8. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 12. 2006

Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy!

V současné době probíhá spor o platnost odvolání členů Akademického senátu Akademickou obcí a nejen o to, jde mnohem o víc...

Jestliže by byl Akademický senát shledán platně odvolaným, bude to mít za následek skutečnost, že osoba navržená prezidentu republiky ke jmenování rektorem nebyla navržena Akademickým senátem VŠUP, a prezident se může dopustit jmenování rektorem někoho, koho ani jmenovat nemohl. Šlo by o závažný precedens, neboť by toto jmenování bylo neplatné.

K tomu: Jan Paul, Rektora VŠUP odvolal prezident ZDE

Není pochyb o tom, že president by se dostal po nedávném odvolání bývalého rektora Borise Jirků do velmi komplikované situace věrohodnosti svého úřadu. Odvolání Borise Jirků byl, jakkoliv k tomu měl president plné právo, nestandardní krok a to především proto, že je otázkou, zda byl Boris Jirků schopen za tři měsíce ve funkci udělat tolik chyb, aby bylo nutné sáhnout k tak radikálnímu kroku. Václav Klaus si vždy dával pozor na nestandardní kroky!

"Nebylo hlavním důvodem jeho odvolání plnění jeho předvolebního slibu, totiž prozkoumání a kontrola hospodaření školy?" Ptá se "provokativně" Richard Baláž, student 6. ročníku atelieru malby Stanislava Diviše a jeden z iniciátorů protestu proti regulérnosti nových voleb. V tiskové zprávě si současně odpovídá : "Rychlost, s jakou byl Jirků odvolán, a způsob, jakým proběhla volba rektora nového, nasvědčuje spíše druhé variantě".

Novým rektorem VŠUP byl dne 8.11.2006 zvolen PHDr. Ing. Pavel Liška. Akademický senát VŠUP v Praze zvolil právoplatně nového rektora školy. Tolik jednoduchá zpráva, uvedená na internetových stránkách VŠUP, avšak podle Žádosti o přezkoumání regulérnosti volby, odeslané na Ministerstvo školství a dalším třiceti osmi představitelům státu, pod kterou je kromě Richarda Baláže podepsán i lektor MgA. Jan Morávek, bylo vše jinak.

Průběh a výsledek rektorských voleb konaných od 27. 9. 2006 do 8. 11. 2006 na VŠUP nebyl podle nich v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a s článkem 4 platného volebního a jednacího řádu Akademického senátu VŠUP schváleným Ministerstvem školství v roce 1999 a samotné zvolení kandidáta na jmenování rektorem, bylo v několika bodech zásadním porušením Listiny základních práv a svobod.

Rektorské volby na VŠUP jsou podle jejich žádosti neregulérní. V současné době probíhá spor o platnost odvolání členů Akademického senátu Akademickou obcí. Ten byl odvolán pro ztrátu důvěry v jeho jednotlivé členy Akademickou obcí dne 3. 7. 2006 podle platného volebního a jednacího řádu VŠUP Praha. Tomuto aktu předcházela petice ze dne 16. 5. 2006, v níž část Akademické obce vyjádřila Akademickému senátu nedůvěru v počtu 131 podpisů.

Dne 13. 10. 2006 přítomní členové pléna Akademické obce VŠUP Praha, na základě údajně dlouhodobých závažných pochybení ze strany Akademického senátu VŠUP Praha a nerespektování Akademické obce VŠUP Praha, dle Jednacího řádu Akademického senátu VŠUP Praha/1999 dospěli hlasováním prostou většinou přítomných k odvolání Akademického senátu VŠUP Praha.

Ten však své odvolání neakceptoval. Podle něho se nejednalo o výkon pravomoci Akademické obce, neboť se vše dělo tajně a počet účastníků shromáždění byl nepřípustně nízký, čímž se jednalo jen o "nereprezentativní menšinu akademické obce". Senát také odmítnul návrh na nové senátní volby, které by jeho legitimitu mohly potvrdit, nebo vyvrátit. Dokument o odvolání senátu byl zaslán na Ministerstvo školství, ale to se v zákonné lhůtě k problému nijak nevyjádřilo. Může alespoň Britským listům sdělit proč?

Samotná volba rektora měla prý nestandardní průběh. Akademickým senátem byl odstraněn institut volební urny, takže nominace už nebyly tajné, jako tomu bylo dříve. Volba byla zahájena před začátkem akademického roku. Oproti tradici nebyly před Akademickou obcí zveřejněny předvolební preference nominovaných kandidátů, takže členové akademické obce nedostali informaci o tom, jestli se akademický senát při volbě řídil vůlí akademické obce, nebo k ní alespoň přihlížel. To je velice závažné.

Podle vyjádření Richarda Baláže je nutno před uskutečněním výběru kandidáta na funkci rektora shromáždit návrhy kandidátů na rektora ze všech ateliérů, což znamená, že mají být shromážděny všechny návrhy, ze kterých následně akademický senát vybere kandidáty postupující do druhého kola. Tento postup však v dosavadním průběhu nominací dle všeho dodržen nebyl, z čehož lze usuzovat, že nominováni byli pouze ti kandidáti, s nimiž bylo jednáno a kteří se jevili příslušným zástupcům ateliérů jako vhodní.

Z takového postupu údajně plyne porušení ustanovení článku 4 odst. 2 volebního řádu akademického senátu VŠUP a též čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod, které stanoví rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Pokud by se tedy po jmenování rektora prezidentem republiky potvrdilo, že některé návrhy kandidátů na rektorskou funkci byly "odmítnuty" již zástupci ateliérů, jak to naznačuje sdělení akademického senátu, bylo by už z tohoto důvodu nutné považovat jmenování rektora za neplatné.

Ať vyjde najevo jakákoliv pravda, výrazným stínem na štítě Akademického senátu VŠUP je nepochybně usnesení ze dne 27. 10. 2006, které lze vnímat jako posttotalitní akt. 1.statutární zástupce VŠUP Petr Larva, zastupující odvolaného rektora Borise Jirků, svolal řádné zasedání Akademické obce s návrhem řešení patové situace, která vznikla dne 13. 10. 2006, kdy plénum akademické obce VŠUP odvolalo s okamžitou platností Akademický senát VŠUP.

Přítomní zástupci Akademického senátu a někteří členové Akademické obce návrh řešení Petra Larvy neakceptovali z důvodu řádného chodu školy i zachování dobrého jména VŠUP a na podnět jednoho z členů Akademické obce odsouhlasili "neakceptování návrhu Petra Larvy a odmítnutí veškerých aktivit, které by narušily průběh rektorských voleb".

Richard Baláž je přesvědčen, že členům Akademické obce VŠUP Praha byla postupem Akademického senátu VŠUP odepřena jakákoliv možnost vyjádřit zásadní nesouhlas k regulérnosti a průběhu rektorských voleb stanovených Akademickým senátem VŠUP a to i přes to, že zřejmě "většina demokraticky přehlasovala menšinu". Podle něho takové usnesení a omezení v demokraticky určeném akademickém prostředí nelze za žádných okolností akceptovat.

Podle jeho názoru dodržování usnesení znamená většinový pasivní souhlas s tzv. embargem či cenzurou na jakýkoliv jiný názor. Pikantní ovšem skutečně je, že v souladu s usnesením nebylo oficiálně předem představeno žádné memorandum či upozornění vedením VŠUP, tedy ani 1. statutárním zástupcem, pro případ mimořádné situace, což Richard Baláž vyhodnocuje jako nehumánní, nedemokratický krok a hrubé porušení zákonem určeného práva člověka na vlastní vyjádření.

Zdá se, že spor bohužel probíhá nejen o faktickou platnost odvolání členů Akademického senátu Akademickou obcí, ale přerůstá v principiální morální konflikt nebýt v demokratické zemi skandalizován za odlišnost svých postojů a názorů, nota bene za snahu a právo občana vyžadovat dodržování pravidel, ke kterým se státní instituce, jakou VŠUP nepochybně je, zavázala. Podobné snahy jsou v naší společnosti nadále silně zakořeněny, o čemž svědčí i tzv. Prohlášení vedení školy ze dne 28. 11. 2006.

Praví se v něm mimo jiné, že statutární zástupce Petr Larva a rozšířené kolegium rektora odmítá destruktivní snahy několika jedinců, které by mohly vést k prodloužení současné nestability na VŠUP. Stačí si za VŠUP dosadit "stranu a lid" a máme před očima přesný propagandistický slovník let dávno minulých. Nemá smysl se zabývat kontraproduktivitou podobných blábolů, myslícímu člověku je jasné, že pokud je na VŠUP skutečně všechno "v pořádku" a "tak jak má", není důvod se obávat nikoho a ničeho, ze žádného důvodu.

V ještě horším duchu se nese dokonce nepodepsané a mailem odeslané Prohlášení správní rady VŠUP ze dne 1. 12. 2006, která si sice uvědomuje, že nemá ze zákona pravomoc zasahovat do vnitřních záležitostí školy a kompetencí Akademického senátu, nicméně cítí hluboké znepokojení nad akcemi, zpochybňujícími volbu rektora i právoplatnost Akademického senátu, které prý jenom prodlužují období nestability a jsou krajně nezodpovědné a nebezpečné.

Kdyby správní rada VŠUP dodržovala zákon a ze zákona raději slušně řečeno mlčela, nejen že by se nezesměšnila bezvýhradnou servilitou, ale nemusela by sama veřejně přiznat, že "období nestability" na VŠUP trvá už delší dobu. Jestliže něco prodlužují, je jasné, že prodlužují to, co trvá, co už je stávajícím stavem. Otázka je, od kdy a tam lze zase hodně spekulovat. Obávám se, aby nakonec samotná správní rada VŠUP neohrozila sama sebe, totiž VŠUP.

Pozoruhodný je i závěr jejího prohlášení: "Zpochybňující akce mohou vést k ohrožení hospodářské činnosti a dlouhodobých investičních záměrů školy. Správní rada bezvýhradně souhlasí se stanoviskem vedení školy ze dne 28. 11. 2006". Nemohu si pomoci, v ústech cítím cosi nestravitelného, to jen asociace s "rozkrádáním socialistického majetku" si pohrává s mými chuťovými žlázami. Bohužel, v kauze "rozvracení" VŠUP začínají padat slova jako špinění dobrého jména školy, disciplinární řízení apod.

Třešničkou na dortu je poslední Vyjádření statutárního zástupce Petra Larvy ze dne 3. 12. 2006, který se před tím podepsal pod Prohlášení vedení školy ze dne 28. 11. 2006, odsuzující destruktivní aktivity Richarda Baláže a spol. Mimo jiné se v něm píše : "Po důkladném zvážení jsem přehodnotil své stanovisko a rozhodl jsem se distancovat od svého podpisu pod zveřejněným prohlášením RKR, kterým vyjadřuji "zásadní nesouhlas s pokusy, které zpochybňují platnost uskutečněné rektorské volby."

Statutární zástupce rektora Petr Larva dále pokračuje : "Prohlášení jsem podepsal pod tlakem, který na mne vyvinula většina členů rozšířeného kolegia rektora. Prohlášení o legitimitě volby rektora přitom náleží pouze a jedině Akademickému senátu, který je ze statutu za proces volby vždy zodpovědný. Konzultace s právníky mi potvrdily neregulérnost a nelegitimnost právě proběhlých rektorských voleb, protože Akademický senát byl podle právní analýzy advokátní kanceláře Cunningham a Matas (ze dne 14. 11. 2006) odvolán. Toto stanovisko nebylo relevantním způsobem zpochybněno".

"Osobně se neztotožňuji s takovým postupem,",píše Petr Larva studentům a zaměstnancům školy, "kdy většina právně nevzdělaných členů AS či AO hlasováním popírá právní stav, který na VŠUP nastal. Právě proto jsem 27.10.2006 navrhl Akademické obci, aby se jak zástupci AS, tak zástupci té "menšiny", která Akademický senát odvolala, sešli u kulatého stolu. Přítomná většina můj návrh odmítla. Patová situace tedy nadále trvá". Logika vítězí, Správní rada VŠUP ví, co říká: nestabilita na VŠUP trvá.

Vyjádření Petra Larvy je velmi závažné a v tuto chvíli není nutné ho komentovat. Veškeré dokumenty mají Britské listy k dispozici. Není první, kdo si vysypal popel na hlavu, už před ním to udělal Boris Jirků, při veřejném slyšení na post rektora. Tehdy jsem argumentoval, že kdyby nebyl zvolen rektorem, nemusel být tak pracně odstraněn presidentem. Zdá se, že pointa se vrací na začátek, jak jinak, pointa se vrací vždy k logice toho, jak byly věci založeny. Otázka je, jaký postoj TENTOKRÁT zaujme president republiky.

VŠUP funguje ve svém provozu dál, páni profesoři učí, posluchači docházejí, trochu VŠUP chybí peníze, trochu někde chybí komunikace, to druhé, je možná závažnější a kdesi bohužel daleko od studentů a přitom tak blízko, aniž bych chtěl být emocionální, bují cosi, co bych něžně nazval neupřímností. Richarda Baláže - podle jeho čtvrtečního vyjádření, odmítl hodnotit Jiří David. Řekl mu to 28. 11. 2006 při hodnocení jeho rozpracované diplomové práce. "Odmítám hodnotit Baláže", prohlásil údajně Jiří David a já se ptám : "Za co jste placen, pane učiteli?"

Odlišnost menšiny se trestá vyobcováním a pranýřováním většiny, to je středověk. Dnes lidé nehoří na hranici, ale je odmítáno s nimi mluvit, je odmítáno je slyšet, to byl socialismus. Balážův zápal může být v denunciační snaze tendenčně a zcela účelově vykládám jako psychická úchylka, ono bláznovství, avšak v nasazení, odhodlání a zanícení pro věc, lze naopak spatřovat i silné přesvědčení, jde o to, jaký pohled se zrovna hodí. Nedělám si iluze, že v české posttotalitní společnosti převládá to první.

Jan Čulík píše zcela aktuálně v jiném textu: "Napadá mě, v čem je problém. "Média v "české vesnici" zakazují určité názory a děsí se jich. Jejich nositele skandalizují jako "extremisty" podobně jako za komunismu, v ČR je vám předepsáno, co si musíte "správně" myslet, jenže tento názor na svět je prajednoduchý. Média skandalizují nositele jiných názorů buď jako blázny, "komunisty" či extremisty".

Ano a zdaleka to nejsou jenom média, obávám se, že jedním ze zásadních problémů na VŠUP je špatná komunikace mezi všemi.

Vyjádření statutárního zástupce rektora VŠUP ZDE

Prohlášení správní rady VŠUP ZDE
Prohlášení 28. 11. 2006 ZDE
                 
Obsah vydání       8. 12. 2006
10. 12. 2006 Zemřel Augusto Pinochet
9. 12. 2006 Blair: Radikální muslimové se musejí integrovat do společnosti
8. 12. 2006 George Bush: naše vítězství v Iráku je důležité
8. 12. 2006 Proč jeden Bush věděl, co druhý nechtěl vědět, aneb Koho nechat bojovat kde Uwe  Ladwig
8. 12. 2006 Ransdorf podpořil usnesení Evropského parlamentu k 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956 Štěpán  Kotrba
8. 12. 2006 Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy! Jan  Paul
8. 12. 2006 Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží Jiří  David
9. 12. 2006 Jak to bylo opravdu na VŠUP Josef  Čančík
9. 12. 2006 Otřesné poměry v zatuchlém rybníce Štěpán  Kotrba
9. 12. 2006 Kauza Vadas a Hučín: My o koze a Hučínovi stoupenci o voze Jan  Čulík
8. 12. 2006 Pořád propastný rozdíl mezi Českou republikou a Západem Jan  Čulík
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?
8. 12. 2006 Čtěte BL v souladu se sledováním ČT!
8. 12. 2006 Nemocenské pojištění - pokud bude legislativní proces dokončen... Jan  Mertl
8. 12. 2006 Komu slouží "Pražská výzva pro Irák"?
9. 12. 2006 Iráckému fóru: Dělejte sami, co umíte, a neberte totéž právo jiným Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Pro indické muže jsou kondomy "příliš velké"
8. 12. 2006 Monoklonální protilátky a kmenové buňky Petr  Wagner
8. 12. 2006 Roste zástup kandidátů na nástupce za Putina
8. 12. 2006 Společnost, ekonomika, média, politika
8. 12. 2006 Světová rada církví varuje před novými restrikcemi vlády USA vůči Kubě
8. 12. 2006 Kubánské fórum pastorů: odmítáme nelidská opatření, jež jsou v rozporu s Evangeliem
8. 12. 2006 Arabský kontext z anglického překladu do českých reálií Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Prozíravost politiků Wenzel  Lischka
8. 12. 2006 Determinovaná svoboda technologického člověka Jan  Motal
8. 12. 2006 Chávez, Castro, Bush, Hitler, Stalin... a omyly Fabiana Golga Monika  Hoření
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
8. 12. 2006 Neotřesitelné základy Spojených států
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem
7. 12. 2006 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje
7. 12. 2006 Vadasův film o Hučínovi: Chaos emocionálních, neartikulovaných útržků Jan  Čulík
7. 12. 2006 Pravdě podobný příběh České republiky
7. 12. 2006 Plný dům jako skutečné terno Meike  Snijder
7. 12. 2006 Full House Meike  Snijder
8. 12. 2006 Plesová sezóna II. Alex  Koenigsmark
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

VŠUP - trampoty umělecké školy RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2006 Otřesné poměry v zatuchlém rybníce Štěpán  Kotrba
9. 12. 2006 Jak to bylo opravdu na VŠUP Josef  Čančík
8. 12. 2006 Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy! Jan  Paul
8. 12. 2006 Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží Jiří  David
4. 10. 2006 Jiří David: Protestuji proti pořadu České televize o VŠUP Jiří  David
4. 10. 2006 Marek Wollner: Jiří David nevyvrací podstatu věci   
2. 8. 2006 Rektora VŠUP odvolal prezident Jan  Paul
30. 6. 2006 Jádrem sporu byla bagatelizace Jan  Paul
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků   
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti   
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků