12. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 4. 2006

Velikonoční poselství o Ježíši Kristu

Mnoho z nás má Velikonoce nejspíš spojené s pomlázkou, s mrskutem. Ale pro nás křesťany jsou velikonoční svátky připomínkou Ježíšova ukřižování a Jeho vzkříšení. Křesťanství ve svém učení má mnoho apelů a důrazů, morálních důrazů. Avšak celé křesťanské učení má přece jen své základní dogma, dogma, bez kterého by nemohla existovat nejen křesťanská církev, ale i Svaté texty Bible. Tímto dogmatem je vzkříšení Ježíše Krista.

Ale proč my křesťané tolik trváme na vzkříšen Ježíše Krista? Copak by církev, křesťanská nauka nemohla existovat bez tohoto věroučného bodu? Ve skutečnosti by nemohla. Už apoštol Pavel ve svém listu ke Korinťanům 1 píše -- "Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!" Apoštol Pavel konstatuje, že pokud se chováme zbožně, tj. modlíme se, čteme Bibli, navštěvujeme křesťanská shromáždění jen pro tento věk, pro tento svět, potom jsme ubožáci! Pokud se chováme zbožně bez vědomí života věčného, života bez konce, potom jsme nejubožejší ze všech lidí, tak to alespoň konstatuje apoštol Pavel.

Naše křesťanská morálka, naše morální hodnoty mají svůj pramen ve Svatých textech Bible. Ale jejich naplňování, dodržování je možné díky tomu, že jsme uvěřili v Ježíšovo zmrtvýchvstání, Ježíšovo vzkříšení. My vyznávající křesťané jsme tomu mohli nejenom uvěřit, ale mohli jsme rovněž prožít osobní setkání v modlitbě se vzkříšeným Ježíšem. Celé biblické poselství, celé evangelium se dá "vtěsnat" do několika prostých slov -- Ježíš žije, Ježíš je živý. Právě tato slova jsou stěžejním poselstvím Velikonoc.

Dobře, co je tak zvláštního na vzkříšení Ježíše Krista? Tuhle otázku si mnozí z vás, vážení čtenáři, můžete položit. Především se potvrdila, naplnila slova vyučování Ježíše, který o svém vzkříšení hovořil. Pokud jsem já, jako vyznávající křesťan prožil tu zkušenost, že Ježíš žije, Ježíš je živý, potom můžu důvěřovat i dalšímu vyučování, dalším slovům Ježíše Krista. Proč křesťané věří tolika, pro mnohé, prapodivným naukám, naukám jako je existence nebe, Posledního soudu, hříchu, spáse atd.? Protože se jejich víra odvíjí od jejich osobní zkušenosti, od jejich duchovního setkání s živým Pánem Ježíšem.

Podstatná věc je k připomenutí, že Ježíš přišel na tento svět nejenom kvůli vyučování. Pokud bychom zůstali u této teze, potom bychom byli jako židé, kteří chápou Ježíše jako rabiho. Ježíš také nepřišel na tento svět mluvit pouze o věcech budoucích. To bychom byli jako muslimové, kteří chápou Ježíše jako proroka. Pán Ježíš přišel na tento svět především kvůli možnosti odpuštění hříchů. Kvůli odpuštění hříchů každého jednoho z nás. Možná je to nepopulární téma pro vás, vážení čtenáři. Ale bez vysvětlení této otázky by nebylo křesťanství křesťanstvím. Křesťanská nauka by byla pouze jedna z mnoha světových filosofií.

Hřích tak, jak ho chápe Bible, jaké nám podávají vysvětlení Svaté texty Bible, není pouze morální přestoupení. Morální přestoupení ve smyslu lži, krádeže, násilí, sexuálních avantýr... Hřích 2 , tak jak ho chápe Bible, jak nám radí hebrejština, je rovněž minutí se cílem. Hebrejsky חטא [chét] -- hřích evokuje základní představu "nezasáhnutí" nebo "minutí se cíle" 3

V čem se hřích týká nás? V čem, pokud hřešíme, míjíme "pomyslný" cíl? Jako lidé jsme byli stvoření pro vzájemný vztah mezi sebou, ale i pro vztah s Bohem. Pokud tento vztah s Bohem nenavážeme, pokud nevstoupíme do vztahu s Bohem, potom mineme cíl. Jistě je význam slova hřích morální přestoupení. Proti tomu nic nenamítám. Avšak je tady další konotace významu slova hřích -- což znamená minout cíl. Na vysvětlenou uvedu jeden příklad. Vystudujete například na lékaře, vystudujete medicínu. Ale po odchodu ze studií i přesto, že jste zdárně skončili studia s možností vykonávat lékařskou praxi, zvolíte jinou zcela odlišnou práci. Tohle je přesný význam toho, co znamená minout se s cílem. Všichni do jednoho, vážení čtenáři, jsme stvořeni pro vztah s Bohem, pro navázání vztahu s Bohem.

Právě kvůli tomu přišel Pán Ježíš, aby umožnil navázat, obnovit vztah mezi Bohem a člověkem. Do té doby, do doby před příchodem Ježíše Krista byl tento vztah umožněný pouze izraelskému národu. Respektive jejich kněžím a prorokům. Do takového vztahu s živým Bohem, do kterého nás uvedl svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním, vzkříšením Ježíš, do takového vztahu vstupovali jedině kněží v Jeruzalémském chrámě a bibličtí proroci. 4

Ježíš přišel, aby každý jeden z nás mohl nastoupit nejenom novou etapu života, ale abychom také mohli vstoupit do vztahu s živým Bohem! Jistě je mezi Bohem a člověkem nějaká překážka, jinak bychom byli věřící všichni. Touto překážkou je hřích. Je to hřích, který odděluje, který brání našemu plnému životu s Bohem. Ježíš Kristus přišel kvůli odpuštění hříchů každého jednoho z nás. Apoštol Pavel připomíná -- "Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem." 5

Výpověď o tom, že Kristus Ježíš zemřel za naše hříchy podle Svatých písem Bible, by vydala na samostatný článek. Důležité a podstatné je vědět nejenom to, že Ježíš zemřel za hříchy celého lidstva, ale jakým způsobem se k tomuto vyjádřit, jakým způsobem se k tomuto postavit. Způsob, kterým se ke svým hříchům "postavili" bibličtí mužové a ženy je nazván pokáním. 6 Je to nejen jasné vědomí toho, že jsem něco udělal špatně, že jsem se dopustil nějakého morálního provinění. Ale hlavně je to předstoupení před Boha 7 , kde mu vyznám své hříchy a poprosím Pána Boha za jejich odpuštění. Je to také vyznání mého minutí se cílem, vyznání, že chci nastoupit novou etapu ve svém životě. V životě, kde bude Bůh autoritou, kde mě Pán Bůh bude doprovázet až na věčnost.

Ježíšova smrt na kříži a Ježíšovo vzkříšení z mrtvých je základní dogma biblického zvěstování, biblického poselství. Je tou pravou esencí, podstatou, bez které by nemohla existovat nejen křesťanská církev, ale také biblické texty Nového zákona. V tomto zamyšlení jsem vám, vážení čtenáři, nabídl vysvětlení, jaký je smysl velikonočního poselství o Ježíši Kristu, které si my křesťané každoročně připomínáme. Což se mi doufám podařilo.

1. Celá biblická pasáž zní takto: "Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli." (Bible, 1. Korintským 15:12-20)

2. V Bibli jsou užity asi čtyři různé hebrejské výrazy pro hřích. Ten nejfrekventovanější je -- חטא [chét] -- hřích.

3. Srovnej Bible, kniha Soudců 20:16, kde se tento hebrejský výraz netýká morálky.

4. Srovnej například -- "V ní (naději) jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na věky podle řádu Melchisedechova." (Bible, list Židům 6:19-20); "Milost vám a pokoj od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce -- jemu sláva i moc navěky. Amen." (Bible, list Zjevení 1:5-6)

5. Bible, 1. list Korintským 15:3

6. Samozřejmě pokáním, kdy vyznáme své hříchy to nekončí. Je důležité, podstatné se od hříchu a hříšného chování odvrátit a neopakovat jej znova.

7. Modlitba, ke které mě vede Bible, je k Bohu Otci ve jménu Ježíše, nebo k Pánu Ježíši přímo. To jsem už zdůvodnil ve svém článku -- Učinili křesťané z Ježíše Boha?" Modlitby k Duchu svatému, k Marii, ke svatým jsem ve Svatých textech Bible nenalezl. Jsou součástí křesťanské tradice, nikoliv však biblických textů.

                 
Obsah vydání       12. 4. 2006
12. 4. 2006 Ztraceno v překladu... Ladislav  Žák
12. 4. 2006 Klausův evropeismus Přemysl  Janýr
12. 4. 2006 Rozsudek Nejvyššího soudu ve věci útisku
12. 4. 2006 Malé věci -- Psací stroj Jan  Nedvěd
12. 4. 2006 Konec Berlusconiho: v Itálii vyhrál levý střed
12. 4. 2006 Írán: Podařilo se nám obohatit uran
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 Dobrý den, majore Gagarine Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 12. 4. 1961
12. 4. 2006 75.výročí II. španělské republiky: Poznání tragické minulosti Gabriel  Jackson
12. 4. 2006 Zelení proti velké čtyřce Oskar  Krejčí
12. 4. 2006 O kompetenci, mandátu a profesionalitě Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 4. 2006 Jak si kopnout do Ekologické daňové reformy, tentokrát zleva Michal  Brož
12. 4. 2006 Nemeth 2002 - 2006 Ladislav  Žák
12. 4. 2006 Revolta či virtuální existence? Petr  Sak
12. 4. 2006 Plánovité zabíjení iráckých vědců?
12. 4. 2006 GMO: Brazílie trestá pokusy s GM sójou u národního parku
12. 4. 2006 Jak skrze přehlídku amatérského divadla mluví země Lukáš  Nozar
12. 4. 2006 Stáže pro romské redaktory v médiích
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
12. 4. 2006 Výstava Vladimíra Gebauera
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
12. 4. 2006 Velikonoční poselství o Ježíši Kristu Karel  Sýkora
12. 4. 2006 O demokracii: Jak být rovnější mezi rovnými
12. 4. 2006 Výuka demokracie: Tady přestává legrace Štěpán  Kotrba
11. 4. 2006 "Demokratismus" a všední americký den Milan  Kohout
11. 4. 2006 In Parliament, new blood, and old ghosts Irena  Ryšánková
11. 4. 2006 Slovensko: Koniec pochybnostiam, Smer dáva najavo svoju sociálnodemokratickú orientáciu Jakub  Topol
12. 4. 2006 Spisovatelé senioři v elektronickém médiu Miroslav  Vejlupek
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006

Velikonoce RSS 2.0      Historie >
12. 4. 2006 Velikonoční poselství o Ježíši Kristu Karel  Sýkora
10. 4. 2006 Velikonoce -- drama úzkosti a utrpení či komedie pro zasmání? Pavel  Máca
10. 4. 2006 Co se stalo o Velikonocích? Boris  Cvek
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
4. 4. 2005 Velikonoční hod Jaroslav  Hutka
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
24. 3. 2005 Ježíš před Pilátem Nikola  Čulík
23. 3. 2005 Jidášova úmluva s velekněžími Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
22. 3. 2005 Rozhodnutí velekněží Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Vjezd do Jeruzaléma Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
6. 12. 2004 Šťastné a veselé Velikonoce Tomáš  Koloc
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta