14. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Radar ve městě Skrunda
14. 9. 2007

ANALÝZA

Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku

Výklad vládního radarového odborníka, doc.L.Pekárka o psychosomatických onemocněních mi připomněl podobnou argumentaci prof. V. Bencka z roku 1998 o psychosociálních potížích vlivem záření sovětského radaru u Skrundy[1]. Domnívám se, že je vhodné připomenout tehdejší události. Jednak lze v nich nalézt vysvětlení pro mnohé aspekty vývoje u nás, jednak byl sledován vliv záření na prostředí a zjištěné poznatky byly publikovány v prestižním časopise .

Několik řádků z historie: Radar u Skrundy byl uveden do plného provozu 1970-1. Jednalo se o zařízení s dosahem cca 6000 km s pulsním provozem, určené pro včasné varování před útokem balistických raket. Od roku 1980 se nedaleko starého začal budovat modernější radar.

V období 1990-1, kdy Lotyšsko usilovalo o samostatnost na Sovětském svazu, se projevily mezi obyvatelstvem značné námitky vůči zdravotním důsledkům provozu radaru. Jako arbitr v záležitosti se angažoval i president Clinton a USA věnovaly cca 8 milionů dolarů na demolici nového, ještě nedokončeného zařízení. S Ruskem jako následníkem Sovětského svazu Lotyšsko uzavřelo smlouvu o dalším využívání starého radaru ruskou armádou do 31.8.1998.

Studie o vlivu záření radaru u Skrundy

Prof. V. Bencko soudí, že námitky vůči radaru byly psychosociálního charakteru, protože reálné ohrožení zdraví se prý neprokázalo a stesky obyvatelstva ustaly po demolici nedostavěného zařízení, přestože starší radar zůstal ještě v provozu. Pravděpodobně mylným překladem umístil Skrundu do Litvy, ačkoli se nachází v Lotyšsku. Závažnou nesrovnalost, pohybující se již na hranici profesního poklesku, však spatřuji v tom, že uvádí pouze jedinou odbornou práci, ačkoli bylo vypracováno více nezávislých studií o vlivu radaru na prostředí, jejichž soubor vešel do světového povědomí pod názvem „The Skrunda Radar Study“. Byly publikovány 1996 v mezinárodním renomovaném časopise The Science of the Total Environment (nyní Science of the Total Environment) v současnosti s placeným přístupem. Výsledky jednotlivých studií byly citovány mnohokrát jinde a v publikaci[2] je rozebrána podrobně celková problematika nízkoúrovňového neionizujícího záření (pod 2 μW/ cm2) s množstvím literárních odkazů. Jsou v ní uvedeny nejen závěry studií o radaru u Skrundy, ale i sledování vlivu záření jiných radarů na osoby v dalších zemích - např. Polsko[3]. Situace u Skrundy se přirovnává k „živé laboratoři“ dlouhodobého působení vlivu záření s nízkou intenzitou. Z více různých pozorování se uvádějí zejména následující zjištění:

  • Děti měly méně vyvinutou paměť a pozornost, vyznačovaly se pomalejšími reakcemi a menší výkonností motorických funkcí ve srovnání s kontrolní neozářenou skupinou[4],
  • projevilo se až 6x více zlomů na chromozomech erytrocytů ozářených krav oproti neozářeným [5],
  • od roku 1970, kdy byl radar uveden do plného provozu, se zpomalil růst borovic v okolí 4 km[6],
  • při modelové studii ozařování závitky mnohokořenné, zástupce místní vodní flóry (vyskytuje se běžně i v České republice), vybrané pro svůj poměrně krátký životní cyklus. se při intenzitě záření odpovídající provozu radaru snížila délka života a projevily deformace[7].

Ozařování amerického velvyslanectví

Jednalo se i v tomto případě o psychosomatická onemocnění? Odtajnily se totiž informace o vlivu záření na osoby na americkém velvyslanectví v Moskvě, které bylo od konce šedesátých let více než 10 let ozařováno mikrovlnami ze sovětských zdrojů. Našly se hematologické změny, které sice nevedly k akutním zdravotním potížím, ale v průběhu dlouhodobého sledování se zjistilo zvýšení rizika úmrtí na rakovinu a leukemii [8] . Ukázalo se, že je nutno vzít v úvahu dlouhou latenci chorob, jakými bývají různé typy rakoviny.

Role propagandy a finančních kompenzací

Ve  vzrušených sporech o radar u Skrundy se projevila cílená propaganda. Bohatý rejstřík metod propagandy včetně Čulíkova příkladu „red herring“ jednoduchou formou rozebírají Koukolík F. a Drtilová J. v úvahách o stupidologii [9]. Manipulace počínají od zjevného popírání, lhaní, uplácení (tzv.finanční kompenzace) nebo vypouštění pokusných balónků (viz předběžné posouzení vlivu na zdraví) a končí persekucemi kritiků. Proto nezbývá, než se poučit o metodách propagandy a veřejně je odhalovat.

Pokusný balónek v podobě předběžného posouzení vlivu na zdravotní stav

V době, kdy je téměř v každé domácnosti mikrovlnná trouba a možný destruktivní vliv mikrovln je nepopiratelný, spor o působení záření se přenáší na dodržení „bezpečných“ limitů[10]. Nejde o specialitu elektromagnetického záření, podobná situace je také s emisemi hluku aj. Celou lidskou populaci nelze shrnout jedním nebo snad několika čísly. Limit má ve svých základech statistický charakter, skrývá se za ním počet „přípustných“ obětí nebo různých poškození zdraví na určitý počet obyvatel. Jinými slovy, vliv podlimitních hodnot. Limity často nezohledňují dlouhodobé, popřípadě až celoživotní podlimitní působení a letitou latenci chorob jako je rakovina. Pravděpodobnost nebezpečných následků se zjišťuje rizikovými analýzami, což se ve zdravotní studii neučinilo. Nejde o nezvládnutelné postupy a existuje renomovaný časopis Risk Analysis, který se metodami rizikových analýz zabývá. Ve skutečnosti se provádějí, u vojenských akcí jsou však obvykle utajovány.

Nebyla posuzována ani zjišťována celková expozice obyvatel mikrovlnným zářením z různých zdrojů s přihlédnutím na váhu účinku různých částí spektra. Vlastně žijeme, obrazně řečeno, v „oceánu zaření“ z různých sítí – mobily, rozhlas, televize, dále z počítačů, mikrovlnných trub, neodrušených elektrospotřebičů.aj. K tomu se přidává v současnosti třeba i ozařování z dopravních radarů, které se rozptyluje nejen ve směru automobilu. Někdy se tento stav nazývá jako „elektromagnetický smog“, který výsměšně popírá doc. Pekárek. Jestliže byl sledován vliv ozařování amerického velvyslanectví v Moskvě, pravděpodobně se zjišťoval vliv záření na obyvatelstvo a obsluhu amerického radaru, který má být přemístěn do Brd. Tyto údaje si měla česká strana vyžádat a připojit k posouzení vlivu na zdravotní stav obyvatel.

Posouzení by mělo zahrnovat  epidemiologickou studii zdravotního stavu obyvatelstva, o kterém se v textu nic neuvádí. Uvažuje se sice o pravidelném sledování zdravotního stavu, ale co se tím rozumí a jaké zdravotní informace se budou sledovat, není specifikováno. Zaznamenal jsem v médiích, že Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo vyslat psychiatry k namátkovým kontrolám. Tak to mi už připadá jako fraška.

Také se rýsuje nezanedbatelný vliv placení regulačních poplatků, prosazovaných touto vládou, aby lékaři nebyli zatěžováni banálními stesky. Nelze tedy předpokládat, že by si někdo přišel stěžovat na nějaké bolení hlavy nebo si dokonce nechal zkontrolovat, zda jsou na jeho chromozomech zlomy. Ty zpočátku nepůsobí žádné tělesné potíže a případné následky možná pocítí až potomci. Lze potom očekávat nějaké objektivní sledování vlivu záření na zdraví, je-li záměrně kladena překážka k návštěvě lékaře? S vlivem regulačních poplatků se posouzení nevyrovnává.

Posouzení vlivu radaru na zdraví obyvatelstva, které se spokojilo jen porovnáním úrovně záření s limity, aniž autoři provedli řádnou rizikovou analýzu na základě současných vědeckých znalostí o vlivu záření včetně vyhodnocení poznatků z místa přemísťovaného radaru a ponechala stranou současný zdravotní stav obyvatelstva, je naprosto nedostatečné. Přestože posouzení je označeno jako předběžné a definitivní závěr může být učiněn až po výstavbě radaru, některá média i politikové už tvrdí, že byla jednoznačně prokázána neškodnost záření.

Posuzování vlivu na životní prostředí

V České republice se při posouzení vlivu staveb na životní prostředí má postupovat podle zákona 100/2001 Sb. Záměr výstavby je v podstatě znám a čeští poslanci navštívili místo, kde se nachází radar, který by měl být přemístěn do České republiky. Je zřejmé, že systém protiraketové obrany představuje vážný zásah do životního prostředí dokonce s přeshraničním vlivem (Polsko, Slovensko, Rakousko aj.), jak dokazují americké studie platné pro NMD na Aljašce a v Pacifiku, kde se spad z potenciálně zasažených raket omlouvá jejich utopením na dně oceánu... Kdo kdya le zkontroluje americkou armádu, když i pro americké občany jsou některé výzkumy i jejich aplikace desetiletí utajovány? Podle zmíněného českého zákona zpracovávají dokumentaci o vlivu na životní prostředí osoby s oficiální autorizací a kdyby vláda zvolila za svého zmocněnce autorizovanou osobu, ta by se jevila veřejnosti důvěryhodněji než zmocněnec Klvaňa, který nemá přiměřené odborné vzdělání. A jestliže se k němu připojil při setkání s občany známý herec Töpfer, byť senátor, připomíná to poněkud četnickou humoresku.

Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí by měla zahrnout vliv na jednotlivé složky (voda, ovzduší, krajinný ráz, obyvatelstvo, fauna a flóra aj.) nepochybně i při vlastním zásahu systému - sledování a následném sestřelení rakety nebo řešení havarijních stavů, tj. jakým způsobem by byla organizována ochrana obyvatelstva při teroristickém útoku na radar nebo při selhání protiraketového systému. Uvádí se, že v letech 1977-1984 americký systém včasného varování nahlásil na 20 000 falešných poplachů, z nichž 1000 bylo natolik vážných, že byly do pohotovosti uvedeny jak rakety tak bombardéry s atomovými zbraněmi[9]. Svět se ocitl několik minut od jaderné války. Něco podobného se nejspíše dělo i na sovětské straně.

Dosud se pozornost soustředila jen na zdraví lidí. Studie o záření radaru u Skrundy však ukázaly, že jsou ovlivněny i jiné organismy. Moderní metody metagenomiky umožňují nyní poměrně snadnou genetickou charakteristiku prostředí a bylo by vhodné vyžádat si americké údaje o působení záření na faunu a flóru v okolí přemisťovaného radaru. Veřejnou oponenturou prošlé a nezávislými zdroji ověřené údaje.

Zatím činnost vlády nelze považovat za posuzovaní vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 Sb., i když se v médiích už rozebírá, kdo bude v parlamentu hlasovat pro nebo proti radaru.

Zbraně nezvýší bezpečnost - konstatování namísto závěru

Jsme denně vystaveni nejrůznějším rizikům poškození zdraví i ztráty života a legislativa i naše životní rituály zahrnují množství aktivit k minimalizaci těchto rizik. Bohužel se zapomíná, že neexistuje obecně uznávaná úroveň rizik, akceptování jejich výše závisí na společenské shodě[11]. Proto i referendum je možné považovat za přijatelné řešení. Znepokojuje mě však, že vláda místo hledání společenské shody se uchyluje k účelové propagandě. Nevěřím, že hromadění zbraní zvyšuje bezpečnost. Ostatně jeden z autorů Modré šance ODS, prof. Bedřich Moldan, nyní senátor za ODS, se kdysi přihlásil k obecné zásadě: „Největším nebezpečím pro člověka je zamoření Země zbraněmi“[12].

Literatura

1 Bencko V.: „Vnímání rizika a management zdravotních rizik prostředí“, časopis EIA č.1/98 (k dispozici též na stránce Ministerstva životního prostředí )

2 Cherry N.: „Potential and Actual Adverse Effects of Radiofrequency and Microwave Radiation at levels near and below 2 μW/ cm2 “, Lincoln University, New Zealand., 1998
3 Szmigielski S: „Cancer morbidity in subjects occupationally exposed to high frequency (radiofrequency and microwave) electromagnetic radiation”, The Science of the Total Environment, Vol. 180, 9-17,1996
4 Kolodynski A. A., Kolodynska V. V., „Motor and Psychological Functions of School Children Living in the Area of the Skrunda Radio Location Station in Latvia", The Science of the Total Environment, Vol.180:87-93, 1996
5 Balode Z.: „Assessment of radio-frequency electromagnetic radiation by the micronucleus test in Bovine peripheral erythrocytes”, The Science of the Total Environment, Vol.180, 81-86, 1996
6 Balodis V., Brumelis G., Kalviskis K., Nikodemus O., Tjarve D., and Znotina V.: „Does the Skrunda Radio Location Station diminish the radial growth of pine trees?”. The Science of the Total Environment, Vol. 180, 57-64,1996
7 Magone I.: „ The effect of electromagnetic radiation from the Skrunda Radio Location Station on Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden cultures”, The Science of the Total Environment, Vol. 180, 75-80, 1996.
8 Goldsmith J.R: „Epidemiological Evidence of Radiofrequency Radiation (Microwave) Effects on Health in Military, Broadcasting, and Occupational Studies. International Journal of Occupational and Environmental Health“, 1, 47-57, 1995
9 Koukolík F., Drtilová J.: „Život s deprivanty II, Základy stupidologie“, Praha, 2002
10 Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy, Ministerstvo obrany, Praha, srpen 2007 http://www.radarbrdy.cz/
11 Keeny L.R.: Understanding Life – Threatening Risks, Risk Analysis 15, 627-637, 1995
12 Moldan B., Zýka J., Jeník J.: Životní prostředí očima přírodovědce, Academia/Praha 1979.
                 
Obsah vydání       14. 9. 2007
14. 9. 2007 Lacko snědol psa Kateřina  Amiourová
15. 9. 2007 Americké cíle v Íráku - neporozumění realitě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Bude demonstrující policisty monitorovat protiextremistické oddělení?
16. 9. 2007 ČSSD podporuje nespokojené policisty Jeroným  Tejc
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná
15. 9. 2007 Blbky v České televizi aneb kdo je Kuchtová Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Radar: Služba čertu nebo ďáblu? Sandra  Wain
15. 9. 2007 Vkladatelé vybrali miliardu liber z banky Northern Rock
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
14. 9. 2007 To kalné ráno před 70 lety... Miloš  Dokulil
14. 9. 2007 Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?! Vlastimil  Balín
14. 9. 2007 Komunista o Masarykovi Boris  Cvek
14. 9. 2007 Rukopisy: Dva mazalové se spojí a budou malovat jak Raffael? Jakub  Žytek
14. 9. 2007 Globální úvěrová krize pokračuje
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody
14. 9. 2007 Svoboda je sladká věc Ivo  Šebestík
14. 9. 2007 Příliš složitý komplex událostí Boris  Cvek
14. 9. 2007 Terminologická poznámka k elitám Peter  Vittek
14. 9. 2007 Elity Petr  Wagner
14. 9. 2007 Jako mladý člověk nemám vítovskou jistotu
15. 9. 2007 Ramadán: Půst končící se západem slunce
15. 9. 2007 Čínský rozhlas začal s webcastem pro zahraničí
14. 9. 2007 Antraxové útoky s největší pravděpodobnosti organizovala americká vláda Mojmír  Babáček
14. 9. 2007 K problémům taxislužby
14. 9. 2007 Drožky v Paříži Bohumír  Tichánek
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
15. 9. 2007 Za novou politiku uvolňování napětí -- ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě
15. 9. 2007 Pražské prohlášení
14. 9. 2007 Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Mnichov 1938: Všetko mohlo byť inakšie Karol  Dučák jr.
13. 9. 2007 Al Kajda sílí, šíří svůj vliv a je schopná zorganizovat dramatické teroristické útoky
13. 9. 2007 MF Dnes: Odhalit třídního nepřítele ve školách není snadné Bohumil  Kartous
13. 9. 2007 Humor v MF Dnes
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
14. 9. 2007 Věda boří hranice: Včasná pohlavní výchova dětí Wenzel  Lischka

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
13. 9. 2007 Dnes rozhodnou zastupitelé Strašic o referendu k radaru, vyvolané peticí občanů   
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
12. 9. 2007 Potůček: radar škodit nebude ! Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění   
7. 9. 2007 V radarovém opojení   
6. 9. 2007 Radar v Brdech? PR kšeft pro bývalou ministrovu firmu Štěpán  Kotrba
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD
4. 9. 2007 Premiér: Ochráním vás, kdyby vás to život stálo Milan  Daniel
3. 9. 2007 S pozdravem Rozum do hrsti aneb pár slov k americkému radaru   
3. 9. 2007 Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních Štěpán  Kotrba
29. 8. 2007 Stihneme být první?   
29. 8. 2007 Střetnutí letadla s paprskem brdského radaru ne bez následků Tereza  Tušarová
27. 8. 2007 Lepší Hitler než Habsburg Přemysl  Janýr

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění   
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD
3. 9. 2007 Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních Štěpán  Kotrba
29. 8. 2007 Střetnutí letadla s paprskem brdského radaru ne bez následků Tereza  Tušarová
24. 8. 2007 Vládní "odborník na radary" uvedl nesprávné informace v online rozhovoru iDnes Štěpán  Kotrba
22. 8. 2007 Referenční laboratoř je prostor pro zářivý optimismus Štěpán  Kotrba
22. 8. 2007 Nezávislá zpráva o radaru od závislé komise Jan  Neoral
20. 8. 2007 Sisyfovské úsilí odborníka na "elektromagnetický smog" Václav  Drbohlav, Štěpán Kotrba
7. 8. 2007 Záhadná obrana XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký
5. 8. 2007 Mají mít antirakety v Polsku DESETKRÁT VÍC hlavic? Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 SRN: Wi-fi nebo radar, pro jistotu co nejméně elektromagnetického záření ....   
4. 8. 2007 Pane Klvaňo, odpovězte na ty otázky, na které neodpověděl generál Štěpán  Kotrba