30. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 10. 2008

Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS?

Otevřený dopis předsedovi české vlády Mirku Topolánkovi (ODS)

Ve svém dopisu z 11. června 2008, č.j. 086557/08-KPV, adresovaném paní Ing. J. Bobošíkové, poslankyni Evropského parlamentu, jste mezi dalším napsal: "K Vašim spekulacím o mém opakovaném setkávání se s bavorskými politiky, opřeným o tvrzení bavorské strany, bych rád uvedl tyto skutečnosti: Na mém jediném pracovním setkání s tehdejším ministrem vnitra Becksteinem dne 12. září 2007 jsme se zabývali tehdy velmi aktuální otázkou technických a bezpečnostních a zároveň i politických aspektů spuštění schengenského systému, který umožní volný pohyb osob přes česko-bavorskou hranici. Dalším bodem našeho jednání byly možnosti posílení česko-bavorských hospodářských a obchodních vztahů. Otázky dekretů prezidenta republiky, odsunu či majetkových požadavků nebyly tématem našeho setkání. ...".

Kdo lže? Vy nebo bavorský premiér?

Na sjezdu odsunutých Němců z Československa, který se konal v květnu 2008 v Norimberku, dr. G. Beckstein, tehdejší ministerský předseda Bavorska, však mimo jiné prohlásil: „ Všichni víme, že jsem byl vloni – ještě jako ministr vnitra - v Praze. Mluvil jsem tam s premiérem Topolánkem a ministrem zahraničních věcí Schwarzenbergem. Mezitím jsem se s oběma již vícekrát setkal.

Svého času jsem řekl Topolánkovi: Vím, co udělali Němci Čechům v době mezi roky 1938 a 1945. ... Byli to nejtěžší zločiny proti lidstvu a zanechalo to  u Čechů hluboké rány. Řekl jsem mu však také: pro mne jako demokrata a člověka, který je hluboce poután k právnímu státu, nemůže být nikdy oprávněno znásilňování žen, věšení Němců na lucerny, pochod smrti v Brně, nucené práce, zbavení práv, vyvlastnění a vyhnání, i když předtím postihla Čechy válka a bylo jim učiněno velké bezpráví. Kolektivní vina a kolektivní potrestání nikdy nesmí být odpovědí na předcházející bezpráví.“

Výše uvedená Vaše tvrzení a tvrzení dr. G. Beckseina jsou v příkrém rozporu. Buď je pravdou to, co tvrdíte Vy, nebo to co říká dr. G. Beckstein. Pokud pravdě odpovídá Vaše tvrzení, nemluví tehdejší bavorský ministerský předseda pravdu. V tom případě by bylo, jak jsem přesvědčen, Vaší povinností nejen jako člověka, ale především jako ministerského předsedy, abyste se obrátil na pana dr. G. Becksteina, a to i s poukazem zejména na Postupimskou dohodu, Pařížskou dohodu o reparacích, a žádal jej o vysvětlení a písemnou omluvu. To bylo a je Vaší ústavní povinností, jak se domnívám. Jedině takové jednání je souladné se slibem věrnosti České republice, který jste složil. Vzhledem k tomu, že jste tak dosud neučinil, dokonce jste ani neuložil ministru zahraničních věcí, aby proti takovým výrokům protestoval, mnozí z Vašich spoluobčanů se mohou domnívat, že tvrzení uvedeného bavorského politika jsou pravdivá, včetně jeho zlovolných a pomlouvačných slov o našich údajných zločinech vůči Němcům po druhé světové válce. V takovém případě dobré jméno naší republiky je, slušně řečeno, pošpiněno, naše národní zájmy opuštěny.

Proto se na Vás, pane předsedo vlády, obracím se žádostí, pokud mluvíte pravdu Vy, abyste konal uvedeným způsobem a současně požádal dr. G. Becksteina a nového bavorského předsedu vlády, aby se podobného jednání napříště zdrželi. Jen tak proces zlepšování česko-německých vztahů, soustavně ohrožovaný z Bavorska, především tzv.sudetoněmeckým landsmanšaftem (SdL), může i nadále probíhat. Prosím, plňte své ústavní povinnosti!

Jednání ano, vyjednání nikoliv?

A nyní k dalšímu tvrzení, obsaženému ve Vašem výše uvedeném dopisu: „Není žádnou novinkou, že se v rozhovorech členů české vlády, včetně ministra zahraničí, s bavorskými a saskými či případně dalšími zemskými partnery objevují také témata politická, resp. historicko-politická. Přestože jsou v těchto otázkách, která se rovněž dotýkají majetkových a právních jistot občanů České republiky nejen známá, ale i neměnná, podobným diskusím iniciovanými výhradně našimi partnery se nelze vyhnout. Charakter „vyjednávání“ tyto kontakty rozhodně nemají.“

Několik slov z projevu Bernda Posselta na 59. sjezdu odsunutých Němců z Československa: „ ... Chceme vést rozhovory, a sice s volenými reprezentanty českého národa... “ Dále mluvčí SdL uvedl, že mluvčí Ministerstva zahraničních věcí ČR řekla, že se sudetskými Němci bude vláda vést rozhovory, ale jednání prý nepřichází v úvahu. A Berndt Posselt hned dodal, že o jednáních ani on nemluvil. „Lepší rozumný, rychlý a cílevědomý rozhovor než vést jednání vládních byrokratů, ze kterého nic nevzejde.“

Rozhovory tedy ano, vyjednání nikoliv? Několik diskusních setkání, rozhovorů jsou již vyjednáváním. Domnívám se, že takto Vaše vláda k rozhovorům s tzv. sudetskými Němci, jejichž protičeský revizionistický program je obecně znám, otvírá zadní dvířka, aniž by k takovým rozhovorům - vyjednání byly nějaké skutečně relevantní mezinárodně právní důvody.

Při rozhovorech členů Vaší vlády s německými ústavními činiteli, pokud tito otevřou otázky odsunu, konfiskaci majetku atd., by Vaši ministři měli vždy zásadně vycházet z platných norem mezinárodního práva, včetně povinnosti SRN uhradit nám i SR reparace ve výši zhruba 360 miliard předválečných korun, které nám Pařížská reparační dohoda platně přiznala.

O kvalifikovanosti jednání některých Vašich ministrů s německými ústavními partnery má značná část našich občanů silné pochybnosti, zvláště o jejich loajalitě k českým státním a národním zájmům a především k plnění jejich ústavního slibu.

Paní ministryně D. Stehlíková v novoročním blahopřání německé menšině v ČR, se dopustila jednání, jež ti naši občané, kteří měli možnost se s ním seznámit, silně odsuzují. Několik vět z jejího dopisu: „... Česká republika jako nástupnický stát Československa má vůči Vaší společnosti stále velký morální dluh. ... Čeští zločinci z té doby nebyli potrestáni, naopak řada aktivních německých antifašistů byla ponížena a oloupena o svůj majetek. Dlouhodobě indoktrinovaná a morálně devastovaná česká společnost nebyla s to ani po demokratické transformaci jasně a srozumitelně odmítnout princip kolektivní viny.“ Myslím, že tyto věty do běžného novoročního blahopřání nepatří. Paní ministryně vlastně tak vyjadřovala stanoviska SdL, nikoliv česká. Žádám, aby zmíněné jednání bylo prošetřeno a byly z něho vyvozeny odpovídající důsledky. Takto by žádný český ministr neměl mluvit a psát.

Pan ministr Ondřej Liška (SZ) již v době svých studií udržoval kontakty s odsunutými Němci a jejich organizacemi, zvláště s Ackerman-Gemeinde. Je znám i svým bojem za omluvu města Brna za tzv. pochod smrti. Jeho interpretace historických událostí již tehdy v informované části české veřejnosti vzbuzovala značné pohoršení. Pokud je mi známo, pan ministr vystupoval i na akcích SdL jako řečník, účastnil se pořadu v německé televizi, kde se mluvilo o „vyhnání“ Němců z ČSR. V blízké budoucnosti se má tento ministr zúčastnit v Bavorsku jednání, jejichž součástí bude i diskuse o způsobu zachycení a prezentace otázky poválečného odsunu ve výuce škol v České republice. Jsem přesvědčen, že takovéto jednání je zbytečné. Pokud by však k němu vůbec mělo dojít, pak by se mělo vzhledem k jeho vyváženosti jednat i o úloze německé znacizované menšiny v době před a po Mnichovu, o prezentaci odsunu Němců z ČSR ve školách na území SRN. Náš ministr není povinen se s bavorskými institucemi dohadovat o tom, jak se bude v českých školách mluvit o odsunu. Nejsme a nebudeme bavorským protektorátem. Není možné, aby bavorští politici se vměšovali do našich vnitřních záležitostí. Proto navrhuji, aby zamyšlená cesta pana ministra do Bavorska byla zrušena.

Transfer, odsun nebo vyhnání?

Další věty z Vašeho dopisu: „ V souvislosti s terminologickou problematikou týkající se označování nucených přesunů obyvatelstva po druhé světové válce lze konstatovat, že v oficiální terminologii Ministerstva zahraničních věcí, resp. v dikci smluvních dokumentů, se uvedené události označují i nadále jako odsun. Pokud se dnes ovšem zachází v publicistice či v neoficiální politické komunikaci s uvedenou terminologii volněji, nelze to, mimo jiné i s poukazem na oficiální anglické verze materiálů z Postupimské konference, považovat za pochybení, natož pak za porušení slibu věrnosti České republice.“

Prof. JUDr. Miroslav Potočný, DrSc., jeden z našich nejvýznamnějších znalců mezinárodního práva, ve své stati „Mezinárodní právo a transfer Němců z Československa“, obsažené ve sborníku „Právní aspekty odsunu sudetských Němců“ (Ústav mezinárodních vztahů v Praze, 1996), zdůrazňuje: „.. Mezinárodní právo zná institut přesídlení (transfer) části obyvatelstva jednoho státu na území druhého státu. ... Z rozboru XIII. části Berlínské (Postupimské) dohody o přesídlení se podává, že ve čtyřech odstavcích této části bylo k popsání hlavních stránek institutu přesídlení (transferu) v autentickém anglickém znění použito tří odlišných výrazů v různém počtu : „transfer“ čtyřikrát, druhý termín „removal“ jednou a třetí obrat „expulzion“ rovněž jednou. Bylo to nedopatření nebo nepřesnost při formulování textu této části? Mám za to, že nikoliv! Autoři tímto způsobem zachytili jednotlivé rysy či fáze transferu. 'Transfer' jakožto operace záležející v přeložení, přemístění věcí nebo lidí, lze česky pro živé bytosti vyjádřit jako přesídlení. 'Removal' značí česky odsun, odstranění, přemístění ale též přestěhování. 'Expulzion' pak vyhnání, vyloučení ale právně i vyhoštění.

Německá odborná terminologie má pro 'transfer' výraz Umsiedlung nebo Überführung. Pro 'removal' pak Abschaffung a pro 'expulzion' termín Ausweisung.

Je proto přinejmenším s podivem , že mluvčí sudetských Němců a i někteří němečtí historikové a politikové 'překládají' autentický anglický termín 'transfer' ve XIII. části Berlínské (Postupimské) dohody jako Vertreibung, což lze česky přeložit jako 'vyhnání'.

Nejen právnímu a lingvistickému specialistovi, ale i prostému občanu cosi vnitřně říká, že 'vyhnání' nemá nic společného s transferem. Institut přesídlení předpokládá předchozí mezinárodní dohodu zainteresovaných států o spořádaném a humánně uskutečněném transferu osob z jednoho státu do druhého. Vyhnání naopak bývá jednostranným aktem státu...“.

Z tohoto kvalifikovaného juristického výkladu by měla vycházet i naše publicistika. Novináři a především politici mají být natolik vzdělaní, aby znali platné mezinárodně právní i politické termíny a věděli, jaké dopady jejich užití má.

Jsem přesvědčen, že terminologická volnost, o níž ve svém dopisu mluvíte, by neměla v žádném případě platit pro ústavní orgány ČR, především pak pro ministra zahraničních věcí. Činí-li jinak, poškozuje republiku. Jeho užití termínu vyhnání, který je vlastní landsmanšaftu, místo výrazu odsun, přesídlení, transfer, vzbudilo velké potěšení německých revizionistů a rozhořčení značné části české veřejnosti, která takové výroky ministra zahraničních věcí považuje za porušení slibu věrnosti České republice, za pomoc notorickým německým přepisovatelům dějin. Žádám Vás, abyste takovéto jednání panu ministr Schwarzenbergovi vytkl a požádal ho, aby napříště, pokud bude ministrem, jej nepoužíval, příp. po prošetření zmíněného jednání navrhl jeho odvolání z ministerské funkce. Pokud pan ministr neovládá ani základy mezinárodního práva, pokud nechce se poučit ani z postojů pana Václava Klause, prezidenta České republiky, a dokonce proti nim ke škodě republiky vystupuje, měl by být odvolán ze své funkce pro neschopnost, neznalost, pro ztrátu důvěry. Dosud jsem myslel, že ministrem ve vládě České republiky může být jen občan ČR, který umí česky. Mýlil jsem se. Pan ministr Schwarzenberg češtinu dostatečně neovládá a přesto je ministrem ve Vaší vládě, což Vám neslouží ke cti. Viditelné problémy s češtinou bohužel má též paní ministryně D. Stehlíková.

Pane předsedo vlády, Vámi uznaná tzv. terminologická volnost je v rozporu s výše uvedeným odborným právním výkladem. Žádám proto, aby praxe vaší vlády v tomto směru byla napříště s ním souladná. Tak obsah uvedených termínů a jejich význam chápe také značná část české veřejnosti. Vámi uváděná terminologická volnost může být mostem, sloužícím k plnému opuštění obhajoby českých státních a národních zájmů a k postupnému přebírání terminologie landsmanšaftu.

ODS, v době, kdy v jejím čele stál prof. V. Klaus, byla považována za vlasteneckou stranu. S Vaším příchodem do vedení strany se obrana českých zájmů postupně ztrácí. Pokud jde o tendenci nezměnitelnou, pak tento naprosto nežádoucí přerod ODS lze považovat za druhý Sarajevský atentát, namířený nejen proti Otci zakladateli strany a značné části jejích členů, nýbrž i proti celému českému národu, který svými hlasy v nedávných volbách řekl Vaší politice jasné ne. Nechcete-li nebo nemůžete-li změnit uvedené směřování ODS a své vlády, prosím, odstupte ze své funkce. Musíme dát jasný signál i SdL, že ani jeho nová strategie nebude úspěšná.

                 
Obsah vydání       30. 10. 2008
30. 10. 2008 Chystá se ČSSD (znovu) zradit voliče? Luděk  Toman
30. 10. 2008 Sněmovna i Senát odkládají radar. Do kongresu ODS
30. 10. 2008 Proč jsme drželi hladovku
30. 10. 2008 Nahnědlý říjen Karel  Dolejší
30. 10. 2008 Víza za víza: Krásná, nová, elektronická Karel  Dolejší
30. 10. 2008 Barack Obama mezi koštětem a hadicí Karel  Dolejší
30. 10. 2008 Smlouvy o základnách - Češi proti proudu? Michal  Brož
30. 10. 2008 Mám začít poslouchat pop, abych se stal budoucností tohoto národa? Štěpán  Kotrba
30. 10. 2008 V Senátu se protiprávně na poslední chvíli o americkém radaru hlasovat nebude
30. 10. 2008 Zestátnění průmyslu preferováno, aneb Paradigmatická změna názorů v době finanční krize Uwe  Ladwig
30. 10. 2008 Hledání ztraceného času Ladislav  Žák
30. 10. 2008 Rozbitý stát, pobití lidé a vojenská přehlídka Štěpán  Kotrba
30. 10. 2008 Volby v USA Karol  Krpala
30. 10. 2008 Studie RAND naznačuje, že USA prohrají válku s Čínou
30. 10. 2008 Asijské vesmírné závody
29. 10. 2008 Společnost lidských bytostí a společnost idiotů Tomáš  Koloc
30. 10. 2008 Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS? Ogňan  Tuleškov
29. 10. 2008 O prázdných rukou na špičce civilizace Hana  Tomšů
29. 10. 2008 Vicky Cristina Barcelona -- únik do vysněného ráje Darina  Martykánová
29. 10. 2008 BBC: Gruzie v srpnu "spáchala válečné zločiny", Saakašvili to popírá
29. 10. 2008 Jak by interpretoval Klausovo chování před volbami Ústavní soud? Václav  Chyský
29. 10. 2008 Je prezident Klaus proti radaru? Bohumil  Kartous
28. 10. 2008 Loga věcí veřejných a Přehlídka impotence 2008 Bohumil  Kartous
29. 10. 2008 Umělci reagují na skandální výrok programového ředitele Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
30. 10. 2008 Proč tolik nenávisti
30. 10. 2008 Poslaneckou sněmovnou se šíří falešný dopis České televize
30. 10. 2008 Co všechno nedělám František  Řezáč
30. 10. 2008 První rozhlasový pořad s titulky - Válka světů a Požár v opeře ve vysílání Leonarda
30. 10. 2008 Pápež má neodnateľné právo, ba povinnosť priamo sa angažovať v záležitostiach českej katolíckej cirkvi! Karol  Dučák jr.
30. 10. 2008 Papež ať se stará o Andělský hrad Štěpán  Kotrba
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2008 Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS? Ogňan  Tuleškov
8. 9. 2008 Francouzský Mnichov 1938 : "Spíš Hitlera než Lidovou frontu" Karel  Košťál
23. 8. 2006 Beneš a nenucená nadřazenost Martin  Škabraha
15. 6. 2006 Sudetoněmecký den nepřinesl nic nového Richard  Seemann
2. 2. 2006 Benešovy dekrety Alois  Matuška
21. 11. 2005 Provokace paní Merkelové   
18. 11. 2005 Merkelová podporuje zřízení Centra vyhnání Radek  Vogl
16. 9. 2005 Sudetští Němci v Krnově světí památku židů   
2. 9. 2005 Dějiny jsou prevít Pavel  Urban
27. 7. 2005 Kolakowski sem, Jaspers tam - už jsme se omluvili Polákům? Karel  Dolejší
25. 7. 2005 Okupanti utekli ještě před koncem války, kolaboranti zůstali Stanislav A. Hošek
25. 7. 2005 Soucit s těmi, co nemohou zapomenout na prožité křivdy   
25. 7. 2005 Oni o koze a já o voze Jan  Čulík
25. 7. 2005 Postřílet Němce? Štefan  Švec
25. 7. 2005 Panská rasa, divoký odsun a zlí Čechové Michael  Marčák

Hitler a historie nacismu RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2008 Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS? Ogňan  Tuleškov
13. 10. 2008 Kritický rok 1938 Jan  Máče
6. 10. 2008 Sudetoněmecké hnutí a jeho pozadí Richard  Seemann
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
8. 9. 2008 Konec Mussoliniho impéria Richard  Seemann
3. 9. 2008 Mnichov 1938: Výsledek slepé víry ve spojence a techniku Karel  Dolejší
14. 8. 2008 Cvekova obsesivní představa o komunismu naráží na logiku i sociální realitu Josef  Mikovec
28. 7. 2008 Německo se stále historicky nevyrovnalo s katolickou církví Richard  Seemann
16. 6. 2008 Lidice, Oradour, My-Lai a Rotary club Karel  Košťál
11. 6. 2008 Lidice nebyly poslední Josef  Vít
18. 5. 2008 Landsmaschaft a jeho přátelé Egon T. Lánský
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Sudetští Němci a lidský zmatek Leopold  Kyslinger
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2008 Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS? Ogňan  Tuleškov
6. 10. 2008 Sudetoněmecké hnutí a jeho pozadí Richard  Seemann
8. 9. 2008 Konec Mussoliniho impéria Richard  Seemann
8. 9. 2008 Proč nosí poslanec Morava tričko od neonacistické firmy? Petr  Nachtmann
14. 8. 2008 Cvekova obsesivní představa o komunismu naráží na logiku i sociální realitu Josef  Mikovec
30. 6. 2008 Policie selhala při ochraně sobotní Queer parade v Brně   
17. 6. 2008 Holé hlavy pochodovaly kolem Děčína Michal "Wolf" Vlk
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
29. 1. 2008 O vrazích pravých a náhradních aneb cesta Renaty Vesecké ke kariéře Jakub  Polák
25. 1. 2008 Neonacismus, sexismus a šikana v českých ozbrojených sborech Štěpán  Kotrba
7. 1. 2008 Skandální postup států EU i Česka na jednání Valného shromáždění OSN Stanislav  Kliment
14. 11. 2007 Blokáda Židovského města ve fotografiích   
13. 11. 2007 Je strašák "neonacismu" v médiích zástupným problémem, který má ukrýt realitu? Monika  Binke
13. 11. 2007 Média a 17. listopad: Dvě demonstrace -- dva odlišné přístupy Karel  Šolín

Mnichov 1938 RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2008 Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS? Ogňan  Tuleškov
13. 10. 2008 Kritický rok 1938 Jan  Máče
29. 9. 2008 Mnichov sedmdesát let poté Richard  Seemann
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
8. 9. 2008 Francouzský Mnichov 1938 : "Spíš Hitlera než Lidovou frontu" Karel  Košťál
5. 9. 2008 O příčinách selhání spojence, nebo o koze? Karel  Dolejší
3. 9. 2008 Mnichov 1938: Výsledek slepé víry ve spojence a techniku Karel  Dolejší
24. 7. 2008 Událost dne bez komentáře: Přemysl Sobotka (ODS) dostal kopii Mnichovské dohody   
17. 5. 2008 Německý problém František  Nevařil
15. 5. 2008 Sudetští Němci a lidský zmatek Leopold  Kyslinger
22. 2. 2008 Kosovo: Země Dohody i země Osy podepisují nový Mnichov Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Mnichov, tentokrát v Kosovu -- pokračování v dlouhodobé strategii Jaroslav  Foldyna
26. 10. 2007 Kdo v Brně zapomíná na oběti mnichovské dohody? Ivan  Sommer
18. 9. 2007 Rozhlas BBC o Mnichovu   
27. 8. 2007 Lepší Hitler než Habsburg Přemysl  Janýr