22. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2004

Cimrmanovská hesla z příručky Euroenglish

S dějinami křesťanského dogmatu si zjevně popletly dějiny evropské integrace autorky příručky Euroenglish. Místo termínu "Niceská smlouva" používají totiž termín "Nicejská smlouva" -- po vzoru pojmů "nicejský koncil" a "nicejsko-cařihradské vyznání víry". Svatá ty prostoto! Niceská smlouva čili Smlouva z Nice je přece pojmenována po městě Nice v jižní Francii! odpovídající přídavné jméno musí tedy v češtině znít "niceská".

Neběží zdaleka o chybu ojedinělou. Příručka s nemalými ambicemi pedagogickými (Kocmanová, M. -- Pokorná, Z.: Euroenglish. Angličtina Evropské unie. Nakladatelství Ostrov Praha 2004, 182 s.) působí místy dojmem, jako by si autorky vedle evropské integrace, do jejíchž lingvistických jemnůstek chtějí uvádět čtenáře, narychlo a chaoticky osvojovaly kdeco -- tu samotné základy evropské kultury, onde základy českého jazyka, jinde pak specializované české a anglické názvosloví nejrozmanitějších oborů. Ukously si každopádně příliš velké sousto. Výsledné procento chybovosti snižuje sice pedagogickou hodnotu publikace, dodává však příručce na druhé straně hodnotu jinou, totiž humoristickou.

Až do nebe (prakticky s jedinou nesmělou výhradou) vychválil na pedagogickém webu Stolzová (www.stolzova.aktualne.cz) recenzent Petr Kukal pedagogickou hodnotu příručky. Její stránku humoristickou naproti tomu naprosto opomenul. Uvedené opomenutí se snažíme v tomto článku napravit. Stručným klasobraním autentických hesel chceme poukázat na to, že čeští podnikatelé a zaměstnanci, kteří mohou mít co do činění s angličtinou Evropské unie a kterým je příručka určena, dostávají zásluhou obou autorek na cestu do Bruselu do rukou terminologické vádemékum místy vpravdě cimrmanovské povahy.

"SUBSIDIARITY -- dceřinná společnost, filiálka; dodatečný" zní jedno takové zmatečné heslo v provedení anglicko- českém (na s. 78). V navazujícím česko-anglickém slovníčku mu odpovídá heslo "dceřinná společnost -- subsidiarity" (s. 138). K tomu je třeba dodat, že 1) "dceřiná společnost" se píše s jedním "n" ve slově "dceřiná" a 2) "dceřiná společnost" se anglicky řekne "SUBSIDIARY". "Subsidiarity" čili česky "subsidiarita" je v evropském právu něco úplně jiného, totiž vedle "proporcionality" čili "přiměřenosti" jedna ze dvou hlavních legislativních zásad. (Pojem "proporcionality" v příručce pohříchu nenajdeme.) Přes vzájemnou etymologickou spřízněnost nejsou výrazy "subsidiarity" a "subsidiary" rozhodně v angličtině EU volně zaměnitelné -- používat pro dceřinou společnost označení "subsidiarity" jednoduše nelze, nechceme-li se před zahraničním protějškem apriorně zesměšnit.

"Právní charakter Unie -- legal personality of the Union" hlásá česko-anglický slovníček (s. 156). Chybně. "Legal personality" znamená česky "právní subjektivita" (tu Unii přiznává až evropská ústava).

<> "Firma -- firm/establishment/enterprise" dočteme se též v česko-anglickém slovníčku (s. 141). Zde je opět kouzelně smícháno a spleteno více věcí dohromady. "Firma" znamená podle českého obchodního zákoníku již drahně let totéž co "obchodní jméno". A anglické substantivum "establishment" může (podobně jako sloveso "to establish") v evropské angličtině znamenat všechno možné; v dané souvislosti by se asi nejvíce nabízel význam "podnikatelská jednotka". Jeden ze základních pojmů evropského práva, který bychom ovšem v příručce marně hledali, zní "freedom of establishment". (K němu se po určitém vývoji ustálil oficiální český ekvivalent "svoboda usazování".)

"Company law -- obchodní právo" tvrdí se v oddílku Doplňující slovní zásoba k tématu justice a vnitřní záležitosti (s. 100). Zde je třeba opět oponovat. "Company law" znamená v angličtině EU totéž co v angličtině mimo EU, totiž pouze a jenom "právo obchodních společností". (Záhadou zůstává, podle jaké logiky přiřadily autorky uvedené heslo zrovna pod justici a vnitro, tedy do tzv. "třetího pilíře".)

Ve stejném oddílku se nachází rovněž heslo "litigator -- právní poradce" (s. 103). Český ekvivalent je třeba opravit na "advokát v civilních věcech" (srov. Chromá, M.: Anglicko-český právnický slovník, Leda Praha 1997, s. 187).

"Distortion of competition -- porušení pravidel obchodní soutěže" hlásá heslo v oddílku věnovaném problematice dopravy (s. 125). Slůvko "pravidel" nemá v českém ekvivalentu co dělat. Zavedený, tradiční, standardní český ekvivalent zní "narušení hospodářské soutěže". K narušení soutěže jistě dochází tehdy, pokud si některý soutěžitel dovolí porušit platná pravidla hospodářské soutěže, leč i tehdy, pokud v určité oblasti jsou speciální pravidla špatně nastavena nebo vůbec chybí popř. tehdy, pokud na společném trhu v tom či onom odvětví nejsou vnitrostátní pravidla v jednotlivých členských státech náležitě harmonizována, sladěna.

"Concerted practises -- společné postupy" stojí v oddílku s názvem Doplňující slovní zásoba k tématu podnikání a průmysl (s. 75). Podobně jako v oddílcích jiných, čímž se uživateli příručky namlouvá, že také v daném oboru běží o něco kladného, ba chvályhodného. Svatá ty prostoto! Svatá nevinnosti! Ve spojení s podnikáním představuje výraz "concerted practices" (řidčeji psáno v evropských předpisech po britském způsobu s "s" jako "concerted practises") především jeden z nejfrekventovanějších pojmů práva hospodářské soutěže (v Evropské unii i mimo ni) a jeho zcela standardní český ekvivalent zní "jednání ve vzájemné shodě". V tomto speciálním významu neběží naprosto o nic kladného!

Neúplný výběr obzvláštních hesel z ambiciózně koncipované pedagogické příručky zakončeme heslem z oddílku Doplňující slovní zásoba k tématu zemědělství: "AVIATION influenza -- ptačí chřipka" (s. 33). Anglická zkomolenina, ve své komičnosti bezděčně zdůrazněná pedanticky rozepsanou výslovností, je novotvarem autorek příručky. ("Ptačí chřipka" čili "influenza ptáků" se anglicky řekne "AVIAN influenza".) V doslovném překladu znamená "LETECKÁ chřipka" a přímo volá buďto po cimrmanovsky artikulovaném výkladu ve formě filipiky proti tzv. "jet setters" ("vozí si to jenom zadky v tryskáčích, a potom to nemá mít zdravotní potíže..."), anebo po výkladu laicky, diletantsky psychoanalytickém ("ten, kdo heslo vyfabuloval, by zřejmě chtěl častěji létat na služební cesty, z této touhy je však zároveň sužován silným pocitem viny vůči svému zaměstnavateli, uvedeného pocitu viny se posléze zbavuje tím, že jej široce promítá ven, do nové obecné diagnózy..."). Netřeba snad dodávat, že heslo nemá ani zbla společného s reáliemi Evropské unie.

Zdůrazněme, že jsme se věnovali toliko terminologickým částem publikace (jež ovšem tvoří její nejrozsáhlejší a nejpodstatnější část). Zcela stranou jsme ponechali autentické překlady anglických vstupních článků k jednotlivým kapitolkám, k nimž by bylo možno rovněž vyslovit nejednu kritickou výtku.

Úplně na závěr dejme ještě jednou slovo autorkám místy cimrmanovského vádeméka: "Naším záměrem bylo rovněž oživit a změkčit nepoddajný a nepřirozený úřednický jazyk, se kterým se běžně setkáváme." (s. 8) Howgh.

                 
Obsah vydání       22. 9. 2004
22. 9. 2004 Kofi Annan: "Státy musejí dodržovat zákon"
22. 9. 2004 Irák "propustí vězeňkyni"
22. 9. 2004 John Keegan: Útok na Irák byl správný
22. 9. 2004 Bagdádský politolog: Nic se v Iráku neopravuje
22. 9. 2004 V Kosovu probíhá hromadná privatizace
22. 9. 2004 Nacionalisté v Sasku zabodovali, kde byl prapůvod úspěchu? Jan  Sedláček
22. 9. 2004 Poslední kapka Miloš  Kaláb
22. 9. 2004 Jeden za 18, druhý bez tří za 15...? Jan  Sýkora
22. 9. 2004 Služba není rito Václav  Dušek
22. 9. 2004 Nezralí zelení Milan  Hamerský
22. 9. 2004 Cimrmanovská hesla z příručky Euroenglish František  Schilla
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
21. 9. 2004 Chyby v deníku Právo Petr  Švec
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
21. 9. 2004 "Rusko není schopno samo řešit situaci v Čečensku"
21. 9. 2004 Fleet Sheet: Malé problémy "velkých" lidí a velké problémy malých lidí
21. 9. 2004 Irácká podnikatelka: Jak jsem byla vězněna v Abu Ghraib
21. 9. 2004 Češi: "Jednejte, jak já chci, ne jak já sám jednám." Fabiano  Golgo
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
22. 9. 2004 České sociální fórum v Praze
21. 9. 2004 Dávejte si pozor na noviny
21. 9. 2004 Myšlenky i lásky jednoho filosofa Ondřej  Slačálek
21. 9. 2004 Česká spořitelna ustoupila bakalářům
21. 9. 2004 V Londýně o Slovenském národním povstání
21. 9. 2004 Čistý plamen lásky v Ostravě
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
21. 9. 2004 Je možné zapomenout? Irena  Zítková
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů