11. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 12. 2006

Demokratický fašismus nebo liberální nacismus neexistují

Poznámka o takřka siamských bratřích, jejich příbuzenstvu a spojitých nádobách

Boris Cvek tvrdí, že nacismus a fašismus jsou dvě výrazně odlišné ideologie, přičemž rovnítko fašismus=nacismus si vymysleli komunisté, aby odvrátili pozornost od rovnítka nacismus = komunismus. Současně uvádí, co považuje za typické a tedy podstatné pro fašismus na straně jedné, a nacismus a komunismus na straně druhé. Jeho tvrzení obsahují nejen řadu nepřesností, ale většinou mu zcela ušlo, co je "point" kritizovaného článku.

To, co vidí jako shodné a co je podle něj výrazně odlišné, není pouze nepřesné v přímém smyslu, ale také neúplností.

Stejně tak by se mohlo říci a bylo by daleko více pravdivým tvrzením, že rovnítko či podobu nacismus=komunismus si vymyslela extrémní pravice, aby se odvrátila pozornost od ultrakonzervativního nacionálního socialismu, nebo v případě některých katolíků, aby se za jisté formy fašismu a jistá spojenectví nemuseli stydět, nebo obhájili své trvající sympatie a projekty.

Nacismus byl označován za německý fašismus i západními novináři a politiky, a také některými fašisty samými. Převzali své označení snad od komunistů? Možná že ano, ale dá se o nějak prokázat ? Je otázka co považujeme za podstatné, co za nepodstatné - dle toho můžeme vidět shodu nebo naopak odlišnost i tam, kde nejsou. Definice nacismu a charakteristiky těchto dvou či tři ideologií a hnutí, nejenže nejdou k podstatě, ale jsou, opakuji, neúplné a sotva použitelné pro všechny formy fašismu, (nacismu) a komunismu (v historické podobě). Tak, jako bývá často pojem fašismus nadužíván, tak je tomu i v případě slova komunismus. Navíc jistě nelze klást rovnítko mezi marxistickou filosofii, komunistickou ideologii a do značné míry ani mezi filosofickým marxismem a komunistickým hnutím. Fašismus a nacismus jsou pouze ideologie (najdou se popírači, kteří tvrdí, že v podstatě nacismus i fašismus jsou zcela neideologická hnutí, ideologie je též pouze instrumentální, účelová složka propagandy) neexistuje žádná filosofie v pravém slova smyslu, z níž by fašismus a nacismus vyplynuly jakožto pokus o její realizaci, adekvátní nebo pokřivený. Marxismus má být, dle jednoho způsobu interpretace - "zrušení filosofie jejím uskutečněním". Fašismus i nacismus jsou podstatné antifilosofické "systémy". V čem vidí Boris Cvek výraznou odlišnost fašismu a nacismu ?

Pro fašismus je typický konzervatismus - myslím že se to nedá aplikovat zcela na všechny formy fašismu. Pro jiné fašismus vyplývá z moderny. Marinetti, futuristé, Dante 20.století - Ezra Pound, Wyndham Lewis a jiní sotva byli konzervativci. Co zdůrazňovali, byla technika, dynamičnost, revolučnost, novost. Modernost. Zrušte muzea a galerie, volali někteří futuristé. Horování pro válku an sich, nebo válku jako sport samo o sobě spíše není typické pro konzervativce mezi světovými válkami. Výsměch smrti (...kašlu na to..., jeden z fašistických sloganů), jistý cynismus (viz Peter Sloterdjik, Critique of cynical reason) nejsou zrovna typické konzervativní hodnoty. Mosley sotva mohl být ve Velké Británii fašistou a současně britským konzervativcem, stejně tak to platí i v jiných zemích. A jak tomu je v zemích bez výrazné historie?

Fašismus se opírá o církev, armádu, velkokapitalisty a zbytky šlechty. Církev? Ne vždy a všude. V případě Mussoliniho to bylo čistě účelové, racionální. Autoritativní, pyramidální hierarchické systémy se musí dříve nebo později střetávat. Italský fašismus užíval otevřeně slov totalitní, totální, totalitarismus apod. Považuje-li pan Cvek za fašistický stát Francovo Španělsko, tak tam to pravda byla, ale ke střetům docházelo i tam. Jak tomu ale bylo ve skandinávských zemích, nebo tam, kde je náboženská pestrost, případně církev, která svým charakterem nebo slabým vlivem či nedostatkem autority, nebo pro morální pevnost nemůže být pilířem fašistického státu? Jak v zemích, kde je náboženství necírkevní, nebo kde převládají lidé nábožensky vlažní či ateisté? Je tam fašismus nutné vyloučen? Nemyslím. V Nezávislém Chorvatském státě byla tři státní náboženství - katolické, muslimské a menšinový, málo významný protestantismus.

Armáda - platí téměř totéž. Rovněž těžko aplikovatelné v zemích bez výrazné historie nebo v nově vzniklých státech. Prakticky je důležitější policie, především tajná a různé fašistické milice, paravojenské organizace apod. Armáda se nemusí chtít podřizovat, může být opozicí, kupříkladu pro konstituční monarchií i přímou opozicí. V důstojnickém sboru může převládat aristokracie apod.

Velkokapitalisté - tak to platilo pro fašismus i nacismus, a jsme blíže podstatnému. Podpora ze strany velkokapitalistů byla pochopitelně podmíněná. Byly také fašistické (nebo i nacistické ?) státy, které jednoduše velkokapitalisty neměly. Korporativní byl fašismus i nacismus, ale Itálie byla dlouho státem fašistickým bez korporací, to tedy k podstatě, alespoň historicky asi nepatří. Na druhou stranu není vyloučen stát korporativní, který není fašistický.

Politická strana neboli Strana je podle pana Cveka typická pro komunismus a nacismus, ne však fašismus.Tak to taky není tak docela přesně. Hrála snad fašistická strana v Itálii a několika dalších zemích malou roli? Čím se měl stát Mosleyho, ,kolektivní Ceasar"? Mimochodem kam zařadíme Nezávislý Chorvatský stát (NDH) - mezi státy fašistické nebo nacistické ? Chyták. Velká rada fašistická byla v Itálii orgánem fašistické strany i státu. Strana se snažila podřídit a/nebo nahradit vše co mohla.

Vůdce. A zapomínáme na vůdce neboli Vůdce. Duce, Führer... Je jím i Gaudillo ? Vůdce je nutný nebo ne, ve státě nacistickém, fašistickém a tzv. komunistickém ? Ve všech jejich formách ? Byl jím Novotný, nebo Dubček., nebo Černěnko? Nebo to může být vůdce kolektivní? Jde to i bez vůdce, individuálního nebo kolektivního, fašistického, nacistického nebo komunistického??? V případě "komunismu" ano. V případě komunismu je vyloučen. Bylo Japonsko fašistické? Čím ? Co byly balkánské země v době 2.světové války ? Jak to bylo se satelity a kolaboranty Německa? Kde se hodí označení fašismus a kde nacismus? Byly čeští Vlajkaři fašisté nebo nacisté? Byl Quisling fašista nebo nacista? Nacisté samozřejmě byli také zahledění do minulosti - velkoněmecké, velkogermánské, pangermánské a pragermánské, minulosti pohanských mýtů, árijského Krista. Nacisté organizovali nacistickou protestantskou církev, snažili se využít a zneužít katolicismu, pluli zcela v proudu iracionality stejně jako chladného, věcného hyperracionalismu.

Pro fašismus je typický nacionalismus, případně důsledný rasismus. Neexistuje fašistický nebo nacistický internacionalismus. V případě tzv. komunistických států byl nacionalismus zcela a pouze účelový, a popřením komunistických principů. Fašismus a nacismus rovněž spojuje sexismus, ten se nevyskytuje tuším ani ve stalinismu. Považuje Boris Cvek za komunistu či marxistu Stalina i Trockého, Ježova i Rosu Luxemburgovou, Pol Pota i Záviše Kalandru; Urválka i Bondyho? Jsou či byli komunisty nebo marxisty Negri Althusser, Hardt, Marcuse, Reich, Zizek, Guattari, Jameson, Adorno, Deleuze ? Ti ,co skončili na gulagu nebo v Jáchymově, nebo jejich mučitelé ? Byli jimi i ti, jejichž knihy byly zakázány nejen v dobách fašistických, ale především i "komunistických" ? Kam zařadíme knihu Communist like us a co je v ní o komunismu? Jistě, pokud jde o vnější formy, rituály, organizaci a militarizaci života a mnoho dalších aspektů nebo atributů, fašismus a nacismus se vzájemně inspirovaly, především tedy starší (možná) bratr fašismus mladšího nacistu, a to někdy i v detailech.

Shody i neshody, které Boris Cvek uvádí, se tedy netýkají podstaty, ani pokud jde o teritoriálně a časově omezený fašismus (nacismus) či komunismus (pro mne osobně jen různé formy kapitalismu, fašismu a nacismu v tradičnější a viditelnější podobě) natož komunismus ve vlastním smyslu, o marxismu nemluvě, nemá-li se však tato poznámka o takřka siamských bratrech a jejich příbuzenstvu a spojitých nádobách rozrůst ve článek, skončím pouze u těchto připomínek nesrovnalostí a nejasností.

Zcela se ztotožňuji s P.Vittekem:

"Fundamentální rozdíl mezi fašismem (včetně nacismu -- poznámka JM) a komunismem je v tom, že zatímco fašismus v realizované podobě důsledně naplňoval svá teoretická východiska (nebo uspokojoval tužby, potřeby a pnutí politického nevědomí -- poznámka JM), komunismus se od nich naopak velmi odklonil a stal se v podobě reálného socialismu (především ve formě stalinismu a asijských formách -- poznámka JM) jejich opakem."

Diktatura, zákazy, věznění odpůrců, cenzura, neomylný, nebo nezpochybňovatelný komandující Vůdce či instituce, hierarchismus, militarismus, uzavřenost systému patří nutně k fašismu a nacismu (neexistuje demokratický fašismus nebo liberální nacismus), jsou však zradou komunismu.

Fašismus, nacismus nebyl (nebyly) ani dílčí manifestací metasystému nebo formou jeho tranzitu, ale pouze jeho nástrojem, a právě v této limitované podobě jeho plnou reprezentací .

Alternativa ke kapitalismu zatím na své uskutečnění ceká.

                 
Obsah vydání       11. 12. 2006
11. 12. 2006 Nevolnictví jako nová koncepce zdravotnictví
11. 12. 2006 Podstata komunismu Milan  Valach
11. 12. 2006 Zabije mě pražský autobusák? Hynek  Hanke
11. 12. 2006 Jak přitažlivá je masová vražda Bohumil  Kartous
11. 12. 2006 Název pro štěstí Petr  Prouza
11. 12. 2006 Když se novináři dostanou do víru rostoucí ekonomiky, aneb Přáním pomatený rozum Uwe  Ladwig
11. 12. 2006 Talabání: Bakerova zpráva je "nebezpečná"
10. 12. 2006 Zemřel Augusto Pinochet
11. 12. 2006 Thatcherová truchlí nad Pinochetovou smrtí
11. 12. 2006 Moudrá policie Sandra  Wain
11. 12. 2006 Krize české demokracie začíná, bude to zřejmě zábavné Martin  Gřeš
11. 12. 2006 Spravedlnost je milosrdenství i tvrdost - pro všechny Jiří  Čunek
11. 12. 2006 Čunek: Neuměl bych být předsedou, kdyby byl zvolen někdo ze starého vedení Jiří  Čunek
11. 12. 2006 Nájemní bydlení se stává evropským problémem Stanislav  Křeček
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
11. 12. 2006 Otázky pro trpělivé čtenáře Jan  Klepetář
11. 12. 2006 Agenda 2010 a sedm statečných reforem ODS -- co se dá očekávat od falešných sobů Štěpán  Kotrba
11. 12. 2006 Kapsch: Satelit nebo mikrovlna? Obehraná písnička je zpět
11. 12. 2006 Co udělá Česká protipirátská unie proti hanebnému výpalnému?
11. 12. 2006 Esesák učitelem dalajlámy Richard  Seemann
11. 12. 2006 Pořád propastný rozdíl... Hurááá!!! Ladislav  Žák
8. 12. 2006 Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy! Jan  Paul
9. 12. 2006 Otřesné poměry v zatuchlém rybníce Štěpán  Kotrba
8. 12. 2006 Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží Jiří  David
9. 12. 2006 Jak to bylo opravdu na VŠUP Josef  Čančík
9. 12. 2006 Blair: Radikální muslimové se musejí integrovat do společnosti
9. 12. 2006 Kauza Vadas a Hučín: My o koze a Hučínovi stoupenci o voze Jan  Čulík
11. 12. 2006 Pražská výzva: Rozhodnout se musí Iráčané sami Darius  Nosreti
11. 12. 2006 Demokratický fašismus nebo liberální nacismus neexistují Josef  Mikovec
11. 12. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. listopadu 2006
11. 12. 2006 Bezpečnost korporací Ladislav  Žák
5. 12. 2006 Izrael, Palestina a USA: Osudové souvislosti Daniel  Veselý
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 12. 2006 Společnost, ekonomika, média, politika