8. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Antiglobalizační demonstrace, Praha, 27. září 2000, foto: BL, Luboš Wišniewski jr.
8. 10. 2002

Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná

mediální analýza

S velkým zájmem jsem si přečetla články Viktora Pioreckého "V Praze vypukla válka" ale "republiku si rozvracet nedáme", Pražské války a rozvracení republiky, II a následné reakce, které vyvolal. Shodou okolností jsem se totiž stejným tématem (mediální obraz zasedání MMF a SB v Praze) zabývala ve své magisterské práci, již jsem obhájila letos v červnu (obor Teorie a filosofie komunikace na FHS ZČU v Plzni).

Protože z bouřlivé diskuse je zřejmé, že zmíněné téma čtenáře Britských listů zajímá, dovoluji si jim nabídnout závěry, ke kterým jsem došla. Vzhledem k rozsahu (celkem 122 stran) se ji však neodvažuji nabídnout BL jako běžný článek. K dispozici zvídavým čtenářům je 78 stran práce kromě příloh ve formátu PDF (308 kb).

Téma mediální konstrukce reality jsem nahlížela z užšího hlediska než pan Piorecký, mediální obraz zasedání MMF a SB jsem totiž nepodrobovala komparaci s jinou událostí a zaměřila jsem se pouze na zpravodajské formáty. Naopak širší záběr měla má práce ve smyslu výběru analyzovaných médií (čtyři české nejvýznamnější deníky po dobu jednoho měsíce).

Abych předešla případným zbytečným útokům a nedorozuměním, dovoluji si upozornit, že se považuji za liberála. Nedomnívám se však, že základní pravicové hodnoty lze redukovat na princip volného trhu, jak se nám již několik let pokoušejí různí čeští "liberálové" namluvit. Věřím, že demokratická společnost stojí a padá nejen se soukromým vlastnictvím, ale i s důslednou ochranou lidských práv a svobod, otevřenou politickou diskusí, která se neomezuje pouze na politické strany, a v neposlední řadě i s existencí nezávislých a objektivních médií.

Zde je tedy slíbený závěr:

Pro nezbytnou orientaci v rámci tématu této práce jsme v teoretické části načrtli hlavní pohledy na roli médií, mediální konstrukci reality a nejvýznamnější faktory, které ji ovlivňují. Pro naši práci byla zvlášť podstatná Bergerova a Luckmannova teorie sociologického univerza, podle níž se dominantní symbolický svět vypořádává s alternativními definicemi reality pomocí mechanismů terapie a potlačení. Další, pro nás podstatnou koncepcí je "Schweigespirale" (spirála mlčení) německé badatelky Neumanové popisující na jakém principu dochází k oslabování některých názorů ve společnosti. Podle Neumannové se lidé raději mýlí než stojí názorově osamoceni a minoritní názor se tak s použitím pozitivní zpětné vazby dále oslabuje. Naším třetím teoretickým východiskem byla teorie zpravodajských hodnot, která umožňuje hodnotit mediální atraktivitu událostí. Konečně zmiňujeme princip agenda-setting, který vysvětluje nastolování témat a zvýznamňování událostí.

Zpravodajství jsme identifikovali jako konstituující složku mediovaných sdělení, na něž jsou kladeny ve srovnání s ostatními žurnalistickými formáty nejvyšší nároky. Za znaky kvalitního zpravodajství se obecně považují vyváženost, objektivita, svoboda a rozmanitost, přičemž hlavním, zastřešujícím principem je zde objektivita.

V praktické části jsme z důvodů, podrobněji rozvedených v úvodu této práce, zkoumali mediální obraz konkrétní události, a to zasedání MMF a SB v Praze. Chtěli jsme zjistit, jakým způsobem se hlavní česká tištěná média zhostila své zpravodajské role v době přípravy, průběhu a doznívání uvedené události.

Sledovali jsme všechna sdělení vztahující se k vybrané události, která se objevila na stránkách deníků MF Dnes, Lidové Noviny, Právo a Blesk v období od 1.9. do 30.9. 2000. Předmětem našeho zájmu se stala média se silným mediálním pokrytím právě pro jejich klíčový vliv na veřejnost. Pouze na tištěná média jsme se pak omezili z důvodu omezeného rozsahu této práce a z důvodu snadnější dostupnosti pramenů tohoto charakteru oproti elektronickým médiím.

Na základě orientačního seznámení se s analyzovaným vzorkem jsme položili hlavní výzkumnou otázku a stanovili šest heuristických předpokladů - hypotéz. K prověření jejich pravdivosti jsme provedli řadu dílčích rozborů zkoumaného souboru, zejména pomocí metody kvantitativní, v menší míře pak i kvalitativní obsahové analýzy. Získali jsme tak nejen odpověď na výzkumnou otázku včetně, ale i materiál potřebný k další diskusi a interpretaci výsledků.

Pět ze stanovených hypotéz se spolehlivě, tj. s jednoznačnými výsledky dílčích rozborů, potvrdilo, jedna hypotéza byla vyvrácena.

Na položenou výzkumnou otázku "Jaký obraz zasedání MMF/SB vytvořila ve svém zpravodajství česká média?" lze tedy odpovědět takto:

Samotná událost zasedání MMF/SB byla zastíněna referováním o demonstracích, takže čtenáři se dověděli jen minimum informací o samotném zasedání a jeho agendě. Zpravodajství obsahovalo hodnotící prvky a sehrálo tak roli, kterou by podle obecných definic měla plnit spíše publicistika. Předpokládáme, že hodnocení, které se v publicistice objevuje dominantně explicitně, zde nabývalo převážně implicitního charakteru. Kritikům zasedání MMF/SB nebyl ve zpravodajství poskytnut výrazně menší prostor než zástupcům kritizovaných institucí. Celá událost byla médii pojata konfrontačně. Tato skutečnost byla podpořena mechanismy zveličování a upřednostňování negativity vztažené k násilí a porušování zákonů. Zpravodajství o zasedání MMF bylo konstruováno jako černobílý střet mezi dvěma stranami, přičemž pozitivní roli hráli čeští policisté, negativní roli pak kritici MMF/SB. Hranice mezi bulvárem a seriózním tiskem se stíraly.

Tolik konkrétní výsledky praktické části naší práce. Nyní se pokusíme o jejich stručnou interpretaci.

Hlavní město zažilo něco, čemu převážná většina české veřejnosti neporozuměla a média jí naprostý nedostatek informací nijak neusnadnila. Převážná většina agendy se zaměřila na mediálně atraktivnější téma demonstrací. Důvodem tohoto upřednostňování událostí konfrontačního charakteru či dokonce spoluvytváření takových událostí negativními predikcemi mohlo být způsobeno zpravodajskými hodnotami obsaženými v konfrontaci.

Kognitivní status kritiků MMF/SB byl zpochybňován v duchu zmíněné teorie potlačení přisuzováním negativního statusu, který implikoval názorovou nepřijatelnost a následnou nemožnost ztotožnění se s názory protestujících. K tomuto zpochybnění kognitivního statusu docházelo zdůrazňováním mládí, levicovosti a agrese demonstrantů, tedy charakteristik z hlediska názorové autority nepřijatelných.

Na rozdíl od demonstranta, který je znázorňován jako cizí, odlišný a s pochybnou (pokud vůbec nějakou) motivací, byli policisté zobrazeni jako součást našeho společenství, jako jedni z nás. Kritika jednání policistů proběhla jen v takové míře, aby nezastínila nepřijatelnost jednání protestujících.

Předpokládáme, že poté, co byli demonstranti veřejností odsunuti do roviny neakceptovatelnosti, či dokonce deviace, přestali být pro dominantní definici reality zdrojem takového nebezpečí, naopak došlo k vyprovokování obranných reakcí veřejnosti v souladu s výše popsanou teorií spirály mlčení. Média tak sehrála (spíše podvědomě, než záměrně) roli prostředku podílejícího se na realizování mechanismů terapie a potlačení zajišťujících ochranu dominantního symbolického světa před jeho zpochybňovateli tak, jak jim tuto funkci přisuzují Berger s Luckmanem.

Domníváme se že sledovaná média jako celek při plnění své společenské role, definované např. v kodexu UNESCO "International Principles fo Ethics in Journalismus" selhala. Pokud tento kontroverzní závěr i práce sama budou inspirací k dalšímu zkoumání českým médií v podobných situacích, či vyvolají opožděnou diskusi o mediálním obrazu téměř rok a půl starých pražských událostech, pak splnila svůj účel.

                 
Obsah vydání       8. 10. 2002
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
8. 10. 2002 Totalitarismus a síla osobnosti Eugen  Haičman
8. 10. 2002 Kterak Volkswagen rozšířil Španělům zeměpisné znalosti Zdeněk  Jemelík
8. 10. 2002 Tajné vládní spojení prozatím bez peněz
7. 10. 2002 Drzí predajcovia jedov pre deti Lubomír  Sedláčik
8. 10. 2002 INDOŠ: projekt "o kterém se mluví" Štěpán  Kotrba
7. 10. 2002 Irák: Je to peklo: pohřbívají tam lidi zaživa pod asfalt
8. 10. 2002 David Blunkett, stalinský ministr vnitra, zavádí v Británii razantní protiazylová opatření
8. 10. 2002 Občanské právní hlídky budou monitorovat dodržování lidských práv při zasedání NATO
7. 10. 2002 Klíčovým faktorem při jednání Rady bezpečnosti o Iráku je ropa
4. 10. 2002 Válka v Iráku: Cílem je globální nadvláda USA
7. 10. 2002 U dívek pod dvacet, které kouří, se zvyšuje riziko rakoviny prsu o 70 procent
7. 10. 2002 Liga lidských práv začíná oficiálně působit v České republice
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2002 Donald Rumsfeld osobně vyjednával se Saddámem Husajnem   
8. 10. 2002 Byla mezinárodní humanitární pomoc zpolitizována?   
8. 10. 2002 Američané se už osm let snaží zabránit řešení irácké krize   
8. 10. 2002 David Blunkett, stalinský ministr vnitra, zavádí v Británii razantní protiazylová opatření   
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
8. 10. 2002 Občanské právní hlídky budou monitorovat dodržování lidských práv při zasedání NATO   
7. 10. 2002 Irák: Je to peklo: pohřbívají tam lidi zaživa pod asfalt   
7. 10. 2002 Liga lidských práv začíná oficiálně působit v České republice   
7. 10. 2002 U dívek pod dvacet, které kouří, se zvyšuje riziko rakoviny prsu o 70 procent   
7. 10. 2002 Afghánistán: rok po zahájení války   
4. 10. 2002 Slovenská soudkyně, německý farmakolog a brazilský aktivista dostali protikorupční cenu   
4. 10. 2002 Válka v Iráku: Cílem je globální nadvláda USA   
3. 10. 2002 Amerika: prosazuje tvrdou linii, pozemní invaze do Iráku "je na vlásku"   
3. 10. 2002 Okamžiky radosti Markéta  Sulovská
3. 10. 2002 Ještě jednou o filmu Smradi Markéta  Sulovská

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
2. 10. 2002 MFD právem vystupuje proti trestnímu stíhání za pomluvu   
23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
13. 9. 2002 Pane ministře Dostále, odstupte! Petr  Štěpánek
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Arim  Mimory, Ládis Kylar, Štěpán Kotrba
23. 7. 2002 V Americe byli odsouzeni novináři za trestný čin pomluvy   
18. 7. 2002 Koniec živnosti "plodenie detí"? Lubomír  Sedláčik, Jan Čulík
16. 7. 2002 Velká Británie: spravedlnost v konfliktu se svobodou projevu   
11. 7. 2002 Doživotí dealerům drog - všech? Štěpán  Kotrba
9. 7. 2002 Svoboda slova: Jak chtěli američtí akcionáři cenzurovat britský list The Daily Mirror   
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"   
11. 6. 2002 Devět měsíců poté - aneb co se stalo a proč Bushka  Bryndová

Globalizace RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
12. 8. 2002 České tekno - specifika viděné očima insidera   
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Štěpán  Kotrba
5. 8. 2002 Do It Yourself: Techno scéna a ilegální parties   
5. 8. 2002 New Age travellers - nomádi nového tisíciletí   
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Arim  Mimory, Ládis Kylar
24. 6. 2002 Povídka: Dva intelektuálové Petr  Studený
19. 6. 2002 Joseph Stiglitz: "Globalizace nepřinese chudším zemím bohatství"   
18. 6. 2002 Hrozbu nukleárního konfliktu nelze podceňovat Vladimír  Koníček
30. 5. 2002 Pim Fortuyn: Že by Holanďané byli nyní extrémní pravičáci? To snad ne... Fabiano  Golgo
26. 4. 2002 1000 let Budyšína - historie a současnost Lužice Štěpán  Kotrba

Je český tisk ještě český? RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
6. 9. 2002 Fiasko MFD: Obvinění Karla Srby začíná vypadat nejistě, tak MFD organizuje novou skandalizační kampaň Štěpán  Kotrba, Jan Čulík
15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta
8. 7. 2002 Zemřel Josef Hanzal, historik, kterému ležel na srdci osud českého tisku Jaroslava  Čajová
28. 6. 2002 Antimonopolní úřad se vyjadřuje ke skupování českého tisku   
21. 6. 2002 Mít tak jen české noviny Emil  Šíp
24. 5. 2002 Autocenzura Jaroslav  Formánek
17. 5. 2002 Břeclavsko: v českých rukou zůstal Moravský jih Daniela  Pilařová
16. 5. 2002 Kočka a myš: o českém tisku Jaroslav  Formánek
9. 5. 2002 Jak dopadly noviny Region ve zlínském kraji   
6. 5. 2002 Tabu: víte, že čteme v ČR německé noviny? Bořivoj  Čelovský
6. 5. 2002 Odmítáme pojem kolektivní viny, ale zahraniční vlastnictví českého tisku je vážný problém Jan  Čulík
6. 5. 2002 Vážení zaměstnanci a majitelé českých novin!   
6. 5. 2002 Pomozte nám zmapovat historii českého tisku od r. 1989 Daniela  Pilařová