Originální recept premiérova poradce:

Roman Joch: Domácí násilí vyřeší manželská rodina

17. 12. 2010

tisková zpráva České ženské lobby

Dnes po poledni proběhlo na Úřadu vlády jednání Výboru pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti. Jedním z bodů programu byl i Národní akční plán boje proti domácímu násilí, který výbor vypracoval. Ačkoli byla finální podoba akčního plánu předložená vládě oproti původní podobě značně okleštěna, zaujal k němu premiérův poradce pro lidská práva Roman Joch negativní stanovisko.

Výbor při vypracovávání plánu vycházel z dlouhodobých výzkumů, analýz i zkušeností ze zahraničí. Řešení, která navrhoval, vycházela z osvědčených a fungujících modelů. Na základě připomínek ministerstva spravedlnosti však byla z plánu vyjmuta bezplatná právní pomoc pro oběti domácího násilí běžná ve většině evropských zemí. Pokud bude Národní akční plán ještě více okleštěn a pozměněn v intencích návrhů poradce Jocha, bude přístup České republiky v rozporu s trendy a postoji běžnými v Evropě i ve světě. Zástupkyně České ženské lobby se od něj v tomto případě distancují a zváží i své další působení v rámci výboru.

Jochovy výtky jsou podloženy pouze jeho osobním přesvědčením. Stanovisko obsahuje pouze jediný statistický údaj -- 40 krát vyšší pravděpodobnost výskytu domácího násilí u nesezdaných párů -- ovšem bez uvedení zdroje. Na základě toho pak nabízí čistě ideologické řešení: podporu a respekt k manželské rodině. Podle ČŽL odporují Jochova stanoviska nynějšímu stavu odborného poznání v problematice domácího násilí.

Materiál obsahující Jochovy připomínky a navrhovaná řešení, který již včera zveřejnila iniciativa ProAlt, obdrželi členové a členky výboru jakožto oficiální podklad pro jednání. Poradce však dnes v Rádiu Česko prohlásil, že toto stanovisko bylo určeno pouze premiérovi, který se s ním však ztotožňuje. Na základě toho také Jocha na jednání vyslal, aby jejich společné stanovisko z pozice poradce tlumočil.

Podle Jocha vláda Národní akční plán schválit chce po vypořádání několika formálních připomínek. Úřad vlády tyto připomínky do konce ledna 2011 zapracuje a po meziresortním připomínkovacím řízení půjde návrh zpět do vlády. Svou bizarní myšlenku o řešení problému domácího násilí podporou manželství byl Joch po vyslechnutí pádných argumentů a statistik nucen přehodnotit. Česká ženská lobby vyjadřuje vážné znepokojení nad stavem projednávání Národního akčního plánu boje proti domácímu násilí a stanoviskem premiérova poradce Romana Jocha k tomuto dokumentu.

Nadále se bude snažit problematiku domácího násilí řešit v souladu se stávajícím poznáním, které je základem mezinárodních dokumentů OSN a Evropské komise. Bude se také zasazovat o to, aby Národní akční plán boje proti domácímu násilí byl přijat vládou ve stávající verzi, případně ve verzi rozšířené o zajištění bezplatné právní pomoci obětem domácího násilí.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 17.12. 2010