12. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2009

Kocáb: Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení

Michael Kocáb
projev českého ministra pro lidská práva a národnostní menšiny u příležitosti Mezinárodního dne žen za české předsednictví v Radě Evropské unie, 10. 3. 2009

Vážené dámy a pánové, je mi velkou ctí promluvit zde za české předsednictví v Radě Evropské unie u příležitosti Mezinárodního dne žen. Rád bych na úvod svého projevu vyjádřil přání, aby tento den byl i nadále symbolem dosahování úspěchů v prosazování rovnosti žen a mužů. Mnozí z nás si totiž pamatují i doby, kdy bylo jeho slavení v některých zemích spíše symbolem poslušnosti k totalitním režimům a s úctou k právům žen neměl mnoho společného. Je tedy třeba i nadále deklarovat vědomí si důležitosti snahy o dosahování rovnosti všech, tedy i žen a mužů, zamezovat diskriminaci a podporovat svobodu každého individua.

Proto bych rád i s malým zpožděním k Mezinárodnímu dni žen popřál ženám, ale i nám mužům, abychom byli schopni postupovat v prosazování rovnosti rychleji a efektivněji.

Jako představitel českého předsednictví vítám informace o výsledcích, kterých jsme docílili při naplňování Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů tzv. Road Map.

I přes značné úspěchy, jichž se podařilo dosáhnout, je pro osvobození se od staletí upevňovaných vzorců chování a jednání třeba učinit ještě mnoho. Podle mého názoru je proto zároveň s vytrvalým uplatňováním gender mainsteamingu nezbytné zaměřit se především na:

  • Důsledné potírání všech forem násilí na ženách, které, ač je ze své podstaty jednoznačně odsouzeníhodné, se stále nedaří rozhodujícím způsobem potlačovat. Je nezbytné intenzivně šířit informace, jakým způsobem se může oběť násilí bránit a pachatele trestné činnosti postihovat efektivními a účelnými sankcemi. Je třeba však především důsledně prosazovat prevenci a zároveň rozvinout i metody následné terapie, jak pachatelů, tak obětí.
  • Důraz by měl být kladen na podporu společného sdílení rozhodování a odpovědnosti jak ve veřejné sféře – v  politice, ekonomických záležitostech a businessu, tak ve sféře soukromé – v domácnosti, při výchově dětí či péči o blízké. Pro praktické dosažení tohoto cíle je třeba zvýšit počet žen v zastupitelských orgánech i pomocí tzv. vyrovnávacích akcí. Na druhé straně i zavedením opatření pro efektivní slaďování soukromého a pracovního života mužů i žen.
  • V neposlední řadě je nutné si uvědomovat a snažit se efektivně postihovat další, nejen tzv. čisté formy diskriminace. Jedná se především o případy multiple discrimination, tedy případy, kdy je jedna osoba ohrožena diskriminací z více důvodů, a proto bývá také více zranitelná. Z genderového pohledu může jít např. o ženy – příslušnice etnických menšin, ženy z věkové skupiny 50+ nebo o ženy migrantky, u kterých se často projevují příznaky feminizace chudoby.

Dámy a pánové, v další části mého příspěvku bych Vám rád představil akce českého předsednictví na podporu rovnosti žen a mužů, které se již uskutečnily nebo se uskuteční v příštích týdnech a měsících. Za nejdůležitější lze bezesporu považovat:

  • 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku na kterém jsem minulý týden představil stanoviska EU. Zasedání trvá do 13. března a jeho hlavním tématem je rovné sdílení odpovědnosti mezi ženami a muži, včetně poskytování péče v kontextu HIV/AIDS. Vedlejším tématem je rovná účast žen a mužů v rozhodovacích procesech. Česká republika také uspořádala seminář EU týkající se sladění pracovního a rodinného života.
  • Dne 27. května 2009 se v Praze uskuteční Evropská konference o nových cestách k překonávání genderových stereotypů. Konference je určena členským státům EU a jejím cílem je posílit výměnu zkušeností o inovačních postupech, nástrojích a způsobech, kterými lze docílit pozitivní změny veřejného mínění a genderové stereotypy překonávat.
  • Na zasedání Rady ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 8. června v Lucemburku předloží CZ PRES návrh závěrů Rady k rovným příležitostem pro ženy a muže v generaci 50+, v aktivním životě a důstojném stárnutí. Jde o téma nové, které se však s ohledem na kvalitativní změny v životním stylu generace 50+, a také zvyšující se demografické stárnutí Evropy, stává stále naléhavějším.

Jako další bych rád zmínil zasedání Pracovní skupiny Evropské komise na vysoké úrovni pro gender mainstreaming, které proběhlo v lednu v Praze, dubnovou účast CZ PRES na zasedání Komise OSN pro populaci a rozvoj a také participaci na ženevském třítýdenním zasedání Mezinárodní organizace práce na přelomu května a června. Na zasedání Pracovní skupiny pro sociální otázky Rady EU dále Česká republika povede jednání o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné.

Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení. Všichni víme, že není cesty zpět, a že model tradičního důsledného rozdělení rolí – veřejný muž a soukromá žena, není možné udržet či obnovit. Proto, i vzhledem k nezbytnosti omezit dopady populačního stárnutí a potřebě zastavit pokles porodnosti v Evropě je nutné, aby se rovné šance žen a mužů stávaly více a více realitou.

                 
Obsah vydání       12. 3. 2009
12. 3. 2009 Irácký novinář, který hodil po Bushovi botou, byl odsouzen na tři roky
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky
12. 3. 2009 Černý muž, aneb píseň na uvítanou Obamovi Štěpán  Kotrba
12. 3. 2009 Sir Nicholas Stern: Popírači změn klimatu tvrdí, že Země je placatá
12. 3. 2009 Člověk v tísni, jednooká "obecně prospěšná" společnost Daniel  Veselý
12. 3. 2009 Revize revize revize - bude to ještě horší
12. 3. 2009 Že by už?
12. 3. 2009 Rezistence a kolaborace, čeho bylo víc? Petr  Litoš
12. 3. 2009 Stalin prohrál druhou světovou válku
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
11. 3. 2009 "Nové myšlení" v USA: Nejdříve zrušme evropskou protiraketovou základnu
12. 3. 2009 Kocáb: Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení Michael  Kocáb
12. 3. 2009 Sarko vrací Francii do NATO: krok vpřed, nebo vzad? Josef  Brož
12. 3. 2009 Operace Jericho Pavel  Kopecký
11. 3. 2009 Sociální vyloučení a pokusy o deetnizaci Romů v České republice Ivan  Veselý, Laura  Laubeová, Gabriela  Hrabaňová
11. 3. 2009 Lidi, kteří bojují v minulých válkách Jan  Čulík
12. 3. 2009 Jakou že společnost? Beno  Trávníček
12. 3. 2009 Satanská intelektualita, neboli Cesta od víry ke společenským hodnotám Uwe  Ladwig
12. 3. 2009 Čunkiáda nikdy neumírá Pavel  Kopecký
12. 3. 2009 Už i lékárníci chtějí zrušit Julínkovy poplatky
12. 3. 2009 Zpráva o stavu lidských práv v USA Miroslav  Suja
11. 3. 2009 Jak se bombarduje režim? Ivo  Šebestík
11. 3. 2009 "Bombardování režimu": O "válce dvou penisů" Jan  Čulík
11. 3. 2009 Pan Šebek inzeruje podporu čínských disidentů. Proč se nezastává i jiných utlačovaných? Jan  Čulík
11. 3. 2009 Dalajláma varuje: Tibetská kultura je na hranici zániku
11. 3. 2009 Tohle není cvičení Petr  Litoš
11. 3. 2009 Je hrozba teroristických útoků v českém prostředí reálná? Jan  Čulík
11. 3. 2009 K teroristickému útoku může klidně dojít i v ČR
11. 3. 2009 "Do roka a do dne bude v českých ulicích krev"
11. 3. 2009 "Když se kácí les, létají třísky"
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009