14. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 9. 2007

DOKUMENT

Za novou politiku uvolňování napětí -- ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě

Prohlášení vydané předsedy sociálně-demokratických stran a předsedy vlád států střední a východní Evropy - České republiky, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska, během schůzky v Praze dne 14. září 2007

Osmnáct let po pádu Berlínské zdi a skoncování s bipolárním systémem se mírová dividenda Evropě vyplácí. Rozšíření Evropské unie o země střední a východní Evropy svedlo na našem kontinentu dohromady to, co k sobě patří. Ve spojenectví se svými přáteli a partnery má takováto Evropa veškerou příležitost přispět k bezpečí a míru na světě A proto si přejeme nastolit novou fázi uvolňování napětí. Základním regulačním principem v mezinárodních vztazích se postupně musí stát smluvně zajištěná mezinárodní kontrola zbrojení a odzbrojení.

Bezpečnosti na našem kontinentě lze dosáhnout pouze v rámci evropské a transatlantické aliance. To znamená, že se naléhavou nezbytností stávají intenzivní konzultace o strategických otázkách. A takovouto strategickou otázkou je i debata o novém raketovém obranném systému, jehož část má být umístěna v Evropě.

My zdůrazňujeme svou víru v transatlantickou spolupráci. Sdílíme společné hodnoty a zájmy. Jestliže víme, že mírový světový řád a trvale udržitelný globální rozvoj dokážeme úspěšně zajistit pouze společně s USA, pak se Evropa a Spojené státy musí dohodnout na společných cílech ve vztahu ke klíčovým otázkám budoucnosti. Významným strategickým partnerem pro celoevropský mírový pořádek a ekonomický rozvoj je podle našeho názoru Rusko. Dohadování o rozmístění amerického obranného raketového štítu v Evropě vyvolalo napětí mezi USA a Ruskem. Šíří se obava, že by desítky let úspěšného odzbrojování a politiky uvolňování napětí mohly být zpochybněny. Objevuje se hrozba nových závodů ve zbrojení.

Vzhledem k dopadu, jejž má tato debata o raketách na společnou evropskou zahraniční politiku, musí být tato záležitost projednána na úrovni EU. Nedorozumění je možno se vyhnout pouze intenzivními konzultacemi. Spojené státy sice poukazují na obranný charakter nového systému raketové obrany, jenž není zaměřen proti Rusku, ruská vláda však jeho možné rozmístění označila za hrozbu a oznámila protiopatření. Tato odlišná stanoviska je nutno znovu posoudit a uvést v soulad s ohledem na evropské bezpečnostní zájmy. Kromě bezpečnostních požadavků a technické proveditelnosti je tudíž zásadně důležité posuzovat také dopad na proces odzbrojování.

Jsme znepokojeni rozhodnutím rozmístit tento systém a souhlasíme s velkou většinou našich obyvatel, kteří je odmítají. Rozhodnutí o umístění raket nesmí být učiněno jednostranneě nebo dvojstranně, jelikož se jedná o zásadní problém, ovlivňující bezpečnost celé Evropy. Naléhavě proto vyzýváme EU, USA a Radu NATO - Rusko, aby zahájily další seriózní konzultace o otázce raketové obrany. Musíme zabránit jakémukoli oslabení nebo rozštěpení mezinárodního úsilí o nešíření jaderných zbraní a o kontrolu zbrojení. V Evropě už žádné nové rakety nechceme!


For a new policy of detente -- No new arms race in Europe

Statement issued by the Social Democratic party leaders and heads of government of the states of Central and Eastern Europe, Austria, Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia and Slovenia, during their meeting in Prague on 14 September 2007

Eighteen years after the fall of the Berlin Wall and the end of the bipolar system the peace dividend is paying off for Europe. The enlargement of the European Union to include the countries of Central and Eastern Europe has brought together what belongs together on our continent. Allied with its friends and partners, this Europe has every opportunity to make its contribution to a secure and peaceful world.

To that end we wish to embark on a new phase of detente. Treaty-based, international arms control and disarmament must therefore increasingly become a fundamental regulatory principle in international relations.

Security on our continent can only be achieved within the European and transatlantic alliance. This makes close consultations on strategic issues an urgent necessity. The debate on a new missile defence system, part of which is to be stationed in Europe, is one such strategic issue.

We profess our belief in transatlantic cooperation. We share common values and interests. Knowing that a peaceful world order and sustainable global development can only be successfully maintained together with the USA, Europe and the USA must agree on common goals with respect to key questions of the future. We regard Russia as an important strategic partner for a European-wide peace order and for economic development. The argument about the deployment of a US missile defence shield in Europe has sparked tensions between the USA and Russia. This raises the spectre of decades of successful disarmament and détente being called into question. There is the threat of a new arms race.

Given the impact of this missile debate on common European foreign policy, the issue must be discussed at EU level. Misunderstandings can only be avoided by means of intensive consultations. Whilst the USA points to the defensive character of the new missile defence system, which is not directed at Russia, the Russian government has described its possible deployment as a threat and announced counter-measures. These differing positions must be reviewed and reconciled with a view to Europe’s security interests. In addition to security requirements and the technical viability of the planned defence system it is crucial that account be taken of its effects on disarmament.

We are concerned about the decision to deploy the system and are at one with the large majority of our populations in rejecting it. A decision to station the missiles must not be taken unilaterally or bilaterally, since this is a major issue affecting the security of the whole of Europe. We therefore urge the EU, NATO and the NATO-Russia Council to undertake further serious consultations on the missile defence question. We must avoid any undermining or division of the international efforts to secure non-proliferation of nuclear weapons and arms control. We do not want any new missiles in Europe!

                 
Obsah vydání       14. 9. 2007
14. 9. 2007 Lacko snědol psa Kateřina  Amiourová
15. 9. 2007 Americké cíle v Íráku - neporozumění realitě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Bude demonstrující policisty monitorovat protiextremistické oddělení?
16. 9. 2007 ČSSD podporuje nespokojené policisty Jeroným  Tejc
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná
15. 9. 2007 Blbky v České televizi aneb kdo je Kuchtová Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Radar: Služba čertu nebo ďáblu? Sandra  Wain
15. 9. 2007 Vkladatelé vybrali miliardu liber z banky Northern Rock
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
14. 9. 2007 To kalné ráno před 70 lety... Miloš  Dokulil
14. 9. 2007 Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?! Vlastimil  Balín
14. 9. 2007 Komunista o Masarykovi Boris  Cvek
14. 9. 2007 Rukopisy: Dva mazalové se spojí a budou malovat jak Raffael? Jakub  Žytek
14. 9. 2007 Globální úvěrová krize pokračuje
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody
14. 9. 2007 Svoboda je sladká věc Ivo  Šebestík
14. 9. 2007 Příliš složitý komplex událostí Boris  Cvek
14. 9. 2007 Terminologická poznámka k elitám Peter  Vittek
14. 9. 2007 Elity Petr  Wagner
14. 9. 2007 Jako mladý člověk nemám vítovskou jistotu
15. 9. 2007 Ramadán: Půst končící se západem slunce
15. 9. 2007 Čínský rozhlas začal s webcastem pro zahraničí
14. 9. 2007 Antraxové útoky s největší pravděpodobnosti organizovala americká vláda Mojmír  Babáček
14. 9. 2007 K problémům taxislužby
14. 9. 2007 Drožky v Paříži Bohumír  Tichánek
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
15. 9. 2007 Za novou politiku uvolňování napětí -- ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě
15. 9. 2007 Pražské prohlášení
14. 9. 2007 Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Mnichov 1938: Všetko mohlo byť inakšie Karol  Dučák jr.
13. 9. 2007 Al Kajda sílí, šíří svůj vliv a je schopná zorganizovat dramatické teroristické útoky
13. 9. 2007 MF Dnes: Odhalit třídního nepřítele ve školách není snadné Bohumil  Kartous
13. 9. 2007 Humor v MF Dnes
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
14. 9. 2007 Věda boří hranice: Včasná pohlavní výchova dětí Wenzel  Lischka