13. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2009

Odluka církví od stolu a lože

Jedině naprostý rozchod státu s církvemi "od stolu i lože" může být výsledkem připravovaného "narovnání" vztahů státu a církví. Jiný model i výši náhrad si představují církve, jiný ovšem nenáboženští občané či ateisté. Těch v této zemi jak mezi občany, tak mezi zákonodárci je víc, než potřebná ústavní většina. Z toho by měly církve při formulaci svých požadavků a jejich prosazování vycházet a nepřehánět své nároky. Kdo chce všechno, nemusí také dostat nic. I taková možnost existuje. Lobby KDU-ČSL za 270 miliard z peněz daňových poplatníků, stejně jako lobby kardinála i papeže za vlastnictví katedrály sv. Víta, ani lobby radikálních křesťanů proti interrupcím a antikoncepci křesťanským církvím ani věřícím moc nepomohly. Naopak. Připočtěme k tomu Čunkovy aféry a víme, proč je Česko nejateističtější zemí Evropy.

Příspěvek na platy duchovních, který navrhuje sociálně demokratický stínový ministr financí Sobotka, je hybridem, který by nechával neustále otevřený státní penězovod vůči církvím. Při troše dobré vůle se najdou už dnes církve, u nichž poměr mezi placenými duchovními a věřícími ne menší, než 1:10 a tento počet duchovních by mohl libovolně stoupat... Pravidla odluky mohou být velmi jednoduchá - s přechodným ustanovením pět let na jejich realizaci. Jakékoliv omezení by mělo být činěno na základě veřejnosti a rovnosti. Česká republika nemá státní náboženství. Česká republika je státem sekulárním. A jako taková by měla zůstat. Právo jednotlivce na náboženskou svobodu by nemělo omezovat právo ostatních na svobodu nemít náboženství.

 • Vyznání a jeho vnější atributy i provádění jakýchkoliv úkonů jsou soukromím každého občana a nezavazují stát, veřejnou správu a soustavu veřejných služeb k žádnému zvláštnímu zacházení nebo ohledům či podpoře mimo obecně platné právní předpisy
 • Každá osoba pohybující se na území ČR musí být ve veřejném prostoru a na státem vydaných nebo státem uznaných osobních dokladech jednoznačně identifikovatelná podobou obličeje a na při kontrole totožnosti státním orgánem v zákonem stanovených mantinelech nesmí této identifikaci nijak bránit
 • Zpovědní tajemství není za žádných okolností prolomitelné a je jím vázán i tlumočník
 • Církve a náboženské společnosti musí být povinně registrovány státem jako české právní osoby a jejich chování se musí řídit pouze a jedině právním řádem ČR. Vylučuje se exteritorialita i uplatnění cizího práva. Podmínky registrace určuje stát všem subjektům shodně.
 • Církev i církevní právnické osoby jsou povinny vykazovat státu svůj majetek, svou činnost a ekonomické aktivity v mezích a v termínech stanoveným zákonem.
 • Církev či církevní právnická osoba za své závazky ručí veškerým svým majetkem a veškerým majetkem jí zřízených nebo jí podřízených církevních právnických osob či podílů v třetích osobách. Církev ručí veškerým svým majetkem za závazky jí zřízených nebo jí podřízených církevních právnických osob či podílů v třetích osobách.
 • Zrušení registrace je možné na základě porušení podmínek státní registrace nebo porušení zákonů. Právním nástupcem zrušené církve je vždy stát, na který přecházejí veškerá aktiva. Rozhodnutí o zrušení je přezkoumatelné Nejvyšším správním soudem.
 • V názvu církve nebo náboženské společnosti vždy musí být obsaženo slovo "církev" nebo "náboženská společnost" se shodnými právními účinky pro oba termíny.
 • Vstup do církve a vystoupení z církve nesmí být vázáno na žádné ekonomické podmínky, vystoupení navíc musí být nijak nesankcionovatelným jednostranným právním úkonem věřícího či člena, učiněným písemně.
 • Veškeré závazky osoby vůči církvi a církve vůči osobě jsou přezkoumatelné obecným soudem podle obecně platných právních předpisů ČR.
 • Porušení povinností osoby vůči církvi či vůči jejím pravidlům nesmí být trestáno jinak, než v souladu s trestním právem ČR
 • Právní řád ČR nebude akceptovat mnohoženství ani mnohomužství a závazky a povinnosti dle něj plynoucí, a to ani vzniklé dle jiného práva než českého.
 • Církevní sňatek stojí naroveň sňatku občanskému a stát musí potvrdit jeho právoplatnost a vydat osvědčení o jeho registraci za stejných podmínek jako sňatek občanský .
 • Církevní sňatek lze rozvést státem dle procedur stanovených státem za stejných podmínek jako sňatek občanský.
 • Žena má právo na odmítnutí sexuálního styku a rozhodnutí o svém těhotenství a nesmí jí v tom být nikým a nijak bráněno.
 • V názvu právnických osob zřízených církvemi nebo spoluvlastněných církvemi musí být obsažen název církevní právnická osoba (cpo) nebo církevní spoluúčast (cs).
 • Církevní subjekty provádějící sociální, vzdělávací či jiné služby nesmí tyto služby vázat na členství či příslušnost k církvi nebo vyznání víry a nesmí podmiňovat těmito skutečnostmi výkon své činnosti
 • Církve nesmí vyžadovat provádění své činnosti ve státních školách, mohou se však dohodnout s vedením těchto škol na nepovinné výuce. Mimo tuto výuku nesmí na škole působit.
 • Oprávnění církvím k provádění duchovní činnosti v nápravně výchovných zařízeních, armádě či dalších ozbrojených sborech dává stát a nesmí být nárokové. Je právem nikoliv povinností každé osoby podléhající zvláštnímu režimu vyznávat svou víru a provádět náboženské rituály v mezích omezení provozu zařízení, ve kterém se nachází.
 • Výuka náboženství, církevní historie nebo další obdobné předměty na církví zřízených vzdělávacích zařízeních mimo teologických fakult vysokých škol nesmí být povinným předmětem a prospěch z nich nesmí být součástí vysvědčení z všeobecně vzdělávací části výuky. Školská zařízení všech stupňů nesmí po studentech vyžadovat plnění náboženských nebo rituálních povinností, segregovat výuku či rozdělovat studenty dle pohlaví či víry
 • Zdravotník, pedagogický či sociální pracovník, který hodlá uplatňovat výhradu svědomí či víry vůči některému z výkonů svého povolání, musí o tom veřejně, kvalifikovaně informovat své pacienty či rodič studentů a vyžádat si jejich informovaný souhlas s tím, že i poté chtějí být jeho pacienty či nechat u něj vzdělávat děti. (interrupce, antitkoncepce, sexuální výuka, přírodopis, dějepis ap.)
 • Veškeré ekonomicky či organizačně aktivní součásti církví, které nevyvíjejí ekonomickou činnost za účelem zisku, nechť podléhají státní evidenci dle obecně platných předpisů (IČO, FÚ, DPH apod.) a jejich povinnosti vůči státu definovány stejně, jako je to mu o občanských sdružení či obecně prospěšných společností.
 • Veškeré ekonomicky či organizačně aktivní součásti církví, které vyvíjejí ekonomickou činnost za účelem zisku, nechť jsou zřízeny jako standardní ekonomické subjekty dle obchodního a živnostenského zákona, pouze s přídomkem cpo nebo cs (as cs, as cpo, sro cs, sro cpo, ks cs, os cpo, ops cpo)
 • Církve mají právo zřizovat masové sdělovací prostředky za stejných podmínek jako ostatní osoby a mají právo žádat o komerční licence, pokud tuto podmínku zákon ukládá. Vysílání církve nebo vysílání náboženských obřadů církve není veřejnou službou ani službou ve veřejném zájmu. Náboženské vysílání vysílatele ze zákona je veřejnou službou v mezích příslušného zákona, jako takové musí být jednoznačně odděleno od ostatního programu a identifikováno jako náboženské vysílání.
 • Církve nechť mají možnost se svým veškerým majetkem nakládat libovolně - stejně jako ostatní ekonomické subjekty. Majetek zapsaný jako kulturní dědictví, památka ap. musí být spravován s péčí řádného hospodáře a jeho převod, zcizení či zástava podléhá souhlasu a evidenci státu.
 • Církve a církevní právnické osoby musí pečovat o svůj movitý i nemovitý majetek stejně, jako ostatní subjekty dle českých zákonů a musí mít stejný nárok za stejných podmínek na příspěvek od státu jako ostatní subjekty (péče o památky, granty, úhrady, archivy ap.)
 • Sebeorganizace církve musí být postavena tak, aby veškerá evidence podřízených součástí, subjektů, majetku a účetnictví byly transparentní a veřejně dostupné, vedené státem.
 • Dary církvím by podléhaly účetní evidenci a dani darovací. Dědictví by podléhalo notářskému řízení a dani dědické jako by dědicem byla cizí osoba.

Kdyby se poslanci dohodli, bylo by možné zavést daňovou asignaci ve výši a rozsahu, jaké je tomu dnes u darů na obecně prospěšnou činnost.

Možná jsem nepostihl vše. Možná jsem to, co jsem postihl, neformuloval přesně. Za to se omlouvám předem a prosím čtenáře o shovívavost. Nicméně smysl je jasný: nedopustit dualitu evidence a práv, církevní stát ve státě podle jiných pravidel. Nedopustit zvláštní statut církevních subjektů se zvláštními právy. Vyžadovat možnost státního přezkumu a veřejnou kontrolu činnosti církví a náboženských společností. Nedopustit nadvládu jakéhokoliv církevního práva nad obecným právním řádem státu. Nedopustit nezrušitelnost manželství a omezení práva žen. Oddělit od sebe hlubokým příkopem sekulární stát a veřejnou správu a soukromí - a teprve v rámci něho umožnit realizaci ústavního práva na svobodu vyznání a provádění náboženských úkonů občanem.

Pokud církve chtějí vlastnit majetek, ať jej vlastní. Za stejných podmínek a se stejnými povinnostmi, jako ostatní vlastníci. Pokud církve chtějí podnikat, ať podnikají - jednoznačně rozlišeny evidenčně, ale za stejných podmínek, jako ostatní, pouze s vyšším stupněm odpovědnosti (ručení majetkem církve za závazky jí zřízených či jí podřízených samostatných součástí či společností) . Pokud chtějí církve provádět sociální či jiné veřejné služby, ať je provádějí. Za stejných podmínek jako ostatní subjekty a rovným způsobem vůči všem - věřícím, jinověrcům i nevěřícím. Česko je a musí zůstat státem sekulárním. Tolerantním, ale sekulárním. Republikou občanů bez rozdílu vyznávání náboženství nebo bez vyznání. Nepotřebuje extra smlouvu s Papežským stolcem, ani smlouvy s dalšími mezinárodními centry víry.

                 
Obsah vydání       13. 3. 2009
14. 3. 2009 Revoluce začíná - a je uskutečnitelná prostřednictvím technologie
15. 3. 2009 Proč kapři vyloučili štiky z českého parlamentu Milan  Daniel
15. 3. 2009 15. březen 1939: Vznikem Protektorátu bylo zahájeno pronásledování Židů Richard  Seemann
14. 3. 2009 Čína znepokojena osudem svých peněz v USA
14. 3. 2009 Japonsko možná sestřelí severokorejský satelit
14. 3. 2009 Antikomunismus v českých médiích systematicky zkresluje skutečnost
13. 3. 2009 Nejhorší obavy ohledně globálního oteplování "se plní"
13. 3. 2009 Přestože je krize, Británie zakazuje product placement
13. 3. 2009 Právní ignoranti v médiích a "agent" Minařík Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 The Economist: Jak zastavit drogové války
13. 3. 2009 Pro ODS není konfliktem zájmu nic
13. 3. 2009 Scott Ritter: Obamo, vyřiď to s B týmem
13. 3. 2009 Šéf amerického Národního centra pro kybernetickou bezpečnost rezignoval
13. 3. 2009 Debata Hersh-Mondale: Americká ústavní krize
13. 3. 2009 Milena Jesenská. Praha ráno 13. března 1939, neboli O toužebném přání a o ohrožené naději Uwe  Ladwig
14. 3. 2009 Michael  Marčák
14. 3. 2009 Počet nezaměstnaných starších 50 let
13. 3. 2009 (Naša) identita v "stredoeurópskom" priestore Karol  Krpala
13. 3. 2009 Čekání na létající talíře John Michael Greer
12. 3. 2009 Odluka církví od stolu a lože Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
13. 3. 2009 Pracovné miesta, nie nákupy Ha-Joon  Chang
13. 3. 2009 British Airways budou i nadále používat nebezpečná letadla
13. 3. 2009 Musíme bloudit po poušti Lenka  Vytlačilová
13. 3. 2009 Nejhorší přání jsou asi ta splněná...
12. 3. 2009 Poslanci, nepomáhejte těžařům dál obcházet zákon!
12. 3. 2009 Irácký novinář, který hodil po Bushovi botou, byl odsouzen na tři roky
13. 3. 2009 Hlas lidu, hlas boží...
12. 3. 2009 Sir Nicholas Stern: Popírači změn klimatu tvrdí, že Země je placatá
15. 3. 2009 Francie trvá na odporu k nezávislosti Tibetu
15. 3. 2009 Na ostrově Martiniku skončila generální stávka
13. 3. 2009 Hledat skulinky a stavět vory Ivo  Šebestík
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky
12. 3. 2009 Člověk v tísni, jednooká "obecně prospěšná" společnost Daniel  Veselý
12. 3. 2009 Že by už?
12. 3. 2009 Revize revize revize - bude to ještě horší
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
12. 3. 2009 Kocáb: Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení Michael  Kocáb
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci
12. 3. 2009 Zpráva o stavu lidských práv v USA Miroslav  Suja
12. 3. 2009 Stalin prohrál druhou světovou válku
12. 3. 2009 Sarko vrací Francii do NATO: krok vpřed, nebo vzad? Josef  Brož
12. 3. 2009 Rezistence a kolaborace, čeho bylo víc? Petr  Litoš
12. 3. 2009 Čunkiáda nikdy neumírá Pavel  Kopecký
12. 3. 2009 Černý muž, aneb píseň na uvítanou Obamovi Štěpán  Kotrba
11. 3. 2009 "Bombardování režimu": O "válce dvou penisů" Jan  Čulík
11. 3. 2009 Lidi, kteří bojují v minulých válkách Jan  Čulík
11. 3. 2009 Jak se bombarduje režim? Ivo  Šebestík
6. 3. 2009 The Crisis of Czech Literature Štefan  Švec
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach
12. 3. 2009 Satanská intelektualita, neboli Cesta od víry ke společenským hodnotám Uwe  Ladwig
12. 3. 2009 Odluka církví od stolu a lože Štěpán  Kotrba
2. 3. 2009 Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu Richard  Seemann
16. 2. 2009 Osmdesát let vatikánského státu Richard  Seemann
10. 2. 2009 Katolická církev a lefebvristé v Česku Boris  Cvek
9. 2. 2009 "Istý druh božieho trestu" pre katolícku cirkev: linecký biskup   
9. 2. 2009 Papež a popírač holocaustu Fabiano  Golgo
6. 2. 2009 Papež a kancléřka, neboli příklad mediální moci Uwe  Ladwig
26. 1. 2009 Proč papež zrušil exkomunikaci popírače holocaustu, neboli O překvapivé zapomnětlivosti kritiků Benedikta XVI. Uwe  Ladwig
17. 1. 2009 Poserkové ve 21. století Jiří  Drašnar
29. 12. 2008 Žít a nenechat žít Ivan  David
27. 12. 2008 K čemu sympatie, úcta a respekt? Miloslav  Štěrba
27. 12. 2008 Po dvacáté... Ladislav  Žák