24. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 9. 2004

O podjatosti státního orgánu

Incident na letišti

Poškozený zákazník, anebo útok na státní orgán? Pan Petr Zavřel, Čech a Kanaďan, se nedávno vracel z Prahy do Toronta. Na ruzyňském letišti zažil něco, na co bude zřejmě dlouho vzpomínat. Vypovídá o tom jeho svědectví a zároveň i odpověď z Celní správy. Celou řadu skutečností bohužel nelze dokázat, avšak jak vyplývá z právního názoru Jana Sýkory, Celní správa se sama v této věci usvědčila z nepřijatelné podjatosti.

A aniž bych chtěl pracovníky Celní správy z čehokoliv bez důkazů obviňovat, na základě široké zkušenosti se zaměstanci českých úřadů si dovolím zaspekulovat, že při níže popisované scéně došlo k archetypálnímu střetu mezi zákazníkem, zvyklým ze Západu na podstatně jiné chování úředníků, než na jaké jsou zvyklí občané České republiky. (Už přijeli do Glasgow studenti z ČR a jako první překvapení sdělovali, že se na ně při matrikulaci zdejší úřednice usmívaly.) Úředníci Celní správy zjevně nemohli pochopit, co se panu Zavřelovi na jejich přístupu může nelíbit, a tak se ho rozhodli (úředník může všechno? ) potrestat...

Stížnost Petra Zavřela

24.8.2004

Celní úřad Praha
Sokolovská 22
PRAHA 8

Vážený pane/paní :

Dne 15. 8. 04, přibližně v 10:40, jsem se šel informovat na celní úřad, na letišti Ruzyně, ohledně případného navrácení DPH.

Zde jsem se setkal s dvojicí celníků (starší žena, mladší muž), kteří byli očividně ve špatné náladě. Na mé dotazy reagovali podrážděně, uštěpačně a a s notnou dávkou arogance. Celkový dojem, který jsem po pár minutách získal byl zcela negativní. Oba se chovali neprofesionálně, drze a nadřazeně -- jako bych je obtěžoval nebo pohoršoval svojí přítomností. Na závěr našeho krátkého dialogu jsem se s oběma celníky o své dojmy podělil. Doslova jsem uvedl: " Jsem zklamán vaším chváním, arogancí a neslušným vystupováním. Vaše jednání je neprofesionální a bezdůvodně hrubé."

Když jsem se otočil abych odešel, uslyšel jsem za sebou několik sprostých nadávek, na které jsem reagoval mávnutím ruky. (Prosím, aby moje tvrzení bylo doloženo video and audio záznamem, který dozajista dosvědčí pravdivost mých slov).

Má zkušenost s dvojicí těhle státních zaměstnanců však zdaleka neskončila. Naopak. Během odbavování se zčista jasna žena-celnice objevila u přepážky a před cestujícími i ostatním personálem hlasitě prohlásila: " Tohohle (mně) nikam nepouštějte, s tím (mnou) si ještě něco musím vyřídit." Skutečnost, že si nějaká celnice může dovolit vyřizovat účty s cestujícím a občanem České republiky na základě svých subjektivních dojmů mě natolik šokovala a urazila, že jsem se nezmohl na jakoukoliv reakci.

Nutno dodat, že celnici asistoval další celník(s bradkou), který mě vyzval, abych ho následoval. V kanceláři jsem se od vousatého celníka dověděl, že jsem porušil nějaký zákon. Jaký to mně bylo sděleno v dost nejasných slovech, ale nejspíš něco na způsob urážky státního orgána. Pak se tento celník (na opakované požádání mně celníci odmítli udat svá jména) obrátil na celnici a zeptal se jí zda s tím souhlasí a co navrhuje jako adekvátní potrestání. Celnice souhlasila a navrhla blokovou pokutu 500 korun.

(Očividně, vousatý celník byl nadřízený a fakt, že se celnice ptal, co by ona považovala za adekvátní potrestání mně připadal jako osobní vendeta, která nemá nic společného se zákonem nebo pravomocí.). Když jsem se celníka zeptal zda bych mohl nabídnout svoji verzi celé situace, s pousmáním souhlasil, ale celkový efekt byl nulový.

Na moji další otázku o mých alternativách a případné možnosti kontaktovat právníka nebo kanadskou ambasádu se jen pousmál s tím, že to nemá cenu protože "oni si mně tam pár hodin nechají , tak 4-5 hodin (asi až mně odletí letadlo do Toronta), a pak zaplatím pokutu ještě větší."

Pak mně docela přátelsky navrhl, že je v mém zájmu abych to zaplatil, což jsem navzdory názoru mého bratra, který byl celé trapné situaci přítomen a také ji dosvědčí, udělal, protože v té době už bylo asi 11:50 a mé letadlo odlétalo ve 12:50. Při tom jsem ale jednoznačně dodal, že zaplacením pokuty nijak a v žádném případě nepřiznávám své pochybení nebo vinu.

Svévole, nezákonost, hrubost, drzost a arogance kterou všichni tři celníci nepokrytě a s téměř perverzní radostí demonstrovali byla natolik neuvěřitelná a urážlivá, že jsem nucen psát tuto stížnost. Píšiji ji nejen ve vlastním zájmu, ale také v zájmu širší veřejnosti, především turistů, kteří moji vlast navštěvují.

Na základě výše uvedených zkušeností kategoricky požaduji:

1) Okamžité navrácení nezákoně získané "pokuty".

2) Finanční odškodnění za psychologický nátlak, urážky a veřejné ponižování způsobené tříčlennou skupinou celníků na mé osobě.

3) Příkladné potrestání trojice celníků, o kterém chci být písemně vyrozuměn.

4) Písemnou omluvu.

Peter Zavřel


(adresa)
Canada

cc: Ministerstvo financi; Letenská 15, Praha, 118 10

The Canadian Embassy in Prague
Muchova 6
160 00 Prague 6

Stížnost

Odpověď Celního ředitelství Praha

Celní ředitelství Praha
se sídlem v Praze, Praha 1, Washingtonova 11

Pan
Peter Zavrel
(adresa)
CANADA

Naše značka: 13295/04-10     Vyřizuje/linka: Fantura/4306     V Praze dne: 8. 9. 2004

Věc:

Stížnost na postup pracovníků Celního úřadu Praha Ruzyně

Celní ředitelství Praha prošetřilo Vaši stížnost ze dne 24.8.2004 na postup výše uvedených pracovníků. Výsledkem provedeného inspekčního šetření je následující:

Dne 15.8.2004 se dostavil Vás bratr na pracoviště "Odlety" Celního úřadu Praha Ruzyně a vstoupil v jednání se dvěma celníky Vámi popsanými, ohledně problematiky vrácení daně přidané hodnoty z titulu vývozu Vámi zakoupeného zboží v České republice.

Z výpovědí obou celníků vyplývá, že jednání bylo ze strany Vašeho bratra zahájeno předložením zmačkané faktury a dotazem, zda na základě této faktury a vývozu předmětného zboží lze obdržet příslušnou částku DPH. Po provedené kontrole věcné správnosti příslušné faktury byl Vašemu bratrovi vydán příslušný formulář na vrácení DPH k jeho vyplnění.

Následně jste předložil příslušnici celní správy neúplně vyplněný formulář, na nedostatky v jeho vyplnění jste byl postupně upozorněn dvakrát. Po předložení kompletně vyplněného formuláře dotyčná zkontrolovala jeho správnost a následně jej potvrdila razítkem a podpisem. Následoval Váš dotaz kde bude vyplacena příslušná částka DPH s následnou odpovědí, že tak se stane v tranzitní hale u přepážky označené "tax free" za předpokladu potvrzení formuláře společností "Global Refund Tax Free", smluvně pověřené k příslušným transakcím.

Oba dotyční celníci se shodují i v popisu závěru Vašeho jednání na pracovišti "Odlety", spočívajícího ve Vašem konstatování, že zúčastněná příslušnice celní správy je nekompetentní, hrubá a arogantní a ve Vámi provedeném gestu vůči uvedené, spočívajícím ve vztyčeném prostředníčku pravé ruky.

Na základě výše uvedeného kvalifikovala dotyčná Vaše jednání jako porušení celních předpisů ve smyslu ustanovení § 293 zákona č.13/1993 Sb. v platném znění (Celní zákon).

Za uvedený celní přestupek byla vedoucím směny na návrh projednávající příslušnice celní správy uložena sankce pokuty ve výši 500,- Kč dle ustanovení § 295 Celního zákona.

Výše uvedený postup zúčastněných celníků není v rozporu s platnými celními předpisy.

K Vašim požadavkům, mimo jiné ve stížnosti uvedeným:

Doložení video a audio záznamu z konfliktní situace

Vybrané prostory letiště Praha Ruzyně jsou monitorovány kamerovým systémem České správy letišť, provedeným šetřením bylo zjištěno, že daný prostor monitorován není. Celní správa nedisponuje tedy Vámi požadovaným video a audio záznamem.

Odmítnutí sdělení totožnosti projednávajících celníků

Na základě ustanovení § 28 Celního zákona prokazuje celník příslušnost k celní správě služebním stejnokrojem, který je opatřen identifikačním znakem celní správy spolu s osobním číslem celníka. Při dodržení tohoto ustanovení není celník povinen sdělovat své jméno.

Zúčastnění celníci byli prokazatelně ve služebním stejnokroji opatřeném identifikačním znakem.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že Vašim požadavkům, uvedeným pod body č. 1 až 4 v závěru stížnosti, nelze vyhovět z titulu její neoprávněnosti.

Ředitel Celního ředitelství Praha
Mgr. Karel Pospíšil
v.z. zástupce ředitele
Ing. Ladislav Šůs

Odpověď CŘ

Právní názor Jana Sýkory:

Pan Zavřel podle své výpovědi sice pokutu zaplatil z pohnutek, které rozhodně nekorespondovaly s uznáním jeho viny, nicméně blokové řízení o přestupcích je v tomto směru nekompromisní a neumožňuje odvolání. De iure tedy svou vinu uznal a tím si bohužel uzavřel možnost se v případu samotném odvolat. Jinak tomu ani v případě ochoty pokutovaného sankci podstoupit být nemůže - z hlediska výkonu státní moci jde o nejefektivnější a nejžádoucnější způsob postihu a účinného pokání.

Otázkou, kterou ovšem vzhledem k nedostatku přesvědčivých důkazů nelze takto rozhodnout, je, zda vůbec šlo ze strany pokutovaného o právní úkon. Objektivní okolnosti (potenciální zmeškání letadlového spoje, které je po stránce materiální i časové ve zjevném nepoměru k bagatelní pokutě ), které byly podle všeho oběma stranám dobře známy, vrhají na svobodnost tohoto úkonu dosti špatné světlo. Zvláště, pokud dotyčný nadřízený celník skutečně podle tvrzení pana Zavřela a jeho bratra použil "přesvědčovací metody", při níž hrozil ještě většími obstrukcemi a vyšší pokutou! Podotýkám, že právní úkon, který není uzavřen svobodně, je absolutně neplatný, k čemuž se přihlíží z úřední povinnosti a s platností "ex tunc".

K těmto otázkám je ovšem obtížné se vyjadřovat jen na základě tvrzení dvou stran. Jak známo - římské právnické rčení praví "nikdo nemůže být ve své věci soudcem" (nemo iudex in causa sua) a na straně zúčastněných celníků zase platí "jeden svědek -- žádný svědek" (testis unus, testis nullus). Rozhodnutí tedy nutno ponechat na úvaze každého, není-li skutečně k dispozici žádný audiovizuální záznam.

Na případu však můžeme vidět bez jakékoli podjatosti úplně jinou závadu -- právní kvalifikaci "přestupku" samotného. Vzhledem k tomu, že veškeré informace o tomto obsahuje oficiální protokol o výsledku šetření ze strany Celního ředitelství Praha, není třeba se zabývat jakoukoli pochybností o podjatosti stran -- orgán takříkajíc usvědčil sám sebe.

Oč tedy jde? Celní zákon (č. 13/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů) skutečně rozšiřuje okruh jednání, které lze kvalifikovat jako přestupek -- čímž rozšiřuje působnost zákona o přestupcích (č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Ve zmiňovaném § 293 Celního zákona ovšem ani při nejlepší vůli nenacházím pro podobnou kvalifikaci vhodnou normu!

Jelikož ve zdůvodnění není zmíněna konkrétní klauzule, nezbývá než vylučovací metodou aproximativně určit právní hypotézu, ke které bylo v tomto případě dosti neuvěřitelným postupem subsumováno líčené rekonstruované jednání p. Zavřela. Jedinou alespoň trochu možnou variantu jsem shledal v písm. l) . Pokud to v někom vyvolává upřímný údiv, jsem hotov mu přitakat...

Je třeba dodat, že podle Celního zákona je "celním přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti způsobem uvedeným v § 293, nejde-li o trestný čin" a zároveň, že v blokovém řízení lze za tuto právní kvalifikaci na místě uložit blokovou pokutu do výše 5000,- Kč.

Na jednu stranu je částka 500,- Kč relativně mírným ohodnocením, na druhé straně je evidentní, že celní úředník uložením pokuty v tomto případě překročil oprávnění, jež mu zákonodárce přisoudil. Jelikož z hlediska státní moci platí pozitivní výčet oprávnění (čl. 2, odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2, odst. 2 LZPS), nelze přihlížet, jak je v demokratickém právním státě svévolně rozšiřován výčet oprávnění použitím extenzivního výkladu, přesahujícího interpretační zásady. Vláda pendrekových zákonů měla celospolečenským konsenzem skončit již úderem (nebo spíše pohlazením?) sametové revoluce!

Pronesení tří hodnotících přívlastků k osobě, jíž jediné jsou směrovány - byť za zdvižení prostředníku při odchodu, nelze ani při nejlepší vůli považovat za "neuposlechnutí výzvy celního orgánu nebo celníka" ani za "bránění výkonu jejich činnosti"! Toto ustanovení je možná do jisté míry sběrnou klauzulí pro obtížně definovatelné úkony, kterými lze rovněž účel zákona zhatit, avšak nelze je zaměňovat s čistě verbálním přestupkem urážky (§ 49, odst. 1, písm. a) zákona o přestupcích), resp. trestným činem urážky státního orgánu (§ 154, odst. 2 TrZ). Trestný čin urážky veřejného činitele byl z českého právního řádu dokonce již vypuštěn novelou TrZ č. 253/1997 Sb. Z toho důvodu se domnívám, že Celní ředitelství Praha by původní žádosti mělo vyhovět, byť z důvodu, který žadatel výslovně neuvedl. V opačném případě tímto nebezpečným precedentem utrpíme všichni, kdož si občas s chutí zanadáváme na úředního šimla a nestydíme se to říci nahlas...

P.S. V reakci na dodatek Ivana Válka musím dodat, že nerozvedením možnosti všech správních opravných prostředků jsem asi vyvolal falešnou skepsi, že případ je definitivně uzavřen a nápravy dosáhnout nelze - čtenářům se za to omlouvám. To samozřejmě mým záměrem nebylo, bohužel jsem v rozboru situace nešťastně vyjádřil skutečnost, že v přestupkovém řízení samotném již pokračovat nelze a to skutečně nabylo právní moci. Ačkoliv si nejsem jist, zda bude pan Zavřel ochoten podstupovat řízení v rámci správního soudnictví, ta možnost je samozřejmě k dispozici a navíc představuje mnohem důslednější řešení než zametení přestupku pod koberec Celního ředitelství Praha... V každém případě ale uznávám, že poučení o procesně-právních možnostech odvolání je jinak samozřejmou součástí právního ponaučení. Přeji tedy v případném řízení p. Zavřelovi úspěšný a rychlý proces - bude-li k němu mít dostatek odhodlání. V každém případě to bude čin záslužný!

                 
Obsah vydání       24. 9. 2004
26. 9. 2004 "Lítostivý" Blair požaduje jednotu tváří v tvář irácké teroristické hrozbě
26. 9. 2004 V Londýně nouzově přistálo řecké letadlo
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík
24. 9. 2004 Delegace britských muslimů se pokusí v Bagdádu zachránit Kennethe Bigleyho
25. 9. 2004 Britská vláda se obává, že dojde k útokům proti muslimům
25. 9. 2004 Dědeček George W. Bushe měl podnikatelské styky s firmami v nacistickém Německu
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
24. 9. 2004 Rasismus v České republice
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
24. 9. 2004 Incident na letišti Jan  Čulík, Jan  Sýkora
24. 9. 2004 Pan Zavřel má možnost domoci se práva Ivan  Válek
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
24. 9. 2004 "Osa BBC-Guardian zosobňuje vážné nebezpečí zájmům Spojených států"
24. 9. 2004 Iráčtí únosci využívají světových médií s geniální efektivitou
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
22. 9. 2004 České sociální fórum v Praze
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
27. 9. 2004 Gross means it: politics without policies Jan  Čulík
24. 9. 2004 Attila the Stockbroker Stanislav  Holubec
24. 9. 2004 Žvástat lze i o plynových komorách... Karel  Dolejší
24. 9. 2004 Tažení současné vlády USA proti terorismu se zadrhává Jozef Bohumil Ftorek
24. 9. 2004 Německá stipendia pro novináře ze střední a východní Evropy
24. 9. 2004 Kofi Annan nemá právo hovořit o dodržování mezinárodní zákonnosti Petr  Svoboda
24. 9. 2004 Čekáme na nového Hitlera? Martin  Škabraha
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Kubičko má otevřenou editorskou politiku Jan  Čulík
24. 9. 2004 Bushova zpráva jasně vyjadřuje záměr zintenzívnit hospodářskou válku proti Kubě
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách
24. 9. 2004 Kanadský kongres práce: Volný trh se nestal hospodářskou katastrofou Miloš  Kaláb
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Proč se stále nepočítají civilní mrtví v Iráku?
23. 9. 2004 Zelení definitivně míří do politického ghetta Ivan  Brezina
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
25. 9. 2004 Dědeček George W. Bushe měl podnikatelské styky s firmami v nacistickém Německu   
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík
24. 9. 2004 Incident na letišti Jan  Čulík, Jan Sýkora
24. 9. 2004 Čekáme na nového Hitlera? Martin  Škabraha
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna   
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"   
22. 9. 2004 Služba není rito Václav  Dušek
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka