11. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 2. 2003

Sýrie chce usilovat o mírové řešení irácké krize

Sýrie i nadále věří v možnost dosažení mírového řešení, které ušetří Irák války a celou oblast jejích nebezpečných důsledků. Cožpak uplatňování rezoluce 1441 počítá s těmito důsledky, s desetitisíci nevinných obětí v Iráku, je zárukou šťastného návratu tisíců vojáků, kteří na své cestě překonaly moře a oceány, k jejich rodinám? Naše mírové přesvědčení je v souladu se zaměřením RB OSN, která před několika málo dny přijala deklaraci na ochranu civilistů v případě ozbrojených srážek a rezoluci o ochraně dětí při ozbrojených útocích.

Z projevu syrského zástupce v Radě bezpečnosti OSN, předneseného po projevu Colina Powella ve středu 5. 2. 2003. Původní překlad z arabštiny pro Britské listy pořídila pro nás v Latakei Ivana Bošinová, podle znění publikovaného dne 6. 2. v deníku Tišrín. - Na Západě se Sýrie považuje za jeden z těch států, které jsou nakloněny terorismu.

Text projevu ministra zahraničních věcí Sýrie, Fáruqa Šará, který přednesl stálý zástupce SAR při OSN, Michael Wahba, na mimořádném zasedání RB OSN 5.2.2003

po projevu MZV USA apelujícího na vojenské řešení otázky iráckých zbraní hromadného ničení


Vážený pane předsedo,

je mi potěšením poblahopřát Vaší zemi, spřátelenému Německu, k únorovému předsednictví v RB OSN. Zároveň bych chtěl vyjádřit svoji víru v to, že RB pod Vaším vedením dospěje ke spravedlivému řešení všech problémů, kterými se podle svého programu bude zabývat. Platí to především pro nalezení mírového urovnání irácké otázky uplatňováním rezoluce RB 1441, které je naším společným cílem.

Jsem rád, že mohu poděkovat Francii, zemi, která má se Sýrií přátelské vztahy, za úspěšné vedení agendy Rady v minulém měsíci a za její úsilí dosáhnout mírového řešení, které by mělo převážit nad řešením válečnými.

S velkou pozorností jsme si vyslechli názory a informace, které nám poskytl ministr zahraničních věcí USA Collin Powell. Protože nyní není čas na to, abychom o nich diskutovali, jsme přesvědčeni, že nejlepší cestou pro to, abychom se mohli při své práci opírat o reálné události a nezvratné důkazy, je předat tyto informace výboru OSN UNMOVIC a Mezinárodní agentuře pro jadernou energii.

Naléháme na všechny členy, kteří budou mít k dispozici přesné informace týkající se zbraní hromadného ničení v Iráku, aby tyto informace předali inspektorům (OSN a IAAE, pozn.překl.), kteří nás pak budou informovat o prozkoumání těchto informací a o jejich přesnosti. Přitom doufáme, že inspektory nezahltíme názory a informacemi, které neobstojí před skutečností, a neztížíme jim tak naplňování poslání, které jim určila Rada bezpečnosti.

Naše Rada vychází ze shody názorů ohledně rezoluce RB 1441 a není tajemstvím, že se Sýrie připojila k jednotnému názoru na tuto rezoluci poté, co byly stran stálých členů RB vysloveny záruky, že hlasování pro tuto rezoluci znamená skutečnou cestu pro mírové řešení otázky odstranění iráckých zbraní hromadného ničení a zákaz jejích použití coby jádra válečného útoku na Irák. Nyní někteří členové RB argumentují nutností další rezoluce Rady, která je jen dalším potvrzením předchozích vysvětlení a záruk. Přesto všechno, dva měsíce od zahájení uskutečňování rezoluce, přesto, že začala práce inspektorů, přesto, že neexistují neřešitelné problémy, se naše oblast (Blízkého východu, pozn.překl.) nachází na velmi nebezpečné křižovatce, na křižovatce mezi mírem a válkou.

Již sama idea, že válka může být jednou z voleb Rady bezpečnosti, je potvrzením naší kolektivní neschopnosti naplňovat rezoluci 1441 mírovými cestami, a to přesto, že naše Rada má stále ještě mnoho možností pro hledání mírového řešení irácké otázky, které by odpovídalo poslání Rady bezpečnosti spočívajícím v zajišťování mezinárodní bezpečnosti a míru. Podle Sýrie není volba války pouze ukazatelem neplnění poslání RB, nýbrž ukazuje také na neschopnost stávajícího světového řádu, který by se v této fázi více než kdy jindy měl opírat o Chartu OSN coby neoddiskutovatelné východisko pro zajištění míru na světě.

Vážený pane předsedo,

Sýrie i nadále věří v možnost dosažení mírového řešení, které ušetří Irák války a celou oblast jejích nebezpečných důsledků. Cožpak uplatňování rezoluce 1441 počítá s těmito důsledky, s desetitisíci nevinných obětí v Iráku, je zárukou šťastného návratu tisíců vojáků, kteří na své cestě překonaly moře a oceány, k jejich rodinám? Naše mírové přesvědčení je v souladu se zaměřením RB OSN, která před několika málo dny přijala deklaraci na ochranu civilistů v případě ozbrojených srážek a rezoluci o ochraně dětí při ozbrojených útocích.

Je velmi zarážející diskutovat ve chvíli, kdy RB vydává rezoluci na ochranu nevinných obětí na vícero místech světa, o možnosti rozpoutat útok na Irák, na zemi, která neokupuje ničí území a neohrožuje své sousedy, přičemž ve stejném momentu Izrael stále ještě okupuje části území Palestiny, Sýrie a Libanonu porušujíc tak Chartu a rezoluce OSN a opakovaně ohrožuje své sousedy.

Sýrie byla seznámena s úsilím mezinárodních inspektorů a se spoluprácí Iráku s nimi. Ten, kdo předpokládá, že inspekční práce je prosta těžkostí a nesrovnalostí, ať je to kdekoliv na světě, se mýlí. S ohledem na tento fakt a na to, co jsme vyslechli ve zprávě pánů Blixe a al-Baradaje se ptáme: Je možné nesrovnalosti, o kterých hovoříme, řešit, a je oprávněné, aby byly odůvodněním války proti Iráku?

Irák oznámil ústy svých nejvýznamnějších představitelů, že je připraven pokračovat ve spolupráci a zintenzívnit ji; a také že je připraven vyvinout další úsilí s cílem najít uspokojivé řešení nesrovnalostí; slíbil, že zaručí práci inspektorů tak, jak stanovila RB. To vyžaduje od obou stran, Iráku i inspektorů, aby vytvořily ovzduší vzájemné důvěry, které by se zakládalo ze strany Iráku při vytváření podmínek pro práci inspektorů, aby svoji práci mohli provést co nejrychleji, což by uspokojilo zájmy obou stran. Na druhé straně by inspektoři měli provádět svoji práci objektivně a respektovat záležitosti, na které je irácký lid citlivý, což by zcela určitě přispělo k vytvoření oboustranné vzájemné důvěry.

Proto Sýrie vyzývá RB, aby i nadále podporovala práci inspektorů a poskytla jim dostatek času pro provedení jejich mise. Poukazujeme přitom na fakt, že Irák souhlasí s pokračováním účinné spolupráce a slibuje poskytnout vše, co bude vyžadovat rezoluce 1441. V souladu s tím by měla RB měla uvolnit sankce vložené na Irák článkem 22 rezoluce RB č. 687 a zajistit, aby vstoupil platnost článek 14 téže rezoluce, který hovoří o přeměně území Blízkého východu na oblast prostou veškerých zbraní hromadného ničení, to je prostou zbraní jaderných, bakteriologických a chemických (ABC) - na oblast prostou veškerých zbraní hromadného ničení bez výjimky, protože je to jedině Izrael, kdo v oblasti vlastní všechny druhy těchto zničujících zbraní.

Vážený pane předsedo,

Sýrie urychleně zahájila sérii regionálních i mezinárodních kontaktů a setkání na nejvyšších úrovních s cílem najít mírové řešení irácké otázky, které by se opíralo o rezoluci RB 1441. Setkali jsme se rovněž se zástupci zemí, které s Irákem sousedí, a ti vyjádřili svoji podpořit RB v jejím úsilí najít mírové řešení irácké otázky.

Jednání v Istanbulu potvrdila, že Irák nepředstavuje nebezpečí pro své sousedy. Poselství sousedů Iráku určené světu znělo: Ne válce. Ano mírovým řešením opírajícím se o uplatňování rezolucí RB. A toto poselství hlubokého významu se ozývá z oblasti, která prožila utrpení mnoha válek a stále ještě trpí okupací a ničením namířeným proti palestinskému lidu, jeho majetku a legitimním právům.

Země světa sledují naše jednání s nadějí, že prosadíme mírové řešení irácké otázky, které by ušetřilo život tisíců obyvatel Iráku a jiných zemí, namísto toho, abychom se utíkali k válečným řešením ležícím mimo působnost legitimních mezinárodním rezolucí.

Proto společně doufejme ve věc míru, protože jsme schopni mír zajistit, jestliže budeme mít upřímné a silné úmysly a politickou vůli. Tyto vlastnosti, které s cílem zajištění bezpečnosti a míru ve světě zakotvuje Charta OSN, většina z členů této rady má.

Sýrie a arabské země v toto doufají a očekávají to především od RB OSN a rovněž od mezinárodního společenství.

dle znění v arabském jazyce zveřejněném v deníku Tišrín 6. 2. 2003, neautorizovaný překlad

                 
Obsah vydání       11. 2. 2003
11. 2. 2003 Hrozba terorismu anebo válečná psychóza?
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
10. 2. 2003 Krize v NATO "nepovede k odložení války"
11. 2. 2003 Bez jednoty nemají NATO ani OSN budoucnost
11. 2. 2003 Platobné karty na Slovensku a vo Veľkej Británii David  Singer
11. 2. 2003 Brežněvova doktrína omezené suverenity? Jan  Čulík
11. 2. 2003 Svrhovat Husajna stovkami raket a tunami třaskavin? Miloš  Kaláb
8. 2. 2003 Evropská unie nechce monopoly: Pfizera vyšetřuje Evropská komise, jeho akcie klesají Radek  Mokrý
9. 2. 2003 Jan Sokol na Hrad: orgie průměrnosti nezatížené vkusem Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Proč se odlišují postoje "staré Evropy" od postojů "nové Evropy"? Lenka  Vytlačilová
11. 2. 2003 Postoje "staré" a "nové" Evropy Milan  Kynický
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda
10. 2. 2003 Britská soda
11. 2. 2003 Labouristický poslanec vykázán z parlamentu za kritiku "výzvědné" zprávy
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce
11. 2. 2003 Američané v ČR: Nesouhlasíme s válkou proti Iráku
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení
11. 2. 2003 Abychom řekli ne
11. 2. 2003 Ne válce!
9. 2. 2003 Powellova irácká "továrna na jedy" neexistuje
11. 2. 2003 Predstava vojny na vlastnú päsť znižuje hodnovernosť politiky USA na minimum Martin  Muránsky
11. 2. 2003 Sýrie chce usilovat o mírové řešení irácké krize
11. 2. 2003 Demokracia znamená chaos? Andrej  Sablič
11. 2. 2003 Já - 2233 slov pro (psycho)analytiky
11. 2. 2003 Dnešná farma zvierat Radovan  Geist
11. 2. 2003 Miloslav Luther, režisér: Kde chýba konkurencia, chýba aj kontext hodnôt Anna  Gregorová
11. 2. 2003 Priveľké pokušenie zradiť Európu Eduard  Chmelár
11. 2. 2003 Otravujeme lekárov na pohotovosti? Jana  Matúšová
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 V Praze vzniká sbor luterské evangelické církve Eduarda  Heczková
11. 2. 2003 Anarchisté: Žádnou další válku !
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2003 Sýrie chce usilovat o mírové řešení irácké krize   
11. 2. 2003 Ne válce!   
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Proč se odlišují postoje "staré Evropy" od postojů "nové Evropy"? Lenka  Vytlačilová
11. 2. 2003 Anarchisté: Žádnou další válku !   
11. 2. 2003 Svrhovat Husajna stovkami raket a tunami třaskavin? Miloš  Kaláb
10. 2. 2003 Britská soda   
10. 2. 2003 O akú hviezdičku nám ide? Pavol  Fabian
10. 2. 2003 Prosazuje Bush nové zdroje energie? Martin  Přibyl
10. 2. 2003 Krize v NATO "nepovede k odložení války"   
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení   
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda   
9. 2. 2003 Irák ustupuje ohledně zbraní hromadného ničení   
9. 2. 2003 Powellova irácká "továrna na jedy" neexistuje   
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce