13. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2003

Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?

Ciele, ktoré vytýčili signatári Deklarácie o spolupráci Poľskej republiky, Českej a Slovenskej federatívnej republiky a Maďarskej republiky v úsilí o európsku integráciu 15. februára 1991 vo Viszegrádu, sa už naplnili.

Poľsko, Maďarsko i obe následnícke republiky po ČSFR -- Česká republika a Slovenská republika -- podpísali v Aténach Európsku dohodu, ktorá sa už odsúhlasuje v domácich referendách a v parlamentoch členských krajín EÚ. Česká republika, Maďarsko a Poľsko sú v NATO a Slovensko bude v tejto transatlantickej organizácii kolektívnej bezpečnosti a obrany plnoprávnym členom už čoskoro.

Život potvrdil, že konštatovanie signatárov deklarácie o totožnosti cieľov a podobnosti ciest ich uskutočňovania v mnohých oblastiach bolo správne. Dnes nik nepochybuje, že spolupráca štyroch stredoeurópskych krajín prispela k prekonávaniu rezíduí minulosti a k stabilizácii regiónu. Aj, či najmä, preto sa vždy tešila silnej politickej podpore zo strany členských krajín NATO a EÚ a ich vrcholných predstaviteľov. Až takej silnej, že Václav Klaus to ešte ako český premiér využil roku 1993 na vyjadrenie: "Vyšehrad sa nás netýka. Išlo o proces, ktorý celkom umelo vyvolali západné krajiny."

Hodnota spolupráce

Významnú úlohu zohrala spolupráca v rámci V4 pri prekonávaní zahraničnopolitickej izolácie SR, ktorá bola dôsledkom politického zlyhania garnitúry vládnucej v rokoch 1994 -- 1998. Pre Slovensko znamenal návrat do tejto regionálnej spolupráce na konci roku 1998 významný politický symbol tak smerom dovnútra štátu, ako aj v širšom medzinárodnom meradle. Vtiahnutie do spolupráce s troma novými členskými krajinami NATO bola pre SR zároveň obrovskou praktickou pomocou pri príprave na vstup do NATO a EÚ. Aj vďaka silnej a koordinovanej podpore Prahy, Budapešti a Varšavy sa zvýšil náš rating a prepracovali sme sa medzi vedúce kandidátske krajiny.

Podpora Slovensku však nevyplývala iba zo sentimentu, solidarity alebo intelektuálnych úvah o spoločnej kultúrnej a historickej identite stredoeurópskeho regiónu. Za pomocou Slovensku treba vidieť aj určité chápanie národnoštátnych záujmov partnerských krajín. Autoritárske, izolované, a teda aj neintegrované Slovensko by bolo pre susedov zo strednodobého hľadiska stále zdrojom problémov a zvýšených nákladov pri zavádzaní schengenského systému, vojenskej a bezpečnostnej spolupráce, regionálnej a prihraničnej spolupráce a podobne.

Prínos spolupráce v rámci V4 pre Slovensko bol taký zrejmý, že práve slovenská verejná mienka, ako to ukázali sociologické výskumy, jej bola najväčšmi naklonená. Preto je prirodzené, že slovenská zahraničná politika sa usiluje vo vyšehradskej spolupráci pokračovať aj v nových podmienkach, keď všetky štyri krajiny budú v NATO i EÚ. Aj keď sme ako najmenší štát z tohto zoskupenia s najpozitívnejšou skúsenosťou najviac zainteresovaní na prijatí novej deklarácie o spolupráci a jej praktickom napĺňaní a ako predsedajúca krajina máme možnosť dať v tomto smere významný impulz, budúcnosť V4 závisí predovšetkým od toho, aká bude politická vôľa Poľska, Česka a Maďarska pokračovať v regionálnej spolupráci. Rozhodne tiež schopnosť všetkých partnerov identifikovať, formulovať a následne presadzovať spoločné záujmy nielen v EÚ a NATO, ale aj mimo ich rámca. Inak povedané, ide o to, či sa všetky štyri krajiny zhodnú na tom, že pokračovanie spolupráce pre ne môže priniesť skutočnú pridanú hodnotu. Niečo, čo by samy nedokázali dosiahnuť.

Viac ako politický koncept

Hľadanie a pomenúvanie týchto spoločných záujmov by nemalo byť iba záležitosťou vlád a ministerstiev zahraničných vecí, ale aj poslancov parlamentov, hodnotovo príbuzných politických strán, zástupcov regionálnych a miestnych samospráv, MVO i akademických kruhov. Takáto spolupráca by bola založená aj na pocite a pochopení širších zložiek občianskych spoločností, že je pre ne užitočná, že prináša hmatateľné efekty, že sa neredukuje iba na politické deklarácie, že nesupluje to, čo sa dá dosiahnuť v rámci bežného fungovania EÚ a NATO alebo štandardnej bilaterálnej spolupráce. Samozrejme, veľkú politickú hodnotu má už samo pravidelné stretávanie sa predstaviteľov exekutívy, výmena názorov na medzinárodnú situáciu a koordinovanie postupov od prípadu k prípadu.

Faktom však ostáva, že okrem Vyšehradského fondu, do ktorého všetky štyri krajiny prispievajú rovnakou čiastkou (počínajúc rokom 2003 je to 600 tisíc eur, čo umožňuje poskytnúť každoročne granty vo výške dva milióny eur a vyše tridsať vyšehradských štipendií), V4 nemá nijaký iný právny rámec, finančné zabezpečenie aktivít s jasnou zodpovednosťou či aspoň minimálny aparát. V dôsledku toho sa nepodarilo realizovať ani jeden z veľkých projektov, ktoré sa deklarovali v roku 1999. Faktom tiež zostáva, že všetky členské krajiny zatiaľ odmietajú vytvorenie čo len minimálnej inštitucionálnej štruktúry, a tým aj perspektívu vytvoriť z V4 podobné regionálne zoskupenie, akými sú napríklad Benelux alebo Severská rada.

Potreba analýzy

Vyšehradská spolupráca až priveľmi závisí od osobných predstáv a politických priorít toho-ktorého premiéra. Najčerstvejším príkladom je kríza vzťahov v rámci V4, ktorú spôsobilo otváranie dekrétov prezidenta Beneša bývalým predsedom vlády Maďarskej republiky Viktorom Orbánom a jeho koncepcia spájania maďarského národa ponad hranice vytváraním právnych a inštitucionálnych väzieb medi MR a občanmi maďarskej národnosti v susedných krajinách, ktorá našla vyjadrenie v kontroverznom zákone o zahraničných Maďaroch. Ďalšou závažnou a zároveň delikátnou otázkou preto je, ako zvládnuť podobné možné krízy, ako preventívne pôsobiť proti ich vzniku. Odpovedať si treba tiež na to, či aj po začlenení všetkých krajín V4 do NATO i EÚ budú USA, Nemecko a ďalšie krajiny podporovať vyšehradskú spoluprácu ako faktor stabilizácie multietnického stredoeurópskeho regiónu, ktorý je navyše na východnej hranici EÚ a NATO. Hranici konfrontovanej s problémami nelegálnej migrácie a transferu terorizmu a organizovaného zločinu do západnej Európy.

Slovenská zahraničná politika potrebuje tiež širšiu analýzu, či po vstupe do EÚ a po zmene medzinárodných vzťahov v dôsledku irackej vojny nedôjde pod vplyvom nových hospodárskych a bezpečnostných podmienok a inštitucionálnych rámcov rozhodovania k takému redefinovaniu národnoštátnych záujmov u niektorého z vyšehradských partnerov, že pokračovanie spolupráce preňho jednoducho prestane byť atraktívne. Ak je však slovenská politika i verejná mienka naklonená jej pokračovaniu, pred nami, ako najmenším štátom, stojí úloha zatraktívniť sa v ostatných krajinách zoskupenia. Nielen v radoch politickej elity, v akademických a kultúrnych kruhoch, ale aj medzi radovými občanmi. To predpokladá rozvinúť profesionálne public relations. Na udržaní a posilnení pozícií SR v rámci tohto neformálneho regionálneho zoskupenia bude kľúčová schopnosť prichádzať s príťažlivými politickými iniciatívami. Vygenerovanie takejto reálnej schopnosti predpokladá redefinovať slovenské národnoštátne záujmy, ktoré sa dajú najvýhodnejšie a najúčinnejšie presadzovať práve prostredníctvom vyšehradskej spolupráce a využitia jej synergického efektu. Slovenská diplomacia z tohto hľadiska stojí pred úlohou starostlivo analyzovať najmä diferencované dôsledky vstupu do EÚ na vyšehradských partnerov.

                 
Obsah vydání       13. 6. 2003
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO
14. 6. 2003 A co české televize?
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?
13. 6. 2003 Američané v Iráku usmrtili až 100 stoupenců Saddáma Husajna
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
12. 6. 2003 ČR nemá jinou alternativu než vstoupit do EU Jan  Čulík
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
12. 6. 2003 O ústavě EU už téměř úplná shoda
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
12. 6. 2003 USA vyvíjejí nátlak na balkánské a východoevropské země
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy
13. 6. 2003 USA "plánují v zálivu Guantánamo popravy"
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
13. 6. 2003 Maďarsko uvěznilo pokojné aktivisty Miroslav  Šuta
16. 6. 2003 Hájím se proti nepravdivým nařčením Helena  Havlíková
11. 6. 2003 Blix: "Bastardi" v Pentagonu se mě snažili pomluvit
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Pseudohumanismus je stejně škodlivý jako rasismus Eduard  Vacek
12. 6. 2003 Čeští komunisté se za totalitní útlak omluvili
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
12. 6. 2003 Dodržovat zákony musí každý Jan  Čulík
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?
13. 6. 2003 Prezidentské vtipy, ktoré sa stali realitou Peter  Greguš
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas  Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?
13. 6. 2003 Kubánská katolická církev není opozicí Frank  Martin
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
12. 6. 2003 "Triuhorky": Slovenské telekomunikácie obeťou útoku hackerov Michal  Feik
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Případ Bobošíková, Válová a svoboda slova
4. 6. 2003 Konkurs na lektora češtiny pro Glasgow University
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO   
14. 6. 2003 A co české televize?   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?   
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast   
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba