11. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
ilustační foto z titulní stránky serveru PNS
11. 2. 2003

Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku

Co se stalo: Nejprve došlo k neohlášené a nekontrolované fúzi tří německých a jednoho švýcarského vydavatele deníků a časopisů v České republice. Tyto podniky zfúzovaly v jedné společné firmě na distribuci deníků a časopisů v České republice, ve firmě PNS. V následném kroku tito vydavatelé, kteří ovládají 80% tisku v ČR, odmítli dodávat tisk do té doby jedinému konkurentovi v distribuci tisku, německo-české firmě MediaPrint-Kapa.

Je český tisk ještě český? TÉMA

Ve chvíli, kdy MediaPrint Kapa padne, bude celý trh České republiky závislý na monopolu v distribuci tisku, který bude společně držen několika vydavateli denního tisku a časopisů. Tento monopol několika vydavatelů tisku bude mít pod kontrolou ceny tisku, dohody s jinými subjekty a třetími osobami a obsah tisku.

Media Observatory se v této závažné věci obrátila na český parlament i na instituce Evropské unie.

Stálá komise pro sdělovací prostředky
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní 4, Praha 1, 110 00

V Praze dne 7. února 2003

Vážené poslankyně,
Vážení poslanci,

před dvěma měsíci adresovala Media Observatory ČR komisaři Evropské komise panu Guenteru Verheugenovi dopis, ve kterém popsala vážný a nebezpečný vývoj v tisku v České republice.

Co se stalo: Nejprve došlo k neohlášené a nekontrolované fúzi tří německých a jednoho švýcarského vydavatele deníků a časopisů v České republice. Tyto podniky zfúzovaly v jedné společné firmě na distribuci deníků a časopisů v České republice, ve firmě PNS. V následném kroku tito vydavatelé, kteří ovládají 80% tisku v ČR, odmítli dodávat tisk do té doby jedinému konkurentovi v distribuci tisku, německo-české firmě MediaPrint-Kapa.

Ve chvíli, kdy MediaPrint Kapa padne, bude celý trh České republiky závislý na monopolu v distribuci tisku, který bude společně držen několika vydavateli denního tisku a časopisů. Tento monopol několika vydavatelů tisku bude mít pod kontrolou ceny tisku, dohody s jinými subjekty a třetími osobami a obsah tisku. Tento monopol může ovlivnit cenu jogurtu, nechat padnout vládu nebo zvolit prezidenta.

Takovýto monopol může snadno uzavřít jakoukoli dohodu ekonomickou, ale také politickou ať již s vládou nebo s politickou stranou či hnutím. Může také snadno zabránit každé další osobě či firmě v přístupu na trh s informacemi a názory. Takovýto monopol se může stát šiřitelem výhradně vlastních informací a názorů. Konkurence názorů a informací, která je samou podstatou demokracie, přestává existovat. Media Observatory veřejně prohlásila, že jde o nejvážnější ohrožení svobody slova v České republice od jejího vzniku. Media Observatory na tomto výroku i nadále trvá.

Popsaná situace má mezinárodní rozměr. Media Observatory prohlašuje, že Česká republika udržováním tohoto stavu ignoruje článek 85(81) o zákazu kartelů Smlouvy o založení evropského společenství a Smlouvy o založení Evropské unie a článek 64 Smlouvy o přidružení České republiky k Evropskému společenství, tzv. Asociační dohodu. V těchto článcích je Česká republika zavázána sama započít řízení prostřednictvím Úřadu pro hospodářskou soutěž a informovat o něm Evropskou komisi, kdykoli dojde ke spojení komunitárního rozměru, neboť se společným trhem jsou neslučitelné a proto zakázané veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení soutěže stejně jako zneužití dominantního postavení na území Společenství nebo České republiky jako celku nebo na jejich podstatné části, které mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Českou republikou.

Fúze zahraničních vydavatelů na území České republiky má zcela nepochybně komunitární rozměr, neboť všichni mají sídlo v Evropské unii a obrat vyšší než 250 milionů Eur a jejich vertikální integrace, jejich spojení v monopolu na území České republiky omezuje či zcela vylučuje přístup ostatních evropských vydavatelů na český trh , o českých vydavatelích nemluvě.

Přesto český Úřad pro hospodářskou soutěž již několikátý měsíc nekoná podle Media Observatory zhola nic, pouze vydává zmatená a protichůdná rozhodnutí a podle názoru Media Observatory sám jedná v rozporu se zákonem. Jednání předsedy Úřadu pro hospodářskou Josefa Bednáře, který je současně bývalým členem představenstva PNS, nelze nazvat jinak než bojkotem práva, a to poté, kdy svévolně odebral případ jednomu oddělení Úřadu a přidělil ho druhému. Toto "nové oddělení" do tří dnů nastudovalo dva tisíce stran spisu a zrušilo předchozí rozhodnutí, které však dodnes dotčená strana neobdržela! Přehled průběhu správního řízení a tabulku personálních propojení předkládám.

Vzhledem k názoru Media Observatory o naprosté nečinnosti Úřadu pro hospodářskou soutěž podala Media Observatory ČR řádné oznámení a legální stížnost k Evropské komisi podle platných zákonů Evropské unie na jednání evropských tiskových podniků na území České republiky.

Totožnou stížnost podala Media Observatory ČR tento týden k Úřadu pro hospodářskou soutěž v Brně, a to jako reakci na doporučení obsažené v odpovědi komisaře Verheugena na dopis Media Observatory. Kopii stížnosti přikládám.

Generální ředitelství Evropské komise pro soutěž v Bruselu již započalo řízení. Stížnost u Evropské komise sdílí s Media Observatory firma Mediaprint Kapa.

Media Observatory se dále obrátila na Radu Evropy, neboť Česká republika taktéž ignoruje Doporučení č. R(99) 1 Výboru ministrů Rady Evropy, jejímž je členem. V Doporučení se píše: S přihlédnutím k práci prováděné v rámci Evropské unie a jiných mezinárodních organizací v oblasti koncentrace a plurality médií doporučujeme vládám členských států zvážit zavedení legislativy zaměřené na prevenci nebo maření koncentrací médií, jež by mohly ohrožovat pluralitu médií na národní, regionální nebo místní úrovni.

"Členské státy by měly zvážit přijetí zvláštních opatření tam, kde vertikální integrace -- tj. kontrola klíčových prvků výroby, vysílání, distribuce a souvisejících aktivit jedinou společností nebo skupinou -- může narušovat pluralitu," uvádí se v Doporučení Rady Evropy, Toto je zcela v souladu se zákony o hospodářské soutěži Evropské unie.

Soutěžní právo Evropské unie uznává tři legitimní zájmy jednotlivých národních států, a to v případech, kdy zboží nebo služba je současně zbožím i politikem: je to veřejná bezpečnost, finanční služby (tedy banky, pojišťovnictví, obchod s akciemi) -- a tisk.

Evropská unie v pokynech k nařízení Rady č. 4064/89 o kontrole koncentrace podniků shledává, že je legitimním zájmem každého členského státu zachování plurality médií a zachování diverzifikace zdrojů za účelem plurality názorů a multiplicity pohledů.

Některé členské země EU proto chrání svoje národní zájmy na národních trzích s tiskem zvláštními zákony, které jsou mnohonásobně přísnější, než u běžného zboží. Nový člen Irsko v komentáři k zákonu z r. 2000 uvádí, že slučování médií "je znovu řízeno zvlášť a vzhledem k důležité roli médií v ochraně demokracie stanovilo mnoho zemí zvláštní ustanovení pro dohlížení na pluralitu a odlišnost a pluralita médií je jedním z kritérií, dle kterého může členský stát hlídat svůj legitimní zájem dle článku 21(3) ECMR.

Každé sloučení tiskového podniku v Irsku se oznamuje a šetří dle uzákoněných kriterií. Porušení tohoto zákona je trestný čin se sazbou až pět let.

V Německu reguluje fúze tisku a distribuce §38 Kartelového zákona. Podle něho je regulace distribuce a vydávání tisku dvacetinásobně přísnější než regulace jiných podniků.

Ve Francii zase mohou ze zákona mít společnosti, které vydávají a šíří tisk kapitálovou účast zahraničního vlastníka maximálně dvacet procent. Překročení této hranice je trestný čin. Za nutnou podmínku pro vydávání a šíření tisku považuje Francie transparentnost vlastníka vůči veřejnosti, která má právo vědět, kdo jí poskytuje informace a názory. U akciových společností proto musí být veškeré akcie na jméno, aby byla vždy zcela průhledná vlastnická struktura společnosti. Porušení tohoto zákona je trestný čin.

Velká Británie reguluje fúze tisku a distribuce od roku 1965, kdy Královská komise dospěla k názoru, "že je třeba podniknout opatření k regulaci zvýšené koncentrace vlastnictví novin, jež by mohla ohrozit svobodu a rozmanitost vyjadřování názorů a snad i nestrannou prezentaci zpravodajství". Souhlasu státu podléhá každá fúze novin a bez souhlasu je fúze "neplatná a nezákonná".

"Situace, která se v současnosti odehrává na trhu s tiskem v České republice, by v členských zemích Evropské unie buď vůbec nemohla nastat nebo by majitelé, vydavatelé a distributoři tisku byli stíháni jako obyčejní kriminálníci," uvedla ve svém prohlášení před dvěma měsíci Media Observatory. Také na tomto výroku i nadále trvá.

Neznamená to, že nikde neexistuje v nějaké formě na regionální či národní úrovni monopol či dohoda. Existuje, avšak je kontrolovaný a regulovaný striktními pravidly a rozhoduje o něm stát, nikoli svévolně samy firmy. Země jako Francie kontrolují svůj legitimní zájem -- tisk ještě navíc jinými prostředky.

V listopadu loňského roku odhlasoval Evropský parlament většinou napříč politickým spektrem rezoluci, která vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby sjednotily svá proti-koncentrační pravidla, chránily pluralitu a zajistily, že media v členských zemích budou svobodná a diverzifikovaná. S odkazem na proces rozšíření konstatuje Evropský parlament nutnost celoevropské regulace "za účelem nastolení demokratických principů v základech rozšířené Evropy", neboť neregulovaná média mohou vést k "nebezpečné koncentraci a ohrozit demokracii".

Česká republika nerozhoduje, nereguluje, nekontroluje a nehájí svůj legitimní zájem vůbec.

Dokonce ani výpověď svědka, dlouholetého člena managementu jednoho z podniků, před Úřadem pro hospodářskou soutěž v případu PNS, ze které vyplývá, že jde zřejmě o dlouhodobě připravovanou a koordinovanou akci evropských vydavatelů na českém trhu, dokonce ani jeho popis toho, jak bude omezena svoboda slova, nevytrhnul Úřad z letargie. Kopii předkládám.

V České republice o výkladu a způsobu vykonávání svobody slova zřejmě hodlá rozhodovat pan Joern Roeper, předseda představenstva PNS, když e-mailem instruuje managementy zbylých zahraničních firem -- vydavatele, jak se má svoboda slova v České republice vysvětlovat. Kopii předkládám.

V České republice zřejmě už brzy bude vládnout nejmocnější muž země ředitel PNS pan Juda, který ve svém dopisu píše: "...situace v Praze se začíná docela radikalizovat a bude asi ťasno. Jestli se všechno, co jsme si ve vztahu ke Kapě naplánovali, schválí, budou nervy v kýblu a později mi asi bude republika malá". Kopii předkládám.

Media Observatory ČR se zcela vážně táže, proč?

Co chtěl generální ředitel vydavatelství Ringier a současně předseda představenstva Unie vydavatelů denního tisku pan Tomáš Bohm od náměstka ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše a od ministra vnitra Stanislava Grosse právě před dvěma měsíci dne 7. listopadu 2002, kdy o schůzce s pány Burešem a Grossem e-mailem informoval právníka firmy Ringier v souvislosti s průzkumem firmy, jak si věci stojí u soudů. Kopii předkládám

Mýlila se snad Media Observatory, když komisaři Verheugenovi napsala, že nechce věřit těm, kdo jsou přesvědčeni, že už došlo k dohodě mezi tiskovým trustem a monopolem na straně jedné a vládou České republiky na straně druhé? K dohodě o hladkém přenechání trhu České republiky a obětování občanů na poslední chvíli před vstupem do Unie výměnou za klid na práci? K dohodě o vzájemné toleranci a podpoře jedněch druhými? Nebo k nějaké jiné dohodě?

Člen Evropské komise pan Guenter Verheugen napsal v odpovědi na dopis Media Observatory:

"Děkuji Vám za Váš dopis detailně popisující obavy Media Observatory o konkurenci na trhu distribuce novin a časopisů v České republice a důsledky tohoto pro pluralitu médií a tím i pro demokracii. Prosím, buďte ujištěna, že sdílím Váš pohled významnosti takovýchto událostí." Kopii plného znění dopisu přikládám

O popisované události se vážně zajímá pražská Delegace Evropské unie, ale také Spojené státy americké prostřednictvím svého velvyslance v Praze.

O událostech již začal referovat zahraniční tisk. Noviny vydávané zahraničními firmami v České republice, o věci neinformují

Vážené poslankyně, vážení poslanci, popisovaná situace a události nabyly takové vážnosti, takové významnosti a takového rozměru, že váš zásah se ukazuje jako nutný a urgentní.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím vás, abyste napříč politickým spektrem žádnou stranu nevyjímaje, tak jako členové Evropského parlamentu, projevili odvahu, vůli a zodpovědnost vůči naší zemi.

Vyzývám vás, abyste zákonem začali chránit i bránit legitimní zájem země a všech jejích občanů na svobodě tisku a konkurenci názorů a informací jako základního principu demokracie.

Žádám vás o urychlené ustanovení parlamentní vyšetřovací komise, neboť jenom tak lze zastavit a osvětlit události, které už nyní mají mezinárodní rozměr, avšak bez vašeho okamžitého zásahu se zcela vymknou kontrole. Důsledky ponese Česká republika po desetiletí.

Je v zájmu všech šetřením získat odpovědi na tyto otázky:

  1. Co je příčinou podle našeho názoru nečinnosti na straně jedné a taktéž podle názoru Media Observatory zvůle a jednání v rozporu se zákonem na straně druhé Úřadu pro hospodářskou soutěž?
  2. Proč Česká republika ignoruje své mezinárodní závazky k Evropské unii a Radě Evropy, zvláště tak závažný závazek jako je Asociační dohoda s Evropskou unií v období před vstupem do Unie?
  3. Jaké je propojení politiků s vydavateli tisku? Existuje-li, co je jeho účelem? Pokud existuje, děje se tak pouze na území České republiky nebo jsou čeští politici podporováni zahraničními vydavateli ze zahraničí například pokusy o korupci, jak se odehrály v souvislosti s tiskem v Polsku?
  4. Jaké byly okolnosti privatizace státního podniku PNS a jaké jsou dlouhodobé důsledky této privatizace? Jak lze tyto eventuální důsledky odstranit?

Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím vás o odvahu a vůli zvrátit vážný vývoj v České republice. Prosím vás, byste nedopustili, že se Česká republika a její lidé stane hračkou v rukou několika jednotlivců či zahraničních firem.

Děkuji vám za pozornost. Současně přijměte upřímný dík za možnost předat vám tyto informace.

Irena Válová,
pověřená řízením Media Observatory,
prezident Spolku pro Media Observatory

Projekt Media Observatory Mezinárodní/Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu je podporovaný a financovaný Evropskou komisí. Vykonavatelem je Spolek pro Media Observatory. Projekt vychází ze zásady, že vlády, parlamenty a nevládní organizace nesou odpovědnost za vytvoření právního rámce, který garantuje svobodu projevu a umožňuje novinářům vykonávat profesi svobodně, avšak profesionálně, přičemž součástí profesionality je přesnost a spravedlnost.

Kontakt: irena.valova@worldonline.cz

                 
Obsah vydání       11. 2. 2003
11. 2. 2003 Hrozba terorismu anebo válečná psychóza?
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
10. 2. 2003 Krize v NATO "nepovede k odložení války"
11. 2. 2003 Bez jednoty nemají NATO ani OSN budoucnost
11. 2. 2003 Platobné karty na Slovensku a vo Veľkej Británii David  Singer
11. 2. 2003 Brežněvova doktrína omezené suverenity? Jan  Čulík
11. 2. 2003 Svrhovat Husajna stovkami raket a tunami třaskavin? Miloš  Kaláb
8. 2. 2003 Evropská unie nechce monopoly: Pfizera vyšetřuje Evropská komise, jeho akcie klesají Radek  Mokrý
9. 2. 2003 Jan Sokol na Hrad: orgie průměrnosti nezatížené vkusem Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Proč se odlišují postoje "staré Evropy" od postojů "nové Evropy"? Lenka  Vytlačilová
11. 2. 2003 Postoje "staré" a "nové" Evropy Milan  Kynický
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda
10. 2. 2003 Britská soda
11. 2. 2003 Labouristický poslanec vykázán z parlamentu za kritiku "výzvědné" zprávy
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce
11. 2. 2003 Američané v ČR: Nesouhlasíme s válkou proti Iráku
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení
11. 2. 2003 Abychom řekli ne
11. 2. 2003 Ne válce!
9. 2. 2003 Powellova irácká "továrna na jedy" neexistuje
11. 2. 2003 Predstava vojny na vlastnú päsť znižuje hodnovernosť politiky USA na minimum Martin  Muránsky
11. 2. 2003 Sýrie chce usilovat o mírové řešení irácké krize
11. 2. 2003 Demokracia znamená chaos? Andrej  Sablič
11. 2. 2003 Já - 2233 slov pro (psycho)analytiky
11. 2. 2003 Dnešná farma zvierat Radovan  Geist
11. 2. 2003 Miloslav Luther, režisér: Kde chýba konkurencia, chýba aj kontext hodnôt Anna  Gregorová
11. 2. 2003 Priveľké pokušenie zradiť Európu Eduard  Chmelár
11. 2. 2003 Otravujeme lekárov na pohotovosti? Jana  Matúšová
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 V Praze vzniká sbor luterské evangelické církve Eduarda  Heczková
11. 2. 2003 Anarchisté: Žádnou další válku !
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
30. 1. 2003 ČR opět používá zákon, který je totalitním přežitkem Jan  Čulík
11. 1. 2003 Sobota podvečer: přímá akce proti pochodu "hnědé špíny" Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT   
6. 12. 2002 Levicové bědování - ale s novými informacemi a s noblesou Jan  Čulík
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
19. 11. 2002 Kult Holubové Aničky očima "nezatížené" generace Michal  Jurza
19. 11. 2002 Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
18. 10. 2002 Zákon tvrdé ruky aneb konec demokratů v Čechách Štěpán  Kotrba
11. 10. 2002 Chce vláda ČSSD poručit větru, dešti? Filip  Rožánek
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
2. 10. 2002 MFD právem vystupuje proti trestnímu stíhání za pomluvu   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2003 Priveľké pokušenie zradiť Európu Eduard  Chmelár
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Proč se odlišují postoje "staré Evropy" od postojů "nové Evropy"? Lenka  Vytlačilová
10. 2. 2003 Vzrastie počet okresov bez železničného spojenia? Marián  Repa
10. 2. 2003 Britská soda   
8. 2. 2003 Evropská unie nechce monopoly: Pfizera vyšetřuje Evropská komise, jeho akcie klesají Radek  Mokrý
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce   
6. 2. 2003 Ohrozil Havlův podpis pod "dopisem osmi" společnou zahraniční politiku EU? Jan  Čulík
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Hluboce se stydím za Václava Havla Petr  Cironis
6. 2. 2003 Okázalá servilita vůči Americe Jindra  Vavruška
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
6. 2. 2003 Odpověď na pět otázek Jan  Friedlaender
5. 2. 2003 Konvent EU: Jak bude vypadat Evropská unie zítra?   
5. 2. 2003 Objednali si "dopis osmi" na Bushovu podporu Američané sami? Josef  Brož

Je český tisk ještě český? RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
17. 12. 2002 Co nebylo v novinách: jak psaly o válce proti Afghánistánu některé české a britské deníky Nellie  Woods
12. 12. 2002 Media Observatory ČR protestovala Evropské komisi proti monopolním praktikám v ČR   
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
23. 10. 2002 Aktivistická česká publicistika za okupace aneb příběh záhadně zmizelého novináře Jaroslava  Čajová
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
6. 9. 2002 Fiasko MFD: Obvinění Karla Srby začíná vypadat nejistě, tak MFD organizuje novou skandalizační kampaň Štěpán  Kotrba, Jan Čulík
15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
8. 7. 2002 Zemřel Josef Hanzal, historik, kterému ležel na srdci osud českého tisku Jaroslava  Čajová
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku   
21. 6. 2002 Mít tak jen české noviny Emil  Šíp
24. 5. 2002 Autocenzura Jaroslav  Formánek

Media Observatory RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
12. 12. 2002 Media Observatory ČR protestovala Evropské komisi proti monopolním praktikám v ČR   
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   
28. 3. 2002 Spolek pro Media Observatory: "Michal Zítko zřejmě půjde do vězení"   
14. 3. 2002 Media Observatory: Kodex České televize nesmí podepsat profesionál hodný toho jména   
13. 12. 2001 Media Observatory ČR: Policie zřejmě obvinění proti Pecinovi uměle vykonstruovala   

Privatizace po česku RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba