1. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Mongip: Tři kluci
3. 6. 2007

Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie

2. Korintským 13,13

Milost našeho Pána Ježíše Krista - tj.: přeji vám vysvobození od všech hlupáků a zlosynů, amnestii z trápení nad stavem našeho světa a nás samotných, odemčení všech pout odcizení, všech sešněrování dobovými módami, představami, pověrami, prostě všemi lidskými hovadinami,
a láska Boží – tj.: přeji vám, abyste vnímali, že světu nevládne náhoda a chaos, na kterém parazitují grázlové se širokými lokty a ve kterém slušný člověk je pouze využíván a je na okraji. Naopak, světu vládně láska, slušnost, spravedlnost – jen si pro to zachovejte víru, jinak upadnete opět do otroctví (viz předchozí milost),
a přítomnost Ducha svatého – tj.: přeji vám, abyste se zbavili vší vyduchlosti a byli stále inspirováni (in-spiró – vdechuji) , duchaplní, duchapřítomní, oduševnělí – prostě abyste nebyli jak mrtvé pařezy.

Dnes církev slaví Trojiční neděli. Nejprve něco suchopárných informací pro ty, kteří nejsou poznamenáni církevní tradicí, informací, které lze konec konců přeskočit. Tak tedy:

Touto nedělí se uzavírá liturgický rok, začínající první nedělí adventní, která připadá na přelom listopadu a prosince. Po adventu následují Vánoce, svátek narození Ježíše, který církev stanovila na starý pohanský slunovrat. Potom nastává „neutrální“ doba, nazvaná mezidobí.

Poté je 40 denní příprava na Velikonoce zvaná postní doba. Ta vrcholí Svatým týdnem a Velikonočním triduem – vrcholem celého křesťanského slavení, slavností Zmrtvýchvstání Páně. Následujících 50 dní trvá doba velikonoční, která kulminuje slavnostmi Nanebevstoupení Páně, Sesláním Ducha svatého neboli Letnicemi a Trojiční nedělí, která zakončuje onu slavnostní část roku a jakoby chtěla shrnout a zopakovat ty předchozí svátky. Po této neděli nastává znovu dlouhé mezidobí až do adventu.

Tak tedy dnes je svátek Nejsvětější Trojice. Zatímco všechny ostatní svátky jsou založeny na nějaké události, vycházejí z nějakého příběhu: narození, vzkříšení, dar Ducha svatého; předmětem svátku Trojice je snaha církve to všechno Boží dění nějak popsat, vyjádřit, definovat. Co to vlastně všechno to „trojčení“, jak říkával profesor theologie Amedeo Molnár znamená, a co si pod touto trojiční formulí má a může představit současný člověk?

Tady je třeba říct: samozřejmě, že víra je v prvé řadě životní orientace a praxe života, která neznamená jen něco si o něčem myslet, třeba že to esistuje. Víra se však neobejde bez myšlení víry, i když to je samozřejmě jen pomocným aparátem víry. Jakékoliv své konání, nevezeme-li se jen jako konzumenti a slepí pasažéři, musíme současně nějak myšlenkově uchopit, abychom o něm mohli mluvit, komunikovat s ostatními, mohli k němu druhé přizvat, abychom se v něm také sami vyznali.

Všichni naši předkové, ať věřili čemukoli, nějak mluvili, mysleli, popisovali svoji víru – nějak ji artikulovali. Činili tak třeba v jiných filosofických souřadnicích, než v jakých tak činíme my. To však neznamená, že smíme myšlením svých předků pohrdat jen proto, že mu buď nerozumíme, protože máme jiný myšlenkový aparát, a nebo že prostě vůbec nemyslíme.

Jak upozorňuje Tomáš Halík, na pozadí tvorby „definice“ o Boží trojici stály veliké zápasy o podobu našeho světa a o povahu naší kultury. Náboženské představy vždycky utvářely svět kolem sebe a vytvářely politické modely. „Pluralita“ Boží Trojice bránila (pokud ji lidé brali vážně) představě, že Bůh je definovatelný, tudíž že je jen jedna definovatelná pravda a tudíž jen jeden vládce a jeden ideologický systém.

A jakkoli naši předkové vždy znovu svou víru i v tomto ohledu porušovali, buďme za tuto povahu a podobu našeho světa vděčni. Ostatně srovnáme-li dějiny církve v kterékoli době, její schopnost pluralitního myšlení by jí mohly závidět - přes všechny výhrady třeba k inkvizici, či protestantské ortodoxii – i obě „bez-božné“ ideologie dvacátého století, nacismus a komunismus.

Obecně se dá povědět, že mluví-li církev o trojjediném Bohu, chce tím říct, že hloubku a dosah Boží existence nedovede člověk vyjádřit a obsáhnout nějakou definicí, či popisem - z jediného hlediska či z jednoho zorného úhlu. A pak také, že ke skutečnosti Boží patří také obecenství, takže i lidské společenství a mezilidské vztahy tím nabývají mimořádný význam. Můžeme v tomto dogmatu vidět myšlenkové východisko k mezináboženskému dialogu, brání nám ve skepsi agnosticismu i upadnutí do zásvětného duchařství.

Pojem Trojice v Bibli nenajdeme, vyskytuje se teprve u gnostiků ve druhém století. Církev sice gnostiky zavrhla, avšak mnohé jejich termíny převzala, například právě Trojici. Autorem učení o ní je zřejmě římský, latinsky píšící teolog a právník Tertulián ze severní Afriky, který umřel někdy po roce 220. Tertulián se ke stáru přidal k extatickým montanistům a z většinové církve byl pravděpodobně vyloučen, ale opět: jeho učení se již ujalo.

Jen pro zajímavost: Montanisté očekávali v nejbližší budoucnosti nový příchod Mesiáše, na nějž se připravovali přísnou askezí. Na rozdíl od pokřtěných ve velké církvi si osobovali jako "naplnění duchem" elitářské postavení: sebe nazývali lid duchovní - pneumatici, ostatní v církvi za lid duševní – psychici. Tím, a snad i svým moralismem byli podobní některým dnešním křesťanským skupinám letničního charakteru.

Další církevní myslitelé ve třetím století tuto Tertuliánovu myšlenku rozpracovávali a vnesli do církevního jazyka řadu tehdy frekventovaných latinských termínů. Pomalu se rodí dogma, čili oficiální církevní nauka o Trojici: Bůh se projevuje ve třech různých osobách, které však mají stejnou podstatu.

Cařihradský koncil roku 381, považovaný za ekumenický, tedy závazný pro věrouku ve východní i v západní církvi, zakončil vývoj učení o boží Trojici zásadní definicí: Boží Trojice má jednu božskou podstatu, ale ta existuje ve třech různých osobách.

„Osoba“, persona, je termín vzatý z řeckého divadelnictví, kde původně označoval masky, které si jeden herec nasazoval během představení a vyjadřoval tak různou identitu, „personalitu“ postav, které představoval.

Byl to tedy stále jeden a týž herec, se stejnou podstatou, projevoval se však různým způsobem, to jest v různých personách („podstata“ - substance je filozofický pojem, který popisuje onu část jsoucna, která existuje sama o sobě a nepotřebuje jiného ke své existenci).

Pojem trojice, i pojmy kterými se o ní hovoří, jsou nebiblické. V Bibli ještě nenajdeme ani jeden z těchto pojmů - ani pojem „osoba“ - „persona“, ani pojem „podstata“ - „substance“. Přesto však v Bibli najdeme více míst, kde se mluví najednou o Bohu, Kristu a Duchu svatém. Jedním z takových míst je i závěrečný pozdrav apoštola Pavla v jeho druhém dopisu do Korintu:

Milost našeho Pána Ježíše Krista - tj.: Přeji vám vysvobození od všech hlupáků a zlosynů, amnestii z trápení nad stavem našeho světa a nás samotných, odemčení všech pout odcizení, všech sešněrování dobovými módami, představami, pověrami, prostě všemi lidskými hovadinami,

a láska Boží – tj.: Přeji vám, abyste vnímali, že světu nevládne náhoda a chaos, na kterém parazitují grázlové se širokými lokty a ve kterém slušný člověk je pouze využíván a je na okraji. Naopak, světu vládně láska, slušnost, spravedlnost – jen si pro to zachovejte víru, jinak upadnete opět do otroctví (viz předchozí milost),

a přítomnost Ducha svatého – tj.: Přeji vám, abyste se zbavili vší vyduchlosti a byli stále inspirováni (in-spiró – vdechuji) , duchaplní, duchapřítomní, oduševnělí – prostě abyste nebyli jak mrtvé pařezy.

A úplně nakonec: V Katolickém katechismu v paragrafech 232-267 najdeme učení římské církve o Trojici.

Paragraf 261 zní poněkud cimrmanologicky: „Tajemství Nejsvětější Trojice je ústřední tajemství víry a křesťanského života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako Otec, Syn a Duch svatý“.

Takže i když tomu tajemství zatím nerozumíme, nemusíme se trápit, nic se neděje. Hlavní je, zda dokážeme žít svobodně, v lásce a duchaplně.

                 
Obsah vydání       1. 6. 2007
4. 6. 2007 Topolánek: Ani my ve vládě nemáme o americkém radaru žádné informace Jan  Neoral
1. 6. 2007 Antirakety Česko nemohou ochránit Jan  Neoral
2. 6. 2007 The anti-missile shield cannot defend the Czech Republic Jan  Neoral
3. 6. 2007 Další obce v referendech proti radaru
3. 6. 2007 Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 6. 2007 Zemřel spisovatel Jan Beneš (1936-2007) Jan  Čulík
2. 6. 2007 Cenzura v ČT!
2. 6. 2007 Nekompetence a podvádění při obchodu s emisemi skleníkových plynů ohrožují boj proti globálnímu oteplování
3. 6. 2007 Muži prý "plánovali vyhodit do povětří zásobárny benzínu na newyorském letišti"
2. 6. 2007 Odsouzeni ke svobodě... Bohumil  Kartous
1. 6. 2007 Proč jsme "ztratili" Rusko Lukáš  Rázl
2. 6. 2007 Je reportérem 70 let
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
1. 6. 2007 V kontroverzi o raketách obvinilo Rusko Spojené státy
1. 6. 2007 KGB nejde o zisk, jde jí o moc
1. 6. 2007 ČT přinese podrobné zpravodajství z návštěvy prezidenta George Bushe v Praze
1. 6. 2007 George Bush zlikvidoval naději, že by schůzka G8 mohla schválit plán proti globálnímu oteplování
1. 6. 2007 Boj proti radaru: první vítězství Milan  Valach
1. 6. 2007 Americký radar zatáhne českou politiku do konfliktu na Blízkém východě
1. 6. 2007 Pohled z travnatého pahorku
1. 6. 2007 Proč chce Česko přilákat cizince jen na práci, nemáme na víc? Tomáš  Chochole
1. 6. 2007 Proč český stát nepodporuje, aby se rodily děti?
1. 6. 2007 PETROF Ladislav  Žák
1. 6. 2007 Jan Keller podporuje protestní hnutí občanů Milan  Valach
1. 6. 2007 Nehledejme ruského nepřítele Antonín  Hubený
1. 6. 2007 Počet amerických obětí v Iráku roste Jakub  Rolčík
1. 6. 2007 Paradoxy světa a mimozemšťané Michal  Mašín
1. 6. 2007 U nás doma v Evropě Ladislav  Žák
1. 6. 2007 Bude George Bush vyhlášen šimpanzem roku? Mojmír  Babáček
1. 6. 2007 22 Ivan  Diviš
1. 6. 2007 Lidé jsou proti radaru, protože je zmanipulovaly PR agentury
1. 6. 2007 Czech American Biography
1. 6. 2007 Nečisté maturity?
1. 6. 2007 Státní maturity, CERMAT a Scio Bohumil  Kartous
1. 6. 2007 Myš, která řve pod pláštěm Velkého amerického bratra
1. 6. 2007 Budoucnost patří letecké dopravě, aneb Jak se dát poučit od Číňanů o nutnosti evropské a hlavně německé politiky Uwe  Ladwig
31. 5. 2007 ČR a USA: Jsme tak trochu mimo mísu Petr  Frish
31. 5. 2007 Demonstrace a výzvy jsou účelné
31. 5. 2007 Sobotní pražská demonstrace proti americkému radaru vypadala takhle
31. 5. 2007 Proč česká vláda lže o praktických stránkách referenda? Radek  Batelka
31. 5. 2007 Protiraketový systém se tváří jako obrana, je ale určen k útoku
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
31. 5. 2007 Údolí suchých kostí aneb kudy ke spasení Zdeněk  Bárta
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta
13. 5. 2007 Plaváček Mojžíš a právo postavit se na odpor Zdeněk  Bárta
29. 4. 2007 1. máj a jak je to spasením Zdeněk  Bárta
22. 4. 2007 Opravdový pastýř položí svůj život za své ovce Zdeněk  Bárta
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
1. 4. 2007 Květná neděle s Kurtem Vonnegutem Zdeněk  Bárta
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
3. 3. 2007 Půst aneb filipika proti rituálům Zdeněk  Bárta
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
20. 1. 2007 Zrádce národa, či prorok dialogu? Zdeněk  Bárta

Velikonoce RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
6. 4. 2007 Velikonoce jako potopa světa Zdeněk  Bárta, Miloš Kaláb
6. 4. 2007 Všechny ostatky jsou "svaté", aneb malé velikonoční zamyšlení Jan  Paul
6. 4. 2007 Od masopustu do půstu a k velikonoční pomlázce tak lehce křepce... Ivo V. Fencl
6. 4. 2007 Postmoderní Velikonoce Zdeněk  Bárta
5. 4. 2007 Velikonoce, čas zmrtvýchvstání božího syna, kraslic a jehněčí pečeně, aneb Ne každé dítě je vítáno, ne každé dítě se může těšit ze života Uwe  Ladwig
4. 4. 2007 Pesach a Velikonoce v roce 2007   
14. 4. 2006 Den zrady... Ladislav  Žák
14. 4. 2006 Papež odsoudí genetiky, "kteří si hrají na Pánaboha"   
12. 4. 2006 Velikonoční poselství o Ježíši Kristu Karel  Sýkora
10. 4. 2006 Velikonoce -- drama úzkosti a utrpení či komedie pro zasmání? Pavel  Máca
10. 4. 2006 Co se stalo o Velikonocích? Boris  Cvek
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
4. 4. 2005 Velikonoční hod Jaroslav  Hutka