11. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 12. 2006

Nájemní bydlení se stává evropským problémem

Vzhledem ke stále se zhoršující situaci v oblasti bydlení obecně, a nájemního bydlení zvláště, zasedala v uplynulém týdnu v Praze pracovní skupina Mezinárodní unie nájemníků -- Úřadu pro země střední a východní Evropy. Přítomni byli zástupci sdružení nájemníků Polska, České republiky, Slovinska a Chorvatska. Účastníky pracovní skupiny přijal stínový ministr pro místní rozvoj Radko Martínek (ČSSD) a informován o jednán byl i ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič (ODS).

Výsledkem jejich dvoudenního jednání bylo usnesení pověřit generálního tajemníka Mezinárodní unie nájemníků Magnuse Hammara, aby předložil soubor nejpalčivějších problémů nájemníků v těchto zemích u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku komisařům Evropské unie pro oblast sociálních věcí a spravedlnosti, jakož i u ostatních evropských institucí a u příslušných politických autorit jednotlivých zemí.

Situace v bydlení se stává evropským problémem, kterému musí evropské instituce věnovat vážnou pozornost, nemá-li dojít k obtížně zvládnutelnému sociálnímu problému, který by ohrožoval sociální stabilitu a sociální smír nejen v "nových" evropských zemích, ale i v "původních" zemích EU .

Příčiny tohoto stavu lze spatřovat ve dvou základních skutečnostech. Především Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, bezpochyby pod vlivem některých nálezů Ústavních soudů v "nových" středo- a východoevropských zemích, preferujících neúměrně, a ekonomické a společenské situaci neodpovídající vlastnická práva, dlouho zde minulými režimy potlačována, pozměňuje svoji judikaturu v oblasti bydlení v neprospěch dosud standardně chráněného a respektovaného práva na bydlení, zaručeného obyvatelům evropských států nejen podle mezinárodních dohod, ale i podle výslovného znění zákonů a Ústav v těchto státech platných.

Důsledkem prvé příčiny je narůstající počet žalob s vysokým počtem žalobců, kteří se v důsledku některých právních názorů vyjádřených v rozsudku ESLP ve věci Polsko versus Marie Hutten--Czapská obracejí se žalobami na tento soud a požadují od států, ve kterých působí, vysoké platby za údajnou "škodu", která jim údajně vzniká tím, že státy z dobrých, a ESLP dříve uznaných důvodů, výši nájemného regulují. A to nejen v Polsku a v České republice, ale v nedávných dnech i v Rakousku, z čehož je zřejmé, že začíná jít o evropský problém!

Že skutečně dochází ke změně v judikatuře ESLP je zřejmé i z krátkého rozboru jeho dosavadní judikatury. Tak v nejznámější a nejvíce citované kauze Mellacher versus Rakousko rozhodl ESLP, že je zcela v souladu s evropským právem, když stát může nájemní smlouvu uzavřenou u soukromého pronajímatele na tržní nájem změnit na časově neomezený regulovaný nájem, kdy výše tohoto nájemného nejen nezajišťovala pronajímateli zisk, ale ani nezaručovala pokrytí nákladů. V případě Polska (Hutten-Czapská versus Polsko) je to ovšem hříchem smrtelným...V tomto rozhodnutí naopak tento soud vyslovil některé obecné závěry aplikovatelné i v jiných případech. Vyslovil např., že "...opatření směřující k regulaci nájemného nelze považovat za formální nebo faktické vyvlastnění, neboť nedošlo ani k převodu majetku stěžovatelů ani nebyli zbaveni práva jej užívat, pronajímat nebo prodávat. Napadená patření (tedy regulace nájemného, pozn. SK), která je nepochybně zbavila části výnosu z jejich majetku, lze za daných okolností chápat jako kontrolu užívání tohoto majetku".

V kauze James et all versus Velká Británie dokonce ESLP umožnil státu vyvlastnění nájemních bytů v soukromém vlastnictví a jejich prodej za zlomek tržní ceny současným nájemcům. Protest pronajímatelů proti ceně (5 -- 10 % tržní ceny!) zamítl s tím, že cena je oprávněně nízká, protože jde o obsazené byty! Ve věci Imobiliare Saffi versus Itálie dokonce ESLP umožnil státu zrušit výpověď, kterou soukromý vlastník dal nájemcům bytů. Již ze zamýšlené žaloby rakouských pronajímatelů je zřejmé, že bude-li ESLP aplikovat své současné právní názory na další žaloby, půjde zcela jistě i o situaci v Německu (i zde již někteří majitelé domů o žalobě uvažují), ve Švýcarsku a v dalších zemích .

Druhým vážným problémem jeví se skutečnost, že nejen ve středo a východoevropských státech, ale i v západoevropských zemích roste počet občanů, kteří nemohou být vyloučení z požadavků na přiměřené bydlení, avšak současně nejsou schopni platit jeho objektivní náklady, natož pak tržní nájemné a stále rostoucí ceny energií. A to jednak z důvodů rasové nebo sociální vyloučenosti z většinové společnosti, nebo z důvodů nízkých, nákladům na bydlení neodpovídajících příjmů, zejména důchodů.

Dokladem o existenci druhého problému jsou ghetta obývaná nepřizpůsobivými občany nebo občany trpícími sociální vyloučeností, která jsou součástí prakticky všech velkých měst západní Evropy. Pařížské události z letošního roku jsou toho zřetelným dokladem. Ale v nezanedbatelné a nepřehlédnutelné, byť menší míře, i obdobná ghetta ve střední a východní Evropě a samozřejmě i u nás -- nedávné, hojně medializované a politicky zneužívané události ve Vsetíně jsou jen aktuálním zviditelněním tohoto problému -- v důsledku čehož je stále zřetelnější ztráta perspektivy bydlení u značného počtu osob a především důchodců v souvislosti s růstem nejen nájemného, ale i nákladů na bydlení. Nejde přirozeně jen o romskou komunitu nebo o sociálně slabé rodiny. I lidé s průměrným, a samozřejmě i domácnosti s podprůměrným příjmem, stejně tak jako většina důchodců, není schopna ve střední a východní Evropě platit to, co je v žalobách pronajímatelů před evropskými i domácími soudy považováno za oprávněný "tržní" nájem. A to nemluvíme o situaci v nově přistoupivších zemích -- v Bulharsku a Rumunsku - kde na nějaké představy o "tržních" nájmech nejsou připraveny ani mzdy a důchody a ani státní rozpočet...

Přehlédnout nelze ani snahy o takové legislativní úpravy, které zejména ve střední a východní Evropě problematiku bydlení jen dále zhoršují a komplikují. U nás lze připomenou snahu o uzákonění výpovědi bez udání důvodů a bez povinnosti pronajímatele opatřit náhradní byt, snahy o odstranění jakékoliv regulace nájemného apod. Růst lidí bez domova, tedy bez stálého bydlení je alarmující.

Ani tato problematika však není prosta pozoruhodných paradoxů: nedělní pražské demonstrace bezdomovců za respektování jejich lidských práv, tedy především práva na bydlení, se účastnila a demonstrující podpořila i poslankyně za Stranu zelených, kteří ovšem jinak podporují všechny pravicové ekonomické a legislativní záměry, které bezdomovectví ve svých důsledcích způsobují. O lidských právech se dobře mluví, dobře se vyjímají ve volebním programu, ale dohlédnout jejich skutečný význam a smysl (náš Ústavní soud v nálezu č. 231/2000 Sb.: "...neuvedení určitého práva - v tomto případě práva na ochranu přiměřené životní úrovně, včetně bydlení - v Listině nesmí být vykládán jako omezení tohoto práva zaručeného jednotlivci podle mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách.") bývá obtížnější...

Obcházejí-li dnes Evropou nějaká strašidla, pak strašidlo sociální frustrace v důsledku ztráty domova a perspektivy. Bezdomovectví není pohádkovou bytostí, jejíž zcela reálné obrysy a hrozby by si Evropa mohla dovolit přehlédnout...

Autor je poslanec za ČSSD, advokát a předseda Sdružení nájemníků ČR

                 
Obsah vydání       11. 12. 2006
11. 12. 2006 Nevolnictví jako nová koncepce zdravotnictví
11. 12. 2006 Podstata komunismu Milan  Valach
11. 12. 2006 Zabije mě pražský autobusák? Hynek  Hanke
11. 12. 2006 Jak přitažlivá je masová vražda Bohumil  Kartous
11. 12. 2006 Název pro štěstí Petr  Prouza
11. 12. 2006 Když se novináři dostanou do víru rostoucí ekonomiky, aneb Přáním pomatený rozum Uwe  Ladwig
11. 12. 2006 Talabání: Bakerova zpráva je "nebezpečná"
10. 12. 2006 Zemřel Augusto Pinochet
11. 12. 2006 Thatcherová truchlí nad Pinochetovou smrtí
11. 12. 2006 Moudrá policie Sandra  Wain
11. 12. 2006 Krize české demokracie začíná, bude to zřejmě zábavné Martin  Gřeš
11. 12. 2006 Spravedlnost je milosrdenství i tvrdost - pro všechny Jiří  Čunek
11. 12. 2006 Čunek: Neuměl bych být předsedou, kdyby byl zvolen někdo ze starého vedení Jiří  Čunek
11. 12. 2006 Nájemní bydlení se stává evropským problémem Stanislav  Křeček
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
11. 12. 2006 Otázky pro trpělivé čtenáře Jan  Klepetář
11. 12. 2006 Agenda 2010 a sedm statečných reforem ODS -- co se dá očekávat od falešných sobů Štěpán  Kotrba
11. 12. 2006 Kapsch: Satelit nebo mikrovlna? Obehraná písnička je zpět
11. 12. 2006 Co udělá Česká protipirátská unie proti hanebnému výpalnému?
11. 12. 2006 Esesák učitelem dalajlámy Richard  Seemann
11. 12. 2006 Pořád propastný rozdíl... Hurááá!!! Ladislav  Žák
8. 12. 2006 Volba nového rektora VŠUP ve stínu nejasností aneb republiku si rozvracet nedáme! Nikdy! Jan  Paul
9. 12. 2006 Otřesné poměry v zatuchlém rybníce Štěpán  Kotrba
8. 12. 2006 Odmítám reagovat na snůšku polopravd a lží Jiří  David
9. 12. 2006 Jak to bylo opravdu na VŠUP Josef  Čančík
9. 12. 2006 Blair: Radikální muslimové se musejí integrovat do společnosti
9. 12. 2006 Kauza Vadas a Hučín: My o koze a Hučínovi stoupenci o voze Jan  Čulík
11. 12. 2006 Pražská výzva: Rozhodnout se musí Iráčané sami Darius  Nosreti
11. 12. 2006 Demokratický fašismus nebo liberální nacismus neexistují Josef  Mikovec
11. 12. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. listopadu 2006
11. 12. 2006 Bezpečnost korporací Ladislav  Žák
5. 12. 2006 Izrael, Palestina a USA: Osudové souvislosti Daniel  Veselý
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 12. 2006 Společnost, ekonomika, média, politika