27. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 5. 2003

Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí

Velká část ekologické společnosti se dívá na vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí s velkým optimismem. Stavíme se k němu podstatně zdrženlivěji. Zda vstup ČR do EU zlepší či zhorší životní prostředí v ČR je totiž složitá otázka...

Za hlavní nepovažujeme, že vstup ČR do EU bude garantovat dosaženou ochranu životního prostředí před různými neurvalci typu V. Klause, byť ani to nelze opomíjet. Protože velká část "evropské" ekologické legislativy byla v ČR již uzákoněna, podíváme se na změny od r. 1996-7, kdy ČR začala aktivněji usilovat o vstup do EU. Při velkém počtu ekologických problémů nemůže být výčet vyčerpávající.

K hlavním ekologickým kladům vstupu ČR do EU patří:

 1. přijímání, zpřísňování a uvádění do života četných ekologických norem - limitů znečišťování. V ochraně ovzduší jde o regulaci emisí těžkých kovů, těžkých organických polutantů (POP), těkavých organických látek (VOC), přízemního ozonu, zpřísnění emisních limitů v dopravě ad. V ochraně vod jde o požadavek snížit znečištění vod dusičnany, dusitany, fosforem a postavit chybějící kanalizace a čistírny odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel v prodloužené lhůtě do r. 2010. V odpadech jde o požadavek šetrně zneškodňovat a pokud možno i recyklovat autovraky, ojeté pneumatiky, vyjeté oleje, autobaterie, odpad s kysličníkem titaničitým, odpad s PCB, kaly z čistíren odpadních vod, mnohé obaly, jakož i o obnovu programů odpadového hospodářství. Pozitivní je povinnost ekologicky šetrně nakládat s chemickými látkami a regulovat nakládání s geneticky modifikovanými organismy,
 2. podporovat organické (ekologické) zemědělství a více tlačit na správnou zemědělskou praxi,
 3. zajistit ochranu tzv. evropsky cenných přírodních území, což v praxi znamená určité posílení speciální ochrany přírody, např. podporuje vyhlášení nových chráněných krajinných oblastí Novohradské hory, Střední Poohří, Český les, rozšíření CHKO Český Ráj a Pálava ad.,
 4. vyšší tlak na prevenci ekologických problémů včetně posuzování vlivů na životní prostředí projektů i koncepcí, zavádění integrované ochrany (IPPC) a na vymahatelnost ekologických norem v praxi.

K hlavním ekologickým záporům vstupu ČR do EU patří:

 1. sjednocení norem přípustného obsahu škodlivin v potravinách ČR na úroveň norem EU v r. 1997, což v praxi znamená v průměru jejich asi trojnásobné změkčení,
 2. liberalizace obchodu s odpadem spojená s hrozbou přeměny ČR v horším případě na skládku, v lepším na zpracovnu v cizině vyprodukovaných odpadů. Rozpad systému sběru a využívání druhotných surovin a vratných obalů v ČR. Odsun zásadní regulace dioxinů (výroby a dovozu PVC) o 7 let,
 3. podmínky diktované EU v zemědělství povedou ke zničení jeho další části a tím i k pustnutí dalších regionů, zejména v horších přírodně ekonomických podmínkách. V r. 2000 bylo podle ČSÚ v ČR zemědělství na 70 % objemu výroby 80. let a existovalo asi 600 000 ha neobdělané zaplevelené zemědělské půdy,
 4. v silniční dopravě vedou požadavky EU na urychlenou výstavbu řady dopravně neodůvodněných a nejednou i špatně trasovaných a platné zákony porušujících komunikací dálničního typu k rozsáhlým ekologickým škodám a k rozpadu podstatné části silnic, zejména 3. a 2. třídy, pro hrubé zanedbávání jejich údržby a oprav (zanedbání MDS odhaduje na 150-200 mld. Kč),
 5. ve vodní dopravě požadavky na modernizaci labské vodní cesty za asi 15 mld. Kč (ekologicky neúnosné vodní dílo Přelouč a ekologicky katastrofální vodní díla Malé Březno a Prostřední Žleb) a na výstavbu kanálu Dunaj - Odra- Labe za asi 400 mld.Kč vedou jak k naprostému zruinování ekonomiky ČR, aniž by se uvedených cílů dosáhlo, tak k nezachránění krachující vodní dopravy v ČR, tak ke druhé největší ekologické katastrofě na území ČR (kanál Dunaj - Odra - Labe),
 6. v železniční dopravě vede požadavek na výstavbu jinak potřebných čtyř železničních koridorů k hrubému zanedbávání údržby a oprav ostatních tratí a k jejich postupnému vyježdění. Na doporučení EU (směrnice to ale závazně nepožaduje) byl přijat model rozdělení jednotné železnice na správu dopravní cesty a obchodně provozní podnik, přestože se v Německu neosvědčil a na Slovensku přispěl k likvidaci lokálek,
 7. zachovává silně nerovné ekonomické podmínky podnikání v dopravě, které tolerancí externalit, zejména ekonomické části škod na zdraví lidí, zásadně zvýhodňuje ekologicky mimořádně závadnou, vysoce nebezpečnou a urbanisticky destruktivní silniční dopravu proti ekologicky a urbanisticky šetrné a bezpečné dopravě železniční. Dle mých výpočtů z podzimu 2002 silniční doprava brala víc než železniční v ČR od 10 mld. Kč v r. 1993 po 30 mld. Kč v r. 1996 a v r. 1997 až po 21,4 mld. Kč v r. 2001,
 8. nutí přijímat i špatné mechanismy regulace společnosti jako je trh s elektřinou, obchod s právy znečišťovat kysličníkem uhličitým aj.
 9. za těžkou schizofrenii politiky EU považujeme souběžné povinnosti některá přírodně cenná území přísně chránit (CHKO Poodří, dolní Labe aj.), současně je zničit (stavbou nesmyslných vodních děl) a ještě platit vysoké pokuty buď za porušování práva EU nebo mezinárodních závazků ČR.

Negativa uvedená jako 3-7 ve spojení s pokračující likvidací venkovských škol, zdravotních středisek, pošt, kulturních zařízení ad. vedou nutně k likvidaci podstatné části venkova ČR, zejména venkova dopravně vzdáleného od hlavních komunikací, bez významnějších nezemědělských aktivit, v horších přírodně ekonomických podmínkách a regionů, z kterých byli v l. 1945-6 odsunuti Němci. Likvidaci venkova považujeme za naprosto nepřijatelnou. Výše uvedená negativa vstupu ČR do EU prakticky znehodnocují četná zlepšení, která v oblasti běžné ochrany životního prostředí podmínky vstupu ČR do EU přináší. Za těchto podmínek považuje odborná skupina pro ekologii a životní prostředí ÚV KSČM vstup ČR do EU za neúnosný. Žádáme revizi stávající státní dopravní politiky ČR včetně pochybných mezinárodních smluv o tzv. evropských komunikacích a revizi zemědělské politiky ČR.

Autor je vedoucím odborné skupiny KSČM pro ekologii

                 
Obsah vydání       27. 5. 2003
27. 5. 2003 Chcete si koupit mou ledvinu? Jan  Čulík
27. 5. 2003 Chovatelé kuřat znovu používají antibiotika
27. 5. 2003 Francie: Je Dominique Baudis obětí ďábelských intrik? Josef  Brož
27. 5. 2003 Praha: Budou o nových stavbách rozhodovat jen jednotlivé městské části?
26. 5. 2003 Dánská otevřenost šokuje EU
27. 5. 2003 ČR "zachránila firmu CME před bankrotem" Jan  Čulík
27. 5. 2003 Jak spolu bojují Pentagon a americké ministerstvo zahraničí
27. 5. 2003 Ruské peklo
27. 5. 2003 Pohlednice z Timoru XI. Jaroslav  Kováříček
27. 5. 2003 Daniel Cohn-Bendit má stále chuť na politiku Ivo  Krsek
27. 5. 2003 Deset let Učitelských listů
27. 5. 2003 Do Prahy poběží mentálně postižení sportovci
25. 5. 2003 Dobrou zprávu já přináším vám Dominik Joe Pantůček
26. 5. 2003 Chcete mít obsah BL na své stránce?
27. 5. 2003 Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí Jan  Zeman
27. 5. 2003 Uškodí nebo pomůže Evropská unie životnímu prostředí v ČR ? Jan  Dusík
27. 5. 2003 Atlantické spoločenstvo nie je kultúrny spolok
27. 5. 2003 Dvadsaťpäť hodín pred zrkadlom Filip  Samuel
27. 5. 2003 Slabosti víťaza
27. 5. 2003 Profesor Adam Daniel Rotfeld: Nikoho nepoškodiť
26. 5. 2003 Šéf je slon Marta  Pilařová
26. 5. 2003 USA vyhlašuje válku proti euru
26. 5. 2003 Dvě opery na teroristická témata
25. 5. 2003 Inkorektní jednání jako program nevzdělanců Josef  Trnka
23. 5. 2003 Jak jíme kuřata napuštěná vodou a bílkovinami z kravských kůží
26. 5. 2003 V Kolíně nad Rýnem se konala feministická konference
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2003 Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí Jan  Zeman
27. 5. 2003 Uškodí nebo pomůže Evropská unie životnímu prostředí v ČR ? Jan  Dusík
26. 5. 2003 Jsou Češi "Slovani", a proto obětí Západu? Jan  Čulík
26. 5. 2003 USA vyhlašuje válku proti euru   
26. 5. 2003 Dánská otevřenost šokuje EU   
23. 5. 2003 Rozšířená Evropská unie -- naděje a rizika   
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy   
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2003 Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí Jan  Zeman
26. 5. 2003 Deutsche Bahn AG - jízdenky dražší než letenky? Radek  Mokrý
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
14. 4. 2003 Ověření slabomyslnosti Robert  Vašíček
17. 3. 2003 Monitor Jana Paula:
O zbrani jménem automobil a falešné loajalitě k asociálnímu chování
Jan  Paul
17. 3. 2003 O (českém) sebebičování a společenské odpovědnosti Jan  Čulík
12. 3. 2003 Havárie autobusu: "Zavřete řidiče!" Jan  Čulík
7. 3. 2003 Informácie o zvýhodneniach pre PSA Peugeot Citroën sú "obchodným tajomstvom"   
3. 3. 2003 Začátek výstavby dálnice do Ostravy se znovu odkládá Jaroslav  Hlaváček
19. 2. 2003 10 000 řidičů nezaplatilo poplatek za vjezd do Londýna   
18. 2. 2003 V Londýně se v pondělí začalo platit za vjezd autem do města   
23. 1. 2003 Dálnice R43: Ministr přiznal, co magistrát tají   
21. 1. 2003 Chcete jezdit na olej na vaření?   
6. 1. 2003 Odstraní londýnský experiment dopravní zácpy ze středu měst?   
7. 11. 2002 Jak je to v Británii s přechody pro chodce   

Doprava RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2003 Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí Jan  Zeman
26. 5. 2003 Deutsche Bahn AG - jízdenky dražší než letenky? Radek  Mokrý
17. 3. 2003 Privatizácia železníc v treťom svete Martin  Brendan
10. 3. 2003 Tajnosti a klamstvá Európskej komisie: oslabovanie sociálneho systému Radovan  Geist
3. 3. 2003 Začátek výstavby dálnice do Ostravy se znovu odkládá Jaroslav  Hlaváček
2. 3. 2003 Je možno ještě zachránit České dráhy před destrukcí? Pavel  Řezáč
14. 2. 2003 Náš štrajk sa neskončil Radovan  Geist, Martin Muránsky
14. 2. 2003 Európa a štrajky železničiarov   
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
10. 2. 2003 Usvedčení štrajkom Martin  Muránsky
10. 2. 2003 Vzrastie počet okresov bez železničného spojenia? Marián  Repa
10. 2. 2003 Štrajk nie je zločin! Ivan  Štefunko, Radovan Geist