10. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
ilustrační foto - plakát z filmu Men in Black II.
10. 8. 2007

STÍŽNOST

Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze"

Český rozhlas manipuloval důkazním materiálem v kauze Kubiceho zprávy, jeho představitelé a pověřená advokátní kancelář vyšetřovatelům sdělili nepravdy a odmítali s nimi spolupracovat.

Když se začal vyšetřovatel protikorupční policie zabývat podrobně Kubiceho zprávou a požádal Český rozhlas o vyjádření k jím zveřejněnému dokumentu, ten náhle bez vysvětlení zmizel z internetových stránek Českého rozhlasu. Když se vyšetřovatel podivil, dostal odpověď zastupujícího ředitele Českého rozhlasu 1 Radiožurnál, ve které byly nepravdivé údaje o získání dokumentu pracovníky stanice. Advokátní kancelář Winter, kterou rozhlas pověřil zastupováním instituce pak napsala vyšetřovateli, že mu jím požadované informace rozhlas neposkytne přestože se jednalo o vyšetřování závažného trestného činu. Vedení Radiožurnálu nejspíše pro odůvodnění svého konání využili ustanovení Kodexu 23.6 pro válečné situace , kde se říká, že pracovníci Českého rozhlasu jsou povinni pečovat o svoji bezpečnost, a jsou-li v případě nepřehledné situace ohroženi na životě, dát přednost vyhledání úkrytu před nahráváním...

ČTK/ČT24: Severu má usvědčovat porovnání rukou psaných poznámek ZDE

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze TÉMA BL

Bývalý zpravodaj Českého rozhlasu 1 -- Radiožurnálu ve Spojených státech a následně ředitel Radiožurnálu Miroslav Konvalina byl prakticky současně s aktivitami vyšetřovatele ve věci Kubiceho zprávy odvolán generálním ředitelem z funkce z hodiny na hodinu a podle dobře informovaných, nicméně z jiného zdroje nepotvrzených informací Britských listů v té době usiloval u představitelů této vlády o místo v diplomatické službě. On sám ale veřejnosti tvrdíil, že připravuje pro Český rozhlas novou "profilovou" ranní show na září. Ředitel rozhlasu veřejně na jednání stálé komise pro sdělovací prostředky Parlamentu odůvodnil Konvalinovo odvolání manažerským selháním...

Konvalina odmítá vysvětlit důvody, které vedly redakci k odstranění Kubiceho zprávy během vyšetřování slovy:

My to nekomentujeme. Bylo to vnitřní rozhodnutí, ke kterému jsme dospěli po zralé úvaze a zkrátka to tak je.

Co jiného to je, než přiznání viny? Po zralé úvaze...

A co na zveřejnění Kubiceho zprávy a následné manipulaci s důkazy jejím stažením redakcí Radiožurnálu říká Kodex?

1.3 Český rozhlas je povinen pečlivě posuzovat, zda pořady či jejich části nesměřují, ať již otevřeně nebo skrytě, k prosazování určitých obchodních nebo politických zájmů.

1.5 Český rozhlas nesmí svého programu, zejména zpravodajských nebo publicistických pořadů, zneužívat k prosazování vlastních institucionálních zájmů.

2.10 Český rozhlas i bez předchozího upozornění opraví podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých by se ve vysílání dopustil. Musí tak učinit neprodleně, jakmile je zjistí, je-li to možné ještě v příslušném vydání pořadu či bezprostředně po jeho skončení anebo v prvním příštím vydání pořadu. Při ochraně osob dotčených obsahem rozhlasového vysílání postupuje v souladu se zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

2.11 Český rozhlas je povinen informovat posluchače o původu a zdrojích informací a materiálů užitých ve vysílaných pořadech. ...

6.6 Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

6.7 Český rozhlas striktně rozlišuje mezi informací zpravodajského charakteru (zprávou) a hodnotícím soudem (komentářem). Zprávou se rozumí informace o určitém ději nebo stavu obsahující zpravidla také informaci o postojích hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Není dovoleno vydávat za zprávy pouhé domněnky. ....

6.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Český rozhlas je při získávání a zpracovávání informací plně povinen zjistit a posluchačům zprostředkovat věcně správný obraz skutečnosti. V případech, kdy to není beze zbytku uskutečnitelné pro nemožnost opatřit si všechny informace, musí postupovat tak, aby se pravdě maximálně přiblížil. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu je vždy hrubým porušením této povinnosti.

6.11 Český rozhlas nesmí odvysílat informaci, jejíž původ není znám. Je povinen seznámit posluchače se zdrojem vysílané informace s výjimkou obecně známých skutečností a informací převzatých od renomovaných zpravodajských agentur, které jej zásobují informacemi na základě platné smlouvy. ...

6.12 Český rozhlas je povinen zajistit, aby všechny nahrávky používané ve zpravodajství a publicistice přispívaly k věcné správnosti a přesnosti sdělení.

6.13 Český rozhlas smí získávat informace jen za použití postupů poctivých a dovolených právním řádem, ...

6.14 Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských pořadech počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují.

6.16 Při přípravě obsahu zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu se uplatňuje autonomie stanic, která spočívá zejména v povinnosti vedoucích zaměstnanců vyloučit vnější vlivy, které by mohly působit na zařazení, pořadí nebo obsah informací ve vysílání. Mimo organizační strukturu stanice může do obsahu konkrétní zprávy nebo rozhodnutí o jejím zařazení či pořadí zasáhnout jen generální ředitel, ředitel příslušné stanice nebo jimi pověření vedoucí zaměstnanci Českého rozhlasu, a to pouze v případě, kdy je z okolností zřejmé, že uveřejněním zprávy došlo nebo naléhavě hrozí, že dojde k porušení zákona. Pokyn, kterým tak bude zásah proveden, musí být dán šéfredaktorovi stanice písemně. ...

6.17 Editoriální rozhodování ve stanicích se řídí především kritérii vyplývajícími z Kodexu. Za obsah zpravodajských a publicistických pořadů odpovídá šéfredaktor příslušné stanice.

7.2 ... Český rozhlas dbá zásad vyváženosti zejména tak, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory. ....

20.6 Český rozhlas se při vysílání pořadů nebo informací o trestné činnosti zdrží vyvolávání nebo podpory nálad směřujících k pomstě či protiprávní ostrakizaci podezřelých, obviněných, obžalovaných nebo odsouzených. Nebude také uvádět pořady, jejichž obsahem by byl vyvoláván tlak na soudce, aby určitým způsobem rozhodl o vině či trestu.

21.11 Český rozhlas je z vážných důvodů oprávněn zaručit anonymitu osobám, jež poskytly informace nebo podklady pro nahrávání, jestliže téma, k němuž se informace vztahují, je předmětem veřejného zájmu. ...

Kodex Českého rozhlasu ZDE

Stížnost na porušení Kodexu Českého rozhlasu, Zákona 484/1991 Sb. a zákona 231/2001 Sb. pracovníky Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál zveřejněním Kubiceho zprávy, vysíláním nepravdivých informací, manipulací s důkazy pro vyšetřování závažného trestného činu a zatajováním důkazů a informací před orgány činnými v trestním řízení

Na manipulaci s důkazy pracovníky Českého rozhlasu jsem upozorňoval už v okamžiku, kdy jsem se o něm dozvěděl. Bez výsledku i bez odpovědi odpovědných. Český rozhlas 1 na veřejnou kritiku nereagoval a dodnes jeho chování nikdo kompetentní a odpovědný věrohodně nevysvětlil.

Štěpán Kotrba 14. 5. 2007: Český rozhlas manipuluje důkazy ZDE

Zmizelé stránky Kubiceho zprávy ZDE
mirror zveřejněných fragmentů Kubiceho zprávy na serveru Multiweb ZDE

Dokumenty odhalují prorůstání podsvětí do státní správy - originál na serveru Českého rozhlasu, květen 2007 ZDE

Mirror příspěvku Radiožurnálu stažený z adresy http://www.rozhlas.cz/_zprava/249481 29.5. 2006 v mediálním archivu Newton IT (přístupné pouze abonentům), ze kterého vyplývá, že původně nesl datum 29. 5. 2006 ZDE
Mirror příspěvku Radiožurnálu stažený z adresy http://www.rozhlas.cz/_zprava/249481 30. 5. 2006 v mediálním archivu Newton IT (přístupné pouze abonentům), ze kterého vyplývá, že o den později už byl pozměněn ZDE

Na zveřejňované nepravdivé údaje jsem upozorňoval ještě i jako člen Rady. Pro odpovědné osoby v ČRo bez výsledku. Rada tehdy na svém předsednictvu konstatovala, že předvolební vysílání Českého rozhlasu proběhlo v souladu se zákonem a ústy svého předsednictva požádala generálního ředitele, aby poděkoval redaktorům. O porušení zákona nechtěla většina Rady ani slyšet. Podle výzkumu STEM "Kubiceho zpráva ovlivnila při rozhodování více než čtvrtinu (26 %) voličů."

Štěpán Kotrba, 26. 6. 2006: Rozhlas nemohl mít Kubiceho zprávu "ofotografovanou" ZDE

Odpovědní pracovníci Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu

  • porušili ustanovení 1.3 Kodexu tím, že zveřejnění Kubiceho zprávy několik dnů před volbami prosazovalo politický zájem ODS a mělo konkrétní důsledky na výsledek voleb.
  • porušili ustanovení 1.5 Kodexu tím, že odstranili Kubiceho zprávu z internetových stránek Radiožurnálu a tím ztížili vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Dopustili se tak nejspíše pokusu o maření úředního výkonu a nadržování pachateli závažného trestného činu.
  • porušili ustanovení 6.6, 6.7 a 6.8 Kodexu tím, že si neověřili údaje ze zveřejněného dokumentu a nezjišťovali a neověřovali skutečnosti v něm uvedené, jejich pravdivost a úplnost, PŘESTO ZVEŘEJNILI tyto neověřené skutečnosti a z dokumentu citovali i ve vysílání zpravodajství a publicistiky, ačkoliv dle bodu 6.7 se zprávou rozumí informace o určitém ději nebo stavu a nikoliv pouhé domněnky a podle bodu 6.8 zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích...
  • porušili ustanovení 6.11 Kodexu tím, že odvysílali informaci, jejíž původ nebyl veřejnosti znám a protože se nezakládala na pravdě, ale pouze na něčích zlovolných domněnkách, prokazatelně její obsah uváděl posluchače v omyl, pro profesionální žurnalisty však na první pohled podezřelými a lehce prověřitelnými informacemi, nelze při hodnocení tohoto zveřejnění použít ustanovení na ochranu zdroje dle bodu 21.11 a 21.12 Kodexu, neb zde nebyla naplněna podmínka veřejného zájmu, kterou bod 21.11 explicitně uvádí jako nutnou pro to, aby bylo možno ustanovení o ochraně zdroje užít. Dopustili se tak nejspíše poškození cizích práv .
  • porušili ustanovení 6.11 Kodexu tím, že uveřejnili tu část zprávy, která byla klasifikována jako tajná, což bylo zřejmé z charakteru jejího projednávání i informací, které obdrželi novináři na branně bezpečnostním výboru PSP ČR. Tyto jim známé informace o zveřejňovaném dokumentu při zveřejnění zatajili.
  • Analýzou vysílání PO zveřejnění Kubiceho zprávy, provedenou Radou čijí pověřeným externím expertním pracovištěm je třeba prověřit, zda ve zpravodajství či publicistice ČRo 1 byla zachována zásada vyváženosti a rovného přístupu z bodu 7.2 a 7.4 Kodexu zejména v době od zveřejnění Kubiceho zprávy do voleb, ale i poté až dodnes, definovaná také v bodě 2.2 a v bodě 6.10 Kodexu a jako " SVOBODNÉ šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů. ... vytváření OTEVŘENÉHO prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách veřejného zájmu " , zda neprodleně opravil ve vysílání o Kubiceho zprávě vždy "bez předchozího upozornění opraví podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých by se ve vysílání dopustil" dle ustanovení bodu 2.10 a "postupoval vždy v souladu se zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání", jak mu Kodex ukládá, nebo zda porušili ustanovení 6.11 Kodexu i zákona 231/2001 Sb. tím, že vysílal NEsprávná a NEpřesná sdělení, aniž by jhe uvedl na pravou míru.

Rada mimo základních otázek okolo zveřejnění a manipulace s Kubiceho zprávou musí zodpovědět i otázky vyváženosti a rovných příležitostí aktérů tohoto příběhu a analyzovat zpravodajství a publicistiku Českého rozhlasu 1 a 6, které se věnuje aktuálním otázkám, zda byla vždy dodržena vyváženost a zda nebyl jednostranně zvýhodňován něčí názor. Analýza zpravodajství a publicistiky z hlediska naplňování zákona 484/1991 Sb. a 231/2001 Sb. jako kontrolní činnost Rady je jedním z jejich stěžejních úkolů ze zákona. Pro jakékoliv kvalifikované a nezpochybňovatelné rozhodnutí Rady a naplnění její činnosti ze zákona je takováto nezávislá analýza expertního pracoviště nezbytná. Rada doposud tuto analýzu vysílání neprovedla a její předsednictvo ji doteď odmítalo, i když jsem o ni několikrát Radu ještě jako její člen žádal...

Zůstává také otázkou, kterou by měla kvalifikovaně s právní argumentací zodpovědět také Rada, zda příslušní pracovníci Českého rozhlasu 1 svým jednáním v souvislosti se zveřejněním a následnou nikdy nevysvětlenou manipulací Kubiceho zprávou, stejně jako v souvislosti s odmítnutím vydání či sdělení informací a důkazního materiálu vyšetřovateli bez řádného zdůvodnění, majícího oporu v zákoně, nenaplnili skutkovou podstatu trestných činů dle trestního zákoníku a nevzniká zde povinnost Rady jako zástupce koncesionářů přispět k hájení zákonů ČR tak, jak Rozhlas i Radu zavazuje zákon o Českém rozhlase i další, obecně závazné právní předpisy.

Český rozhlas podle svého Kodexu, schváleného Parlamentem, si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti. Musí však také dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod... To je krédo, jehož naplnění je věcí cti i povinnosti všech, kteří se chtějí zaštiťovat při své novinářské práci slovy "veřejná služba" a "veřejný zájem". To krédo platí i pro Radu a jednotlivé její členy. Svou důstojnost a práva mají totiž i osoby, křivě obviněné z páchání závažné trestné činnosti jakýmsi policajtem. Jak Rada bude dbát jejich práv a jejich důstojnosti dnes, když se už definitivně žádné obvinění vůči nim neprokázalo? Prozatím byla činnost Rady jako orgánu v souvislosti s Kubiceho zprávou flagrantní ukázkou nekonání v těch mantinelech, které zákon Radě dává.

Jelikož zákon 484/1991 Sb. v platném znění trvá při každém porušení Kodexu na porušení pracovní kázně podle zvláštního právního předpisu - zákoníku práce, žádám tímto Radu Českého rozhlasu jako právoplatně zvolený orgán, aby projednala tuto stížnost ve lhůtě do 30 dnů od podání na svém veřejném zasedání, konstatovala porušení Kodexu konkrétním způsobem v konkrétních bodech s odůvodněním a uložila generálnímu řediteli do určitého termínu nepřesahujícímu lhůtu 30 dnů od výroku Rady naplnit § 8 odst. 1 písm d) zákona 484/1991 Sb. v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce o porušení pracovní kázně. V případě odmítnutí stížnosti jako nedůvodné žádám o detailní zdůvodnění u každého podle podání porušeného bodu Kodexu kvůli dalšímu postupu. Jako podavatel této stížnosti si přeji být informován písemnou formou (možno mailem) o termínu projednávání stížnosti Radou, o učiněných krocích Rady i následných krocích generálního ředitele.

Žádám zároveň o zveřejnění důvodů, které vedly Český rozhlas 1 Radiožurnál k manipulaci se soubory zveřejněné Kubiceho zprávy a zveřejnění oficiálních důvodů ČRo nespolupracovat s vyšetřovateli. Žádám též Radu o zadání, vypracování a zveřejnění externí nezávislé analýzy vysílání ČRo 1 a ČRo 6 ve vztahu k sledování vyváženosti a objektivity v souvislosti se zveřejněním Kubiceho zprávy.

Autor byl tři roky členem Rady Českého rozhlasu. V souvislosti s Kubiceho zprávou byl dotazován orgány činnými v trestním řízení jako svědek.

Štěpán Kotrba, 23. 4. 2007: Ryby vždy smrdí od svých hlav ZDE

Štěpán Kotrba, 28. 10. 2006: Kubiceho denunciační prefabrikát: volby skončily, proboha zapomeňte ZDE
Štěpán Kotrba, 10. 10. 2006: Vojenská rozvědka si vyřizuje účty prostřednictvím Českého rozhlasu ZDE
Štěpán Kotrba, 7. 10. 2006: Zpravodajské dezinformace v médiích pokračují - hrozí snad před volbami výjimečný stav? ZDE
Jan Pokorný, 2. 10. 2006 Byly odposlechy zastrašováním? ZDE
Štěpán Kotrba, 9. 9. 2006 : Paroubek, Kubice I. a Kubice II. ZDE
Štěpán Kotrba, 8. 9. 2006: Kubiceho denunciační prefabrikát: pravda začíná vycházet najevo ZDE
Štěpán Kotrba, 7. 7. 2006: "Ti praví" policajti si dali navzájem zelenou ZDE
Štěpán Kotrba, 1. 6. 2006: Kubice namísto básně ZDE
                 
Obsah vydání       10. 8. 2007
11. 8. 2007 Kanada postaví v Arktidě dvě vojenské základny
10. 8. 2007 Rusko vyslalo své bombardéry k americké tichomořské základně
11. 8. 2007 Američané mají málo vojáků, generál chce všeobecnou brannou povinnost
10. 8. 2007 Američané zabíjejí v Afghánistánu civilisty
11. 8. 2007 Michael  Marčák
10. 8. 2007 Britský meteorologický úřad předpovídá nejprve klid, pak rekordní teploty
10. 8. 2007 Americká krize s hypotékami destabilizovala světové finanční trhy
10. 8. 2007 Spolupráce Číny, Kanady a Íránu aneb jak se dělá politika
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Zveřejnění Kubiceho zprávy poslancem Severou: úmysl, či nedbalost? Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Města změny - jak se britská města připravují na ropný zlom Jindřich  Kalous
10. 8. 2007 Privatizace ČEZu - rozumíte tomu někdo? Vladimír  Mikuša
12. 8. 2007 Michael  Marčák
10. 8. 2007 Letní konverze tlumočnice v milenku, milenky v partnerku a partnerky za týden v manželku Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Nezcizoložíš Jan  Potměšil
11. 8. 2007 Protest!
10. 8. 2007 Prinútili sme politikov hovoriť Radovan  Geist
10. 8. 2007 Velmi podivný předobraz současných ekonomických reforem Vladislav  Černík
10. 8. 2007 Radio Wave má dvojnásobek posluchačů, než celý Region Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Cestování časem by mělo být možné...
10. 8. 2007 Na bavorsko-české hranici byla otevřena výstava o koncentračním táboře Flossenbürg Richard  Seemann
10. 8. 2007 Pampelišky Ivan  Wernisch
10. 8. 2007 Mateřství a vzdělání, aneb Proč se toleruje, že mužům chybí odpovědnost? Uwe  Ladwig
10. 8. 2007 Lékaři spolu s pacienty bojují s nemocí Petr  Wagner
9. 8. 2007 Lékaři kontra pacienti Věra  Říhová
10. 8. 2007 Fanouškovský překlad Harryho Pottera HP 7 CZ podlehl právníkům Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Afghánistán: Aktivity Mezinárodního výboru Červeného kříže od ledna do června 2007
10. 8. 2007 Jak je to vlastně se "skupinou obyvatelstva"? Ondřej  Ivanek
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům
9. 8. 2007 Američané odhalili autora Bagdádského deníku - prý psal lži
9. 8. 2007 Vymřel: Delfín, kterého zlikvidovali lidé
8. 8. 2007 Má smysl XBR radar bez antiraket? Stanislav  Kaucký

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Zveřejnění Kubiceho zprávy poslancem Severou: úmysl, či nedbalost? Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Radio Wave má dvojnásobek posluchačů, než celý Region Štěpán  Kotrba
7. 8. 2007 Romský problém v ČRo 6 Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Nemoc Kijivu odhalil Gorilí klan   
6. 8. 2007 Gorily v pražské ZOO zná díky rozhlasu celá republika, Rada ale útočí drsněji než Richard Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 WWW -- postřik na mediálního škůdce Bohumil  Kartous
4. 8. 2007 Český rozhlas: "Zpravodajství" Jana Jůna pokračuje Jan  Čulík
1. 8. 2007 DIGITALIZACE: jaký ten produkt skutečně bude Štěpán  Kotrba
1. 8. 2007 Potomci studené války v Českém rozhlase Štěpán  Kotrba
31. 7. 2007 Když stůl kulhá aneb prokletí mediální nezodpovědnosti Jan  Motal
31. 7. 2007 Nesmyslné zkreslování informací v ČRo 6 - proboha, proč?   
30. 7. 2007 J. S. Bach zdarma   
27. 7. 2007 Ideologické rámování České televize v programu Události Mirek  Vodrážka
27. 7. 2007 Šípovi haraší v hlavě Tamara  Nováková

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Zveřejnění Kubiceho zprávy poslancem Severou: úmysl, či nedbalost? Štěpán  Kotrba
8. 8. 2007 Vyšetřování pokračuje, nezapomeňte! Oskar  Krejčí
30. 7. 2007 Kubiceho zpráva byla předem připravenou kampaní Pitra a ODS Jiří  Paroubek
24. 7. 2007 Jen tak mimochodem vyšlo najevo, že Spyra pracoval pro polskou rozvědku Štěpán  Kotrba
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
8. 6. 2007 Vesecká v kauze Čunek: vrchní policejní komisař měl "nadstandardní vztahy" s korunní svědkyní   
18. 5. 2007 Antonín Seďa (ČSSD): Vláda se snaží o destabilizaci vojenské rozvědky   
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
15. 5. 2007 Situace ve zpravodajských službách a k jmenování ředitele ÚZSI   
13. 5. 2007 Klíčové informace ze spisu Krejčíř si nechal "ukrást z auta" státní zástupce Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
5. 1. 2007 Nebezpečné archivy: Kateřina Jacques a Ya Basta Topí  Pigula