo na internetu, avšak na provokativní a mnohdy bouřlivou diskusi na zasedání Rady ČRo dodnes nikdo z odpovědných exekutivních pracovníků rozhlasu nereagoval fundovanou analýzou, ačkoliv byla výraznou a nezpochybnitelnou kritikou jejich práce. Poslední vývoj - restrukturalizace úseku techniky a jeho decentralizace na stanice - dává tušit, že vedení ČRo snad zvolilo "likvidační" scénář, osamostatňující jednotlivé stanice a připravující je k pozvolné privatizaci jako "laciné, ale funkční zboží". Český rozhlas má však stále ještě možnost stát se na mediálním trhu jedničkou. Ale to by se musel někdo vzpamatovat a začít důslednou a projektově odůvodněnou restrukturalizaci tak, aby posílil provázanost jednotlivých stanic i vysílacích schémat a učinil je atraktivnějšími.

O něco lépe je na tom Česká televize, kde se ovšem v předvolebním období komplexní analýza a zpracovávání strategického plánu digitalizace také zastavily. V ČT však mají ustavenu "meziresortní" skupinu, která pravidelně jedná a v níž jsou vedle techniků i marketingoví a programoví pracovníci. Ani v rozhlase, ani v televizi však není vyřešeno financování startu celého projektu, který je nákladný a vyžaduje injekci ze státního rozpočtu a zvýšení koncesionářského poplatku. To je nezanedbatelný dluh, který má vůči veřejnoprávním médiím odcházející sněmovna. (ŠOK)

Z hlediska věcného lze konstatovat, že po intenzivních přípravách byla nalezena rámcová shoda zúčastněných subjektů na formě i obsahu normativní úpravy nejbližší etapy digitalizace. Oproti původní představě nového komplexního zákona se přistoupilo k formě novely stávajícího mediálního zákona (č.231/01Sb.) spolu s dalšími dílčími novelami souvisejících norem, např. telekomunikačního zákona.

Pří přípravě původního mediálního zákona se nepodařilo rozsáhleji zakomponovat základní pravidla a regule pro přechod k digitálnímu vysílání. Aktuální návrh pak již obsahuje i základní , a dá se říci že konsensuální , principy návrhu :

  • technicky jsou možné 2 digitální celoplošné multiplexy, počítá se s významnou rolí veřejnoprávního média
  • licence pro provozování jednotlivých digitálních multiplexů by měla udělovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a následně také dohlížet na plnění podmínek provozování (např. i stanovení povinných programů, objem dodatečných služeb ad.). Funkce RRTV zůstane tedy i nadále v zásadě v regulaci obsahu vysílání.
  • kompetence Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) budou především v oblasti telekomunikační infrastruktury (přenosové a distribuční funkce) bez ohledu na programový obsah vysílání.

Určitou aktuální novinkou jsou, kromě výsledků experimentálního digitálního vysílání (ČRa a.s. a Czech Digital Group), také ověřovací studie TESTCOMu, zpracované pro RRTV. Poměrně novým prvkem vycházejících z této studie je mj. také určitá technická možnost postupného fázového přechodu z analogového vysílání na digitální na platformě ČT2 (resp. příslušném kmitočtovém přídělu), při možnosti zachování možnosti souběhu systémů. Při přechodu by přesto mohlo dojít k určitému omezení rozsahu a tím i úbytku diváků (radikální argumentace pro využití této cesty je poměrně malá sledovanost ČT2). Tím se tak alespoň teoreticky otvírá možnost ještě jednoho digitálního multiplexu k dosavadnímu limitovanému plánu 2 celoplošných multiplexů. Nelze také opominout i existenci omezených možností pro územně omezené neceloplošné digitální vysílání, nikoliv nezajímavého - například v Praze. Současně takováto řešení mohou být i ekonomická, neboť využívají stávající infrastrukturu.

Některé záměry obsažené v návrhu (a zřejmé z informací v rámci přípravných jednání) v rámci deklarování veřejnoprávního multiplexu směřují, podle mého názoru, v této chvíli poněkud nepřipraveně a tudíž rychle k přímému "kompletnímu přidělení" celého multiplexu veřejnoprávní České televizi (ČT), v rámci kterého by byl třeba prostor i pro veřejnoprávní rozhlas. Podporuji zásadní a významnou roli veřejnoprávních médií v digitální budoucnosti, chybí mi však dokončené odpovědné základní koncepční posouzení a rozhodnutí, včetně posouzení politicko-ekonomického i časového.

Samotný kompletní provoz multiplexu pod správou ČT má nesporně řadu výhod, vč. ekonomických (především v doplňkových komerčních službách). Nevýhodou je pak mj. očekávaná potřeba navýšení finanční (koncesionářské) podpory. V zahraničí je takový model obvyklý. Ovšem to je v prostředí, kde není počet multiplexů limitován jako v ČR a kde je na pozemní vysílání odkázáno pouze cca 20% oproti 80% domácností u nás. Právě v této situaci je třeba připomenout existenci dvou velmi zjednodušených základních principů - buď vytvoření kompletního veřejnoprávního multiplexu a 2. komerčního nebo stanovení tzv. mustcarry, tj. povinného zařazení celoplošných médií do 2 komerčně provozovaných multiplexů (které budou nabídnuty do soutěže). Výhody i nevýhody obou variant lze velmi rozsáhle popsat, stručně lze pak konstatovat, že významným kriteriem pro systémové rozhodování je především finanční náročnost (nákladovost z pohledu veřejných financí nebo snad naopak příjem z prodeje licencí ze soutěže?). Otázkou také je, přes současnou trvalou kritiku technické omezenosti volné soutěže v éteru, reálnost ekonomicky i divácky efektivní existence množství možných nových televizních kanálů v rámci poměrně ekonomicky omezeného domácího trhu.

V každém případě strategická koncepce je nyní také otázkou politického i ekonomického rozhodování. Významnou součástí problematiky je pak aktuální i budoucí financování přechodu na digitální systémy a koncepce financování a ekonomických otázek v rámci budoucí úlohy ČT (a ČRo), ať už bude rozhodnuto o kterékoliv variantě. Dosavadní "veřejnoprávní" rozpočet a finanční projekce, pokud vím, v zásadě zatím tyto otázky neřeší ( a to ani na nejbližší období). S ohledem na dostupné informace z činnosti Rady ČT i vrcholového managementu televize a především na dosavadní pracovní priority spíše ve stabilizaci instituce ( resp. řešení provozně-personálních a dramaturgických oblastí ) se obávám, že nebyla dosud vedena odpovídající plnohodnotná koncepční diskuze na téma digitalizace a role ČT (ČRo). Také proto RRTV je připravena komunikovat na pracovní úrovni s Radou ČT i na toto téma. Původně plánované společné zasedání v červnu bylo zatím z organizačních důvodů odloženo.

K pozici Českého rozhlasu (ČRo) v procesu digitalizace se domnívám, že je nejprve vůbec potřebné provést seriózní komplexní inventuru stávajících kmitočtových přídělů (právě takový základní "audit" je v současnosti dokončován na RRTV). S ohledem na nabytí účinnosti nového zákona o ČRo, který mj. zásadně mění přidělování nových frekvencí (a to i v souvislosti s novým územněsprávním členěním státu (kraje) a systémové podpoře regionálních pracovišť ČRo), je třeba vyhodnotit efektivitu dosavadního využívání frekvencí. V některých regionech a lokalitách je dnes velmi častá možnost "naladění" ČRo 1 na 2 někdy i 3 různých kmitočtech, s poměrně dobrou kvalitou příjmu. S tím se nabízí otázka, zda před kmitočtovým "přednostním" dovybavením a rozšířením ČRo nelze některé překrývající se frekvence využít jinak, lépe, nebo přehodnotit jejich efektivitu či zda je v případě "nadbytečnosti" nenabídnout privátnímu broadcastingu. Z hlediska financování digitální přípravy a následné realizace pak u ČRo vidím problém v analogii s ČT. Nezapomeňme přitom také na nesrovnatelně jinou situaci rozhlasového vysílání z hlediska požadavků a vůbec poměrně nízké poptávky po nové digitální rozhlasové technologii ( mj. výrazný problém také v otázce obměny přijímačů na digitální technologie, např. i autorádia apod.).

Z hlediska některých společných problémů médií veřejné služby v přechodném období i v budoucím plně digitálním "věku" a také mj. při výrazné koncepční organizačně-programové shodě (zejména v posílení úlohy v regionech, zpravodajsko-informační sítě apod.) se tedy stále více znovu otevírá otázka forem kooperace v rámci společné budoucnosti. Po období "krize" v ČT spolu s hledáním efektivity organizační, finanční i produkční a stále nezodpovězených otázek budoucnosti veřejnoprávních institucí je určitě vhodné znovu, odpovědně posoudit možnosti a varianty synergického fungování nebo i snad určitého propojení ČRo a ČT se všemi výhodami i nedostatky. Právě všestranná náročnost a komplikovanost digitalizační revoluce vymezuje nejvyšší čas nalézt zásadní odpovědi ve vztahu k budoucnosti. Toto rozhodnutí pak zcela zásadně ovlivní celý český mediální prostor.

Autor je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

                 
Obsah vydání       20. 6. 2002
20. 6. 2002 Lékaři a etická dilemata
20. 6. 2002 Iniciativy se na Blízkém východě musejí chopit sami palestinští občané
19. 6. 2002 Nové obavy ohledně mobilních telefonů
23. 6. 2002 Britské listy v Trenčianských Teplicích Jan  Čulík
20. 6. 2002 Sbohem, Česká spořitelno Helena  Svatošová
20. 6. 2002 RRTV vyslechla různé strany ve sporu o TV Nova
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 Železného nemám rád, ale teď jsem na jeho straně Petr  Jánský
20. 6. 2002 Poprava českých pánů: koho to dnes ještě zajímá? Jaroslava  Čajová
20. 6. 2002 Lukáš Bárta čte ze své básnické sbírky
19. 6. 2002 Cena pevnej linky je tak nesmierne vysoká, že si ju už môže dovoliť len málokto
20. 6. 2002 Hledají se odborníci na integraci Romů do českého školství
20. 6. 2002 Elektřina a budoucnost měst
20. 6. 2002 Poznámka na okraj poznámky o malování čertů na zdi Štěpán  Kotrba
19. 6. 2002 Joseph Stiglitz: "Globalizace nepřinese chudším zemím bohatství"
18. 6. 2002 Bude se stavět plynovod přes Afghánistán
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"
19. 6. 2002 Polsko: jak se rozložil jeden sen o svobodě
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2002 Sbohem, Česká spořitelno Helena  Svatošová
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 Iniciativy se na Blízkém východě musejí chopit sami palestinští občané   
19. 6. 2002 Muslimové žijící v Británii se "chtějí integrovat do společnosti"   
19. 6. 2002 Svedectvo o nemeckom mediálnom valci Lubomír  Sedláčik
19. 6. 2002 Nové obavy ohledně mobilních telefonů   
18. 6. 2002 Hrozbu nukleárního konfliktu nelze podceňovat Vladimír  Koníček
18. 6. 2002 Splněný sen "mladého" Havla - konec NATO v Praze Miroslav  Polreich
18. 6. 2002 BBC: Chtějí Američané svrhnout Saddáma Husajna, protože si uvědomili, že invaze do Iráku je nemožná?   
18. 6. 2002 Hřebejkův film Musíme si pomáhat v Edinburku Jan  Čulík
18. 6. 2002 Inštitút, ktorý na Slovensku nikomu nechýba Daniel  Krajcer
17. 6. 2002 Mám tělesný handicap. Proč musím být ostrakizován většinovou společností? Helmut (Milan) Stiedl
17. 6. 2002 Rekordních 37 procent Francouzů nepřišlo k volbám - Chirakova "většina" převálcovala levici Josef  Brož
17. 6. 2002 Blížíme se k novým předčasným volbám? Josef  Brož
16. 6. 2002 Vzťahy Pavla Ruska k BL hrozia eskaláciou ! Lubomír  Sedláčik

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
16. 6. 2002 Uspávající B. Klepetko neprojevil nejmenší schopnost usměrňovat první povolební diskuzní pořad Daniela  Pilařová
12. 6. 2002 Méně té vody, chlapče! Méně té vody! Petr  Štěpánek
7. 6. 2002 Konec katů v Čechách Martin  Štumpf
7. 6. 2002 Bude Katovna nahrazena něčím lepším? Jan  Čulík
28. 5. 2002 "Oni to dělali, tak to já můžu taky..." - jak paní Dědečková rozumí právu a etice Fabiano  Golgo
27. 5. 2002 Sdělovací prostředky nejsou překážkou komunikace Jan  Čulík
27. 5. 2002 Dementi: můj syn v Americe nepracoval, byl zatčen už na letišti Jana  Dědečková
27. 5. 2002 Produkční v České televizi nejsou zkorumpovaní Jindřich  Bareš
24. 5. 2002 Liší se nějak Balvínova ČT od Chmelíčkovy či Puchalského? Fabiano  Golgo
2. 4. 2002 RRTV chce "regulovat internet" Štěpán  Kotrba
27. 3. 2002 Milan Šíma, ČT: "Desetkrát položená otázka by diváky nebavila"   
27. 3. 2002 Roman Bradáč, ČT: "Vazba mezi CIA a bin Ladenem je neprokázána"   
25. 3. 2002 Údolí: skutečně velký dokumentární film se vysílá v České televizi Jan  Čulík
20. 3. 2002 Nesrovnalosti týkající se útoků z 11. září přece nejsou žádným překvapením Jan  Čulík

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
21. 11. 2001 Proč by se neměly vysílací licence prodávat? Martin  Vadas