15. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 5. 2008

Podbrdští vědci Martinu Bursíkovi

Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru

Vážený pane ministře,

zasíláme Vám tento otevřený dopis, protože v diskusi ohledně případného umístění radarové základny v Brdech postrádáme aspekty ochrany přírody. Jsme si vědomi, že vliv na přírodní prostředí dotčené části Brd je jen jedním z dílčích témat při posuzování tohoto záměru, nicméně Vás vyzýváme, aby právě toto hledisko nebylo opomíjeno a podceňováno.

Tento dopis vyjadřuje osobní názor podepsaných získaný na základě uvedených skutečností a není stanoviskem institucí, kde jsou podepsaní zaměstnáni nebo se kterými jinak spolupracují.

Dne 3.4.2008 jste společně s dalšími členy Vlády ČR veřejnosti oznámil, že bylo dosaženo dohody mezi USA a ČR o umístění radarové základny americké protiraketové obrany na území ČR, konkrétně v Brdech. V pořadu ČT (Události -- komentáře) jste v diskusi mimo jiné konstatoval, že pro radarovou základnu bylo vybráno velmi vhodné místo. Z Vašeho vyjádření sice nebylo jasné, jak přesně to myslíte, jelikož však jste nejen místopředsedou vlády, ale také předsedou Strany zelených a ministrem životního prostředí, předpokládáme, že jste při tomto tvrzení musel mít na mysli také případné dopady na životní prostředí. Není nám známo, do jaké míry jste osobně obeznámen s biologickými hodnotami dotčeného území, nicméně se domníváme, že Vaše informace, na základě kterých hovoříte o nejvhodnějším umístění, jsou pravděpodobně mylné. Jinak byste asi těžko, jako absolvent Přírodovědecké fakulty UK, oboru ochrany životního prostředí, a ministr ŽP, který má snadný přístup k veškerým potřebným informacím (např. ÚSES, NATURA 2000 apod.), mohl tuto skutečnost takto jednoznačně formulovat. Mnozí z nás se výzkumem Brd zabývají již dlouhou řadu let. Musíme konstatovat, že v případě umístění radarové základny USA na kótě 718,8 nebo v jejím okolí bude zničena nejen biologicky nejcennější část Brd, ale současně i jedno z nejhodnotnějších území minimálně v rámci celých středních Čech. Můžeme-li tedy parafrázovat Vaše slova, nešlo již pro umístění základny vybrat mnoho horších lokalit. V následujícím přehledu a v obšírnější příloze Vám přinášíme některé argumenty, podporující toto tvrzení.

Ještě než však začneme s odbornou částí našeho dopisu, považujeme za nutné Vás informovat o tom, že nejsme skupinou levicových radikálů ani poblouzněných pacifistů placených z Ruska či jiných zemí. Jsme prostě biologové a mnozí z nás volili v posledních volbách právě Vaši stranu v přesvědčení, že ve Vaší osobě získáme ministra životního prostředí, který nebude politikařit a bude tvrdě a nekompromisně hájit především zájmy ochrany přírody, potažmo životního prostředí. Přáli jsme si toho ministra, kterého si takto pamatujeme z tzv. Tošovského vlády a toho RNDr. Bursíka, kterého někteří z nás poznali i osobně. K sepsání otevřeného dopisu nás vede rozladěnost z toho, jakým způsobem se v naší zemi jedná o tak závažné záležitosti, jako je umístění cizí vojenské základny v jedné z nejzachovalejších částí naší přírody a jakým způsobem se k této záležitosti staví ministr životního prostředí a předseda SZ. Myslíme si, že veřejnost má právo vědět, jaké místo bylo pro výstavbu základny skutečně vybráno a jak (zda-li vůbec) byly vyřešeny otázky kolem životního prostředí. Jelikož jsme stále ochotni věřit, že Váš osobní postoj vyplývá zejména z nedostatku faktických informací, dovolujeme si Vám je touto cestou poskytnout.

Chceme Vás požádat, abyste své rozhodování vedl v souladu s ideály, které Vám a Vaší straně zajistily přízeň voličů (ve volebním programu SZ se o umístění radarové základny rozhodně nehovořilo), a doufáme, že nezklamete důvěru, kterou ve Vás při posledních parlamentních volbách vložili. Až budete o umístění radaru hlasovat, pokuste se zamyslet nad tím, zda je skutečně prioritou SZ vyměnit krátkodobé výhody vládnutí za zničenou přírodu, ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů a za dlouhodobou ztrátu důvěryhodnosti SZ.

Biologický význam území navrženého k výstavbě radarové základny USA v Brdech

Jihozápadní část VVP Brdy, tedy okolí Padrťských rybníků (resp. širší okolí tzv. "kóty 718"), je z hlediska řady dílčích oborů jednou z nejzajímavějších, nejzachovalejších a biologicky nejhodnotnějších partií Brd. Hlavní aspekty mimořádného přírodovědného významu této oblasti jsou shrnuty v následujících bodech.

1) Nacházejí se zde dvě regionální biocentra -- "Padrťské rybníky" a "Okrouhlík".

2) Na svahu přímo pod kótou 718,8 probíhá osa nadregionálního biokoridoru ("Týřov, Křivoklát -- Třemšín").

3) V tomto území existuje již od počátku šedesátých let 20. stol. záměr vyhlášení zvláště chráněného území (konkrétně přírodní rezervace), který dostal v současné době podobu konsensuálního odborného návrhu pro začlenění lokality "Padrť a Okrouhlík" do evropské soustavy chráněných území Natura 2000>.

4) V daném území se nachází pramenná oblast čtyř velmi významných vodotečí. Tři z těchto toků (Padrťský potok, Bojovka a Bradava = Bílý potok) byly již zařazeny na národní seznam lokalit Natura 2000 (předmětem ochrany je zde rak kamenáč).

5) V daném území se podařilo potvrdit 57 druhů zvláště chráněných živočichů (do tohoto čísla přitom nejsou kromě raků započítáni žádní bezobratlí) a nejméně 12 zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin. Mimo druhy zvláště chráněné se v okolí kóty 718,8 vyskytuje i řada dalších vzácných organismů, které sice nejsou zařazeny do vyhlášky MŽP 395/1992 Sb., v platném znění, ale figurují v tzv. červených seznamech.

6) Brdy jsou chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Samotné Padrťské rybníky jsou od 90. let 20. stol. evidovány Českým ramsarským výborem jako nadregionálně významný mokřad.

7) Řadu let probíhá v Brdech velmi nákladný projekt na návrat tetřeva hlušce. O jeho reálnosti sice řada z nás pochybuje, nicméně právě vzrostlé světlé lesy s podrostem borůvek, vyskytující se hojně v dotčené oblasti, patří v rámci celých Brd mezi několik málo míst, které tomuto druhu dokáží nabídnout skutečně vhodné podmínky.

Stručná identifikace hlavních rizik spojených s výstavbou a provozováním základny

Na úvod tohoto výčtu považujeme za nutné předeslat, že i přes značné množství přírodovědných poznatků z daného území je seriózní zhodnocení vlivu navrhované radarové stanice na brdskou přírodu velmi obtížné, v případě účinků provozu radaru až nemožné. Hlavním důvodem tohoto stavu je nedostupnost prakticky jakýchkoliv konkrétních důvěryhodných informací o daném zařízení, popř. jejich značná rozporuplnost. Např. jen o ploše plánované základny se na oficiálních webových stránkách MO ČR můžeme dozvědět údaje v rozmezí 30 -- 300 ha (v médiích se dokonce již objevují zmínky o 400 ha)! Oficiální informace, srovnávající radar s dosahem v řádech tisíců kilometrů s televizí nebo sportovním automobilem, musí považovat i laická veřejnost za nepodařený žert. Proto je třeba níže uvedené body chápat jako přehled potenciálních negativních dopadů, popř. jako upozornění na možné konflikty záměru se zájmy ochrany přírody.

1) Realizace záměru bude mít vliv na přírodovědně nejcennější a nejzachovalejší partii Brd.

2) Dojde k absolutní a trvalé destrukci celé zastavěné plochy, což je v případě realizace záměru v rozsahu publikovaném na stránkách MO ČR (30 -- 300 ha = 3 km2!) naprosto nepředstavitelné, protože plocha předpokládané zástavby patří z hlediska více oborů mezi jednu z klíčových partií Brd.

3) Dojde k usmrcení mnoha jedinců zvláště chráněných druhů organismů a následně k totální destrukci jejich biotopů.

4) Trvalým odlesněním obrovských ploch, jejich zpevněním apod. dojde ke změně mikroklimatických podmínek a pravděpodobně i ke změně vodního režimu daného území. Připomínáme, že se jedná o rozvodí, kde pramení 3 toky zařazené do seznamu lokalit Natura 2000 (pro raka kamenáče). Brdy jsou kromě toho chráněnou oblastí přirozené akumulace povrchových vod.

5) Oplocením rozsáhlých ploch dojde k vytvoření neprostupných migračních bariér v krajině. Bude tak přerušen nebo významně narušen nadregionální biokoridor.

6) Uskutečněním záměru bude pravděpodobně zasáhnuto do dvou regionálních biocenter a do řady lokalit zařazených do národního seznamu lokalit Natura 2000 (včetně lokalit aktuálně navržených k jeho doplnění).

7) Bude narušen a z části zničen rozsáhlý lesní komplex nadregionálního významu z pohledu hnízdění lesních druhů ptáků.

8) Může dojít k ovlivnění povrchových vod (odběry vody, vypouštění znečištěných vod, změny teploty vody ve vodotečích atd.).

9) Výstavbou a provozem základny budou dočasně nebo trvale negativně ovlivňovány obrovské plochy doposud prakticky nevyužívané krajiny (zatížení hlukem, prachem, zvýšeným pohybem osob, budováním nových komunikací atd.).

10) V případě potvrzení škodlivých účinků neionizujícího záření na živé organismy (které lze s velmi vysokou pravděpodobností předpokládat) a v případě, že bude radar produkovat i záření horizontální (což řada odborníků na tuto problematiku v různých médiích publikuje), lze předpokládat významné negativní dopady na celé spektrum zdejších organismů. Prakticky jisté jsou negativní dopady na ptáky a netopýry.

Doufáme, že Vám uvedené informace, které zdarma v mnohem podrobnější a rozsáhlejší podobě poskytujeme také v přílohách tohoto dopisu, poslouží k tomu, abyste byl v dostatečné šíři informován o daném území. Jako ministra životního prostředí Vás vyzýváme ke snaze o navázání spolupráce s rezortem obrany, který vykonává v daném území státní správu v oblasti ochrany životního prostředí. Neumíme si představit, že byste se Vy osobně, při Vaší odborné erudici a morálním kreditu, se zničením takto cenného území smířil a doufáme, že Vám (i dalším poslancům nejen SZ) poskytnuté informace pomohou při jednom z nejdůležitějších rozhodnutí politické kariéry, při hlasování, které bude do značné míry rozhodovat o životech nás všech. Rovněž doufáme, že Váš případný souhlas s umístěním radarové základny USA dokážete obhájit před laickou i odbornou veřejností, před svým svědomím i před našimi potomky.

V Příbrami dne 5.5.2008

Mgr. David Fischer
RNDr. Rudolf Hlaváček
Mgr. Petr Karlík
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.

K textu dopisu se dále připojují:Ing. Luděk Čech
Mgr. Tomáš Černý, Ph.D.
Ing. Tomáš Just
Bc. Filip Kolář
Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc.
Mgr. Tomáš Matějček
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Peksa
RNDr. Václav Petříček
RNDr. Ivo Přikryl
Mgr. Pavla Přikrylová
Mgr. Milan Řezáč, Ph.D.
Ing. Milan Štech, Ph.D.

                 
Obsah vydání       15. 5. 2008
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
15. 5. 2008 Rok 68 očima vidláka Jan  Kadubec
15. 5. 2008 Svoboda i pro vidláky František  Řezáč
15. 5. 2008 Nemáme co skrývat. A vy?
15. 5. 2008 Doktoři vyzývají k neprodlenému řešení narůstající epidemie dětského kuřáctví
15. 5. 2008 Grebeníček odmítá, že by "zdržel vývoj strany na řadu let" Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Modernizace KSČM?
15. 5. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru
14. 5. 2008 Kde jsou statistiky o vyváženosti vysílání ČT ohledně amerického radaru?
15. 5. 2008 Geostrategické pucle (aneb puzzle nejen radarové) Pavel  Barák
15. 5. 2008 Mezinárodní finanční trh jako monstrum, neboli Respekt před evolucí Uwe  Ladwig
15. 5. 2008 Boj proti chudobě a potravinové krizi Simone  Radačičová
15. 5. 2008 Kuba a koniec apartheidu Dušan  Krnáč
15. 5. 2008 Žádné náklaďáky, žádné stromy... Fabiano  Golgo
15. 5. 2008 Smysl tištěných novin Vratislav  Filler
15. 5. 2008 Groupe Guma Guar: Kolektivní identita - projekt pro Artwall Gallery
15. 5. 2008 "Todesstoß", "Landsleute" a "keine Ahnung" o sebereflexi Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Kritikové by se měli opírat o skutečnost. Vypadá to lépe Karel  Kouba
15. 5. 2008 Sudetští Němci a lidský zmatek Leopold  Kyslinger
15. 5. 2008 Petr Uhl Britským listům neodpoví
15. 5. 2008 Petr Uhl nehrál v Norimberku roli provokatéra Tomáš  Krček
15. 5. 2008 Odsun Petr  Wagner
15. 5. 2008 Blahopřeji Petru Uhlovi k jeho ceně
14. 5. 2008 Co je chucpe Zdeněk  Bárta
14. 5. 2008 Je tupé a zabedněné vracet se k nenávisti Boris  Cvek
14. 5. 2008 Popliván a retroaktivně zastřelen František  Řezáč
14. 5. 2008 Provokatéry česká společnost potřebuje Jan  Čulík
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Petr Uhl jako abstraktní turbulentní humanista Miroslav  Tejkl
14. 5. 2008 K čemu je to dobré? Pavel  Novotný
14. 5. 2008 Dědictví je sporný koncept - u sudetských Němců i u bohatých rodin Tomáš  Stýblo
14. 5. 2008 Postoj Petra Uhla si zaslouží jen odsouzení Milan  Valach
12. 5. 2008 Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument Josef  Švéda
15. 5. 2008 V Čechách c.k. demokratické soudy neporušují všechny fyzikální, chemické a justiční zákony Wenzel  Lischka
14. 5. 2008 Otázky nezávislosti Sandra  Wain
14. 5. 2008 Aktuální problémy exekucí
14. 5. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná I. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Komu slouží naše vláda? Miroslav  Pořízek
14. 5. 2008 Banální a trapná záležitost: Dal jsem jim dar, neodpověděli.
13. 5. 2008 Metro nechce zaplatit honoráře za publikované články Fabiano  Golgo
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
14. 5. 2008 Vigilie
15. 5. 2008 Hledáme domov pro psa Daga
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru   
13. 5. 2008 Jerusalem Post: Bush nabídne Izraeli předsunutý radar k české základně   
13. 5. 2008 Everybody knows - aneb Radar pátrá, radí, rozhoduje Karel  Dolejší
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
13. 5. 2008 BigBoard: akcionářská struktura pro paranoiky z Mladé fronty Dnes, aneb kudy teče české pivo Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
12. 5. 2008 Uhodí-li tě do levé tváře, nastav jim pravou Štěpán  Kotrba
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
6. 5. 2008 Tisícovka lidí na demonstraci Ne základnám Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
2. 5. 2008 Přehled dosavadních slyšení o americké obraně proti balistickým raketám v Kongresu Pavel  Barák
30. 4. 2008 Pane redaktore, proč ten výsměch? Jan  Neoral
23. 4. 2008 Polsko chce, aby byly Spojené státy třetím sloupem jeho bezpečnostní strategie   
21. 4. 2008 Proč jsem pro radar Boris  Cvek
21. 4. 2008 Konečně důkaz: Radar pro Brdy bude teprve vyvíjen!   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru   
13. 5. 2008 BigBoard: akcionářská struktura pro paranoiky z Mladé fronty Dnes, aneb kudy teče české pivo Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
12. 5. 2008 Uhodí-li tě do levé tváře, nastav jim pravou Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
9. 4. 2008 Zelení zřejmě rozhodnou osud radaru. Jak? Andrea  Cerqueirová
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček