7. 7. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 7. 2006

Hyenismus novinářů a presumpce viny

Uveřejnění Kubiceho zprávy vyvolalo dohady o mechanizmu, jakým se bleskovou rychlostí dostávají z orgánů činných v trestním řízení do médií důvěrné informace, jež původně nebyly určeny ke zveřejnění. V tomto případě se úniku do Radiožurnálu přičítala taková důležitost, že se ozvaly hlasy, zpochybňující způsobilost poslance Langra, jenž měl umožnit přístup novinářů k materiálům, zastávat úřad ministra vnitra v Topolánkově vládě. Věc sama o sobě je vážná a zasluhuje, aby byla důsledně prověřena orgány k tomu povolanými. Avšak než vyšetřování začalo -- pokud už vůbec začalo, rozčilení opadlo. Nemístné prosakování poznatků z trestního řízení je totiž tak běžným jevem, že v možnost objasnění jeho mechanizmu a dokonce v jeho omezení snad ani nikdo nevěří.

Není při tom podstatné, že někdy se podaří vyvolat zdání neúmyslného, náhodného uvolnění citlivých informací, zatímco jindy jde o záměrné zveřejňování skutečností, o které ti, jichž se věc přímo týká, vůbec nestojí. Na jejich souhlas se samozřejmě nikdo neptá. Ochrana soukromí, zajištěná Listinou základních práv a svobod, se v praxi orgánů činných v trestním řízení a s nimi spolupracujících novinářů stává prázdným pojmem.

Prostořekost držitelů citlivých informací a hyenismus novinářů, lačnících po choulostivých novinkách, jsou tak velké, že se nezastaví snad vůbec před ničím. Presumpce neviny by měla bránit orgánům činným v trestním řízení umožnit novinářům, aby cejchovali na zločince lidi, jimž nebyla vina prokázána, popř. jimž dokonce ani nebylo sděleno obvinění. Presumpce neviny je pojmem z trestního práva, novináře bezprostředně nezavazuje, ale obyčejná lidská slušnost by je měla vést k tomu, aby šetřili pověst těch, kteří zatím čelí pouze podezření. Právo na ochranu osobnosti přece nezaniká tím, že je někdo podroben policejnímu vyšetřování. Vztahuje se to i na blízké vyšetřovaných obětí novinářského hyenismu, kterým média svou netaktností často působí velké strádání.

Vytahování temných stránek ze života bezbranných účastníků trestního řízení na světlo má pro některé novináře zvláštní půvab. Zdá se, že někteří z nich proto žijí ve zvláštní symbióze s orgány činnými v trestním řízení, jež jim umožňuje dostávat se k pikantním soustům pohoršlivých informací ze soukromí postižených osob dříve než ostatní. A čím je jejich oběť výše postavená, tím více se snaží zneužít jejích potíží k uplatnění svých jedovatých per.

Křišťálově průhlednou ukázkou mechanizmu veřejného cejchování neusvědčených podezřelých je čerstvý případ zahájení trestního stíhání Tomáše Kadlece, bývalého ředitele Národního bezpečnostního úřadu, později předsedy představenstva obchodní společnosti Čepro a.s., a jeho údajných spolupachatelů.

Informace o případu, které bez ohledu na presumpci neviny a možné narušení osobních a společenských vztahů vyšetřovaných uvolnily orgány činné v trestním řízení ještě před sdělením obvinění, jsou přitažlivé nejen tím, že se do cely předběžného zadržení dostal bývalý držitel vysoké funkce ve státním aparátu, nesmírně důležité pro bezpečnost státu, ale i obsahem obvinění. Účastníci domnělého zločinného spolčení měli učinit kroky k využití nápadu Radovana Krejčíře, jak vysát ze společnosti Čepro a.s. peníze s pomocí firmy, která patří do oblasti působnosti zavražděného podnikatele Františka Mrázka. Již jejich pomyslné spojení s dvěma významnými postavami podnikatelského podsvětí činí z jejich obvinění pikantní záležitost.

Pozoruhodná je i skutková podstata podezření. Obvinění uzavřeli smlouvu mezi Čepro a.s. jako odběratelem na straně jedné a společností Loricus s.r.o. na straně druhé, podle které se měl Loricus s.r.o. zavázat, že bude dodávat společnosti Čepro a.s. pohonné hmoty v nasmlouvaných objemech. Údajně bylo dohodnuto, že Loricus s.r.o. bude nabízet, Čepro a.s. odmítat odběr a platit za to smluvní pokutu 5 milionů dolarů měsíčně. Údajně se tak obvinění chystali připravit Čepro a.s. postupně až o 4 miliardy korun. Nápad to je geniálně prostý a výdělek pachatelů by byl nesmírně zajímavý. Má to ale čertovo kopýtko: nepočítá se s tím, že nejde o obchod mezi čtyřmi hráči, kteří by se snad na něm mohli v hospodě při maryáši domluvit, ale o obrovskou finanční transakci, jejímž účastníkem vedle veřejnosti neznámého malého Loricusu je velká státní akciová společnost s rozvinutým aparátem, statutárními orgány, systémem vnitřní kontroly a podrobující se povinnému auditu. Smluvní pokuty jsou ostře sledovaným, záporně hodnoceným ukazatelem finančního hospodaření, jejichž placení v tak velkých částkách by nemohlo uniknout pozornosti.

Nemá v této chvíli smysl se zamýšlet nad věcnou podstatou obvinění, protože vyšetřování je v počátcích a není vůbec jisté, že zveřejněné informace jsou úplné. V každém případě předestřený popis skutkové podstaty je tak rozporný, že by orgány činné v trestním řízení měly dbát presumpce neviny zvlášť ostražitě a vyhnout se každému poškozování osobnosti vyšetřovaných, jehož nezbytnost bezprostředně nevyplývá z "technologických" nároků hladkého průběhu objasňování.

Můžeme se tedy právě pod tímto úhlem pohledu zamyslet nad tím, jak se orgány, které zásah proti Tomáši Kadlecovi a jeho společníkům provedly, vypořádaly s presumpcí neviny, právem na obhajobu a právem na ochranu osobnosti. Názorným podkladem pro takové úvahy je suchý přehled skutečností o vyšetřování Tomáše Kadlece.

Především musíme mít v patrnosti, že celou akci řídilo státní zastupitelství, tedy orgán, jenž ručí za dodržování zákonnosti v trestním řízení. Konkrétně to bylo Vrchní státní zastupitelství v Praze, spolu se svým olomouckým protějškem druhý nejvyšší orgán dozoru nad vyšetřováním v zemi. Jeho státní zástupci vyšetřují nejrozsáhlejší a nejsložitější případy trestné činnosti, nejsou to nezkušení začátečníci.

Mluvčí VSZ je Irena Válová, bývalá syndička Syndikátu novinářů, která po ne zcela přátelském rozchodu s touto organizací našla útočiště ve vysokém státním úřadě, řízeném jejím někdejším zaměstnavatelem. Z titulu její dřívější profese by se u ní dal očekávat hluboce zakořeněný smysl pro úctu k soukromí vyšetřovaných osob. Vlastní policejní zákrok provedli detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, řízeného výše zmiňovaným plk. Janem Kubicem. Snad se někdy dovíme, proč nebyla nasazena Finanční policie, a možná to snad ani není důležité.

Policisté si zajeli pro Tomáše Kadlece v pondělí 3. 7. 2006 na jeho chatu, kde trávil dovolenou, a zde ho přibližně v 10:15 zadrželi před očima jeho manželky a dětí. Chovali se zdvořile.

Jeho rodině ozvláštnili vzpomínku na tuto dovolenou neobvyklým zážitkem, i když jim právě o toto jistě nešlo. Způsob předvedení k výslechu a jeho načasování prý určilo státní zastupitelství. Není známo, proč bylo nutné teatrální zadržení v rodinném prostředí, když se dá předpokládat, že Tomáš Kadlec by se na běžnou výzvu dostavil k podání vysvětlení "po svých" a bez policejního doprovodu. Připomíná to zvyklosti gestapa a státní bezpečnosti, které si potrpěly na zastrašování rodinných příslušníků zadržovaných osob, a také takto vystavovaly vyšetřované psychickému tlaku. V 16:30 vyšel na serveru Aktuálně.cz článek Sabiny Slonkové, která již věděla, že zadržení budou obviněni z pokusu o tr.č. podvodu, ač vlastní trestní řízení nebylo dosud oficielně zahájeno.

V té době ještě obhájci vyšetřovaných neměli oficielní informaci o zadržení jejich klientů. Až v 17,40 si převzal Tomáš Kadlec sdělení o zahájení úkonů trestního řízení, dříve nazývané sdělení o obvinění. Pětihodinový výslech Tomáše Kadlece již v přítomnosti obhájců byl ukončen v úterý 4. 7. 2006 přibližně ve 14:30. Přítomná státní zástupkyně to telefonicky oznámila svým nadřízeným. Zatím co obviněný četl protokol z výslechu, dříve než jej stačil podepsat, již obhájcům začali telefonovat novináři, uvědomění patrně státním zastupitelstvím o ukončení výslechu a jeho závěrech.

Pak byl Tomáš Kadlec propuštěn z policejní péče. Nevíme, zda je vinen a právní předpisy i dobré mravy nás nabádají, abychom se k němu zatím chovali jako k nevinnému. Jsme ale jen lidé a je nepochybné, že se najdou někteří, kteří při náhodném setkání pod vlivem uveřejněných zpráv raději přejdou na druhý chodník, aby obviněnému nemuseli podat ruku. Jeho manželku budou dobrotivé sousedky a kamarádky zahrnovat projevy skutečné nebo předstírané lítosti, které jí nebudou milé.

Někteří z kamarádů jeho dětí se s nimi nebudou chtít bavit, protože jim rodiče dají najevo, že by se neměli přátelit s dětmi zločince. Přípravné řízení bude trvat několik měsíců, možná i rok nebo dokonce déle. Vyústí-li v podání obžaloby, trestní řízení soudní v tak rozsáhlém případu může trvat i několik let. Na konci se možná prokáže, že je Tomáš Kadlec skutečně darebák.

Ani to však neospravedlňuje psychické trýznění jeho rodiny na začátku stíhání. Ale věc může také skončit zprošťujícím rozsudkem. Počáteční způsobenou morální újmu už ale nikdo nezahladí.

Souhrnně lze konstatovat, že ve vtahu k právu na ochranu osobnosti došlo v tomto případě k porušení nejen dobrých mravů, ale také Listiny základních práv a svobod, trestněprávních předpisů a novinářské etiky. Účelnost bezohledného přístupu k právu na ochranu soukromí obviněných by měl vrchní státní zástupce vysvětlit nejen nejvyšší státní zástupkyni jako své nadřízené, ale i veřejnosti, která by k takovým výstřelkům neměla být lhostejná. Nikdo neví, kdy se mu dostane podobného zacházení, neboť mlčení veřejnosti vychovává orgány činné v trestním řízení k nedbání základních práv a svobod občanů.

Autor je spolupracovníkem Spolku Šalamoun

                 
Obsah vydání       7. 7. 2006
7. 7. 2006 Karlovy Vary 2006: Příběhy o lidské ubohosti Jan  Čulík
7. 7. 2006 Karlovy Vary: Ztraceno v překladu Ema  Čulík
7. 7. 2006 KVIFF - Lost In Translation Ema  Čulík
8. 7. 2006 Karlovy Vary: Dobré filmy i koncem týdne Jan  Čulík
8. 7. 2006 Ztratili jste pas? Policii ČR to nezajímá Jan  Čulík
7. 7. 2006 Kasal v prvním kole nezvolen, Topolánkova "koalice" má opět méně hlasů, než čekala Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Neviditelný člen opozice v koalici - že by Patera? Štěpán  Kotrba
8. 7. 2006 "Commuters defy Bombers -- Special Report" Thomas  Franke
8. 7. 2006 Nenávidí muslimové Západ?
7. 7. 2006 Hyenismus novinářů a presumpce viny Zdeněk  Jemelík
7. 7. 2006 "Ti praví" policajti si dali navzájem zelenou Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Cesta na Guantánamo Jan  Čulík
7. 7. 2006 Republikán Peter King: Obviňte New York Times ze zrady ! Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Pěregon - opravdu ruský film Ema  Čulík
7. 7. 2006 Peregon - definitely a Russian film Ema  Čulík
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
7. 7. 2006 Michael  Marčák
7. 7. 2006 Proč importujeme exoty Wenzel  Lischka
7. 7. 2006 ■ ■ ■ Michal  Čapek
7. 7. 2006 Noční můry horkého června Pavel  Pečínka
7. 7. 2006 Nová vláda: Ficova lekcia z pragmatizmu Jakub  Topol
7. 7. 2006 Od historického víťazstva k historickej hanbe Eduard  Chmelár
7. 7. 2006 Topolánkova rodina se propůjčila k reklamnímu článku Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Dorothee Sölle - Gott denken Stanislav  Heczko
7. 7. 2006 Rozdel' a panuj Karim  Chaibi
7. 7. 2006 Energetický dialóg EÚ-Rusko je možný ... (za niekoľkých podmienok...) Richard  Menczer
7. 7. 2006 Telefon mezi fotoaparátem, kamerou, rádiem i televizí Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Google nevinen
7. 7. 2006 Berlusconiho monopol se hroutí
7. 7. 2006 Reklama jako článek
7. 7. 2006 Rothschild vyměnil šéfredaktora
7. 7. 2006 Proč ne vládu odborníků? Jiří  Kalous
7. 7. 2006 Nález z neúspěšné účasti na mistrovství světa v kopané Bohumír  Tichánek
7. 7. 2006 S Kotrbom na večné časy a nikdy inak! Gustáv  Murín
7. 7. 2006 Britské listy nejsou diskusní fórum, ale deník Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Vzhůru na Hrad! A zas zpátky! Thomas  Franke
5. 7. 2006 Ochránci přírody si budou stěžovat v Bruselu na CzechTek Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Všechno nejlepší Jan  Čulík
5. 7. 2006 Bublina a Zimní cesta - dva další vynikající filmy Jan  Čulík
5. 7. 2006 Hrubeš a Mareš a Tideland mají hodně společného Jan  Čulík
5. 7. 2006 Trierova Repríza: Pozoruhodně citlivý a zajímavý film Ema  Čulík
5. 7. 2006 Trier's Reprise: A Remarkably Sensitive Film Ema  Čulík
3. 7. 2006 Ztracené město: příliš mnoho Hollywoodu Ema  Čulík
3. 7. 2006 Andy Garcia's The Lost City: Too much glitz Ema  Čulík
3. 7. 2006 Hřebejkova schematická Kráska v nesnázích Jan  Čulík
1. 7. 2006 Užvaněnost a podivná čeština Jan  Čulík
4. 7. 2006 Rafťáci: Zábavný, příjemný film Jan  Čulík
1. 7. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí Jan  Čulík
3. 7. 2006 Amputace zdravé končetiny Bohumil  Kartous
4. 7. 2006 Dopravní značky na ulicích pověšené... Jakub  Tayari
3. 7. 2006 Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu Štěpán  Kotrba
4. 7. 2006 Mohlo to být horší Egon T. Lánský
4. 7. 2006 Používání ekologických svítidel by zabránilo globálnímu oteplování
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2006 Hyenismus novinářů a presumpce viny Zdeněk  Jemelík
7. 7. 2006 Kasal v prvním kole nezvolen, Topolánkova "koalice" má opět méně hlasů, než čekala Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Neviditelný člen opozice v koalici - že by Patera? Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 "Ti praví" policajti si dali navzájem zelenou Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Topolánkova rodina se propůjčila k reklamnímu článku Štěpán  Kotrba
4. 7. 2006 Vojenská základna USA v ČR? Řekněte NE!   
4. 7. 2006 Mohlo to být horší Egon T. Lánský
3. 7. 2006 Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu Štěpán  Kotrba
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
3. 7. 2006 Že by se ta předběžně odtroubená demise ještě neodtrubovala? Miloš  Dokulil
3. 7. 2006 Likvidační zákon Josef  Vít
3. 7. 2006 Je to adekvátní prezentace informace (nebo "faktu", anebo čeho)? Miloš  Dokulil
30. 6. 2006 Učinil ve středu Jiří Paroubek rozhodný krok? Miloš  Dokulil
30. 6. 2006 Kdo a jak vyhrál volby? Miloš  Pick
27. 6. 2006 Koaliční smlouva, aneb "Kdo si přeje víc?" Miloš  Dokulil

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2006 Hyenismus novinářů a presumpce viny Zdeněk  Jemelík
7. 7. 2006 "Ti praví" policajti si dali navzájem zelenou Štěpán  Kotrba
30. 6. 2006 Trestní oznámení na velitele zásahu na akci CzechTek 2005   
26. 6. 2006 Rozhlas nemohl mít Kubiceho zprávu "ofotografovanou" Štěpán  Kotrba
23. 6. 2006 Kubiceho aféra: Oč tu běží? Pavel  Urban
15. 6. 2006 Policajtoreportéři už i v ČTK Štěpán  Kotrba
7. 6. 2006 Objektivita České televize a Kubiceho předvolební kompromateriály   
2. 6. 2006 Kubice a mandelinky Boris  Cvek
2. 6. 2006 Policejní volby Oldřich  Průša
1. 6. 2006 Policejní odbory se distancují od Kubiceho   
1. 6. 2006 Navedl Kubice k útoku Topolánkův tajemník Dalík? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2006 Politici a policisté se perou, organizovaný zločin se směje Michael  Kroh
1. 6. 2006 Kubice namísto básně Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 ČTK: Ukázková manipulace mediální kočkou Filip  Rožánek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba