8. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 9. 2006

Návrh změn pro české školství

Tento článek obsahuje přehled změn, které by bylo dobré ve školství udělat v horizontu několika málo let. Doufám, že podnítí věcnou diskuzi nad jednotlivými problémy.

Hlavní problémy českého školství

 • Nekoncepčnost v rozhodování a prosazování změn na straně ministerstva školství
 • Dlouhodobé podfinancování a vysoký vnitřní dluh v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu
 • Neefektivní financování a řízení školství
 • Špatná komunikace ministerstva školství se svými přirozenými partnery (zřizovateli škol, školami, školskými asociacemi, zaměstnavateli, rodiči, odborníky z vysokých škol, žáky, studenty, odbory atd.)
 • Přebujelá administrativa dopadající na vedení škol
 • Vysoký počet nekvalifikovaných učitelů, důchodců a žen v základním a středním odborném školství
 • Nízký počet mladých absolventů pedagogických fakult ve školách
 • Nivelizace platů učitelů a jejich výše vzhledem k plátům ve starých členských zemích Evropské unie
 • Nezvládnutá kurikulární reforma (přechod na rámcové vzdělávací programy) po stránce finanční, organizační i metodické
 • Vysoká nerovnost v přístupu k vyššímu vzdělání (maturita a vysokoškolské studium)
 • Nízký počet vysokoškoláků v populaci
 • Vysoký počet odmítnutých uchazečů o studium na vysokých školách
 • Malé procentuální zastoupení všeobecného vzdělávání (gymnázia, lycea) ve středoškolském studiu
 • Absence pedagogické komory nebo jiné reprezentativní instituce zastupující zájmy učitelů jako profesní skupiny
 • Tradice z doby před rokem 1989
 • Vzdělání není celospolečensky uznávanou hodnotou
 • Školství a vzdělávání je prioritou pouze na papíře, nikoliv fakticky

Co změnit v českém školství a jak

Zákony

 • Provést revizi školského zákona a prováděcích vyhlášek k němu
 • Povinou školní docházku nahradit povinností vzdělávat se do 18 let věku
 • Zrušit minimální počet žáků ve třídě a škole
 • Zřídit Národní radu pro vzdělávání
 • Změnit zřizovatele základních škol z obcí a krajů na školské rady
 • Omezit administrativu na školách
 • Samostatným zákonem zřídit Českou pedagogickou komoru

Financování

 • Navýšit podíl školství na HDP na 6 až 7 procent
 • Zavést jednotný normativ na žáka ZŠ a SŠ, který škola obdrží automaticky podle počtu žáků
  (Do tohoto normativu by se zahrnuly a rozpočítaly všechny položky, které chodí nyní do škol různými cestami. Použití peněz z tohoto normativu by bylo plně v kompetenci ředitele školy. Nešlo by tedy o účelově vázané prostředky.)
 • Priority MŠMT financovat formou grantů, o které si školy musejí požádat
  (Příklad: Škola, která se rozhodne napsat vlastní originální ŠVP, by získala jeden milion korun na vzdělávání, nákup pomůcek a financování nadúvazkové práce učitelů. Minimální částka pro školu přidělovaná v rámci grantového řízení by měla činit 100 000 korun. Možnost spolufinancování z evropských fondů.)
 • Definování standardu služeb pro bezplatné školství
  (Za nadstandard může škola vybírat školné, a to nejen soukromá, ale i veřejná. Například nižší počet žáků ve třídách, alternativní výuka atd. Na nadstandard může přispívat také zřizovatel nebo soukromý dárce. Tím se řeší nedostatek žáků ve venkovských a málotřídních školách.)
 • Optimální financování nastavit na počet 20 žáků na jednoho pedagoga a asistenta pedagoga

Odměňování pedagogů

 • Zrušení věkového automatu a transformace nárokových a nenárokových složek platu
 • Zavedení kariérního řádu pro pedagogy s VŠ vzděláním

Kariérní řád:

 • Asistent pedagoga (1-2 roky): 15.000,- Kč/měsíc
  (lze absolvovat v průběhu VŠ studia)
 • I. odborná atestace: 20.000,- Kč/měsíc
  (dlouhodobé vzdělávání, publikační činnost...)
 • II. odborná atestace: 25.000,- Kč/měsíc
  (dlouhodobé vzdělávání, publikační činnost...)
 • Osobní ohodnocení: 5.000,- Kč/měsíc
  (průměrně, přiděluje ředitel školy podle kritérií, které sám nastaví)

Personální politika ve školství

 • Zavedení míst asistentů pedagogů s VŠ vzděláním a bez VŠ vzdělání na základních a středních školách
  (jeden asistent na jednoho až pět učitelů)
 • Zavedení institutu školních psychologů na základních a středních školách
  (výše úvazku podle počtu žáků ve škole)
 • Zavedení institutu uvádějícího učitele na základních a středních školách
 • Vytvoření Sítě oblastních metodiků pro základní a střední školy
 • Vytvoření uceleného systému pro získávání kvalifikací u nekvalifikovaných učitelů
 • Vytvoření uceleného systému dlouhodobého a soustavného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci kariérního řádu
 • Rok placeného volna pro učitele po každých 10 letech praxe, aby neztratili kontakt s mimoškolním pracovním životem

Instituce

 • Provést personální audit na MŠMT a jím přímo zřizovaných organizacích
 • Sloučit VÚP Praha, NÚOV, CERMAT a Středisko multilicencí (DZS) pod ÚIV
 • Zrušit Českou školní inspekci (jako ve Finsku, kontrolní činnost bude zajišťovat zřizovatel školy) a ušetřené finanční prostředky použít na Síť oblastních metodiků
 • Činnost NIDV doplnit o Síť oblastních metodiků

Rámcové vzdělávací programy

 • Zachovat RVP pro počáteční vzdělávání
 • Sloučit RVP pro různé typy ZŠ do jednoho RVP pro základní vzdělávání
  (včetně praktických, speciálních a uměleckých škol)
 • Sloučit RVP pro různé typy SŠ do jednoho
  (včetně gymnaziálních, středních odborných škol a učilišť)
 • Zrušit RVP pro vyšší odborné školy
  (tento typ škol převést do terciálního vzdělávání)
 • Všechny školy musejí začít vyučovat v souladu s RVP od září 2008
  (posunutí začátku povinnosti o jeden rok)
 • Všechny školy musejí vytvořit vlastní školní vzdělávací program do srpna 2012
  (přechodné období umožňuje flexibilní změny v průběhu ověřování výuky v souladu s RVP)
 • Zjednodušení a zkrácení RVP
 • Zjištění finanční náročnosti výuky v souladu s RVP
 • ŠVP bude muset obsahovat pouze koncepci školy a bude určen široké veřejnosti
  (především rodičům)
 • Změnami v RVP bude pověřena nově ustanovená Národní rada pro vzdělávání, v níž budou poměrně zastoupeny tyto strany: úředníci MŠMT, zřizovatelé škol, učitelé, ředitelé, odborníci na vzdělávání z vysokých škol a veřejnost

Vyšší odborné školy

 • Přesunout vyšší odborné školy do terciálního vzdělávání

Vysoké školy

 • Zavést motivační školné na veřejných vysokých školách, a to v takové podobě, aby se peníze vybrané na školném zpět rozdělily mezi studenty podle sociální potřebnosti, prospěchu, případně dalších kritérií
 • Zavést půjčky na vzdělávání s odložením splatnosti do dosažení průměrné mzdy, případně minimálně 15 let od zahájení studia
 • Vyšší částkou zpoplatnit zápis a opakování ročníku i zkoušek

Pedagogické fakulty a vysokoškolské studium pedagogiky

 • Změnit studium pedagogiky posílením praktické části, především průběžné praxe
 • Součástí studia bude dvouletá průběžná praxe v rozsahu 4 hodiny za 14 dní na pozici asistenta pedagoga v běžných školách, kterou budou studenti reflektovat v rámci teoretického studia
 • Povinné bakalářské studium pro učitele v mateřských školách

Alternativní školy

 • Podporovat vznik alternativních škol a rozšíření pozitivních zkušeností z těchto škol do školství obecně
 • Upravit RVP tak, aby nebyly v rozporu s programy tradičních alternativních škol (waldorfská, montessori, freinetovská, daltonská atd.), případně těmto školám udělit výjimku z části RVP, která neumožňuje vyučování v souladu s danou alternativní koncepcí
 • Umožnit alternativním školám vybírat školné za nadstandard

Státní maturitní zkouška

 • Povinná státní maturitní zkouška pro všechny absolventy SŠ
  (tedy i pro absolventy dnešních učilišť, ti mohou následně získat výuční list)
 • Rozdělení státní maturitní zkoušky na celostátní, školní a nepovinnou část
 • Celostátní část bude zavedena až 4 roky po začátku vyučování v souladu s RVP pro SŠ

Celostátní část:

 • Didaktický test z obecných studijních předpokladů (vstupenka na VŠ)
 • Didaktický test z funkční gramotnosti (vstupenka ke školní části maturity)
  (Maturitní vysvědčení bude u obou testů obsahovat následující údaje: nejvyšší a nejnižší dosažené skóre v ČR a procentuální skóre žáka. Vysoká škola stanoví, kolika procent musí žák v daném roce dosáhnout, aby byl přijat. Střední škola stanoví, kolika procent musí žák v daném roce dosáhnout, aby pokročil ke školní části maturity.)

Školní část:

 • Obhajoba absolventské práce (buď teoretické, nebo praktické)
 • Zkouška z českého jazyka a literatury
 • Zkouška z cizího jazyka
 • Dvě další zkoušky z nabídky školy

Nepovinná část (tyto zkoušky si žák hradí sám):

 • Další zkoušky z nabídky školy
 • Mezinárodně uznávané zkoušky (například jazykové, počítačové atd.)
 • Opravná zkouška
  (žák si ji hradí sám, počet termínů pro opakování není omezen)

Přijímací řízení na výběrové školy

 • Přijímací řízení na výběrové školy nesmí být diskriminační a musí být transparentní

Přijímací řízení na střední školy

 • Zachovat talentové zkoušky
 • Zavést didaktický test z obecných studijních předpokladů pro žáky posledního ročníku ZŠ (vstupenka na SŠ)
 • Pokud bude chtít střední škola uspořádat vlastní písemnou přijímací zkoušku, musí se shodnout na její podobě s ostatními středními školami v daném kraji.
 • Součástí přijímacího řízení může být osobní pohovor se zájemcem o studium s předem danými kritérii pro jeho vyhodnocení
 • Součástí přijímacího řízení může být dosavadní prospěch, výstupní hodnocení a doporučení ze školy
 • Součástí přijímacího řízení může být psychologický test a test fyzické zdatnosti

Přijímací řízení na vysoké školy

 • Zachovat talentové zkoušky
 • Zavést didaktický test z obecných studijních předpokladů pro žáky posledního ročníku SŠ jako celostátní součást státní maturitní zkoušky (vstupenka na VŠ)
 • Pokud bude chtít vysoká škola uspořádat vlastní písemnou přijímací zkoušku, musí se shodnout na její podobě s ostatními vysokými školami, respektive jejich fakultami (katedrami) podle zaměření
 • Součástí přijímacího řízení může být osobní pohovor se zájemcem o studium s předem danými kritérii pro jeho vyhodnocení
 • Součástí přijímacího řízení může být dosavadní prospěch, výstupní hodnocení a doporučení ze školy
 • Součástí přijímacího řízení může být psychologický test a test fyzické zdatnosti

Soukromé, církevní a veřejné školy

 • Zrovnoprávnit postavení všech typů škol bez ohledu na jejich vlastnictví a zřizovatele
 • Stejný normativ na žáka a rovný přístup ke grantovým prostředkům pro všechny typy škol

Související změny v zákonech

 • Zavést investici do vzdělávání jako odpočitatelnou položkou od daňového základu, a to až do výše 1000 korun měsíčně.
 • Všechny kurzy, výukový software i učebnice přesunout do snížené sazby DPH, což je v současné době 5%, nebo do sazby nulové.
 • Zavést vrácení DPH na straně nákladů pro školy.
 • (obdobná výjimka platí u společnosti Sazka)

Mgr. Radek Sárközi je šéfredaktorem vzdělávacího portálu www.eucebnice.cz, středoškolský učitel, zakladatel a předseda Asociace školských odborů - Učitelský odborový klub AŠO-UOK, který je od svého založení v opozici vůči ministerstvu školství a vládě ČSSD.

                 
Obsah vydání       8. 9. 2006
10. 9. 2006 Gordon Brown premiérem nebude?
9. 9. 2006 CIA je příliš neschopná na to, aby zorganizovala útoky z 11. září...
10. 9. 2006 Paroubek by se smířil s radarem Štěpán  Kotrba
10. 9. 2006 USA odloží rozhodnutí o raketách na dobu po listopadovém summitu NATO Štěpán  Kotrba
10. 9. 2006 Zaorálek: být partnerem USA neznamená být servilní Štěpán  Kotrba
9. 9. 2006 Vyprodáno: V Londýně vystoupí hlavní konspirační teoretik o 11. září
9. 9. 2006 Paroubek, Kubice I. a Kubice II. Štěpán  Kotrba
9. 9. 2006 Konspirační teorie, anebo alternativní verze událostí? Michal  Brož
9. 9. 2006 Dvojvládí - co Vy na to, pane prezidente? Vít  Klíma
9. 9. 2006 Mlčení
9. 9. 2006 Saddám neměl žádné styky s al Kajdou
9. 9. 2006 11. září, média, otevřenost, konspirační teorie a Britské listy
9. 9. 2006 Mladá fronta dnes se nestydí vykrádat druhé Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Oprava: USA smlouvy o základně s ČR a Polskem "teprve podepíší"
9. 9. 2006 ČSSD: základny jsou zásadním problémem národní suverenity a bezpečnosti
8. 9. 2006 Jak proameričtí novináři škodí proamerické věci Oldřich  Průša
8. 9. 2006 Členové Evropského parlamentu: Kde jsou tajná vězení CIA?
8. 9. 2006 Kubiceho denunciační prefabrikát: pravda začíná vycházet najevo Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Zpráva o nálezu velkého ropného ložiska je zřejmě jen PR propaganda
10. 9. 2006 Výpověď o straně a lidech Miroslav  Kalousek
8. 9. 2006 Vůle ke smyslu Zdeněk  Bárta
8. 9. 2006 Hádka ohledně toho, kdy má Blair odejít, skončila? Jan  Čulík
8. 9. 2006 Princip známe, ale co je příčinou? Bohumil  Kartous
8. 9. 2006 Kde bere ODS tu aroganci? Jan  Čulík
8. 9. 2006 Česká vojenská rozvědka přiznává, že Al-Kajda měla sloužit proti Rusům Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Ropný zlom se odkládá. Kde udělali soudruzi chybu? Ivan  Brezina
8. 9. 2006 S ropným zlomem počítá i americká administrativa ve svých strategiích Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Proč šťourají BL do soukromí svých autorů? Ivan  Brezina
8. 9. 2006 Čínský jazyk nebo čínské jazyky? David  Sehnal
7. 9. 2006 Rozpory v událostech z 11. září
8. 9. 2006 Soudy o WTC jsou nemožné
8. 9. 2006 Jak vznikají bludy Vladimír  Wagner
9. 9. 2006 Útoku na Světové obchodní centrum předcházel třicetihodinový výpadek proudu ve vyšších patrech WTC Jiří  Mašek
7. 9. 2006 75 amerických univerzitních profesorů tvrdí, že útoky z 11. září zosnovala sama americká vláda
7. 9. 2006 Všude se najdou zrádci, i mezi americkými profesory
7. 9. 2006 "Nejsou to žádní vědci"
8. 9. 2006 Bulvár tvoří (hlavně) způsob prezentace Vladimír  Wagner
8. 9. 2006 Americká vláda už byla usvědčena ze lží Milan  Valach
8. 9. 2006 Předem známá správná pravda
8. 9. 2006 Rozpory kolem 11. září?
8. 9. 2006 Další nezodpovězené otázky o útoku 11. září 2001 Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Meze pevnosti v tečení ocelových nosníků
8. 9. 2006 Vzkaz pro konspirační teoretiky
8. 9. 2006 Kdy taje ocel
8. 9. 2006 Noam Chomsky podporuje iniciativu "Ne základnám"
8. 9. 2006 Odkud je jistota ohledně skutečných pohnutek USA? Petr  Vařeka
8. 9. 2006 Svět podle Hurvínka Pavel  Urban
8. 9. 2006 Návrh změn pro české školství Radek  Sárközi
9. 9. 2006 Když jsem já šel tou putimskou branou... Jaromír  Máša
8. 9. 2006 Fahrenheit 9/11 - film k výročí Štěpán  Kotrba
7. 9. 2006 Orbis sensualium pictus Milan  Cimburek
7. 9. 2006 Žurnalistická škola v počátcích Miroslav  Polreich
7. 9. 2006 Návraty domů Ladislav  Žák
7. 9. 2006 Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti a jeho "Kmotři"
7. 9. 2006 Dotčení -- terorem postižení i samotní teroristé Egon T. Lánský
7. 9. 2006 Stále obchází strašidlo komunismu Zdeněk  Jemelík
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 9. 2006 Když jsem já šel tou putimskou branou... Jaromír  Máša
8. 9. 2006 Návrh změn pro české školství Radek  Sárközi
4. 8. 2006 Co bude se školstvím po prázdninách? František  Augusta
30. 6. 2006 Šikana na vysokých školách   
29. 6. 2006 Nikoli jen na okraj koaliční smlouvy; především však o vzdělávání Miloš  Dokulil
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
29. 6. 2006 Kvalita českého školství se rapidně zhoršila   
27. 6. 2006 Studenti jsou proslulí flákačstvím, ať platí za školu!   
26. 6. 2006 Jak mohou fungovat přijímací zkoušky na VŠ Boris  Cvek
12. 6. 2006 O co jde ve volbách a po nich? František  Augusta
30. 5. 2006 Školné a ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělávání Petr  Staněk
30. 5. 2006 Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD Radek  Sárközi
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu   
17. 5. 2006 Opravdu parodie   
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš