14. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 12. 2004

Česká studia v zahraničí:

"Kolik budu muset studovat literatury?"

Jako pracovník, který přijímá studenty na katedru rusistiky na Bristol University, se od uchazečů o studium setkávám nejčastěji s touto otázkou: "Kolik budu muset studovat literatury?" Musíte si dávat pozor na to, jak odpovíte, protože někdy uchazeč neplánuje vyhnout se studiu literatury, jak jsem si kdysi myslel. Avšak tato otázka většinou znamená, že se uchazeč buď bojí literatury, protože ji považuje za obtížnou, anebo k ní zaujímá nepřátelský postoj, protože ji považuje za nudnou, zbytečnou a irelevantní.

Příspěvek, přednesený na konferenci o budoucím osudu bohemistiky v Británii, která se konala v pátek 10.12. na českém velvyslanectví v Londýně.

Anglická verze je ZDE

Tento text byl původně v důsledku technické chyby vydán bez jednoho odstavce, autorovi i čtenářům se omlouváme.

Nezdá se mi, že by byl tento postoj nějak překvapující. Skutečnou otázkou je, jak by na to měli učitelé reagovat a zda byla reakce z posledních let, kdy se snažili učitelé budoucí studenty přesvědčovat, že je literatura důležitá, skutečně správná.

Počet studentů, kteří [v Británii] ve škole a na univerzitě studují cizí jazyky, klesá. Ve vzdělávacím systému, jemuž dominují tržní principy a nikoliv požadavky osobní a celostátní potřeby, zaniknou obory, jimž se nepodaří získat dostatečné množství studentů. V poslední době britská vládní politika vůči vysokým školám, ať už náhodou nebo úmyslně, cizí jazyky systematicky marginalizuje. Státní [britské středoškolské] osnovy omezily počet vyučovacích hodin cizích jazyků. V důsledku toho se už v britských školách systematicky neučí jiné jazyky než francouzština, španělština a snad ještě němčina. Zavádění hierarchických žebříčků ohledně kvality škol a dalšího nátlaku na studenty i učitele, aby vykazovali jen ty nejlepší výsledky, vede k tom, že studenti přestávají studovat obory, které jsou vnímány jako těžké.

Během minulého týdne jsem se dověděl z dvou míst, že střední školy omezují výuku ruštiny a anglické literatury jako maturitních oborů jako trest za to, že učitelé v těchto oborech nedosáhli u studentů těch nejlepších výsledků. Situace se v poslední době vážně zhoršila i v důsledku vládního rozhodnutí, že by už u britských maturit nemělo být povinné studovat cizí jazyk, protože ministři zastávají názor, že by studenti neměli být nuceni studovat obory, které nepovažují za důležité.

Tento argument se používá pouze proti studiu cizích jazyků a v praxi je v protikladu vůči úsilí odstranit společenské elitářství, které je teoreticky inspirací pro současnou britskou vládní vzdělávací politiku.

Tímto způsobem je uchazečům o studium na vysoké škole singalizováno nejen, že jsou cizí jazyky těžké, ale ani nejsou příliš důležité či užitečné. Budoucí studenti jsou bombardováni varováními, že je na trhu práce ostrá konkurence, a tak si na vysoké škole volí obory, které se jim zdají praktické, jako jsou například obory psychologie, IT, forenzní věda či podnikatelská studia, anebo relevantní v důsledku toho, že se zabývají současností, totiž společenské vědy.

Ze statistik ovšem vyplývá, že daleko pravděpodobněji získáte zaměstnání, máte-li univerzitní vzdělání z nějakého cizího jazyka než ze všech těchto údajně "praktických" oborů.

Katedry cizích jazyků na vysokých školách se zoufale snaží udržet si počet studentů, a tak usilují vyhovět všem očekáváním uchazečů o studium. Ruší studium literatury a zavádějí namísto toho zdánlivě rozmanitý, aktuální neliterární výukový program se silným důrazem na současnost.

Tvrdím, že tento posun je osudovou chybou. I když jsou tyto nové kursy v každém smyslu prezentovány jako ekvivalent kurzů o literatuře, v praxi neposkytují studentům všeobecnou ani konkrétní kvalifikaci a znalosti, které požadují stále frustrovanější zaměstnavatelé. Kromě toho, redukce univerzitního vyučování v oboru cizích jazyků na guláš společenských věd s přidaným jazykem povede zanedlouho univerzity k tomu, aby lukrativní vyučování jazyků přesunuly z univerzitních kateder do komerčních provozů. Tyto katedry, které opustily své kořeny v humanitních vědách, pak prostě zaniknou.

Učinit studium literatury nepovinným znamená v současné atmosféře, kdy se zdůrazňují výsledky zkoušek i konkurující požadavky na čas studentů, odsoudit jej k pomalé smrti kdesi na okraji zájmu. Zároveň je matoucí tvrdit uchazečům o studium, že se mohou stát skutečnými odborníky na daný jazyk bez znalosti jeho literatury. Podle mé zkušenosti berou politologové konference o české literatuře daleko vážněji, než berou literární vědci konference o české politice, a to zjevně proto, že politologové zastávají názor, že je literatura něčím, co potřebují znát.

Univerzitní učitelé cizích jazyků musejí být více přípraveni hájit náročné kursy o literatuře jako základní způsob jak učit studenty, kteří se mají stát odborníky v nejširším slova smyslu. Právě tímto se musejí pokusit ochránit budoucnost studia cizích jazyků.

Máme-li zahájit tuto přesvědčovací práci a nemáme-li kapitulovat, je nutno předem připomenout, co motivovalo reformátory školství zaměřit se na studium literatury v první řadě, a zkoumat, zda to, co studium literatury nyní nahradilo, skutečně splnilo jejich očekávání.

Pro reformátory školství byl způsob, jímž se studovala literatura, charakteristický pro autoritářskou metodologii "soustředěnou na učitele", kterou chtěli odstranit. Ronald Carter v šedesátých letech zaútočil na kánon anglické literatury takto:

Učitelé a profesoři, kteří mají moc rozhodovat o tom, které knihy tvoří literární osnovy, odrážejí svým výběrem základní strukturu ideologie a zájmů, vyplývajících z konkrétní kultury či části společnosti, v níž se narodili a v níž vyrostli.

Pokud tomu tak skutečně je, není mi jasné, proč to neplatí pro žádný jiný materiál, který se učitel rozhodne používat. Právem tvrdí Alan Maley:

Požadujeme od studentů, aby studovali literaturu, jako by to už uměli. Výsledkem jsou často jen pseudoznalosti, kdy se studenti naučí manipulovat pár stavebnicových technických, literárně-kritických termínů, aniž by jim rozuměli, a jen opakují při zkouškách uznávané názory, které jim byly vštípeny."

Je ironické, že stejným způsobem se nyní kritizují tzv. kulturní studia, která si vytvořila vlastní "odborný" žargon, aby tím zakryla prázdnotu své akademické argumentace.

Ve snaze učinit studium jazyka pro studenty "reálnějším" a "relevantnějším", snažili se tito reformátoři přejít od "studia literatury" k "užívání literatury jako zdroje". Metodologové jako Maley vědomě využívají poststrukturalistických teorií o textu a prosazují činnost, která se zaměřuje na studovaný jazyk, kdy se studenti zmocňují literárních textů, rozbíjejí je, rozšiřují je, přepisují je anebo reagují na ně emocionálně a nikoliv analyticky.

Tento přístup nyní převažuje při studiu literatury na britských středních školách. Teoretický student češtiny, připravující se v Británii na maturitu, by mohl po přečtení Máchova Máje být požádán, aby napsal česky esej, v níž by odpověděl na otázku "Je vám líto Viléma?"

Tento zdánlivě nevinný jazykový úkol je naprosto zhoubný, nejen proto, že vytváří dojem, že jde o legitimní formu literární kritiky, ale zároveň i dojem, že je to legitimnější forma než objektivní, informovaná analýza. Myšlenky v textu jsou ignorovány a čtenář se má soustředit na své emoce. Namísto snobského vnucování určitého literárního kánonu přichází zde stejně snobská argumentace, že dnešní studenti nejsou schopni vyjít vstříc literárnímu textu a řádně ho analyzovat podle toho, co v něm skutečně je.

Naproti tomu stoupenci kulturních studií odmítají začlenění studia dané cizí kultury do jazykových hodin. Argumentují, že prostřednictvím kulturních studií studenti zjistí, že cílový jazyk nepopisuje přímý ekvivalent jejich vlastního světa, ale že popisuje jiný svět, a že tím, že se naučí prozkoumávat tento jiný svět, se zlepší i při zkoumání vlastního světa.

To se mi zdá životně důležitým cílem studia cizího jazyka. Nejlépe toho však člověk dosáhne tím, že učiní studentovo zkoumání onoho "jiného světa" ústředním obsahem jazykového kurzu na všech úrovních.

Stoupenci kulturních studií argumentují, že prý studium literatury zanedbává ten rys literárního textu, který je pro studenty nejdůležitější, totiž text jako zdroj informací o společnosti. Michael Byram napsal o tradiční literární metodologii:

Tyto metody jsou založeny na dobře zdokumentovaném předpokladu, že literární texty zosobňují vztah veškerých jazykových textů ke kulturnímu významu, ale činí to soustředěnějším, a tedy přijatelnějším a vstřícnějším způsobem. To, že mnoho studentů pak používá těchto metod čistě ke studiu jedinečnosti každého autora ze zavedené literatury a nezabývají se už tím, do jaké míry jsou jednotliví tito autoři reprezentativní pro společnost, v níž žili, je pro naše účely politováníhodné.

Pro Byrama bude studium cizí kultury, včetně studia literatury, v budoucnosti využívat zásad nikoliv literární kritiky, ale sociální antropologie.

Pro pragmatické učitele literatury není Byramovo tvrzení, že musí literatura vzít v úvahu "reprezentativnost autorů pro společnost, v níž žili", příliš kontroverzní. Na jedné rovině si literární teorie vytvořila pojmy jako "předpokládaný čtenář" a pak je zkoumá, na jiné rovině nemusí přece být studentům odpírán počáteční základ životopisného a všeobecného společenskopolitického a kulturního kontextu. Problém vzniká, jestliže začnete redukovat literární dílo jen na tyto kontexty, anebo ho dokonce těmto kontextům podrobíte.

Člověk se například dovídá o kursech, v nichž se používají romány Milana Kundery jako nástroj pro vyučování, jak to vypadalo v Československu během liberálních šedesátých let a pak během normalizace. Tento přístup ukazuje, jak silné nebezpečí se skrývá v takzvané sociální antropologii. Vede to totiž studenty k tomu, aby si všímali jen povrchu, a zabraňuje jim to porozumět rozporům a složitosti hloubky textu samotného. Literární text pak není o nic víc či o nic méně užitečný než ostatní kulturní artefakty, jako efemerní televizní situační komedie, televizní reklama či televizní zpravodajství.

Školní osnovy pro výuku cizích jazyků jsou nyní plné argumentace, že je prý stejně cenné studovat všechny projevy kultury a že všechny kulturní projevy mají stejné nároky na studenta a dávají mu stejné množství poučení. V důsledku toho literatura není součástí požadavků pro maturitní zkoušku A-Level a je už jen nepovinná. Ve zkouškovém zadání pro francouzskou kulturu (Cambridge Board French A2) se například nerozlišuje mezi studiem Camusova díla Mor a mezi studiem současných francouzských sdělovacích prostředků. Možná však budeme všichni souhlasit ohledně toho, které z těchto dvou témat bude obtížnější a které bude pravděpodobně mít pro studentovo porozumění Francie a jejich vlastního života větší a trvalejší význam.

Je významné, že mnoho těch lidí, kteří podporují v rámci studia cizích jazyků tato "kulturní studia", pochází z tradičního školského zázemí jazyka, literatury a historie. Nejlepší prvky jejich metodologie jsou odvozeny z tradičních literárně-analytických či historiografických postupů, ale jsou uplatňovány jen náhodně a nesystematicky.

Důležitější však je, že tito pedagogové považují za samozřejmou hloubku kulturních znalostí, které mají oni sami, i svou schopnost kritizovat existující hierarchie, rozrušovat stereotypy, nalézat akademické hodnoty v nejnepravděpodobnějších materiálech a docházet na jejich základě k společensko-politickým a historickým závěrům.

Ve své snaze osvobodit budoucí generace studentů od údajně buržoazních, nudných a irelevantních zkušeností, jimiž prošli oni, zřejmě odpírají tito lidé novým generacím přesně tytéž znalosti a tutéž kvalifikaci, jakých nyní oni sami tak široce využívají.

Jinými slovy, člověk dokáže porozumět povrchu, pokud zná hloubku, ale obráceně to neplatí. Tvrzením, že jsou platné všechny názory na určitý artefakt, končí kulturní studia, stejně jako rozhlasové debaty s posluchači, tím, že stereotypy posilují, přestože tvrdí, že je rozrušují.

Tím, že se učitelé kulturních studií zaměřují na francouzský rap či na mexické televizní seriály, a tvrdí, že tato témata odrážejí vlastní zájmy studentů, se tito učitelé vzdávají své povinnosti vyučovat a vystavovat studenty takovým formám kultury, jaké by jinak neobjevili.

Tím, že tito učitelé poskytují legitimitu všem formám kultury, odpírají studentům představu, že by mohlo existovat v kultuře i něco podzemního či zakázaného, co vyjadřuje a podporuje rebelii proti vládnoucím hierarchiím. Tim, že podporují kult současných věcí, podporují ahistoricismus a nevědomost vůči minulosti, které jsou tak rozšířené v naší politice a v naší novinářské práci.

Výsledkem těchto reforem, bezpochyby neúmyslným, byla instrumentalizace jazyka a úpadek studia literatury, ve školách i na univerzitách. Kromě toho, jak Byram zdůrazňuje, pro studenty je nyní prvotním cílem naučit se hovořit cizím jazykem, jako "rodilí mluvčí". Studenti mi někdy s výčitkami zdůrazňují, že Češi, s nimiž se znají, nikdy nepřečetli ani polovinu těch knih, o nichž požaduji, aby je studovali.

Na univerzitě však musí být jasné, především našim studentům, že je našim cílem vytvářet lidi, schopné stát se experty, vysoce informovanými o historii a traumatech, řekněme, Čechů, aby jim dokázali porozumět a sympatizovat s nimi, ale zároveň si udržet kritický odstup, který pro ně bude v jejich budoucí kariéře tak cenný.

Univerzitní učitelé literatury už nemohou činit žádné předpoklady ohledně předchozích zkušeností svých studentů, pokud se týká studia literatury - je docela dobře možné, že tito studenti před příchodem na vysokou školu literaturu vůbec nestudovali.

Od samého začátku je zapotřebí přesvědčit studenty formou a obsahem hodin o hodnotě toho, co dělají. Metodologové, jako jsou ti, o nichž jsem se zmínil výše, argumentují, že by se měla vyučovat literatura s malým "l", že je třeba odmítnout jediný dominantní názor na to, která díla stojí za studium a proč. Je ovšem ironické, že když navrhují, aby se "literatura používala jako zdroj", podřizují literární text konkrétnímu účelu. Naproti tomu student literatury jako takové se může navracet k textu prostřednictvím různých přístupů, aniž by je kdy vyčerpal. A kromě toho, student cizí literatury nemá zapotřebí cítit se utlačován určitým uznávaným kánonem literárních děl tak, jak to cítí rodilý příslušník určité kultury.

Studium literatury, jako je literatura česká, má velmi podstatné výhody. Většina studentů totiž k české literatuře přistupuje bez jakýchkoliv znalostí o ní. Je to příležitost začít úplně znovu a možná i napravit minulé chyby při jazykovém studiu. Kromě toho, díla české literatury jsou v podstatě neznámá. Pro studenty bývá těžké vyjádřit vlastní názor, řekněme na romány jako Madame Bovary nebo Zločin a trest, vzhledem k tomu, kolik kritických prací o nich už existuje. Naproti tomu relativní nedostatek lehce přístupných, vysoce kvalitních kritických prací rozbírajících i docela zásadní díla české literatury poskytuje velké možnosti k tomu kanonická díla zpochybňovat a dospívat k originálním interpretacím, a umožňuje to nejširší rozmanitost přístupů. Relativně málo z české literatury je lehce k dispozici v dobrých překladech. Od samého začátku si studenti musejí zvyknout naučit se číst česky a většinou malé studijní skupiny se soustřeďují na podrobnou analýzu textu. Texty musejí být jazykové přístupné, formát semináře poskytuje obrovské možnosti interakce a osobních interpretací, soustředění na jazyk je intenzivní a dovoluje začátečníkům, aby viděli češtinu v daleko více inspirujícím kontextu než jsou jen základní gramatické konstrukce.

Pro studenty vyžaduje čtení a interpretace literárního díla v cizím jazyce obrovskou časovou i duševní investici, avšak slibuje jim obrovskou odměnu tím, že dosáhnou hlubokých jazykových znalostí, analytických schopností i schopnosti porozumět cizí kultuře, kterou studují. Tyto výsledky by měly být podstatným cílem ve struktuře učebních kursů cizích jazyků. Přitom není třeba opouštět jiné aspekty kulturních studií, avšak i tato kulturní studia budou mít prospěch ze základní literárněhistorické a analytické kvalifikace, jíž se studentům dostane.

Možná, v budoucnosti, až se budou studenti úzkostlivě ptát, kolik literatury budou muset studovat, bychom jim měli odpovídat, v naději, že v jejich budoucím profesionálním životě nebude nic obtížnějšího, než snaha porozumět české literatuře, takže by už s tím měli začít.

                 
Obsah vydání       14. 12. 2004
14. 12. 2004 Nikomu nevadí, že nejvlivnější televizi v ČR získal mocný zahraniční vlastník Jan  Čulík
14. 12. 2004 Muslimové zuří na deník Daily Telegraph
14. 12. 2004 Vývoj na Ukrajině je podivný...
14. 12. 2004 Napomáhá či škodí silový postoj Washingtonu demokracii na Ukrajině?
14. 12. 2004 Oranžová evolúcia Juraj  Marušiak
14. 12. 2004 Michael  Marčák
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 K čemu je státní zkouška? Martin  Škabraha
14. 12. 2004 Traband skutečně jede, ačkoliv neví kam Bohumil  Kartous
14. 12. 2004 Michael  Marčák
13. 12. 2004 Bohemistika, slovakistika jsou vlivnými vyslanci ČR i Slovenska - přežijí v zahraničí? Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 Czech, Slovak, Minority Subjects and Discipline Tim  Beasley-Murray
14. 12. 2004 Léky proti AIDS by měly být zdarma
14. 12. 2004 Pinochet byl zatčen kvůli podezření z vraždy
14. 12. 2004 Irak: zabíjanie pre slobodné a demokratické voľby Jakub  Topol
14. 12. 2004 Kremeľ sa vracia -- bezbolestne a nadlho Peter  Stupavský
14. 12. 2004 Ľavica: chytá v krížovej palbe Lorenzo  Morselli
14. 12. 2004 Keď je vysielanie naozaj verejnoprávne... Vladimír  Draxler
14. 12. 2004 Aká je úloha sociálnej demokracie? Luke  Martell
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
13. 12. 2004 Spolková mravní bída Václav  Dušek
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 Traband skutečně jede, ačkoliv neví kam Bohumil  Kartous
14. 12. 2004 Nikomu nevadí, že nejvlivnější televizi v ČR získal mocný zahraniční vlastník Jan  Čulík
13. 12. 2004 Bohemistika, slovakistika jsou vlivnými vyslanci ČR i Slovenska - přežijí v zahraničí? Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 Spolková mravní bída Václav  Dušek
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"   
10. 12. 2004 Češi mluví jen sami mezi sebou. Kdy se to změní? Jan  Čulík
10. 12. 2004 Vynikající malířka o lidské identitě Jan  Paul
8. 12. 2004 Tajný svět George W. Bushe - V síti víry, obchodu a moci Ondřej  Slačálek
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
8. 12. 2004 Trojí pohled na tuto zemi Oskar  Krejčí
8. 12. 2004 Mám rád děti celého světa... Tomáš  Koloc
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich
7. 12. 2004 Pouze Čína může zastavit pád amerického dolaru Miloš  Kaláb

Školství RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
13. 12. 2004 Bohemistika, slovakistika jsou vlivnými vyslanci ČR i Slovenska - přežijí v zahraničí? Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 Czech, Slovak, Minority Subjects and Discipline Tim  Beasley-Murray
10. 12. 2004 Češi mluví jen sami mezi sebou. Kdy se to změní? Jan  Čulík
10. 12. 2004 Jaké studenty má vychovávat vysoká škola? Martin  Škabraha
9. 12. 2004 Co je smyslem vyučování? Boris  Cvek
9. 12. 2004 Je přijatelné, aby ministerští úředníci soukromě vydělávali ve své pracovní době?   
9. 12. 2004 Nejlepších výsledků dosahuje tradiční, autoritářské školství   
6. 12. 2004 Orientovat školství na elitu, nebo na širokou veřejnost? Miroslav Václav Steiner
29. 11. 2004 Problémy českého školství je třeba pojmenovat, až potom je můžeme začít řešit   
29. 11. 2004 Princip zkoušení je z pedagogického hlediska sporný Radek  Sárközi
26. 11. 2004 Co je to "test" Boris  Cvek
23. 11. 2004 Princ Charles uprostřed kontroverze ohledně kvality školství   
18. 11. 2004 Je vhodnější ústní forma zkoušení nebo písemné testy? Vladimír  Wagner

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
6. 12. 2004 Supermarket sovětských hrdinů v časopise Téma   
6. 12. 2004 Na genologické vycházce František  Hrdlička
1. 12. 2004 Autorské čtení "nezavedených" spisovatelů   
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček
27. 10. 2004 Cesta do noci Jaroslav  Hutka
27. 10. 2004 Poprava květinky Jaroslav  Hutka
27. 10. 2004 O Hutkově knize Požár v bazaru Jan  Čulík
15. 10. 2004 Bourání mýtů Irena  Zítková
12. 10. 2004 Nebezpečný věk Václav  Dušek
11. 10. 2004 Pijavice a básníci Václav  Dušek
29. 9. 2004 Drzý interview s Ivanem Vyskočilem po čtyřiceti letech Martin  Vaněk