14. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 5. 2008

Hudba útěšná, hudba útočná I.

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Pod pojem hudební projev zahrnujeme nejrůznější žánry, od rytmických frází, při nichž se pouštějí příslušníci přírodních národů do rituálního tance, až po sofistikované partitury, do nichž vkládají své pocity a své kompoziční umění moderní skladatelé, ale uvažujeme-li o něm globálně, vnímáme ho zpravidla jako něco pozitivního -- jako umělecký výraz, který nám sice nepředává konkrétní ponaučení či konkrétní podněty k úvaze, ale který dokáže kultivovat náš citový život či aspoň přispět k naší pohodě. Je tato pozitivní úloha hudby nesporná, anebo jen podléháme konvenčním názorům?

O oslavu hudby se zasloužili a zasluhují především někteří spisovatelé (například R. Rolland a G. Duhamel), estetikové, kteří spatřují v hudební kompozici vrcholný výtvor lidského ducha, a psychologové, kteří zdůrazňují sjednocující vliv hudebního projevu; ty všechny není třeba vinit z toho, že si chtějí svou chválou osobně polepšit. U pořadatelů kulturních akcí, kteří zvou elitní publikum na koncerty vážné hudby a venkovské posluchače na dechovku, u provozovatelů obchodních řetězců a u správců pohostinských zařízení, kteří vnucují reprodukovanou hudbu konzumentům, už to tak jisté není: Vedou je do značné míry tržní zájmy. Hudba se na nás ovšem line i z rozhlasových a televizních relací; těžko říct, zda má odlehčit mluvené slovo, rozptýlit naši pozornost či prostě časově nastavit program, který je příliš řídký. Protesty, které se občas proti tomuto hudebnímu přílivu zvednou, zpravidla redaktoři i hospodští odbudou tím, že je to běžné a že si to lidé přejí; to ovšem ve prospěch hudby mluvit nemusí (stejně jako propagace tabákových výrobků jim nepřisoudí zdravotní přínos).

Hudba je především fenomén, který si neumíme beze zbytku vysvětlit; je to proto, že její zkoumání víceméně odolává přísně vědeckému přístupu, a to ještě úporněji, než zkoumání literatury či výtvarného umění. Můžeme sice určit kmitočty jednotlivých tónů a vyjádřit například matematické vztahy mezi hudebními intervaly, ale pocity, které v nás vyvolává konsonance a disonance, tím přesvědčivě neobjasníme. Můžeme zjistit, jaké etnické skupiny dávají přednost církevní pětitónové či celotónové stupnici, ale proč si libují právě v těchto škálách, nevíme; můžeme jen zkusit, jak bude znít kompozice, v níž tyto řady uplatníme (jako to udělal například C. Debussy). Můžeme tóny i celé skladby vyrobit elektronicky, ale přitom cítíme, že na nás tyto artefakty nepůsobí tak bezprostředně jako ne vždy zcela přesné tóny, vyluzované lidskou rukou či lidskými ústy. Můžeme obdivovat nedospělé virtuosy i dirigenty, ale těžko dokážeme pochopit, proč lze tento obor zvládnout už v tak raném věku, zatímco mladí výtvarníci (až na výjimky) zápasí s perspektivou a mladí literáti (až na výjimky) se stylem: Je zřejmé, že zvuky vnímáme podprahově, dokonce už v prenatálním věku, jinými slovy, že jsou nejtěsněji spjaty s naší přirozeností. Vtíravá melodie si dokonce nezadá s vtíravou erotickou představou, což nemá daleko k duševnímu trýznění.

Nejjednodušší závěr by mohl znít, že hudba slouží ke komunikaci a že je tedy variantou řeči, o níž soudíme, že nás vydělila ze světa ostatních živočichů a povznesla; to je ovšem jen jedna z hypotéz, kterou některé objevy zpochybňují: Neurologové například zjistili, že hudbu vnímáme korou pravé mozkové hemisféry, zatímco řečová centra se nacházejí v hemisféře opačné. Archeologové a antropologové se zase domnívají, že hudba provází evoluční předchůdce dnešního člověka už asi 500 000 let, zatímco vznik jazyka kladou teprve do doby před 50 000 lety. Řečí mimoto často své skutečné myšlenky a pocity maskujeme, místo abychom je sdělovali, což hudební projev tak snadno neumožňuje, spíš nás utvrzuje v tom, co cítíme.

Rozdíl mezi hudbou a řečí spočívá i v další zkušenosti: Čím dokonaleji ovládneme jistý jazyk, ať už mateřský či cizí, tím úsporněji přitom gestikulujeme. Naproti tomu hudba nás provokuje k rytmickým a tanečním pohybům bez ohledu na to, v jakém kulturním okruhu vznikla a k jakému kulturnímu okruhu sami náležíme; je tedy univerzálenější než jazyk a dotýká se (řečeno s C.G. Jungem) našeho kolektivního nevědomí. Ve známém experimentu vybídl americký profesor účastníky mezinárodní konference, aby chodili do kruhu a pískali si na kousek gumové hadice libovolný nápěv; záhy, bez zevního zásahu, jejich osobní popěvky splynuly ve společnou melodii. Vědci vesměs usoudili, že výsledek tohoto pokusu je pozitivní, neboť mluví ve prospěch lidské pospolitosti (dokonce i mezi intelektuály), ale to je spíš emotivní než racionální závěr: Shoda, navozená rytmem, sice stmeluje například jazzové hudebníky, ale vede také k nebezpečné davové psychóze, začne-li dav, shromážděný v ulicích či na stadionech, skandovat nakažlivé slogany.

Rytmus je bezpochyby nejpůsobivější složkou hudby a naše fascinace rytmem je pravděpodobně podvědomou odpovědí na pravidelné fyziologické pochody v našem těle (na srdeční činnost, na dechovou frekvenci), případně na přírodní biorytmy (na střídání dne a noci, na proměny ročních období, na tah ptáků, na pohyb oceánu, na zemské otřesy); souvisí tedy s pudovou výbavou naší bytosti, kterou ovládáme ještě hůř než svou výbavu citovou. Duše stromů (pokud něco takového existuje) je nám zatím vzdálenější než duše zvířat právě proto, že nás odrazuje jejich nehybnost, svázanost s jistým místem, i když víme, že se svým způsobem také pohybují (nasazují květy a větve, nasávají vodu, vítr roznáší jejich semena atd.). Naše nezadržitelné nutkání k pohybu, vztáhneme-li je na celé národy, může být ostatně příčinou pohrom, jimž většinou neumíme zabránit, například mocenských expanzí, válečných konfliktů a migrací.

Rozlišit mluvený projev a zpěv nám běžně nečiní potíže: Příslušníky jedné oblasti s výrazným dialektem dokonce dráždí, shledají-li mluvu sousední oblasti příliš zpěvavou (a naopak) a laiky popouzí patos v projevu operních pěvců. Hudba nicméně proniká i do naší řeči. Děti a zvířata bezděčně oslovujeme zpěvavou intonací, chceme-li je uklidnit nebo jim dát najevo nezáludné úmysly; ke zpěvavému tónu se uchylujeme i tehdy, voláme-li na sebe z velké dálky a recitujeme-li verše. S hudebním cítěním souvisí i správné užití akcentu, podle kterého lze poznat, jak dobře si cizinec osvojil jazyk země, v níž se chce aklimatizovat; monotónní projev některých mluvčích naopak vyvolává nudu. Proto je pochopitelné, že profesionální řečníci a přednašeči věnují své přípravě značné úsilí. Proč však vynakládá tolik lidí tolik času na to, aby se naučili hrát na hudební nástroj, když je to tak obtížné a pro běžný život tak neužitečné? Kytaristé z oblasti populární hudby na to většinou odpovídají, že si tak chtěli v pubertě naklonit dívčí publikum, ale to je spíš pokus o zlehčení otázky než vyčerpávající odpověď.

Jistou paralelu můžeme nicméně objevit i v historii: Šlechta si zvala do svých sídel potulné pěvce a později si vydržovala stálé, placené kapely, aby zvýšila svou společenskou prestiž (v jejich službách se uplatnila i řada českých hudebníků). Na hudební aranžmá spoléhají dodnes i básníci, kteří dobře vědí, jak jejich poezii prospěje, ujme-li se někdo jejího zhudebnění (soustavně toho využíval například J. Kainar). Hudbě nelze mimoto upřít formativní význam: Provozování hudby, jak už mnohokrát ověřili odborníci, připravuje děti lépe na budoucí studium, neboť zostřuje jejich vnímání a rozvíjí jejich abstraktní myšlení.

Vnější podoba hudby, především její melodická složka, připomíná zpěv ptáků a zvukové projevy některých zvířat (například psů, slonů a velryb); mají-li tyto signály význam pro sociální chování živočichů, jak je tomu u lidí? I když pro nás hudba neznamená přímo milostné lákání, vymezování teritoria či výstrahu, že je nablízku nepřítel, v určitých situacích k naší socializaci nesporně přispěla. Ritualizaci venkovského života podporovaly sezonní, výroční, milostné, svatební, pohřební a vojenské písně; jsou samozřejmě i dokladem lidové tvořivosti, která se tehdy nemohla ani jinak projevit. V době, která neznala rozhlas a televizi, se lidé dozvídali o kriminálních případech a jiných pohromách z kramářských písní. Pracovní nápěvy ulehčovaly nevolnický úděl našich předků i otrockou dřinu Afričanů, vyvážených do Nového světa. K ustálení liturgického obřadu a tudíž k posílení církevního vlivu dopomohla kanonizace gregoriánského chorálu v 6. století; je mimochodem příznačné, že církev tehdy i později lidovým písním (podobně jako lidovému divadlu) příliš nepřála, protože podle ní připomínaly nežádoucí pohanské zvyklosti.

Na první pohled se zdá, že hudbě nelze přičíst záporný vliv, protože se na rozdíl od psaného či mluveného slova nemůže stát nástrojem propagandy a manipulace; je přece nepovinná a nezacílená. Tak nevinná však hudba není: Občas přebírá i ideologickou funkci, což se pokusíme doložit v druhé části této úvahy.

                 
Obsah vydání       14. 5. 2008
14. 5. 2008 Uloupené Kosovo: Nesnesitelně špatný dokument Josef  Švéda
14. 5. 2008 Co je chucpe Zdeněk  Bárta
14. 5. 2008 Provokatéry česká společnost potřebuje Jan  Čulík
14. 5. 2008 Popliván a retroaktivně zastřelen František  Řezáč
14. 5. 2008 Je tupé a zabedněné vracet se k nenávisti Boris  Cvek
14. 5. 2008 Petr Uhl jako abstraktní turbulentní humanista Miroslav  Tejkl
14. 5. 2008 Postoj Petra Uhla si zaslouží jen odsouzení Milan  Valach
14. 5. 2008 Sudetoněmecký spolek a jeho nacističtí předci Štěpán  Kotrba
14. 5. 2008 Dědictví je sporný koncept - u sudetských Němců i u bohatých rodin Tomáš  Stýblo
14. 5. 2008 K čemu je to dobré? Pavel  Novotný
14. 5. 2008 Kde jsou statistiky o vyváženosti vysílání ČT ohledně amerického radaru?
14. 5. 2008 Továrna na lásku Anna  Čurdová
14. 5. 2008 Čínské zemětřesení: Tohle způsobili lidé
14. 5. 2008 Velké firmy neplatí daně: stojí to život 1000 dětí denně
14. 5. 2008 Komu slouží naše vláda? Miroslav  Pořízek
14. 5. 2008 Ekonomika a ekologie, neboli O nutnosti zesítěného myšlení Uwe  Ladwig
14. 5. 2008 Vigilie
14. 5. 2008 Hanba Petra Uhla Milan  Valach
14. 5. 2008 Podzim Hana  Tomšů
14. 5. 2008 Banální a trapná záležitost: Dal jsem jim dar, neodpověděli.
14. 5. 2008 Počty a basa Ladislav  Žák
14. 5. 2008 Kvalita digitální fotografie vedla k prozrazení státního dokumentu
14. 5. 2008 ČR si nepřipomíná 60. výročí arabské tragédie "Nakba" Daniel  Veselý
14. 5. 2008 Hudba útěšná, hudba útočná I. Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 5. 2008 Aktuální problémy exekucí
14. 5. 2008 Otázky nezávislosti Sandra  Wain
12. 5. 2008 Petr Uhl přijal sudetoněmecké vyznamenání Štěpán  Kotrba
13. 5. 2008 Dokumentární film, který potlačila Česká televize, je k dispozici na YouTube
13. 5. 2008 Humanistické hnutí: Připojujeme se k Tamášově hladovce
13. 5. 2008 Alternativy ano, likvidaci jeslí a mateřských škol ne Anna  Čurdová
13. 5. 2008 Bush hledá místo pro rakety, Polsko je prý drahé...
13. 5. 2008 Jerusalem Post: Bush nabídne Izraeli předsunutý radar k české základně
13. 5. 2008 Everybody knows - aneb Radar pátrá, radí, rozhoduje Karel  Dolejší
13. 5. 2008 Metro nechce zaplatit honoráře za publikované články Fabiano  Golgo
13. 5. 2008 Radare, vítej nám! (imprese) Michal  Kuklík
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
13. 5. 2008 15 000 lidí: fotoohlédnutí z Global Marihuana March 2008 Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Ukradený porod Petra  Švecová
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008