24. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 9. 2004

Virtuální bohoslužba na svátek, kterým si nejsou všichni jisti

Patron české země, nebo servilní kolaborant?

V úterý budeme počtvrté slavit státní svátek, který se jmenuje "Den české státnosti". Je to svátek Svatého Václava, který 28. září 935 zemřel mučednickou smrtí. Svatý Václav je zakladatelem českého státu. A to navíc zakladatelem ušlechtilým, zbožným. Pravý vzorový státník. Proto ten svátek české státnosti. Tak praví tradiční verze. Jenže: nebyl zabit náhodou již roku 929, jak říkají někteří historici? A byl vůbec takový, jakým jej líčí legendy, zejména ta Kristiánova? A není ostatně tato legenda jen pozdější falzum? A nebyl vlastně zakladatelem státu jeho bratrovrah Boleslav Ukrutný?

Byl Václav servilní kolaborant Němců, jak v ve sněmovní debatě o svátku prohlásil Miloš Zeman, nebo měl Václav jen jiný názor než jeho bratr na to, s kým uzavřít mírovou smlouvu? Boleslav vsadil na bavorského Arnaulfa, zatímco Václav vsadil na spojenectví se saským vévodou Jindřichem Ptáčníkem. A kardinální otázka: žil vůbec Svatý Václav, není to jen vymyšlená postava, jakési Boleslavovo zbožnější já? Není to jen dávno vyčpělý mýtus?

To nejsou nepatřičné otázky. O Václavovi toho objektivně potvrditelného víme jednak příliš málo, než abychom si mohli být čímkoli jisti. Ale naše nejistota není dána jen oním víc jak tisíciletým časovým odstupem. Dohadujeme se přeci často i o postavách, o kterých máme neporovnatelně víc údajů a které žily nedávno. Například: dopustil se Beneš vlastizrady, potom plánované genocidy, a nakonec ve spolupráci s cizí mocností spiknutí proti vlastnímu státu, jak píše Jaroslav Hutka v Britských listech 4. 3. 2004 v článku "Beneš se zasloužil o komunistický stát" (a jak říkal současník Benešův, můj dědeček), nebo se zasloužil o stát, jak prohlásila letos většina poslanců PČR (narozdíl od většiny senátorů) ?

Ale pojďme ještě dál: vždyť se nedokážeme dohodnout ani o událostech a jejich aktérech nejsoučasnějších! Je například takový Václav Klaus arogantní šašek, nebo důstojný prezident této země? Je třeba deficit státního rozpočtu taková strašlivá katastrofa, jak slyšíme denně v mediích, nebo je to naopak záchrana ekonomiky, neboť vyrovnaný rozpočet vytváří opakovaně krize, jak říká ekonom Pavel Ševčík v posledním čísle magazínu Finance v článku "Vyrovnané rozpočty vytvářejí krize"? A mohli bychom pokračovat donekonečna. Na rozdíl od představ většiny lidí ještě před pár generacemi dnes již není pochyb o tom, že neexistuje žádná jediná, shora daná, ani náboženská, ani vědecká pravda. Dokonce ani v samotné vědě ne.

Západní křesťanská civilizace ze své vlastní logiky boření mýtů po dvou tisíciletích dospěla k sekularizaci. Již neexistuje jedna jediná legitimní pravda, zaštítěná vnější autoritou, ve které by měl člověk zaručenu identitu, pokud ji přijme za absolutní. Již reformace tuto nereflektovanou identitu počala rozbíjet. Člověk je poznenáhlu stavěn před nutnost volit, kam vlastně náleží, kam chce jít, jakou hodnotu bude svým životem realizovat. Jeho identita, jeho odpověď na otázku, co je v životě správné, přestala být jednoznačně dána vnější autoritou a stala se zároveň otázkou individuálního lidského aktu. Bůh starých představ, Bůh ředitel světa je mrtev, tak se tomu říká v teologii. Skutečnost ztrácí svoji jednoznačnou tvář a ukazuje se, že její podoba závisí na naší spolutvorbě, na pojmech, kterými vyjadřujeme svůj vztah k ní. I samotné pojmy se ukázaly být historicky podmíněné a tudíž v čase změnitelné, předefinovatelné a utvářené tou, či onou dobou. Náš život i náš svět je takový, jak ho my sami vidíme a prožíváme. Jak jej svými činy a svým myšlením spoluutváříme. Nějaká vědecká, jednou platná realita neexistuje, je vždy pouze virtuální. Toto poznání mimochodem stálo pozitivně jako protiklad k teokracii v základech pluralitní demokracie.

Jenže, jak se současně ukazuje, člověk není tak svobodný, jak bychom očekávali. Člověk zřejmě mýtus potřebuje. S klasikem řečeno, člověk je "mýtotvorným zvířetem" a zboří-li jeden mýtus, nahradí jej jiným. Mýty jsou příběhy, které tak či onak -- dle doby, která je stvořila -- promlouvají k lidem, a které lidi mobilizují. Mýtům se věří, jsou autentické a funkční, pokud to nejsou ty, které se prostě buď neujaly, či se přežily.

Mýty, kterým současní lidé jsou ochotni věřit (jakkoli jsou často neuvěřitelně pitomé, či dokonce zhoubné) jsou stejně mobilizující jako ty, kterými žili naši dávní předkové. Současný člověk se jde ve slepé důvěře v mýtus konzumu buď servat o laciné zboží před nově otevíraný hypermarket, nebo v horším případě třeba jít i do války (či do teroristického útoku nebo národně osvobozeneckého boje -- záleží na úhlu pohledu). Lidé se mýtům rádi dávají do služeb a rádi je poslouchají, neboť touží po světě, v němž by identita jejich já nebyla vydána nutnosti volby a zápasu, vydána svobodnému osobnímu jednání, zdůvodňování, a svědectví vlastním životem. Lidé touží po světě, v němž by bylo opět snadné se identifikovat s prefabrikovanými, shora danými pravdami.

Vraťme však k Václavovi. Nezáleží na tom, jaký byl jako historická postava. To není důležité. Důležité je, co o něm říkají legendy, tedy to, co se má vyprávět. Důležité je, jaký je v tradici našeho národa, jak si jej vážilo nejen desáté století, nejen Karel IV, ale i Hus, Komenský, národní obrozenci. Pomiňme zneužití svatováclavské tradice za druhé republiky a za nacistické okupace -- zneužít lze cokoliv. Ta původní, nezneužitá legenda je totiž nádhernou, živoucí a smysluplnou tradicí, kterou by bylo strašná škoda vyměňovat za současné konzumní, nacionální, či fundamentalistické mýty.

Svatý Václav se takřka hned od své smrti stal vzorovou postavou vůdce národa, patronem země, nesmrtelným knížetem. A není to kníže ledajaký, jak o něm v legendách čteme. Vzdělaný intelektuál -- Ludmila jej v očích současníků zkazila, neboť jej naučila číst a psát, což bylo vhodné tak pro mnicha, ale pro politika to bylo naprosto ponižující. Odpůrce trestu smrti, kácel šibenice. Mírotvorce, se sousedy uzavíral dohody, místo aby je vraždil. Statečný vůdce -- místo války celých kmenů nabídl vůdci protivníků osobní souboj. Zastánce lidských práv, propouštěl otroky na svobodu. Vnímavý pro sociální otázky, peníze dával chudým. Jeho sláva pronikla do celé Evropy, nejen Angličané dodnes zpívají na vánoce Good King Wenceslas: "Na Štěpána dobrý král Václav z okna hledí.." s poslední slokou: " Vkládal nohy krok co krok do stop po svém králi, a kam vkročil svatý král, tam i sněhy hřály. Proto věřte, křesťané, boháči i páni, ten kdo cítí s chudými, dojde požehnání".

Ideálem vůdce českého národa není tedy ani zuřivý hrdlořez, ani chladný, vypočítavý technolog moci, ale šlechetný rytíř a ušlechtilý člověk. To považuji za nesmírně důležité. A kilometrové fronty Čechů, toužících shlédnout svatováclavskou korunu, kdykoliv je vystavena svědčí tom, že tento křesťanský ideál světské moci není mýtem, který by se přežil. Nehledě na jeho sochu, tu Bendlovu nejprve, i tu novou Myslbekovu, která je svědkem všech jen trochu důležitých politických událostí v české zemi i v moderní historii.

Karel Čapek na samém prahu své smrti napsal: Nezapomeňme na tuto tradici svatováclavskou. Říká se jí také naše tradice křesťanská. Ano, ale tak se mi zdá, že jsme i ve svých dějinách méně dávných mohli mnoho a mnoho slyšet o křesťanství: o demokracii a humanitě jako o uskutečňování křesťanské lásky k bližnímu, o svobodě a spravedlnosti ke všem rovné, jako o přirozeném právu nesmrtelných duší, o politice jako nástroji k budování Boží obce na zemi. Snad nezapomeneme, že i toto je naše slavná tradice křesťanská, i když nese jiné jméno národního knížete. Nese totiž jméno Ježíšovo a vyslovoval je věřící Masaryk."

Vida, ten Čapek mi připomněl, že tohle je vlastně křesťanské kázání a to musí mít za svůj základ Bibli. Avšak my jsme se nijak v tom všem neuchýlili od našich dvou biblických textů v záhlaví. Ta Izaiášova vize ideálního panovníka jako by sloužila ( a také dozajista tomu tak bylo ) jako předloha k obrazu Václavově: "Nalomenou třtinu nedolomí.... soud vyhlásí podle práva... neochabne, dokud nenastolí právo a spravedlnost ...vyvede vězně ze žalářů.." A ten 1. list Janův: "Boha nikdo nikdy neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás dosáhla svého cíle"? Není to snad nejkrásnější vyjádření té biblické myšlenky, že Bůh není uchopitelný, zobrazitelný, nadiktovatelný, zideologisovatelný, zneužitelný nikým z lidí, jak to slyšel už Mojžíš: "Neptej se jak vypadám a jak se mne zmocnit k tvým účelům. Prostě jsem, který jsem"? Není to nádherná Magna Charta toho všeho dalšího vývoje křesťanské civilizace spějícího k identitě člověka spočívající už ne ve splynutí s jakýmkoliv prefabrikovaným mýtem, ale v osobním nasazení se ve vztahu k lidem, v riskantním hledání pravdy, v uskutečňování spravedlnosti osobním svědectvím a nasazením se pro tyto hodnoty třeba až ke smrti? A není svatováclavská tradice s Čapkem řečeno jedním z nejkrásnějších výrazů té stále živé, křesťanské, biblické tradice?

Amen

                 
Obsah vydání       24. 9. 2004
26. 9. 2004 "Lítostivý" Blair požaduje jednotu tváří v tvář irácké teroristické hrozbě
26. 9. 2004 V Londýně nouzově přistálo řecké letadlo
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík
24. 9. 2004 Delegace britských muslimů se pokusí v Bagdádu zachránit Kennethe Bigleyho
25. 9. 2004 Britská vláda se obává, že dojde k útokům proti muslimům
25. 9. 2004 Dědeček George W. Bushe měl podnikatelské styky s firmami v nacistickém Německu
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
24. 9. 2004 Rasismus v České republice
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
24. 9. 2004 Incident na letišti Jan  Čulík, Jan  Sýkora
24. 9. 2004 Pan Zavřel má možnost domoci se práva Ivan  Válek
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
24. 9. 2004 "Osa BBC-Guardian zosobňuje vážné nebezpečí zájmům Spojených států"
24. 9. 2004 Iráčtí únosci využívají světových médií s geniální efektivitou
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
22. 9. 2004 České sociální fórum v Praze
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
27. 9. 2004 Gross means it: politics without policies Jan  Čulík
24. 9. 2004 Attila the Stockbroker Stanislav  Holubec
24. 9. 2004 Žvástat lze i o plynových komorách... Karel  Dolejší
24. 9. 2004 Tažení současné vlády USA proti terorismu se zadrhává Jozef Bohumil Ftorek
24. 9. 2004 Německá stipendia pro novináře ze střední a východní Evropy
24. 9. 2004 Kofi Annan nemá právo hovořit o dodržování mezinárodní zákonnosti Petr  Svoboda
24. 9. 2004 Čekáme na nového Hitlera? Martin  Škabraha
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Kubičko má otevřenou editorskou politiku Jan  Čulík
24. 9. 2004 Bushova zpráva jasně vyjadřuje záměr zintenzívnit hospodářskou válku proti Kubě
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách
24. 9. 2004 Kanadský kongres práce: Volný trh se nestal hospodářskou katastrofou Miloš  Kaláb
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Proč se stále nepočítají civilní mrtví v Iráku?
23. 9. 2004 Zelení definitivně míří do politického ghetta Ivan  Brezina
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
25. 9. 2004 Dědeček George W. Bushe měl podnikatelské styky s firmami v nacistickém Německu   
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík
24. 9. 2004 Incident na letišti Jan  Čulík, Jan Sýkora
24. 9. 2004 Čekáme na nového Hitlera? Martin  Škabraha
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna   
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"   
22. 9. 2004 Služba není rito Václav  Dušek
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
16. 9. 2004 Semeno, které spadlo do trní Rut  Brodská
5. 9. 2004 Libido dominandi Zdeněk  Bárta
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
25. 7. 2004 Český sen o českém snu Zdeněk  Bárta
13. 7. 2004 Svatební kázání - i pro Evropu Zdeněk  Bárta
11. 7. 2004 Blbá nálada se změnila v Nové Veselí... Zdeněk  Bárta
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta
18. 5. 2004 Odpuštěné, nebo pouze zadržené hříchy? Zdeněk  Bárta