13. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 9. 2007

Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci

Návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce z 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů a příslušného článku Evropské sociální charty z 18. října 1961 předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí na jednání Vlády České republiky. Jejich obsah, a tím i vnitrostátní právní úprava v rámci Zákoníku práce, se dostává do rozporu s principem rovných příležitostí pro muže a ženy a právem Evropského společenství.

Tolik zpráva ČTK, vyvedená kdesi malým písmem u okraje stránky novin, nazvaná cynicky Česko se chystá umožnit ženám práci v dolech. Vláda ODS si tímto otevřela nenápadně dveře k obejití nálezu Ústavního soudu 3/1995, který zabránil dekonstrukci novely zákoníku práce zákonem 74/1994 Sb.

Pravda, nouze už asi nebude v Česku nutit ženy k hornickému povolání. Magdonova Maryčka už nejspíše bude doma (či v čítankách). To, co mne zarazilo, je absurdita uvažování vlády, která tento krok odůvodňuje principem rovných příležitostí pro muže a ženy. Považuje tedy za vyšší prioritu absolutně vyloženou rovnost v možnosti, než smysluplnou ochranu žen (či dětí, starých, nemocných ap.). Nepředpokládám, že Evropská unie nutila Českou republiku k vypovězení tohoto vpravdě historického a dnes už nejspíše zřídka uplatňovaného dokumentu - zejména, když komisařem pro otázky sociální je bývalý ministr práce a sociálních věcí ČSSD Vladimír Špidla.

Evropský soudní dvůr vynesl už v minulosti několik rozsudků, které napadly obsah úmluvy. Podle jeho rozhodnutí je nepřípustné, aby byly ženy vyloučeny z určitého typu zaměstnání s odůvodněním, že by jim měla být poskytnuta větší míra ochrany než mužům, píše se v předkládací zprávě pro vládu. Úmluvu podle tohoto dokumentu doposud vypovědělo šest členských států EU - Finsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Británie a Švédsko. Nečasovi jde o něco jiného. Zákaz noční práce (v době mezi 22. a 6. hod) mladistvých omezuje mnohé podnikatele, stejně jako omezení, bránící v těžké fyzické práci ženám a chránící ženy před lhostejností zaměstnavatelů v sociální oblasti.

Zaměstnavatelé jsou dnes například povinni zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen lékařem před zařazením na noční práci; pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, a kdykoliv během zařazení na noční práci pro zdravotní poruchy vyvolané výkonem noční práce, pokud o to zaměstnanec požádá. Úhradu poskytnuté zdravotní péče nelze po zaměstnanci požadovat. Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc. Pro zaměstnance pracující v noci je zaměstnavatel povinen zajišťovat přiměřené sociální služby, zejména možnost občerstvení.

Noční práce je zakázána mladistvým zaměstnancům, pokud nejde o výjimku v souvislosti s přípravou na povolání. (Výjimečně takto mohou mladiství starší než 16 let konat noční práci nepřesahující jednu hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání. Noční práce mladistvého musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu.) Pro ženy neplatí podle zákoníku práce zákaz práce v noci, ani pokud jde o těhotné ženy nebo ženy pečující o malé děti, zaměstnavatel však má ve vztahu k těmto ženám stanoveny povinnosti týkající se výkonu noční práce. Požádá-li např. těhotná žena pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Zaměstnavatel je povinen pravidelně projednávat s příslušným odborovým orgánem otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizace práce v noci.

Za práci v noci přísluší zaměstnancům odměňovaným podle zákona o mzdě příplatek za práci v noci , a to ve výši a za podmínek sjednaných v kolektivní smlouvě. Není-li kolektivní smlouva uzavřena nebo v ní nejsou upraveny mzdové otázky (resp. výše příplatku za práci v noci), je zaměstnavatel povinen vyplácet příplatek v minimální výši určené vládou - v nařízení vlády o minimálních mzdových tarifech - 20%.

Česká republika je doposud například vázána Úmluvou o noční práci, 1990 (č. 171), která byla přijata 26. června 1990 v Ženevě na 77. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce . S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a Prezident Úmluvu ratifikoval. Ratifikace Úmluvy o noční práci, 1990, Českou republikou byla zapsána generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce dne 6. srpna 1996. Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 2 dnem 4. ledna 1995 a pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se zněním odstavce 3 téhož článku dnem 6. srpna 1997.

Federální shromáždění vyslovilo také souhlas s ratifikací Protokolu z roku 1990 k Úmluvě (revidované) o noční práci žen č. 89 z roku 1948 (vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 17/1991 Sb.) . Podle Bulletinu Official du Bit (1993) byla listina o ratifikaci uvedeného Protokolu zaregistrována dne 15. března 1993 s tím, že Protokol vstoupil v platnost 15. března 1994. Přímý zákaz noční práce žen vyplývá z čl. 3 Úmluvy č. 89. Právní úprava pracovních podmínek žen je daná ustanoveními § 149 až 156 zákoníku práce.

Platná je i Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (vyhlášená pod č. 62/1987 Sb.). Platný je prozatím i zákoník práce, který ovšem chce vláda ODS "revidovat". V jeho čl. 29 odst. 1 se hovoří o právu žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky. I tato ochrana je občanským demokratům trnem v oku, protože drží na uzdě podnikatelskou zlovůli.

Jsem zvědav, kdy nový ministr práce, sociálních věcí a rodiny, Petr Nečas z ODS zruší i platnost ratifikované Úmluvy o právech dítěte, neboť zákaz dětské práce a dětské prostituce přece také diskriminuje... Nepožádá ho o to katarský princ as Sání?

                 
Obsah vydání       13. 9. 2007
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
13. 9. 2007 Al Kajda sílí, šíří svůj vliv a je schopná zorganizovat dramatické teroristické útoky
13. 9. 2007 MF Dnes: Odhalit třídního nepřítele ve školách není snadné Bohumil  Kartous
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
13. 9. 2007 Čeští učitelé za komunismu kolaborovat nemuseli
13. 9. 2007 Humor v MF Dnes
13. 9. 2007 Dnes rozhodnou zastupitelé Strašic o referendu k radaru, vyvolané peticí občanů
13. 9. 2007 16. -- 22. září: Zažít město jinak
13. 9. 2007 Pochybnosti ohledně neškodnosti mobilních telefonů trvají
13. 9. 2007 Problémy v taxislužbě - jak je vidí bývalý taxikář Vladimír  Mikuša
13. 9. 2007 Češi a elity Michal  Rusek
13. 9. 2007 Elity Josef  Vít
13. 9. 2007 Mladí a vzdělaní voliči pravice
13. 9. 2007 Policie ve válce Petr  Wagner
13. 9. 2007 Nechcete si to vyměnit s Brity? Miloš  Dokulil
13. 9. 2007 Gajdůšková: Šla bych demonstrovat taky! Alena  Gajdůšková
12. 9. 2007 Peklo na zemi
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
12. 9. 2007 Nechápu Michal  Mašín
12. 9. 2007 Výklady demokracie: Za dvě generace bude lépe Wenzel  Lischka
12. 9. 2007 Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ? Jaroslav  Kuba
12. 9. 2007 Zemřela Anita Roddick, kapitalistka se svědomím
11. 9. 2007 Krokodýlí slzy nad cenami taxikářů Stanislav  Křeček
11. 9. 2007 Britští konzervativci: Bohatství a status celebrity vás neučiní šťastnými

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
11. 9. 2007 Krokodýlí slzy nad cenami taxikářů Stanislav  Křeček
11. 9. 2007 Modernizace ČSSD Josef  Vít
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
19. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem od programových pozic Jiří  Havel
1. 12. 2006 Dzurindov Zákonník -- nástroj smrti Jakub  Topol
29. 11. 2006 Předem poražená agenda 2010 Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 Z pohádky do pohádky Pavel  Kopecký
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
23. 10. 2006 Slovensko a minimálna mzda: fakty namiesto mýtov Ivan  Špáni
20. 9. 2006 "Soukromý" Rusnok opět ve veřejných financích aneb žluťácká koalice Vladislav  Černík
14. 9. 2006 Nečasova válka: za spojence má nadnárodní penzijní fondy Miroslav  Opálka
14. 9. 2006 Poplašná zpráva členů vlády o deficitu na důchodovém účtu   
14. 9. 2006 MPSV dostane finance na důchody   

Socialistická politika a ekonomika RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
11. 9. 2007 Modernizace ČSSD Josef  Vít
31. 3. 2007 Chce být Miloš Zeman Lafontainem českých důchodců? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2007 Archivní svědectví: Tvrdík chtěl smlouvu s Američany podepsat už v roce 2002 Štěpán  Kotrba
11. 1. 2007 Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády   
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
19. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem od programových pozic Jiří  Havel
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
2. 12. 2006 Pomoc problémovým regionům podle Murphyho a ODS Petr  Wolf
10. 8. 2006 Takový drobný český úspěch, ale neříkejte nikomu, že za něj může vláda...   
13. 7. 2006 Jeden den blízko horkého politického dění Irena  Ryšánková, Štěpán Kotrba