10. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Kaaba - posvátný chrám uprostřed největší mešity Al-Harám v Mekce
10. 2. 2003

Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž

podle internetových zdrojů
"Bůh nemá slitování pro toho, kdo nemá slitování pro jiné"
Mohammed

"Není boha kromě jediného Boha a Muhammad je jeho poslem a prorokem". Toto prohlášení víry se nazývá šaháda a je to jednoduchá věta, kterou pronášejí všichni věřící.

Pouť do Mekky se svými obřadními úkony je posledním z pěti sloupů islámu. Čtyři další jsou: ímán - víra v jedinečnost Boha a jeho proroka Muhammada ; saláh - povinnost modliteb, které se vykonávají pětkrát denně -po raním úsvitu, v poledne, odpoledne, při západu slunce a po setmění ; zakat - povinnost almužny - podpory 1/40-tiny majetku chudým; sawm - sebeočista prostřednictvím půstu o měsíci ramadánu. Každoroční pouť začíná ve 12. měsíci islámského roku (který je lunární, a proto pouť, i ramadán, vychází někdy na léto a někdy na zimu).

Hadždž připomíná muslimům velké shromáždění v Den posledního soudu, kdy lidé stanou navzájem si rovni před Bohem a budou čekat na svůj konečný osud, kdy nebude nadřazenosti ras ani rodu.V arabském jazyce je to prostě Pouť. Neříká se kam, neboť to všichni vědí. Pouť. Vykonat pouť do Mekky může pouze muslim, což prověřují saúdskoarabské ambasády, které vydávají vízum. Prvním muslimem z České republiky byl ve třicátých letech Hadždži Brikcius, pak například v roce 1989 profesor Mohamed Ali Šilhavý.

Závěr poutě tvoří svátek, Íd al-Adha, který se slaví modlitbami a výměnou darů v muslimských komunitách na celém světě. Vykonání poutě je povinné pro každého muslima přinejmenším jednou a život bez ohledu na to, zda jde o muže či ženu, kteří jsou však duševně, finančně a fyzicky k pouti způsobilí. Muslim, který dosáhl patřičného věku, těší se poměrně dobrému zdravý a je finančně zabezpečený, musí pouť vykonat alespoň jednou za život. Finančním zabezpečením se myslí, že daný jedinec by měl mít až do konce hadždžu dost prostředků na úhradu vlastních výdajů, na zabezpečení osob na něm závislých a na zaplacení dluhů, je-li zadlužen.

Je to největší výroční shromážděni víry, kde se muslimové setkávají, aby se vzájemně poznali. Muslimové nejrůznějšího věku, nejrůznějších povolání a tříd ze všech koutů zeměkoule se na pokyn Boži scházejí v Mekce. Oblékají se všichni stejně jednoduše, dodržují stejná nařízeni, pronášejí tatáž slova v jednu a tutéž chvíli jedním a tímž způsobem kvůli shodným cílům. Neexistuje zde žádny majestát, pouze poslušnost všech vůči Bohu. Neexistuje zde žádná šlechta, jen pokora a náboženské zanícení.

Hadždž je seznámení poutníků s duchovním a historickým zázemím proroka Muhammada, čímž věřící mohou získávat vroucí inspiraci a posilovat svoji víru. Připomíná Boží obřady provedené Ibrahímem (Abrahámem) a Isma'ílem, kteří byli prvními poutníky do prvního Božího domu na zemi, do Kacby v Mekce.

Kacba je jednoduchou, patnáct metrů vysokou kostku pokrytou černým sametem. Do výšky asi tří metrů je samet odhrnut a jsou vidět tmavě šedé kvádry, z nichž je postavena. V sametu nejčernější barvy jsou zlatem vyšity verše ze svatého Koránu. Na této nejstarší svatyni pracoval prorok Abrahám se svým synem Ismaelem, na její obnově se podílel poslední z proroků Mohamed. V blízkosti Kacby je kámen se stopami Proroka Abraháma, na kterém stál při stavění svatyně. A pod svatyní již tisíce let vyvěrá požehnaný pramen Zamzam.

Průběh hadždže

 • Ihrám, stav rituální čistoty, posvěcení
  Proveďte velkou očistu (ghusl - příprava k modlitbě při níž věřící se nesmí otáčet, jíst, pít, smát se, mluvit ... recituje se první sútra z Koránu -- fatiha). Oblečte si oděv ihrám (dva kusy nesešité bílé látky). Vyslovte úmysl vykonat umru (malou pouť). Recitujte talbiu [0:48, MP3] "labbajk Alláhuma labbajk, labbajka la šarika-laka labbajk, Inna-al hamda, wan-nicmata laka-wal mulk, lá šarika lak" (Přicházím, ó Bože přicházím, Přicházím - jenž společníka nemáš - Přicházím, Tobě chvála a dobrodiní náleží i vláda, Ty nemáš společníka.). Vyhýbejte se činům, které jsou v ihrámu zakázané.
 • Umra
  Proveďte sedminásobné obcházení (tawáf) okolo Káby. Pomodlete se dvě rakca (modlitební cykly) za maqám Ibráhím (kámen se stopami proroka Abraháma v blízkosti Káby). Proveďte saci (sedminásobný přesun mezi pahorky as-Safá a al-Marwa - připomínka Abraháma, který na příkaz Hospodina zanechal manželku Hagar a syna na Izmaila poušti. Při svém horečném pátrání po vodě pobíhala Hagar mezi oběma pahorky, až nalezla studnu Zemzem.). Ostříhejte si vlasy a svlečte oděv ihrám.
 • Cesta na Miná v poledne 8. dne
  Znovu oblečte ihrám. Vyslovte úmysl na hadždž (pouť). Zůstaňte v Miná během dne tarwia (8. dne měsíce Dzú-l-hidždža) a modlete se pět modliteb počínaje polední modlitbou (zuhr) až po ranní modlitbu (fadžr) v den cArafatu (9. den posledního měsíce podle lunárního islámského kalendáře).
 • Cesta na planinu cArafát v 9. den měsíce Dzú-l-hidždža
  Vydejte se na planinu cArafát ráno 9. dne měsíce Dzú-l-hidždža a zůstaňte tam do západu slunce. Můžete pobývat ve kterékoliv části cArafátu. Oslavujte Boha, opakujte prosby k Bohu, obraťte k Němu své pokání a proste Ho o odpuštění. Modlete se zkrácenou a spojenou polední a odpolední modlitbu (zuhr a asr) v době modlitby zuhr.
 • Odchod na Muzdalifu
  Brzy po západu slunce 9. dne měsíce Zul hidždža se vydejte na Muzdalifu. Pomodlete se spojenou modlitbu po západu slunce a večerní modlitbu (maghrib a išá), přičemž išá je zkrácena na dvě rakca. Přenocujte na místě a ráno se modlete fadžr.
 • Pokračování do údolí Miná při východu slunce 10. dne Dzú-l-hidždža
  Krátce před východem slunce opusťte Muzdalifu a vydejte se na Miná. Jděte k džamra al-caqaba (poslední ze tří kamenných pilířů v údolí Miná, symbolizujících Satana - tři příležitosti při nichž Abrahám hodil kamenem po ďáblovi, který ho pokoušel, aby neuposlechl Božího příkazu a neobětoval Izmaila) a kamenujte je sedmi oblázky. Obětujte zvíře (na památku Abrahámovy oběti za syna). Oholte si hlavu nebo ostříhejte vlasy. Svlečte oděv ihrám. Tímto jsou všechna omezení spojená se stavem ihrámu uvolněna, jen zákaz intimního styku zůstává.
 • Tawáf al-ifáda v Den Oběti
  Proveďte tawáf al-ifáda (obcházení Káby) a saci mezi pahorky Safá a Marwa. Všechna omezení ihrámu jsou uvolněna po provedení tawáf al-ifáda (kromě zákazu intimního styku).
 • Návrat do údolí Miná 10., 11., 12. a 13. dne
  Dny tašríq pobývejte v údolí Miná. Po polední modlitbě (zuhr) každého dne kamenujte tři džamarat (kamenné pilíře) počínaje tím nejmenším až po al-caqaba, který je nejblíže k Mekce. Pokud chcete, můžete odjet po kamenování 12. dne.
 • Tawáf na rozloučenou po 12. dni Dzú-l-hidždža
  Vraťte se do Mekky a proveďte obcházení Káby (tawáf - v mešitě se nachází imám, jež určuje směr modlitby -- je orientován k Mecce. Modlitba začíná zvoláním Allah akbar -- Bůh je veliký, největší. Touto větou začíná i stav posvěcování se -- ihrám) na rozloučenou. Potom se pomodlete se dvě rakca. Ať je tawaf to poslední, co v Mekce učiníte.
 • Odjezd domů
  Při odjezdu je doporučeno navštívit Prorokovu mešitu v Medíně, ale není to součástí hadždže.

Zdroj v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       10. 2. 2003
9. 2. 2003 Jan Sokol na Hrad: orgie průměrnosti nezatížené vkusem Štěpán  Kotrba
9. 2. 2003 Irák ustupuje ohledně zbraní hromadného ničení
8. 2. 2003 Svrhnout Saddáma Husajna je možno mnoha jinými způsoby než válkou
10. 2. 2003 Vzkaz bezvousého tenora Karel  Mašita
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda
10. 2. 2003 Britská soda
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce
9. 2. 2003 Powellova irácká "továrna na jedy" neexistuje
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení
8. 2. 2003 Povede pokles Blairovy popularity kvůli válce v Iráku k porážce labouristů ve Skotsku? Jan  Čulík
8. 2. 2003 Evropská unie nechce monopoly: Pfizera vyšetřuje Evropská komise, jeho akcie klesají Radek  Mokrý
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
10. 2. 2003 O akú hviezdičku nám ide? Pavol  Fabian
10. 2. 2003 Prosazuje Bush nové zdroje energie? Martin  Přibyl
10. 2. 2003 Chci Luboše Dobrovského za prezidenta! Pavel  Makovský
10. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě ke kontroverzi o Srdci Jan  Paul
7. 2. 2003 Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"
10. 2. 2003 Usvedčení štrajkom Martin  Muránsky
10. 2. 2003 Vzrastie počet okresov bez železničného spojenia? Marián  Repa
10. 2. 2003 Štrajk nie je zločin! Ivan  Štefunko, Radovan  Geist, Braňo  Ondruš
10. 2. 2003 Diskriminácia -- vec, o ktorej sa nepatrí hovoriť Radovan  Geist
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
10. 2. 2003 Vyvrhnuté z internetu Peter  Greguš
10. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 2. 2003 Vzkaz bezvousého tenora Karel  Mašita
10. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě ke kontroverzi o Srdci Jan  Paul
10. 2. 2003 Britská soda   
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení   
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda   
8. 2. 2003 Povede pokles Blairovy popularity kvůli válce v Iráku k porážce labouristů ve Skotsku? Jan  Čulík
8. 2. 2003 Svrhnout Saddáma Husajna je možno mnoha jinými způsoby než válkou   
8. 2. 2003 Evropská unie nechce monopoly: Pfizera vyšetřuje Evropská komise, jeho akcie klesají Radek  Mokrý
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
7. 2. 2003 Meze a rizika subjekt-objektového nazírání skutečnosti Petr  Vařeka
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"   

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
27. 1. 2003 Náboženské křižovatky Josef  Veger
17. 1. 2003 O postoji židovského hnutí Netureikarta k sionismu   
16. 1. 2003 O padnutých anjeloch a ich vzťahu k cirkvi Martin  Muránsky
30. 12. 2002 Malý Ježíšek a my děti Adama a Evy na planetě Gaia neboli Sličná Ivo V. Fencl
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba
10. 12. 2002 Nepravdy v Bibli Josef  Veger
29. 11. 2002 Chanuka: Stal se velký zázrak Štěpán  Kotrba
31. 10. 2002 Ztracený lesk a bída reálného islámu Zdeněk  Müller
23. 9. 2002 Roger Scruton: Islámu chybí konkrétní kulturní totožnost   
19. 9. 2002 Křesťané a socialismus Giulio  Girardi
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba
22. 7. 2002 Hloupé otázky o křesťanství Jan  Hruška