23. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 9. 2004

Muslimský šátek a přetrvávající otazníky

V příloze Lidových novin Orientace vyšel 4. září článek Pavla Barši o pozadí francouzského sporu kolem nošení viditelných náboženských symbolů ve státních školách. Text byl fundovaný, napsaný se znalostí jak sporu samotného, tak i jeho historického vývoje. Přesto se mi zdá, že některé zásadní otazníky zůstávají nezodpovězeny. Tato reakce na Baršův článek však nemohla být otištěna tam, kde především být měla, totiž v Orientaci samotné. I to cosi vypovídá o podobách diskusí v našich sdělovacích prostředcích. Ale pojďme k věci samé.

Především, proč vzniká spor zrovna kolem šátků muslimských dívek, když zákon zakazuje nošení všech výrazných náboženských symbolů, nejen muslimských? Křesťané, sikhové ani židé neprotestují. Mohli a měli bychom se také zamýšlet nad příčinami změny francouzského veřejného mínění za posledních 14 let, které od tolerance přešlo k odmítání těchto symbolů (70% občanů podporuje zákon), a to dokonce i v prostředí Francouzů muslimského původu (!), kde s jejich zákazem souhlasí nadpoloviční většina. Myslím, že tato fakta nebyla v textu dostatečně zohledněna. Diskutabilní se mi zdá i rozlišování islámu na politický a puritánsky zbožný. Obávám se, že islám neposkytuje političnu samostatný prostor, nýbrž je a snaží se být komplexním systém zahrnujícím a regulujícím všechny oblasti lidského života.

Multikulturalita --obtížná jednota v různosti

Ale já chci se zaměřit na jiný problém. Představme si modelovou situaci, v níž většinu v nějakém městském okresu získají reprezentanti islámského fundamentalismu. V souladu se svou vírou pak začnou vydávat nařízení zakazující například na veřejných koupalištích společné koupání mužů a žen. Podle některých sdělovacích prostředků k něčemu takovému skutečně došlo, ale to je nyní nepodstatné. Důležitá je otázka, jestli to mají vyšší autority a stát vůbec akceptovat, nebo jestli mají takové nařízení zrušit, jako protizákonný akt zavádějící segregaci pohlaví. Jsme schopni a přejeme si zdůvodnit rovnost všech lidí, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, náboženskou příslušnost atd., nebo jsme ochotni, či bychom přímo měli přijmout, že tyto ideje jsou jen idejemi "jednoho kmene" a nemáme žádné právo je vnucovat jiným? Co však potom s veřejným prostorem? Na základě jakých hodnot budeme definovat pravidla vzájemného stýkání v tomto sdíleném světě? Ani poukaz na soukromou povahu náboženského či politického přesvědčení, tedy představa, že veřejně se budeme řídit nějakými společnými normami a soukromě budeme žít podle jiných, rozdílných, nemůže zcela obstát. Zákon totiž definuje například minimální věk pro uzavření sňatku, definuje práva žen jako rovná právům mužů, a to i ve vztahu k dětem atd. Rovněž tak evropské zákony nepřipouštějí, aby otec trestal morální prohřešek své dcery (pobyt ve stejné místnosti s cizím mužem) její vraždou, jak se to stalo nedávno v SRN. Toto přesvědčení však není rozšířené ve všech kulturách, jejichž příslušníci přicházejí do Evropy, aby zde žili. A tak dostáváme střet právních norem a hodnotových kodexů, které nemohou platit současně v tom stejném státním prostoru.

Radikální pluralismus by zde mohl vznést požadavek, aby každý žil podle té normy, která mu osobně vyhovuje. Není třeba přílišné představivosti, abychom pochopili, že by to byl konec jakýchkoliv norem jako závazných pravidel jednání. Někdo by dopravní nehodu řešil u soudu, jiný podle zásad krevní msty, jak nám názorně předvedl příklad ubodaného leteckého dispečera. Pokud bychom akceptovali radikálně pluralistickou variantu, bylo by jednání mstitele zcela oprávněné a nebylo by jej možné stíhat podle evropských -- jen "kmenových" zákonů.

Otázka soužití příslušníků různých kultur není vůbec otázkou akademickou, a to ani pro Českou republiku. I u nás se již začínají vytvářet komunity přistěhovalců a i my budeme jistě brzy čelit stejným problémům, s jakými se nyní potýká Francie, ale nejen ona. Proto i nás musejí zajímat odpovědi právě na tyto praktické otázky.

Morální základy demokracie

To nás přivádí k základní otázce po hodnotových základech demokracie. Mohli bychom demokracii chápat jako prostou formální proceduru, v níž si jednou za čtyři roky zvolíme své zástupce ze široké nabídky politických stran. Aby to bylo možné, musíme ovšem disponovat volebním právem, které je v dnešní době všeobecné. Samotné volby jsou pak tajné, přímé a rovné. Tedy hlasy všech občanů mají stejnou váhu. Uznání oprávněnosti této procedury ze strany občanů předpokládá, že alespoň většina z nich uznává rovnost všech občanů a přiznává sobě, stejně jako druhým právo vládnout si sami. To jsou velmi silné morální předpoklady, o jejichž přijetí se i v Evropě vedly dlouhé a velmi rozhořčené boje. Není od věci připomenout, že katolická církev považovala demokracii za hříšnou myšlenku až do druhé poloviny 19. století. I Evropané si tedy současnou úroveň lidských a občanských práv museli vybojovat ve sporu s tehdejšími církevními autoritami.

Proč tedy máme demokracii? Stručná odpověď by mohla spočívat v poukázání na růst sebevědomí občanů, kteří nadále odmítali vládu, založenou na nerovnosti občanů, na právu jedněch vládnout druhým, a to bez ohledu na jejich přání a zájmy. Idea občanské rovnosti se tak stává základní hodnotou, s níž demokracie stojí a padá. Ale to není něco, s čím se Evropané rodí, či co bylo již od počátku obsaženo v jejich kultuře a náboženství. Občanská rovnost se objevuje v Evropě jako kvalitativní skok, jako novinka, a to nikoliv ve své již hotové podobě, ale vyvíjí se ve skocích a zvratech, a to až do dnešní podoby lidských práv, všeobecného volebního práva a zastupitelské demokracie se soutěží politických stran. Teoreticky by pak tato soutěž měla být založena na soutěží různých představ o tom, co je společné dobro.

A to nás již přivádí k dalšímu zásadnímu hodnotovému závěru. Demokracie je možná jen tam, kde se nepřiznává monopol na pravdu a na znalost dobra žádné světské či náboženské autoritě. Demokracie je proto neustálé hledání a opravování chyb a omylů. Demokracie také znamená být stále na cestě, připraven ke změnám a novému hledání.

Mezi jednotlivými kulturami a náboženstvími, které neprošly touto dlouhou a bolestnou cestou své vnitřní transformace, tak jako dříve kultura evropská, i když ani zde není možné považovat vývoj v tomto směru za ukončený, a současnou evropskou demokracií proto trvá napětí, jaké kdysi panovalo i v Evropě samotné. Jde především o uznání morálních předpokladů demokracie, které je možné definovat přibližně jako:

1) uznání stejné morální hodnoty a kompetence všech lidí bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, sociální postavení, náboženské a politické přesvědčení (to předpokládá i odmítnutí představ o jediné pravdě či dobru, k jejichž znalosti má přístup nějaká privilegovaná autorita náboženská či světská, stojící takto nad občany a jim vládnoucí), 2) na základě toho uznání stejných občanských a politických práv a povinností všech občanů 3) uznání hodnoty svobody, kterou tato rovnost přináší, jako jedné se sdílených hodnot, vedle hodnoty rovnosti 4) uznání hodnoty občanské a lidské solidarity, jako nutného předpokladu: vzájemnosti v rámci politického celku, tj. uznání "univerzální" (ve skutečnosti zatím danou kolektivní identitou ohraničené) hodnoty rovnosti a svobody pro všechny občany; ochoty podřídit se rozhodnutí většiny, i když s ním nemusím souhlasit; akceptování demokratického mechanismu rozhodování.

Demokracie -- podmínka mírového soužití

Avšak je demokracie vůbec hodnotou, za kterou stojí za to bojovat? Proč volit demokracii a ne nějakou formu teokratického státu? Zvláště když vidíme, k jakým konfliktům demokracie vede? Pokud bychom přistoupili na model teokratického státu, konflikty by se přirozeně nezmenšily, ale vzrostly by až na úroveň konfliktu válečného. Vraťme se k Francii. Jaký prostor by měli katolíci, kdyby se Francie stala muslimským státem, a jaký by měli muslimové, kdyby se stala teokratickým katolickým státem? A co by se v obu případech stalo s ateisty? Obava z tohoto konfliktu, snad málo srozumitelná pro nábožensky vlažné Čechy, mohla být i v pozadí zákazu náboženských symbolů ve státních školách, které tím nechrání jen svůj sekulární charakter, ale především svůj demokratický hodnotový základ. Praktická zkušenost totiž ukazuje, že představa o životě na individualizovaných a vzájemně se míjejících ostrovech soukromých ideologií, je nebezpečně naivní, neboť "nikdo není osamělý ostrov" a všichni žijeme ve společném, sdíleném světě. Teoreticky by tyto symboly nevadily, kdyby skutečně byly jen symboly soukromého přesvědčení jejich nositele a nikoliv vyjádřením expanzivní skupinové identity, která je svých hodnotových základech zatím jen obtížně slučitelná s multikulturní a demokratickou společností.

Po drastických zkušenost 20. století s jeho válkami a masovým vyhlazováním není snad třeba příliš zdůvodňovat, proč je třeba dát přednost demokracii, před jakoukoliv formou autoritativní či dokonce totalitní vlády. Demokracie je pak modelem, jak zprostředkovat mírové soužití sice si navzájem rovných, ale právě proto nutně různých občanů, jejichž různost je ovšem v zájmu demokracie omezena nutným uznáváním hodnotových základů demokracie samé.

Otázka, která proto stojí před každým náboženstvím a každou kulturou, ocitající se v dnešním globálním, a proto nutně multikulturním světě je, jak uznat výše uvedené morální předpoklady svobodného a mírového soužití. Zejména pak stejnou morální hodnotu všech lidí, i těch, kteří mají jinou víru, třebas nenáboženskou. Protože se všechny tyto ideové systémy tvořily kdysi jako skupinové ideologie zdůvodňující nadřazenost vlastní skupiny a často také její právo na expanzi a ovládání druhých, nejsou slučitelné s těmito novými podmínkami globálního světa a musí se transformovat ve směru jejich humanizace a demokratizace. To není úkol jen pro muslimy, ale i pro mnohé křesťany a mnohé další. Alternativou je jen válka civilizací definovaných na základě náboženské identity.

Psáno pro Britské listy a Občanské noviny, přílohu Literárních novin, v níž text vychází tento týden.

                 
Obsah vydání       23. 9. 2004
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Kubičko má otevřenou editorskou politiku Jan  Čulík
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách
23. 9. 2004 Proč se stále nepočítají civilní mrtví v Iráku?
23. 9. 2004 Nemám problémy s multikulturní společností Jan  Čulík
23. 9. 2004 Chaos při "jednání" s iráckými únosci?
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"
23. 9. 2004 Bývalý rockový zpěvák Cat Stevens "hrozbou Spojeným státům"
23. 9. 2004 Konečně svoboda Bohumil  Kartous
23. 9. 2004 Věc: Soud s mužem podezřelým z útoku na šéfredaktora Respektu v pátek 24. 9. v 8:30
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Zelení definitivně míří do politického ghetta Ivan  Brezina
23. 9. 2004 Muslimský šátek a přetrvávající otazníky Milan  Valach
23. 9. 2004 Má být Brno Senior City? Antonín  Žiška
23. 9. 2004 Moravskoslezský kraj uzavřel dohodu o spolupráci s britským regionem North East Jaroslav  Hlaváček
23. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 8. - 12. září 2004
22. 9. 2004 Jeden za 18, druhý bez tří za 15...? Jan  Sýkora
22. 9. 2004 Služba není rito Václav  Dušek
22. 9. 2004 John Keegan: Útok na Irák byl správný
22. 9. 2004 Poslední kapka Miloš  Kaláb
23. 9. 2004 Ľavica krváca na daň z moci Ľubomír  Andrassy
23. 9. 2004 Lisabonská stratégia: veľká myšlienka Radovan  Geist
23. 9. 2004 Pinochet stratil v Čile imunitu
23. 9. 2004 Biznis teroru
23. 9. 2004 V pasci vlastnej politiky Matúš  Holý
22. 9. 2004 Cimrmanovská hesla z příručky Euroenglish František  Schilla
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
21. 9. 2004 "Rusko není schopno samo řešit situaci v Čečensku"
21. 9. 2004 Irácká podnikatelka: Jak jsem byla vězněna v Abu Ghraib
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
21. 9. 2004 Češi: "Jednejte, jak já chci, ne jak já sám jednám." Fabiano  Golgo
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Francie RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Muslimský šátek a přetrvávající otazníky Milan  Valach
20. 9. 2004 Den bez aut: francouzská tradice je už i v Praze   
16. 9. 2004 Po tři dny vězněm Paříže Petr  Fiala
3. 9. 2004 Zákaz šátků ve Francii vstoupil v platnost bez protestů   
31. 8. 2004 Francouzští novináři žádají o zrušení zákazu nosit muslimské šátky   
6. 8. 2004 Chateaubriand: Fumaroliho itinerář poezie a teroru Josef  Brož
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
27. 7. 2004 9. thermidor druhého roku první Francouzské republiky Jiří  Nezval
15. 7. 2004 Případ Cesare Battisti   
14. 7. 2004 Francouzka, která se měla stát terčem útoku neonacistů, si útok vymyslela   
8. 7. 2004 Giscardova ústava nedává naději   
2. 6. 2004 Baron Seillière bude vydávat i... Michaela Moora Jana  Roy
1. 6. 2004 Návštěva tibetského představitele v Paříži Simone  Radačičová
31. 5. 2004 Nastolí Francie mír na Pobřeží slonoviny? Simone  Radačičová
24. 5. 2004 Další praskliny v budově pařížského letiště