13. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2003

Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?

Reforma v podaní Francúzska

Emmanuelle Cretin-Magand, Paríž
preložila Simona Chytilová

Mysleli sme si, že to robia iba oni. Keď politici a ich prisluhovači, pseudonovinári z Rudého práva, nazývali august '68 bratskou pomocou, keď klamali o výdobytkoch socializmu, keď ho označovali za najslobodnejšie zriadenie na svete -- vedeli sme, že klamú. Mysleli sme si, že účelové lži politikov a novinárov sú výlučne doménou socialistického zriadenia na sovietsky spôsob. Omyl -- lož je pracovnou metódou politikov a niektorých novinárov i v kolískach vyspelých demokracií. Existujú dva hlavné motívy, prečo politici a novinári zámerne klamú verejnosti.

Vo Francúzsku pripadajú v súčasnosti na desiatich pracujúcich štyria dôchodcovia. V roku 2040 sa tento pomer zmení na sedem dôchodcov na desiatich pracujúcich. V priebehu dvadsiatich rokov sa ročný deficit súhrnu dôchodkov, pod vplyvom starnutia generácie "baby boomu", vyšplhá na 50 miliárd eur. V roku 2040 preklenie hranicu 100 miliárd eur.

Francúzsky dôchodkový systém, zakladajúci sa na prerozdelení, vychádza z princípu solidarity medzi generáciami: vyplácaním dôchodkov na základe príspevkov pracujúcich. Ak má však tento systém pretrvať do budúcnosti, a spolu s ním aj výšky vyplácaných dôchodkov, treba ho reformovať.

Ako reformovať?

Začiatkom roka vláda, na čele s premiérom Jean-Paulom Raffarinom, začala dialóg so "sociálnymi partnermi". Minister sociálnych vecí Francois Fillon prijal predstaviteľov každej odborárskej organizácie, uznávanej za "reprezentatívnu" (t.j. etablovanú), aby prezentoval pohľad ministerstva a videl návrhy odborov. Postup dôkladne odhalil hlavné rozdiely.

Vláda, s podporou MEDEF-u, CGPME a UPA, prezentovala prvý návrh 6. mája. Napriek tomu, že MEDEF ho považoval za dosť povrchný. 15. mája sa uskutočnila jediná schôdzka s odbormi pracujúcich s cieľom vyjednávať. Tak ako je vo Francúzsku zvykom, začala sa popoludní a skončila neskoro v noci, lenže bez dosiahnutia dohody. Na druhý deň dodatočne pokračovali oddelene rokovania aj s premiérom a CFDT a CFE-CGC vyslovili svoj súhlas s "akceptovateľným kompromisom", teda s kozmeticky upraveným návrhom vlády. Tým bol odpor odborov voči reforme prelomený.

Napriek celofrancúzskym protestom 13. a 25. mája vláda na svojom zasadnutí 28. mája schválila návrh zákona o dôchodkovej reforme.

Návrh vlády

Vláda chce zachovať financovanie prerozdelovacieho dôchodkového systému prostredníctvom predĺženia obdobia prispievania pracujúcich. Inak povedané, na získanie plného dôchodku bude treba pracovať dlhšie. V štátnej správe sa do roku 2008 postupne predĺži obdobie prispievania z 37,5 rokov na 40 rokov. Od roku 2008 sa bude toto obdobie predlžovať tak v súkromnej, ako i vo verejnej sfére do tej miery, že legálne dĺžka prispievania v roku 2012 dosiahne 41 rokov a 42 v roku 2020. Vláda zdôrazňuje, že predĺženie obdobia poisťovania musí byť dôkladne pripravené. Medzi rokmi 2003 a 2008 bude nevyhnutné prijať kroky ku skutočnej mobilizácii v prospech 55-ročných a starších pracujúcich.

Šesťdesiat rokov je zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku a zostane aj naďalej. Pre tých, ktorí chcú pracovať dlhšie, vláda navrhuje trojpercentný bonus ročne počas piatich rokov medzi 60. a 65. rokom. Predčasný odchod do dôchodku sa bude postihovať strhávaním určitej čiastky z dôchodku. V prípade úradníkov sa bude táto čiastka zvyšovať, až dosiahne tri percentá, ktoré budú strhávané z plnej penzie za každý chýbajúci rok v roku 2008. V súkromnom sektore táto čiastka predstavuje 10 percent, ale je predpoklad, že po roku 2008 sa bude znižovať, aby došlo k vzájomnému vyrovnaniu oboch čiastok.

Všetci tí, ktorí začali pracovať ako 14- alebo 15-roční a ktorí prispievali minimálne 40 rokov, budú môcť odísť do dôchodku ako 56-roční. CFDT dosiahla, že tí, ktorí začali pracovať ako 16-roční, budú môcť odísť v 59 rokoch.

Každý, či už vo všeobecnom režime alebo v režime štátnej správy, bez ohľadu na dĺžku jeho dôchodkového poistenia, bude môcť poberať v 65 rokoch svoj dôchodok bez hrozby zrážok. Pre tých, ktorí pôsobia v aktívnych službách verejných funkcií bude stanovený vek dosiahnutia týchto práv na 55 rokov. Plná výška bude garantovaná od 60 rokov bez vplyvu na dĺžku poistenia.

Vláda sa zaväzuje garantovať všetkým Francúzom dôchodok "v priemere rovný dvom tretinám ich referenčného príjmu". Pre pracovníka pracujúceho celý život za minimálnu mzdu bola výška súčasnej náhrady stanovená na 81 percent. Bez reformy by do roku 2020 klesla na 60 percent, reforma určuje do roku 2020 minimum na 71 percent. Pre stredné kádre aktuálna miera náhrady predstavuje 75 percent, bez reformy by do roku 2020 klesla na 52 percent. Reforma stanovuje toto minimum na 62 percent v roku 2020. Kumulácia poberania časti dôchodku a obmedzenej pracovnej aktivity bude možná.

Čo sa týka financovania reformy, vláda nechce zvyšovať povinné preddavky. Do roku 2020 bude potrebovať pätnásť miliárd eur, aby vyrovnala financie všeobecného dôchodkového systému. Ohlasované opatrenia prinesú šesť miliárd eur. Podľa ministra Fillona sa získa zvyšných deväť miliárd "transferom" príspevkov poistenia v nezamestnanosti (tie by mali prevyšovať pätnásť miliárd v roku 2020) do dôchodkových príspevkov.

Zákon umožňuje kapitalizáciu, dôchodkové sporenie. Mechanizmus akceptuje v prípade úradníkov vytvorenie doplnkového dôchodku oslobodením od daní. Tento sa rozšíri aj na zamestnancov súkromného sektora, no "ich daňové výhody nebudú pre štát natoľko finančne náročné". Premiér označil návrh zákona za "naliehavý, spravodlivý" a, preberajúc slová prezidenta republiky, za "múdry".

Silné protesty

Premiér Raffarin zdôraznil, že iná možnosť neexistuje. Väčšina odborov s ním nesúhlasí: CGT, FO, CFTC, UNSA a FSU dôrazne žiadajú renegociáciu znenia návrhu zákona. Podľa prieskumov verejnej mienky posledná manifestácia, ktorú zorganizovali, zhromaždila stovky tisíc osôb a našla podporu u väčšiny Francúzov. Vláda zohľadnila návrhy MEDEF-u a čiastočne si vypočula názory odborov. Podľa jej rozhodnutia však ťarcha reformy bude spočívať na pleciach zamestnancov a nie zamestnávateľov (zvýšenie príspevkov zamestnávateľov vzbudzuje úsmev). Politické rozhodnutie je prijaté. Je neoliberálne, pokladá sa za jediné možné.

Dôsledkom reformy bude dlhšie prispievanie a menšie poberanie. V čase, keď sa predlžuje obdobie štúdia. V čase, keď sa práca stáva nestálou. V čase, keď úroveň nezamestnanosti zostáva stále vysoká a zamestnávatelia prepúšťajú pracovníkov, ktorí prekročia 55 rokov. Šesťdesiat rokov bude iba oficiálne možným vekom odchodu do dôchodku, ale nebude už vekom práva na plnú penziu. Mnohí to považujú za neprípustné. Dôchodok by sa nemal stať neistým obdobím tak, ako to bolo v polovici minulého storočia.

Vláda sa ponáhľa so znížením úmery prevodov dôchodkov (poberaný obnos v závislosti od prijatých platov). Navyše, chudoba je relatívny pojem, ak sa platy ekonomicky aktívnych zvyšujú dvakrát rýchlejšie ako dôchodky. Postupne dochádza k pauperizácii podstatnej časti dôchodcov. Nemožno nespomenúť dôsledky Balladurovej reformy z roku 1993. Odvtedy sa penzie viažu na ceny, rovnako ako platy, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní referenčného platu súkromníka. Viazanosť na ceny a nie na platy znamená, že dôchodcovia nemajú nárok podieľať sa na delení zisku z produktivity podnikov. A práve to doslovne najviac znižuje výšku dôchodkov. Odbory požadujú zmenu.

Vládne opatrenia prijaté v mene rovnosti, prehlbujú rozdiely. Dôchodkové fondy budú ťažiť z daňových úľav. Systém dôchodkového sporenia určeného na preklenutie zníženia dôchodkov, prispeje k prehĺbeniu nerovnosti medzi dobre zarábajúcimi, ktorí môžu šetriť, a ostatnými.

Pochybná sa zdá aj finančná kostra reformy. Zakladá sa na hypotetických prevodoch poistenia v nezamestnanosti do dôchodkov. Zároveň však vláda nedokáže efektívne bojovať proti nezamestnanosti, nepredložila nijaký dlhodobý plán zamestnanosti. Jedinou skutočnou premennou zaužívaného financovania zostáva dĺžka odvádzania príspevkov pracujúcich. Rada pre orientáciu dôchodkov, vytvorená Jospinovou vládou, potvrdila, že to na dosiahnutie rovnováhy v roku 2020 nestačí.

Alternatívne návrhy reformy

CGT, FO, CFTC, UNSA a FSU navrhujú zjednotený postup proti súčasnému vládnemu návrhu zákona. Paradoxne, spoločné vyhlásenia nikdy nesprevádza spoločný zoznam alternatívnych návrhov. Podobne sú na tom ľavicové strany. Najdôležitejšia z nich, Socialistická strana, prijala na zjazde v Dijone 18. mája deklaráciu, ktorá sa tiež iba stavia proti reforme.

Návrhy odborov naberajú podobný smer. CGT, FO, CFTC, UNSA a FSU sú proti neistote dôchodkov a zdôrazňujú nevyhnutnosť miery náhrady minimálne na 75 percent a upravenie Balladurovej reformy. CFTC a CGT poukazujú na to, že miera náhrady pre osoby s minimálnou mzdou by mala predstavovať 90 až 100 percent.

Všetky organizácie sa vyslovujú za skorší odchod do dôchodku s plnou výškou penzie pre osoby, ktoré začali pracovať skôr a odvádzali príspevok 40 rokov, alebo vykonávali namáhavú prácu. CGT, FO, UNSA a FSU dôrazne požadujú umožnenie poberať plnú výšku dôchodku od 60 rokov. FO a FSU idú so svojimi požiadavkami ešte ďalej s 37,5 ročným odvádzaním poplatkov pre všetkých. FO upozorňuje na to, že v súčasnosti zamestnanci súkromného aj štátneho sektora pracujú priemerne 37,5 rokov a potom ukončia aktívnu činnosť. Prečo by mali odvádzať poplatky dlhšie, aby dosiahli úroveň dôchodku, ktorý nedosiahnu?

Odbory sa zhodujú v požiadavke, aby sa obdobie štúdia zohľadnilo vo výpočte ročných splátok. Pre FSU a FO je dôležité zakomponovanie období nedobrovoľnej práceneschopnosti a nestálosti do tohto odpočtu.

Alternatívne návrhy financovania sa priamo priečia logike vlády, ktorá v snahe zachrániť prerozdeľovací systém pre tých, ktorých dôchodky od neho závisia, zaťažuje zárobkovo činných, a uprednostňuje jedine nástroj predĺženia odvádzania príspevkov. CGT, FO a UNSA namietajú, že financovanie prerozdeľovania pokrýva všetky príjmy z pracovnej činnosti. CGT, FO, CFTC a UNSA zdôrazňujú predovšetkým nevyhnutnosť prispievania podnikov na financovanie systému, ako aj zdanenie finančných produktov.

Vláda prijala politiku "vek a práca". Odborárske zväzy prekračujú túto politiku, oponujú súčasnému návrhu zákona. Podľa nich by reformu financovania dôchodkov mala sprevádzať aktívna politika zamestnania a nie iba snaha radikálne znížiť nezamestnanosť, ale vytvárať nové pracovné miesta, ktoré umožnia mladým ľuďom rýchlejšie sa zamestnať v stabilnom zamestnaní a starším pracovníkom pokračovať v pracovnej aktivite až do 60 rokov.

Koniec školského roka bude búrlivý

Odbory vyzývajú k novým štrajkom a manifestáciám. Podľa nich sa návrhy rôznych ľavicových politických strán zhodujú s návrhmi odborových zväzov. Už zverejnili svoj zámer pripomienkovať návrh zákona, ktorý bude onedlho prerokovaný v Národnom zhromaždení, aby ubezpečili Francúzov, že pravica sa odlišuje od ľavice v spôsobe deľby bohatstva, v spôsobe úsilia o solidaritu. Odbory chcú poukázať aj na to, ako sa premiér vystatuje chránením záujmov Francúzov "zdola", zatiaľ čo ich iba zaťažuje.

Problémom budúcnosti je nájsť spôsob financovania dôchodkov. Reforme sa vyhnúť nedá. Rozpútava sa politická, ideologická debata o spôsobe vnímania solidarity medzi pracujúcimi a nepracujúcimi, medzi mladými a starými a o spôsobe, akým spolu žijeme.

V snahe rozptýliť napäté sociálne ovzdušie, ktoré pravdepodobne ovplyvní voľby, sa Jacques Chirac a Jean-Paul Raffarin usilujú, podľa zdrojov blízkych prezidentovi, prehltnúť veľké sústo. Ministri a poslanci neustále poskytujú argumenty, len aby presvedčili verejnú mienku. Vláda ráta aj s postupným vyčerpaním síl v mobilizácii protestov a blížiacimi sa školskými prázdninami. To jej však možno nebude stačiť.

Francúzske odbory

Na národnej úrovni je etablovaných päť odborových zväzov:

CFDT -- Francúzska demokratická konfederácia práce
CGT -- Všeobecná konfederácia práce
FO -- Robotnícka sila
CFTC -- Francúzska konfederácia kresťanských robotníkov
CFE-CGC -- Francúzska konfederácia kádrov -- Všeobecná konfederácia kádrov

Prvé štyri zväzy zastupujú všetky profesijné kategórie aj úradníkov, kým posledný zastupuje iba úradníkov.

Dva odborové zväzy reprezentujú úradníkov:

UNSA -- Národná únia autonómnych odborov
FSU -- Jednotná odborárska federácia

Na národnej úrovni sú za reprezentatívne uznané tri združenia zamestnávateľov:

MEDEF -- Hnutie podnikov Francúzska (najdôležitejšia organizácia)
CGPME -- Konfederácia malých a stredných podnikov a skutočného patronátu
UPA -- Odborná živnostnícka únia

Slobodné zamestnania zastupuje jedna odborová centrála

UNAPL -- Národná únia slobodných zamestnaní

Zamestnávateľov v sociálnej sfére (asociácie, družstevníci, podporné spolky) zastupuje

USGERES -- Únia odborov a združení zamestnávateľov reprezentujúcich sociálnu sféru ekonomiky (jediné multiprofesijné združenie zamestnávateľov tohto sektora ekonomiky)

Hlavná odborová organizácia poľnohospodárov:

FNSEA -- Národná federácia odborov poľnohospodárov

                 
Obsah vydání       13. 6. 2003
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO
14. 6. 2003 A co české televize?
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?
13. 6. 2003 Američané v Iráku usmrtili až 100 stoupenců Saddáma Husajna
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
12. 6. 2003 ČR nemá jinou alternativu než vstoupit do EU Jan  Čulík
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
12. 6. 2003 O ústavě EU už téměř úplná shoda
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
12. 6. 2003 USA vyvíjejí nátlak na balkánské a východoevropské země
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy
13. 6. 2003 USA "plánují v zálivu Guantánamo popravy"
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
13. 6. 2003 Maďarsko uvěznilo pokojné aktivisty Miroslav  Šuta
16. 6. 2003 Hájím se proti nepravdivým nařčením Helena  Havlíková
11. 6. 2003 Blix: "Bastardi" v Pentagonu se mě snažili pomluvit
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Pseudohumanismus je stejně škodlivý jako rasismus Eduard  Vacek
12. 6. 2003 Čeští komunisté se za totalitní útlak omluvili
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
12. 6. 2003 Dodržovat zákony musí každý Jan  Čulík
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?
13. 6. 2003 Prezidentské vtipy, ktoré sa stali realitou Peter  Greguš
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas  Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?
13. 6. 2003 Kubánská katolická církev není opozicí Frank  Martin
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
12. 6. 2003 "Triuhorky": Slovenské telekomunikácie obeťou útoku hackerov Michal  Feik
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Případ Bobošíková, Válová a svoboda slova
4. 6. 2003 Konkurs na lektora češtiny pro Glasgow University
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Globalizace RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci   
24. 4. 2003 Silný článek globalizace - vazby s USA Darius  Nosreti
20. 3. 2003 Protiamerické a protiválečné protesty koordinuje "neviditelná světová organizace"   
18. 2. 2003 V Londýně se v pondělí začalo platit za vjezd autem do města   
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell
3. 2. 2003 Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa Zdeněk  Jemelík
15. 1. 2003 2002 - rok finančných škandálov Radovan  Geist
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
29. 5. 2003 BSE: Nielen krava, ale aj ovce môže byť šialená... Peter  Greguš
28. 5. 2003 Do kedy...? Tibor  Moravčík
28. 5. 2003 (Z)diskreditovaný štát Damas  Gruska
27. 5. 2003 Dvadsaťpäť hodín pred zrkadlom Filip  Samuel
26. 5. 2003 Na zdravie, páni sudcovia, poslanci a ministri! Peter  Takáč
26. 5. 2003 Hrozba sprava - po belgických voľbách v žlto-červenom Radovan  Geist
23. 5. 2003 Pohotovostný manuál občana I. Martin  Nevada
23. 5. 2003 Bratislava, Nazi Free Zone: boj proti neofašizmu prišlo podporiť 2000 antifašistov Martina  Blažeková
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
22. 5. 2003 STV: Vietor v Mlynskej doline   
20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
12. 6. 2003 Školství: Chceme stávkovat co nejdříve!   
5. 6. 2003 Po vstupu do EU musejí výrazně stoupnout mzdy v ČR Karel  Mašita
3. 6. 2003 Svetový poriadok podľa Johna Maynarda Keynesa   
30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?   
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
12. 5. 2003 Iniciativa "Počítejte s námi" - druhá fáze boje o peníze   
7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
7. 5. 2003 Proč se nemluví o normálních lidech? Helena  Černá
27. 2. 2003 Odkaz Víťazného februára Radovan  Geist

Francie RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
9. 6. 2003 (D)Evian(ti) Radovan  Geist
9. 6. 2003 Francúzski socialisti hľadajú identitu: Neistí a nesmelí medzi ľuďmi Ivan  Štefunko
13. 5. 2003 Jean-Pierre Raffarin: premiér, který nechce být č. 1 Josef  Brož
8. 4. 2003 Zrádní Francouzi   
21. 1. 2003 Elysejská smlouva: Zaburácí znovu francouzsko-německý motor? Josef  Brož
8. 1. 2003 Jacques Chirac, prezident odsouzený k životnímu úspěchu Josef  Brož
23. 4. 2002 Může být Le Pen francouzským prezidentem? Josef  Brož
1. 2. 2002 Pierre Bourdieu: sociální filozof bez kontextu? Josef  Brož