14. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 9. 2007

DOKUMENT

Pražské prohlášení

Prohlášení čelních představitelů sociálně demokratických stran a hlav vlád států střední a východní Evropy - Praha, 14. září 2007

Budoucnost Evropské unie

Padesát let od podpisu Římské smlouvy dospěl úspěšný evropský projekt do další rozhodující fáze. Současná mezivládní konference musí být zdárně završena, aby bylo zaručeno pokračování evropského úspěchu i v 21. století. Ústředními tématy naší evropské politiky je ustavení „Nové sociální Evropy“ a přeměna EU do globálně působící síly podporující mír v mezinárodních vztazích 21. století. A samozřejmě také pokračování procesu rozšiřování tak, jak byl odsouhlasen Evropskou unií.

Aby bylo těchto cílů dosaženo, schopnost EU jednat musí být posílena reformou jejích rozhodovacích procesů a institucionálního uspořádání a výrazným zvýšením transparentnosti a demokratické legitimizace. Usilujeme proto o úspěšné završení současné mezivládní konference ve shodě s mandátem, který v červnu poskytly hlavy států a vlád EU. Jednoznačně vítáme práci, kterou portugalské předsednictví Rady doposud vykonalo. Podporujeme cíl předsednictví Rady, kterým je dosažení shody o nové Reformní smlouvě EU před zasedáním Evropské rady ve dnech 18. a 19. října tak, aby ratifikační proces v členských státech mohl být dokončen do doby, kdy se budou v roce 2009 pořádat volby do Evropského parlamentu.

Kromě prací na reformě Evropské smlouvy, které pokračují v rámci mezivládní konference, musíme být v budoucnu obratnější, až budeme občanům Evropy vysvětlovat, jak nesmírně prospěšná může být spolupráce a solidarita při budování míru a prosperity. Evropská unie je toho jedinečným dokladem v kontextu celé historie tohoto kontinentu.

Abychom zdůraznili myšlenku evropské solidarity a sdílené identity, společně prosazujeme spolupráci svých zemí s co největším počtem ostatních členských států, které o to projeví zájem, na vydání dalšího společného prohlášení při říjnovém podpisu nové smlouvy o EU. Toto prohlášení by mělo vyzdvihnout význam symbolů Evropské unie – její vlajky, hymny, eura, motta „Jednota v rozmanitosti“ a Dne Evropy 9. května – jako znaků evropské sounáležitosti a společenství. Takovýto otevřený závazek k vybudování solidární Evropy, která doplňuje, avšak nenahrazuje národní identity, představuje důležitý krok na cestě k vytvoření evropské identity v éře globalizace.

Nová sociální Evropa

V průběhu několika posledních desetiletí jsme byli svědky úspěchu významných projektů, jakým bylo mírové sjednocení kontinentu díky rozšíření EU, zřízení největšího světového jednotného domácího trhu a zavedení jednotné měny s výrazným přínosem pro stabilitu, mír a prosperitu. S cílem pokračovat v tomto úspěšném ekonomickém vývoji, podporujeme rozšíření eurozóny, pokud budou splněna kritéria stanovená EU. V následujících letech musíme klást zvláštní důraz na posílení sociální dimenze procesu sjednocování Evropy. Vysoká úroveň hospodářské a měnová integrace musí být doplněna společnou snahou o vytvoření „Nové sociální Evropy“.

Sociálním aspektům je třeba věnovat přiměřenou pozornost při plánování a realizaci evropské politiky, kde solidarita zůstává jednou z nejdůležitějších hodnot. Základní sociální práva chráněná evropskou Chartou základních práv musejí tvořit platformu pro naše politické aktivity. Vysoký stupeň sociální ochrany a sociální spravedlnosti musí být politicky akceptován a chráněn jako výhoda v mezinárodní konkurenci.

V následujících letech proto budeme spolupracovat se svými sesterskými stranami a se Stranou evropských socialistů (PES) ve snaze vyzdvihnout důležitost realizace projektu „Nové sociální Evropy“.

Klíčovými prvky sociální Evropy je vytvoření nových, vysoce kvalitních pracovních míst prostřednictvím větších investic do výzkumu a vývoje, ochrana a modernizace systémů sociálního zabezpečení, údržba a zlepšení systémů všeobecně dostupné zdravotní péče s cílem dosáhnout vysoké úrovně, zajištění veřejných vzdělávacích zařízení a zařízení pro další vzdělávání poskytujících rovné příležitosti všem vrstvám obyvatelstva, rovná práva pro muže a ženy a návaznost ekonomického růstu a udržitelného rozvoje na ochranu životního prostředí a klimatu.

Zkušenosti z řady členských států Evropské unie v posledních letech prokázaly, že ekonomické koncepce soustředěné výhradně na potřeby trhu selhávají. Opatření, jakým je například zavedení rovné daně, zatížila chudé a zároveň nepoměrně znásobila majetek bohatých, přičemž zvýšením deficitů veřejných rozpočtů ohrozila financování veřejných projektů.

Současná krize na globálních finančních trzích volá po rychlých a rozhodných politických krocích. Jsme zastánci vytvoření evropské rámcové směrnice, zejména pro fondy soukromého kapitálu a zajišťovací fondy, s cílem zajistit vyšší transparentnost, dlouhodobé investice a větší stabilitu na finančních trzích.

Politika EU pro spolehlivé zásobování energiemi a ochranu klimatu

Energetická politika je jedním z klíčových evropských témat. Má několik cílů: za prvé snížit závislost na externích zdrojích a zajistit spolehlivost zásobování spotřebitelů i celé ekonomiky, za druhé snížit dopad energetiky na životní prostředí a podporovat ochranu klimatu a za třetí zvýšit tržní efektivitu a kapacitu a otevřenost systémů zásobování energií. Základní princip sociální spravedlnosti musí být aplikován zejména na základní zásobování energiemi, a to jak v oblasti cen, tak v oblasti zabezpečení dodávek, energetické úspory a účinnost.

Na pozvání Jiřího Paroubka, předsedy České strany sociálně demokratické (ČSSD), se setkání zúčastnili následující představitelé sociálně demokratických stran a hlavy států střední a východní Evropy:

Jiří Paroubek, předseda ČSSD

Robert Fico, předseda vlády Slovenské republiky a předseda strany SMER – sociální demokracie

Alfred Gusenbauer, spolkový kancléř Rakouské republiky a předseda Sociálně demokratické strany Rakouska

Kurt Beck, premiér spolkové země Porýní-Falc a předseda Sociálně demokratické strany Německa

Imre Szekeres, ministr obrany a místopředseda Maďarské socialistické strany

Wojciech Olejniczak, předseda Svazu demokratické levice Polska

Rado Bohinc, člen předsednictva Sociální demokracie, Slovinsko


Prague Declaration of the social democratic party leaders and heads of government of the states of Central and Eastern Europe - Prague, 14 September 2007

Future of the European Union

Fifty years after the signing of the Treaty of Rome a decisive stage has once again been reached in the successful European project. The present Intergovernmental Conference must be brought to a successful conclusion to ensure the continuation of the European success story in the 21st century. The central themes in our European policy are the establishment of a “New Social Europe” and the development of the EU into a globally functioning force for peace in international relations in the 21st century. Moreover, to continue the enlargement process as it has been agreed by the EU.

To achieve these targets the EU’s capacity to act must be strengthened by a reform of its decision-making processes and its institutional architecture and by a significant increase in transparency and democratic legitimisation. We therefore press for a successful conclusion to the present Intergovernmental Conference in line with the mandate conferred in June by the EU heads of state and government. We expressly welcome the work carried out so far by the Portuguese Presidency of the Council. We support the Presidency of the Council’s objective of reaching agreement on the new EU Reform Treaty before the European Council meets on 18/19 October so that the ratification process in the Member States can be completed by the time the elections to the European Parliament are held in 2009.

In addition to the work currently going on within the Intergovernmental Conference to reform the European treaty we must be more adept in future in explaining to the people of Europe what a tremendous dividend for peace and prosperity can be achieved through cooperation and solidarity. The European Union is a unique illustration of this in the history of the continent.

To underline the idea of European solidarity and shared identity we jointly advocate our countries cooperating with as many other interested Member States as possible to issue an additional common declaration at the signing of the new EU Treaty in October. This declaration should highlight the significance of the symbols of the EU – the flag, the anthem, the euro, the motto ‘United in Diversity’ and Europe Day on 9 May – as signs of European togetherness and community. Such a forthright commitment to a Europe of solidarity, which supplements but does not replace national identities, is an important step on the road to creating a European identity in the age of globalisation.

The new social Europe

Over the past few decades we have witnessed the success of major projects such as the peaceful unification of the continent through the enlargement of the EU, the establishment of the world’s largest single domestic market and the introduction of a single currency with major benefits for stability, peace and prosperity. To continue the economic success story, we support the enlargement of the Euro Zone if the criteria defined by the EU are met. In the years ahead we must place particular emphasis on strengthening the social dimension of the process of European unification. The high level of economic and monetary integration must be supplemented by common endeavours to bring about a ‘New Social Europe’.

Adequate consideration must be given to social aspects in the planning and implementation of European policy where solidarity remains one of the fundamental values. The basic social rights enshrined in the European Charter of Fundamental Rights must be the platform for our political activities. A high degree of social protection and social justice must be accepted and defended politically as an advantage in international competition.

In the years ahead, therefore, we will work together with our sister parties and the Party of European Socialists (PES) to underline the importance of implementing the project of a ‘New Social Europe’.

Key elements of the social Europe are the creation of new, high-quality jobs through greater investment in research and development; the protection and modernisation of the social security systems; the maintenance and upgrading of generally accessible health care systems to attain a high level; the provision of public educational and further training facilities with equal opportunities for all sections of the population; equal rights for men and women; and the linking of economic growth and sustainable development to environmental and climate protection.

Experiences in many EU Member States in recent years have shown that economic ideas, focussed solely on the needs of the market, have proved a failure. Measures such as the implementation of a flat tax have burdened the poor while disproportionately multiplying the wealth of the rich and threatening the funding of public schemes by increasing public budget deficits.

The present crisis in the global financial markets calls for rapid and decisive political action. We advocate the drawing up of a European framework directive, especially for private equity and hedge funds, to ensure greater transparency, long-term investment and more stability in the financial markets.

EU policy for secure energy supply and climate proection

Energy policy is one of the key issues in Europe. It has several objectives: firstly, to reduce dependence on external resources and guarantee security of supply for consumers and the economy; secondly, to reduce the energy footprint on the environment and promote climate protection; and, thirdly, to increase market efficiency and the capacity and openness of power supply systems. The fundamental principle of social fairness must be applied, in particular, to basic energy provision as regards both energy prices and security of supply, energy savings and efficiency.

At the invitation of Jirí Paroubek, Chairman of the Czech Social Democratic Party (CSSD), the following participated in the meeting of Social Democratic party leaders and heads of government of the states of Central and Eastern Europe:

Jirí Paroubek, CSSD Chairman

Róbert Fico, Prime Minister of the Slovak Republic and Chairman of SMER – Social Democracy

Alfred Gusenbauer, Federal Chancellor of the Republic of Austria and Chairman of the Social Democratic Party of Austria

Kurt Beck, Minister President of the Land Rhineland-Palatinate and Chairman of the Social Democratic Party of Germany

Imre Szekeres, Minister of Defence and Vice – Chairman of the Hungarian Socialist Party

Wojciech Olejniczak, Chairman of the Democratic Left Alliance of Poland

Rado Bohinc, Member of the Presidency of the Social Democrats, Slovenia

                 
Obsah vydání       14. 9. 2007
14. 9. 2007 Lacko snědol psa Kateřina  Amiourová
15. 9. 2007 Americké cíle v Íráku - neporozumění realitě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Bude demonstrující policisty monitorovat protiextremistické oddělení?
16. 9. 2007 ČSSD podporuje nespokojené policisty Jeroným  Tejc
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná
15. 9. 2007 Blbky v České televizi aneb kdo je Kuchtová Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Radar: Služba čertu nebo ďáblu? Sandra  Wain
15. 9. 2007 Vkladatelé vybrali miliardu liber z banky Northern Rock
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
14. 9. 2007 To kalné ráno před 70 lety... Miloš  Dokulil
14. 9. 2007 Tatíčku T. G. Masaryku, co vám to udělali?! Vlastimil  Balín
14. 9. 2007 Komunista o Masarykovi Boris  Cvek
14. 9. 2007 Rukopisy: Dva mazalové se spojí a budou malovat jak Raffael? Jakub  Žytek
14. 9. 2007 Globální úvěrová krize pokračuje
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody
14. 9. 2007 Svoboda je sladká věc Ivo  Šebestík
14. 9. 2007 Příliš složitý komplex událostí Boris  Cvek
14. 9. 2007 Terminologická poznámka k elitám Peter  Vittek
14. 9. 2007 Elity Petr  Wagner
14. 9. 2007 Jako mladý člověk nemám vítovskou jistotu
15. 9. 2007 Ramadán: Půst končící se západem slunce
15. 9. 2007 Čínský rozhlas začal s webcastem pro zahraničí
14. 9. 2007 Antraxové útoky s největší pravděpodobnosti organizovala americká vláda Mojmír  Babáček
14. 9. 2007 K problémům taxislužby
14. 9. 2007 Drožky v Paříži Bohumír  Tichánek
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
15. 9. 2007 Za novou politiku uvolňování napětí -- ne dalším závodům ve zbrojení v Evropě
15. 9. 2007 Pražské prohlášení
14. 9. 2007 Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Mnichov 1938: Všetko mohlo byť inakšie Karol  Dučák jr.
13. 9. 2007 Al Kajda sílí, šíří svůj vliv a je schopná zorganizovat dramatické teroristické útoky
13. 9. 2007 MF Dnes: Odhalit třídního nepřítele ve školách není snadné Bohumil  Kartous
13. 9. 2007 Humor v MF Dnes
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
14. 9. 2007 Věda boří hranice: Včasná pohlavní výchova dětí Wenzel  Lischka