27. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2007

Virtuální bohoslužba nejen pro ty, kteří nechtějí být souzeni

Perly sviním

"Neházejte perly sviním" je jeden z řady těch biblických výroků, které v češtině zdomácněly a běžně se používají v běžném životě - na Googlu jsem našel přes 800 výskytů tohoto rčení. Výrok je srozumitelný všem: znamená neplýtvat něčím vzácným pro ty lidi, kteří nevědí, o co jde a pohrdají tím, nebudou z toho mít žádný užitek. Navíc je unikátnost té věci či myšlenky může natolik rozrušit, že se stanou agresivními vůči tomu, kdo jim tu "perlu" nabízí. Nabízí se ovšem kardinální otázka: Jak poznáme, kterým lidem je zbytečné, či nebezpečné něco říkat?

Kdo je vlastně tou sviní?

Slovo o perlách a sviních se stalo obecnou moudrostí, kterou spousta lidí cituje a používá, jak se jim líbí. Jsou lidé, kteří si tímto veršem snadno omluví svou lhostejnost ke každému, který je jiný než oni. Jsou lidé, kteří v něm nachází obhajobu své nadřazenosti a sebejistoty. Jak to však myslel Ježíš?

Nejprve je nutné připomenout souvislost, v které tento výrok stojí, to znamená verše 1-5 z té 7. kapitoly Matoušova evangelia, které výroku předcházejí. Ježíš v nich říká jiná známá slova, která s těmi slovy o sviních úzce souvisejí: Nesuďte, nepovyšujte se, jako měrou soudíte, bude i vám naměřeno.

Slovo o perlách a sviních jsou zřetelnou protiváhou k těmto slovům, která nás nabádají, abychom nebyli povýšení sudiči, abychom byli vůči všem lidem vstřícní a tolerantní. Zde slyšíme, že při vší toleranci a úctě k jinakosti druhých nemáme zapomínat na určité hranice.

Ježíš nás nabádá, abychom své bližní předčasně nesoudili, abychom jim odpouštěli a když kritizujeme jejich chyby, dívali se stejně přísně také sami na sebe. Ale naše vstřícnost a tolerance přeci jen má svůj oprávněný konec. U těch sviní. A opět: kdo to jsou, ty svině?

Asi nejlepší je, hledat odpověď na tuto otázku u samotného autora výroku, u Ježíše Nazaretského. Citovat tento výrok může totiž kdekdo proti komukoliv – a také se tomu tak zhusta děje. Koho však sám Ježíš za svině považoval?

V evangeliu zjistíme, že Ježíš za svině nepovažoval mnohé ty, které by za ně označilo mnoho tehdejších, i dnešních lidí. Na nejnižších stupních společenského žebříčku byla tehdy všelijaká spodina, bezdomovci, barevní, nevěstky, žebráci, zjevní hříšníci a podobná sebranka. To byli ti, se kterými se pravověrný Žid odmítal bavit – bylo by to házení perel prasatům, nečistým zvířatům.

Ježíše kupodivu neustále vidíme, jak se s takovými lidmi stýká, jak s nimi dokonce stoluje (tehdy se sedalo ke stolu pouze s nejbližšími přáteli). Baví se i s těmi, s kterými by žádný slušný člověk slovo neprohodil. Vlastně on jediný s takovými lidmi mluvil.

Pro ty lidi bylo často setkání s ním jedinou šancí a jedinou možností. A vidíme, že Ježíš zřejmě styky s takovými lidmi za házení perel sviním nepovažoval. Budiž nám to k úvaze pokaždé, když se pohoršujeme nad Romy či jinými etniky, nad imigranty či gastarbeitry, když vymýšlíme všelijaká vyhánění z měst a nulové tolerance, hrajíce si na noblesu země.

Pochybné byly tehdy a bývají dodnes také všelijaké minority, dnes třeba s jinou sexuální orientací. K tomu říká Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve: Zdánlivě křesťanské homosexuální sdružení Logos a nyní i spolek farářek a farářů Českobratrské církve evangelické (ČCE) zákeřně vše svaté převrací. Pán Ježíš jasně přikázal: Neházejte perly sviním... Sexuální vztah doprovázený celoživotní věrností je perlou patřící pouze mezi muže a ženu. Společnosti, která odmítne respektovat příkaz Božího Syna, té se stane to, před čím Boží Syn varoval v Matoušově evangeliu 7.kapitole, 6.verši: „Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“ Snad není třeba komentáře, pouze nabízím srovnání s Ježíšovými postoji vůči dobovým opovrhovaným minoritám.

K pochybné společnosti byli řazeni v Ježíšově době také celníci. To byli naopak velmi movití fiškusové, kteří vybírali pro Římany daně. Byli členové jakéhosi družstva, které pronajímalo od římské správy právo vybírat přímé daně, poplatky a cla. Poplatky byly určovány libovolně, takže docházelo k vydírání. Celníci však byli nenáviděni nejen pro své vyděračství, ale také z vlasteneckých a náboženských důvodů – sloužili pohanské římské okupační moci.

Ani tito lidé však neřadil Ježíš mezi „svině“ - mluvil se Zacheem, dokonce byli celníci mezi jeho učedníky. Navíc v pohoršlivém podobenství (Lk 18,9-14) pro ně má větší naději, než pro pravověrné samolibce. Na tyto texty bohužel zapomínají všichni noví bojovníci za čistotu myšlení, kteří se na likvidaci – k jejich lítosti jen morální, často v dějinách však i faktické – údajných kolaborantů s minulými pořádky vždy znovu snaží zviditelňovat a dělat kariéru.

Řekli bychom při zběžném čtení evangelií, že těmi opravdovými „sviněmi“ byli Ježíšovi farizeové a zákoníci (Mt,23.kap.). Měl s nimi neustálé hádky, ostré až jedovaté, a zdálo by se, že je to k ničemu, farizeové se poučit nedají, spíše se jen stále vyostřuje jejich nepřátelství vůči Ježíši. A přesto Ježíš s farizeji a zákoníky diskutuje. Ukazuje, že s protivníky má cenu mluvit, i když se vzájemný rozpor zdá nesmiřitelný. Ježíš takové rozhovory zřejmě za házení perel sviním nepovažuje.

A opět – srovnejme si to s naším postojem, kdy každého, kdo má jiný názor než my, i kdyby šlo jen třeba o globální oteplování, považujeme rovnou za nepřítele národa, možná lidstva.

Pokud opravdu chceme najít příklad toho, kdy Ježíš odmítá komunikaci s těmi, u kterých to nemá cenu, musíme jít v evangeliu až na konec. Teprve tam, v posledních dnech Ježíšova života v Jeruzalémě, nacházíme několik situací, kdy Ježíš s někým mluvit odmítá.

Setkává se s lidmi, kteří mu sice kladou otázky, ale nechtějí znát odpověď. Jeho odpovědi je nezajímají a oni vlastně nechtějí nic slyšet. Otázky jsou buď účelově nastražené pasti, jsou součástí difamační kampaně proti němu, či jsou obyčejným výsměchem – například když král Herodes žádá předvést nějaký zázrak.

A Ježíš v takových případech odpovídá buď ironickou protiotázkou, či odmítá otázku přijmout, nebo přímo mlčí. Je vyslýchán jeruzalémskými kněžími, a oni si proti Ježíši seženou řadu falešných svědků, kteří ho obviní ze smrtelných zločinů. Ale Ježíš na ta křivá obvinění mlčí: „Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal.“

Setkává se s Pilátem, a ten se Ježíše ptá, zda je král židovský. To samozřejmě nebyla vážně míněná otázka, ale ironické zesměšnění od člověka moci. Ježíš opáčí stejně ironicky: Tu otázku myslíš vážně? „Ptáš se sám od sebe (jestli jsem král), nebo ti to o mně řekli jiní?“ Ježíš ví, že uprostřed vypjaté davové psychózy a pomatenosti nemá smysl cokoliv říkat.

Ti lidé kolem něj fungují v jednom stádu, které se spojilo, aby dosáhlo svého: aby se Ježíše zbavili. Až tady Ježíš rezignuje na možnost mezilidského dorozumění, ve chvíli, kdy druhý člověk přestává být člověkem a stává se jen jakousi sviní, kolektivním nepřítelem - svinskou smrt sviním, podřadným, třídním nepřátelům, jiným, obtížným... Kolikrát už to tady bylo v dějinách!

Těmhle lidem Ježíš už nic neříká, uzavírá se před davem zfanatizovaným cílenou manipulací držiteli moci; svou pravdu, svou naději si uchovává v sobě. Ona prostě je prostě jakási krajní mez, za níž už nemá smysl mluvit a vnucovat se. Je dobré nevymlouvat se na tuto krajní mez příliš brzy, je však dobré vědět, že taková mez existuje.

Je to mez, kdy moc ať již politická či jiná, která si na nás činí nárok, ztrácí legitimitu pro svou vědomou demagogii a manipulaci, a je třeba jí vyhlásit onu Thoreauovu občanskou neposlušnost – fenomén, který proslavil Gándhí, Martin Luther King, který si vzali za své ekologičtí aktivisté. Neposlušnost, kterou vůči opravdovým a nebezpečným sviním osvědčil Ježíš, neposlušnost, kterou ale zmiňuje i naše Listina základních práv a svobod.

Amen

                 
Obsah vydání       27. 3. 2007
27. 3. 2007 Blair chce bombardovat Súdán
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni
27. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Pokračující řetězec taškařic Zdeněk  Jemelík
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
27. 3. 2007 Klaus souhlasil, ale asi jen na několik hodin, aneb Berlínská deklarace jako fraška ve třech dějstvích Uwe  Ladwig
26. 3. 2007 Berlínská deklarace
27. 3. 2007 Otec v zahradě Petr  Španger
27. 3. 2007 Unie potřebuje odvahu Oskar  Krejčí
27. 3. 2007 Německo "se spiklo s Ruskem" kvůli energiím
27. 3. 2007 Zemřel rozhlasový režisér Jiří Horčička
27. 3. 2007 Čunek hodlá vymýtit soudní ochranu nájemníka Stanislav  Křeček
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
27. 3. 2007 Ještě jednou o Mongolech v Blansku Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Konfuciův ústav a lidskoprávní globalizace Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Oskar Lafontaine dosáhl svého cíle - nové levicové strany v Německu Richard  Seemann
27. 3. 2007 Pohrdání soudem v České republice
27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka
27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
27. 3. 2007 Vlastimil Balín o Mostecké stávce
27. 3. 2007 Noční klid? Pouhý sen!
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
3. 3. 2007 Půst aneb filipika proti rituálům Zdeněk  Bárta
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
20. 1. 2007 Zrádce národa, či prorok dialogu? Zdeněk  Bárta
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
8. 9. 2006 Vůle ke smyslu Zdeněk  Bárta
28. 8. 2006 Telefon do nebe Stanislav  Heczko
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta