11. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 12. 2006

Strana aneb partaj

Nechtěl jsem se k problematice "partaje" už vracet, ale diskuse posledních dnů kolem mne o komunismu, majetku a mnohém jiném mne vyzvala zvednout tuhle kartu ještě jednou... Politická strana je dítětem devatenáctého století, o kterém víme zhusta jenom tolik, že je to století páry a díváme se na něj velice shovívavě jako na staré dobré časy. Toto nádherné devatenácté století vyústilo v období, které se nazývá "fin du siècle" a obecně označuje okolnost, že devatenácté století pokračovalo až do počátku první světové války, která se až do druhé světové války jmenovala Velká válka. Bylo to století, ve kterém se formovaly občanské ctnosti, které jsou dodnes pokládány za základ sociálního kapitálu evropské společnosti a to i tam, kde už po nich není ani vidu ani slechu. Toto století také vytvořilo současnou podobu evropské parlamentní demokracie a její neodmyslitelnou součást - politické strany.

Při širším pohledu po matičce Zemi zjistíme, že tento demokratický politický systém nalézá různou míru skutečného pochopení v různých oblastech světa a jiných podobnou míru nepochopení. Systém pluralitní demokracie vytváří obzvláštní parodie tam, kde nemohou pochopit, že harmonie může v očích bílého muže nastat konfrontací různých názorů a tvrdošíjně směřují k vytváření harmonie uvnitř každého jedince. Proto je tolik okouzlující poslouchat pohádku o tom, kterak parlamentní demokracie zapustila své kořeny nebo dokonce zvítězila v zemích islámu, buddhismu nebo taoismu. Tuhle jsem četl, jaká že super demokracie je v Japonsku...

Ještě složitější je to s politickými stranami, protože někde jako kdyby se zdálo, že jde jen o organizátorky voleb a jinde jako kdyby ony samy byly pupkem veškeré politiky nebo přímo světa a demokracie. Jenom způsob, jak zakrýt pravý stav věcí, kde že leží to pravé centrum moci. V této souvislosti nemohu nevzpomenout legendární Gottwaldovu řeč, ve které obvinil Slánského z toho, že u něj v sekretariátu ÚV KSČ je druhé centrum moci. Slánského to stálo život, 10 dalších lidí to stálo život a rozprášení jejich popele kolem Prahy, tisíce lidských osudů byly zničeny a přitom není do teď jasné, zda podstata Slánského hříchu byla v tom, že jeho "druhé centrum" bylo, nebo to, že nebylo první, a nebo to, že nebylo jediné...

Tady se dostáváme k příběhu komunistických politických stran. Komunistické strany ze své podstaty do politického systému demokratických stran prostě nepatří. To proto, že v něm nevidí další perspektivu společenského vývoje a protože se nemohou dělit o moc s někým, kdo je jejich genetickým nepřítelem. Myšlenka komunismu je ve svém základu myšlenkou nápravy toho, co vytvořila ve společnosti první polovina XIX. století a počátky kapitalismu, pokud se ovšem někdy nevydává za převlečené křesťanství. Jde o nápravu radikální, tak říkajíc z gruntu na nových základech nebo také takříkajíc na zelené louce. Parlamentní žvanírna neměla na této louce žádné místo. Přesto vznikly mnohé komunistické strany a vstoupily do demokratických politických systémů jako jejich rovnoprávní účastníci. Bylo tomu tak především po oné Velké válce, tedy definitivně ve dvacátém století. Komunistická politická strana v demokratickém systému je potom jenom jakýmsi vetřelcem, který má jediný cíl - tento systém poškodit, rozvrátit nebo ovládnout.

Ideově stojí ale mimo tento systém. Protože nemá ve svém ideovém genetickém kódu uloženu jakoukoliv spolupráci, má tendenci prostupovat a prorůstat společností a jejím politickým systémem plošně.

Na tomto místě bych rád připomenul skoro všem, kteří tak horlivě diskutují o komunismu a zákazu komunistické strany, že mají úžasný zmatek v pojmech. Je totiž velký rozdíl mezi komunismem, komunistickou stranou, komunistou a členem komunistické strany. Další tragickou záměnou je ztotožňování sovětské realitykomunismem o té československé realitě i straně už ani nemluvě. Vzhledem k realitě české si pak dovoluji poznamenat, že největším zmatením pojmů je chaos kolem KSČM.

KSČM nemá s komunismem nic společného a svými cíli nemá nic společného ani s komunistickou stranou. Je ovšem samozřejmé, že když se má vytáhnout do svaté války proti komunismu, tak je na ráně první. Je fackovacím panákem za všechny, kteří si odváží jenom pomyslet, že to se zbožštěním trhu a otevřené demokracie bez přívlastků možná není až tak úplně na sto pět procent. Je smutné, že se přesto, že se agrese lehce již přezrálých tržních komsomolců soustřeďuje výhradně na KSČM (pokud vynecháme KSM), že se u nás nepodařilo vybudovat standardní sociální levicovou politickou sílu, která by umožnila KSČM dokončit její transformaci nebo zaniknout bez toho, že by zde zůstala spousta zájmů těch nejpotřebnějších nikým nereprezentována.

Současné běsnění kolem zákazu KSČM, komunistických symbolů a vymazání komunismu z dějin, kterého jsme svědky v České republice, je kampaní velice nebezpečnou a ve své podstatě ohrožující společenskou stabilitu jako celku i vztahy mezi jednotlivci. Vytváří naprosto nepotřebné, ale o to vyšší bariéry všude tam, kde je zapotřebí dohoda.

Myslím, že je přitom patrné, že v určitém teritoriu došlo k nějakému převratu pod vedením komunistické strany, někde došlo dokonce k vítězství komunistické strany ve volbách, ale nikde a nikdy (krom přitroublých projevů propagandy) se nedalo a nedá hovořit o vítězství komunismu. Vzhledem k tomu, že díky krachu politiky komunistických stran byl komunismus postaven z hlediska celé řady lidí na úroveň fašismu a je vyžadován k oběma názorům identický přístup, stává se nálepka komunisty a komunismu univerzálním strašákem pro všechny, kdož upozorňují na problémy současného světa a přitom se jakkoliv dotknou demokracie a trhu.

Ještě se povoluje polemika s globalizací, ale v zásadě jen mírná. Pokud si dnes vezmeme k ruce Komunistický manifest a nahradíme v nich některé termíny poněkud aktuálnějším slovníkem, pak se jedná v některých pasážích v zásadě o velice přesnou kritiku globalizace a jejich trendů, především tam, kde se píše o tom jak je "kosmopolitním kapitalismem ničena osobní důstojnost člověka", což se dnes vyjadřuje například tak, že "prostřednictvím globalizace je rozkládán sociální kapitál". Já bych navíc jen tak skromně nakoukl do jazykového koutku naprosto neutrální politické barvy a poznamenal, že významový průnik slov "globální" a "totální" zase není tak úplně prázdný a že z toho může jít při bližším pohledu i strach.

Je jen přirozené, že teoretici komunismu se dopouštěli nejrůznějších omylů a zjednodušení. Jde například o vytyčení tříd podle jejich vztahu k výrobním prostředkům. Takovým vztahem může být jen vlastnictví a tady je naplnění tří základních atributů vlastnictví tedy držby, nakládání a užívání stejně problematické na straně dělnické třídy jako buržoasie, zejména po té, co se v kapitalismu rozvinuly nejrůznější formy kolektivního vlastnění majetku a výrobních prostředků. Z tohoto plyne i rozostření pojmu třídní boj a tradiční zmatení toho, kdo s kým a proti komu, až je z toho všichni proti všem tedy trma vrma nebo bramboračka někdy vznosně nazývaná "sametová."

Z povahy věci znamená vítězství komunistické strany a jejich členů v nějakém demokratickém systému paradoxně nikoliv vítězství komunismu nebo komunistů, ale jejich největší ohrožení a diskreditaci jakou si lze představit. Zatímco komunismus a komunisté pokládají takové vítězství jen za první krok k budování nové společnosti, komunistická strana a její členové ho pokládají z vítězství konečné a začínají rozdělovat funkce a porcovat kořist. Nejprve se musí zbavit všech nepřátel a tady platí, že mezi nejnebezpečnější nepřátele vítězství komunistické strany jsou komunisté, kteří stojí na pozicích vize nového světa, zatímco vítězným členům strany stačí ten starý, hlavně, když ho vedou. Naše země v tom má pěknou tradici. Vzpomeňme jen na upalování adamitů Janem Žižkou, léta padesátá, normalizaci i dělení federace, ale obecně platí, že vítězům se nemá připomínat, že šlo původně o něco jiného, zvláště, když se nezdá, že někde ještě může povstat nějaký partner nebo dokonce nepřítel.

Pravdou ale zůstává, že demokracie má naštěstí neobyčejnou schopnost regenerace na všech úrovních a to proto, že je ve své podstatě přirozeným způsobem praktického rozhodování a to i v malých skupinách. Skupiny, které jsou ze své povahy nebo nějakého svého dřívějšího rozhodnutí ryze konsensuální jsou velice nepraktické a neschopné uskutečňovat rychlé změny v reálném čase. Rozhodně ale nejsou neracionální. Z určitého pohledu se to může jevit jako katastrofa, ale existuje také zlaté pravidlo, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Navíc sama existence takové skupiny, která jedná pouze ve shodě, je nepominutelnou hodnotou, stejně jako členství v ní. Tato hodnota spočívá mimo jiné ve stabilitě, tedy v něčem, čeho se nám tak často a tak zoufale nedostává, úplně podobně jako změny. Jen občas nevíme, po čem bychom v dané době měli toužit a zdá se, že se až příliš často mýlíme.

KSČM, jakkoliv je to paradoxní, představuje na dnešní politické scéně i ve společnosti namísto revoluční změny především onu hodnotu kontinuity a stability. Je i oním již zmíněným fackovacím panákem a nádherným objektem, na který lze přenést vlastní hříchy. Je i mementem pro všechny, kteří se ještě nestihli úplně opít mocí. KSČM není schopna se ve své stávající podobě dožít časů, kdy se ukáže, že ne všechno, na co upozorňovala a s čím přicházela patří na smetiště dějin a lidského poznání. Než tato doba přijde, bude mít na svém kontě příliš mnoho kompromisů, než aby se mohla stát apoštolem nové doby. Jediné, co by ji mohlo k tomuto poslání legitimizovat, dodat jí energii a doslova ji katapultovat na novou oběžnou politickou dráhu, která nemá stagnující nebo dokonce sestupnou tendenci, by byl její zákaz nebo seriózní pokus o něj.

Velice bych to v opravdu dobrém KSČM přál a myslím, že bych do ní jako do ilegální hned vstoupil. Začalo by to mít nový smysl... Na druhou stranu platí, že ona stabilizační, možná si mohu troufnout říci konzervativní, role KSČM se dnes ještě zdaleka nevyčerpala.

Neskýtá ovšem také příliš růžové perspektivy.

                 
Obsah vydání       11. 12. 2006
11. 12. 2006 Nevolnictví jako nová koncepce zdravotnictví
11. 12. 2006 Podstata komunismu Milan  Valach
11. 12. 2006 Zabije mě pražský autobusák? Hynek  Hanke
11. 12. 2006 Jak přitažlivá je masová vražda Bohumil  Kartous
11. 12. 2006 Název pro štěstí Petr  Prouza
11. 12. 2006 Když se novináři dostanou do víru rostoucí ekonomiky, aneb Přáním pomatený rozum Uwe  Ladwig
11. 12. 2006 Talabání: Bakerova zpráva je "nebezpečná"
10. 12. 2006 Zemřel Augusto Pinochet
11. 12. 2006 Thatcherová truchlí nad Pinochetovou smrtí
11. 12. 2006 Moudrá policie Sandra  Wain
11. 12. 2006 Krize české demokracie začíná, bude to zřejmě zábavné Martin  Gřeš
11. 12. 2006 Spravedlnost je milosrdenství i tvrdost - pro všechny Jiří  Čunek
11. 12. 2006 Čunek: Neuměl bych být předsedou, kdyby byl zvolen někdo ze starého vedení Jiří  Čunek
11. 12. 2006 Nájemní bydlení se stává evropským problémem Stanislav  Křeček
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
11. 12. 2006 Otázky pro trpělivé čtenáře Jan  Klepetář
11. 12. 2006 Agenda 2010 a sedm statečných reforem ODS -- co se dá očekávat od falešných sobů Štěpán  Kotrba
11. 12. 2006 Kapsch: Satelit nebo mikrovlna? Obehraná písnička je zpět
11. 12. 2006 Co udělá Česká protipirátská unie proti hanebnému výpalnému?
11. 12. 2006 Esesák učitelem dalajlámy Richard  Seemann
11. 12. 2006 Pořád propastný rozdíl... Hurááá!!! Ladislav  Žák
8. 12. 2006 Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy! Jan  Paul
9. 12. 2006 Otřesné poměry v zatuchlém rybníce Štěpán  Kotrba
8. 12. 2006 Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží Jiří  David
9. 12. 2006 Jak to bylo opravdu na VŠUP Josef  Čančík
9. 12. 2006 Blair: Radikální muslimové se musejí integrovat do společnosti
9. 12. 2006 Kauza Vadas a Hučín: My o koze a Hučínovi stoupenci o voze Jan  Čulík
11. 12. 2006 Pražská výzva: Rozhodnout se musí Iráčané sami Darius  Nosreti
11. 12. 2006 Demokratický fašismus nebo liberální nacismus neexistují Josef  Mikovec
11. 12. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. listopadu 2006
11. 12. 2006 Bezpečnost korporací Ladislav  Žák
5. 12. 2006 Izrael, Palestina a USA: Osudové souvislosti Daniel  Veselý
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 12. 2006 Společnost, ekonomika, média, politika

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 Zvítězila Velká říjnová revoluce, provedená v listopadu? Daniel  Rovný
24. 10. 2006 Zakažme bibli a Platóna Ondřej  Slačálek
20. 10. 2006 Myšlenková policie a svoboda projevu   
20. 10. 2006 Server mladých komunistů je mimo provoz Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Je v České republice svoboda projevu? Jan  Čulík
7. 10. 2006 KSČM: "Co potřebujeme, je sebevědomí" Vojtěch  Filip
6. 10. 2006 Jak vlastně vypadá dnešní KSČM? Lubomír  Novotný

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
8. 12. 2006 Ransdorf podpořil usnesení Evropského parlamentu k 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956 Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
24. 11. 2006 Vrtění Hučínem a zakroucené paragrafy Filip  Rožánek
23. 11. 2006 ...a nebo partaj jako vřed Ladislav  Žák
18. 11. 2006 Veřejná služba v rukou cenzorů Janečka, Lamberta, Savického, Baumruka a dalších Martin  Vadas
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
31. 10. 2006 KSM protestuje proti nepravdivému prohlášení pražské policie   
26. 10. 2006 Zakázat! Martin  Šaffek
26. 10. 2006 Češi zakázali levicový extremismus -- pravicový lze hlásat dál Karel  Dolejší