12. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 11. 2004

Virtuální bohoslužba nejen pro hledání pravdy o nedávné minulosti

Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí

Pravda je mocná zbraň proti oblbování lidí, mocnými zneužívanému ve všech dobách

Čtení: Efezským 6,10-17     Text: Efezským 6,11

Nemám rád revoluce. Alespoň ne ty krvavé. Ti, kdo říkají, že "sametovost" našeho posledního politického převratu v roce 1989 byla chybou, nevědí, co říkají. Potoky krve prolité při politických převratech nikdy nezajišťují do budoucnosti pozemský ráj. Je zábavné, jak po každém převratu -- ať pokojném, či krvavém - se deklamují fráze typu: již nikdy žádná nespravedlnost, již nikdy žádné vykořisťování, již nikdy otroctví! I po tom našem listopadovém se podobné fráze deklamovaly.

Žádná změna mocenských struktur společnosti však neukončuje dějiny, je pouze křižovatkou, na které se společnost vydává novým směrem -- jaká však ta nová cesta bude, to je vždy nejisté.

Jediné jisté je, že ta cesta nikdy není dokonalá a nepřináší ráj na zemi. A nezáleží samozřejmě vůbec na prvotních ideálech, úmyslech a proklamacích revolucionářů. Už Havlíček Borovský věděl v roce 1848, že kdybychom se třeba "urevolucionovali" a nezměnili přitom své modely občanského chování, k ničemu to nebude. TGM jen opakoval Havlíčkovu myšlenku se svým požadavkem padesáti let nepřetržitého pokojného vývoje společnosti.

Radikalita revoluce, zejména násilí a prolitá krev samozřejmě vůbec nezajišťuje správný směr nastoupené cesty, jak mnozí tvrdí, právě naopak. Násilí plodí další násilí a společnost jakýmikoliv jatkami jen degeneruje a stává se na dlouhou dobu inertní k násilí, teroru, politickým čistkám a útlaku všeho druhu. Poučným příkladem jsou naše česká čtyřicátá a padesátá léta.

Při každém převratu se totiž naskýtají minimálně dvě cesty. V tom lepším případě otevře převrat novou možnost postupně budovat lepší právní a demokratický stát, v horším případě zneužije příležitosti mocenského rozkolísání společnosti úzká skupina uzurpátorů, která rychle odstraní -- násilně či pomocí šikovné dezinformační kampaně - duchovní otce revoluce, zmocní se vesel moci a konce takových převratů bývají horší jejich počátků. Obecně známým příkladem této horší skutečnosti jsou Velká francouzská, Velká říjnová ruská, i všechny ostatní "velké", to jest většinou krvavé revoluce.

Naše křesťanská civilizace toto všechno ví, či alespoň by měla vědět, neboť je to vloženo již do její duchovní kolébky, do Bible. A tak Bible vypráví příběhy o tom, jak se Kristus narodí ve chlévě a ne v paláci monarchově, proto Kristus hned na počátku své dráhy odmítne na poušti ďáblovu nabídku absolutní moci, proto při svém zatýkání v Getsemanské zahradě se odmítne zachránit pomocí násilí.

A proto také apoštol Pavel ve svém nádherném dopise z římského kriminálu, v listu do Efezu (viz biblické téma této virtuální bohoslužby), píše verše o ďábelských svodech vybudovat lepší svět likvidací těch, či oněch lidí. Píše: "Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům (doslova: proti krvi a tělu), ale proti zlu jako takovému". Snesitelnější svět je třeba stavět na jiných hodnotách, než je ono: "Kdo nejde s námi -- čepelem v tu zrádnou hruď". Zápas o lepší svět není zápasem proti konkrétním lidem, celým etnickým skupinám či "třídám". Představa, naivní a tragická současně, že likvidací jiných lidí, pomstou nad nimi, či jejich internací, vyhnáním, či podobnými lahůdkami se svět očistí. To všechno jsou právě ty ďábelské svody, lákavě vypadající, ale ve svých důsledcích zničující a vražedné.

Pavel ve svém dopise používá záměrně kontrastu dobové válečné výzbroje s "Boží" výzbrojí výstavby světa otevřeného k snesitelnému životu. V boji za "lidštější" svět máme arci na sebe vzít "plnou polní", avšak jinou, než je běžná představa. Pavel říká: "plnou Boží zbroj":

"Buďte opásáni kolem beder pravdou". Pravda je mocná zbraň proti oblbování lidí, mocnými zneužívanému ve všech dobách. Už Ježíš říká: "Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí!" Naše doba nesrovnatelně mocnějších mediálních nástrojů, než byly ony starověké, přináší s sebou i nesrovnatelně větší nebezpečí manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí. Na tuto manipulaci je možno reagovat trojím způsobem: podlehnutím této manipulaci, uvědoměním si jí - a následným defétistickým rezignováním na jakékoliv osobní podílení se na utváření společnosti, a konečně tím nejobtížnějším způsobem, to jest hledáním pravdy, bráněním pravdy, mluvením pravdy atd. -- přesně tak, jak to hlásal už Mistr Jan Hus a jak ostatně zní naše národní heslo: Veritas vincit! V tomto hledání pravdy je snad největší deficit v našem polistopadovém vývoji. Je až neuvěřitelné, jak málo je česká společnost rezistentní proti manipulativním pitomostem všeho druhu, kterými nás politici, reklama i media krmí.

"Buďte obrněni pancířem spravedlnosti". Další deficit posledních patnácti let. Hloubka pohrdání spravedlností a právem polistopadovou mocenskou garniturou je alarmující. Společnost, která nectí právo a spravedlnost je vystavena chaosu a je podhoubím pro nástup diktátu jakéhokoliv panáka, ať levicového, či pravicového, který naslibuje lidem, znechuceným bezprávím, vládu pevné ruky a "pořádku".

"Obuti k pohotové službě pokoje". Pokoj, mír, harmonické vztahy, vědomí odpovědnosti každého člena společnosti, sociální smír -- to jsou také věci, které je třeba u nás ještě moc a moc ošetřovat, či spíše resuscitovat. Polistopadoví arivisté, chovající se (s Vančurou pověděno) jako lancknechti na dobytém území, zbohatlíci všeho druhu, korupčníci, roztodivní šašci udávající tón zmatené společnosti, a to i na postech ve společnosti nejvyšších -- to je poněkud ponurý pohled na naši drahou vlast. Proto je třeba aktivně přispívat k pokoji společnosti a ne se pokoušet vylhat z odpovědnosti za její stav nekonečným kádrováním, lustrováním, názorovou animozitou, nekomunikativností, stupidními mobilizačními volebními kampaněmi; podněcováním xenofobie, rasismu a strachu. Uzavřená, ponorková společnost, gheto, nemůže být nikdy vpravdě pokojnou společností.

"Vždycky se štítem víry, jímž byste odrazili všechny ohnivé střely toho Zlého". Česká společnost je společností bez víry. Nejde vůbec jen o víru v religiózním slova smyslu. V Čechách chybí namnoze jakákoliv víra, vize, úsilí o nápravu, chybí zejména ochota nasadit se pro tyto hodnoty. "Ohnivé střely toho Zlého" jsou moderně pověděno všechny destabilizační mechanismy společnosti. Společnost, která nemá dost obraných zbraní, nemá sdílenou vizi, touhu po smíru, po pokoji, nemá "víru" je velice křehká společnost. Zde selhávají zejména intelektuálové, novináři, kazatelé, učitelé -- kde je slyšet tolik let po převratu jejich hlas?

"Přilba spasení" , to jest helma, která chrání hlavu člověka před strachem, odcizením a pocitem bezvýchodnosti také není k zahození. Nehledě na "Meč ducha, jímž je slovo Boží". Zde už nechť si každý dosadí, co to pro něj znamená -- duchaplnost a úcta k všelidským, dobové obyčeje převyšujícím hodnotám.

V listopadu 89 díky unavenosti režimu, změnám v okolních zemích, touze po lepší životní úrovni i touze po spravedlivějších pořádcích započala poněkud zmatená a tápavá cesta k demokracii v tom nejlepším slova smyslu. Zkoušíme všelijaké kejkle, jak se rychle vrátit do společnosti pokojných států. Doporučoval bych místo všech možných experimentů brát raději vážně staré křesťanské návody na uzdravení společnosti, jak je deklaruje Pavel v našem textu. Jsou možná náročné, pomalé, přesahují mnohdy horizont jedné generace, ale jsou to jediné, historií osvědčené návody k vybudování společnosti, ve které je radost žít.

Amen

                 
Obsah vydání       12. 11. 2004
14. 11. 2004 Civilní katastrofa ve městě Fallúdža
14. 11. 2004 Povstalci odjeli z Fallúdže mercedesy
13. 11. 2004 Nepřítel má tvář. Jmenuje se Satan. Žije v městě Fallúdža
14. 11. 2004 Rasismus Jan  Čulík
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
13. 11. 2004 Blair a Bush " budou prosazovat intervencionistickou politiku"
13. 11. 2004 Američané zahájili nový útok na město Fallúdža
13. 11. 2004 Do Británie přivezli pětiletou Iráčanku, jíž Američané zabili rodiče
12. 11. 2004 Američané "vyjednávají" o mešitě ve Fallúdži
12. 11. 2004 Bush: Palestinský stát by mohl vzniknout "do čtyř let"
12. 11. 2004 Mullah Omar požaduje, aby Afghánci "bojovali za svobodu"
12. 11. 2004 Boje ve Fallúdži se zintenzivňují, útoky povstalců jinde sílí
12. 11. 2004 Já nikoho nepodved, pane inšpektóre
12. 11. 2004 Americká "náboženská morálka" je falešná
12. 11. 2004 Paušální odsudek náboženství je falešný Ivan Odilo Štampach
12. 11. 2004 Americké prezidentské volby aneb o nemožnosti překročit vlastní stín Jiří  Jírovec
12. 11. 2004 Slovenský rozhlas ako reklama na kapitalizmus Andrej  Sablič
12. 11. 2004 Tip na vítěze Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 11. 2004 "Tito lidé jsou opravdu tvrdí..."
13. 11. 2004 Jak populární by byla americká invaze v Čechách? Jan  Čulík
12. 11. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 29. října - 7. listopadu 2004
13. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti u Jana Čulíka
12. 11. 2004 Špinavá práce Britských listů Jan  Čulík, Jiří  Šimek
12. 11. 2004 Ano, Britské listy dělají špinavou práci Bohumil  Kartous
12. 11. 2004 9. listopad 2004: Občanské partnerství osob stejného pohlaví schváleno v Británii Benny  Rees
12. 11. 2004 Michael  Marčák
12. 11. 2004 Evropa musí s Američany mluvit
12. 11. 2004 Bezpečnostní věda - důsledek vývoje civilizace Petr  Sak
12. 11. 2004 Euroústava a česká otázka Milan  Neubert
12. 11. 2004 Život jako příběh Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 11. 2004 Demokracie je ohrožena, nikoliv však komunisty
12. 11. 2004 Demokracie v České republice ohrožena, občané, bijte na poplach! Radek  Sárközi
12. 11. 2004 K mému studiu na Tchaj-wanu Petr  Fiala
12. 11. 2004 Proč je v ČR zastaralá technika a na trhu úzký a drahý sortiment nekvalitního zboží
12. 11. 2004 Krásný ztráty knižně
12. 11. 2004 Německo a Rusko zjednodušují vzájemné vydávání víz Radek  Vogl
11. 11. 2004 Jsem dcera nepřítele státu
11. 11. 2004 O Karlu Hlaváčkovi v Ostravě
11. 11. 2004 Proč musíme toto trpět? Jsme také lidské bytosti
11. 11. 2004 Američanům se okupace Iráku těžce vymstí
11. 11. 2004 Pravdu o Fallúdži se patrně nikdy nedozvíme Karel  Dolejší
11. 11. 2004 Postmoderní svět a vyrovnávání s minulostí Peter  Dinuš
11. 11. 2004 Puritánské kořeny amerického mýtu Martin  Škabraha
11. 11. 2004 Nový Bushův generální prokurátor považuje Ženevské konvence za "zastaralé"
11. 11. 2004 Utkání ve Fallúdži Bohumil  Kartous
11. 11. 2004 Paintball?
9. 11. 2004 Bushovo puritánství má kořeny v 17.století
9. 11. 2004 Jak se americká armáda snažila zabíjet kozy tím, že na ně civěla
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
27. 10. 2004 Nasrat! Jo, nasrat! Zdeněk  Bárta
24. 10. 2004 Nárok na milost mají i darebáci. Jsme pro? Jsme proti? Daniel  Ženatý
17. 10. 2004 Pane, Pane, podívej, co jsme v tvém jménu všechno vykonali... Štěpán  Hájek
9. 10. 2004 Když je tato doba nakloněná tej blbší polovině člověka, tož ja, ale bezo mňa... Olga  Tydlitátová
3. 10. 2004 Porodní báby a státní moc Tomáš  Trusina
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
16. 9. 2004 Semeno, které spadlo do trní Rut  Brodská
5. 9. 2004 Libido dominandi Zdeněk  Bárta
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
25. 7. 2004 Český sen o českém snu Zdeněk  Bárta
13. 7. 2004 Svatební kázání - i pro Evropu Zdeněk  Bárta

17. listopad RSS 2.0      Historie >
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
11. 11. 2004 Postmoderní svět a vyrovnávání s minulostí Peter  Dinuš
21. 11. 2003 Kontrarevolúcia 14 rokov po Nežnej Pavol  Fabian
19. 11. 2003 Strategie pro ně prospěšná Rudolf  Hegenbart