26. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 5. 2004

Výroční zpráva Amnesty International za rok 2003:

Zoufalá situace v oblasti lidských práv

Tisková zpráva Amnesty International, Londýn

Vlády v celé Evropě a Střední Asii pokračovaly ve vedení tak zvaného "boje proti terorismu", a přitom ve jménu bezpečnosti podkopávaly lidská práva. Mezi kroky, které tyto vlády učinily, patřila regresivní opatření v rámci "antiteroristické" legislativy, útoky proti ochraně utečenců a omezování svobody shromažďování a vyjadřování. Povrchní sliby o bezpečnosti, imigraci a azylu, spolu s růstem populismu ještě více podporovaly rasismus a diskriminační praktiky vůči menšinám v celém regionu. Nedostatek politické vůle ze strany Evropské unie (EU ) čelit porušování lidských práv v rámci svých hranic, je velice alarmující, zejména v souvislosti s plánovaným vstupem dalších 10 nových členů v r.2004. Ti, kdo nesou odpovědnost za porušování lidských práv včetně mučení nebo špatného zacházení, nadále zneužívají beztrestnosti.

EVROPA / STŘEDNÍ ASIE

PŘEHLED REGIONU ZA ROK 2003

"Boj proti terorismu"

Pod záštitou boje proti "terorismu" vlády nadále porušují lidská práva, a to jak legislativně tak i v praxi. Koncem tohoto roku (2003) zůstalo internováno ve Spojeném království (UK) 14 cizích státních příslušníků, kteří nemohli být deportováni zpět, a to se dělo v souladu se zákonem, který umožňuje bezdůvodné zadržení bez obžaloby a bez soudu, pouze na základě tajných důkazů.

Tyto osoby, zadržované v UK na základě" protiteroristických" zákonů, byly drženy v přísně hlídaných zařízeních za velice omezujících podmínek. Španělsko dále ignorovalo dlouhodobá doporučení různých mezinárodních orgánů na zajištění větší bezpečnosti podezřelých osob zadržovaných na základě "protiteroristické" legislativy, a ve skutečnosti plánovalo prodloužení doby, po kterou smějí být určití lidé drženi v samovazbě, a to o více než dvojnásobek. Španělské úřady kromě toho také zakázaly vydávání jediných baskických novin a 10 lidí, kteří s novinami byli spojeni, bylo na základě "protiteroristických" zákonů označeno jako osoby nežádoucí požívat svobody projevu.

Orgány v Uzbekistánu využívají " boje proti teroru" k ospravedlnění neustálého potlačování rozdílných názorů jak v oblasti náboženské, tak i politické. Nejméně šest tisíc politických vězňů tam zůstává ve vězení a členové nezávislých islámských shromáždění se setkávali se zadržováním a zastrašováním. V Turkmenistánu pokračovala vlna represí z důvodu údajného pokusu o úkladnou vraždu prezidenta v listopadu 2002; přitom byla prokázána vina spoustě lidem, a to po nestydatě nespravedlivých soudních procesech, při nichž bylo spolehlivě prokázáno mučení a špatné zacházení. Vlády se snaží omezovat ustanovení o poskytování azylu a imigraci, přičemž využívají nových slovních spojení, jako je: "národní bezpečnost" a "antiterorismus" a raději se soustředí na kontrolu, než na ochranu. Například v Itálii hrozilo, že se někteří žadatelé o azyl budou muset vrátit zpět do svých zemí, kde budou ovšem ohroženi vážným porušováním lidských práv. Některým jednotlivcům dokonce hrozilo vyhoštění, protože představovali hrozbu pro bezpečnost státu a veřejný pořádek v zemi. Azylanti neměli ani šanci vyjádřit se ve spravedlivých soudních procesech.

Perspektiva lidských práv týkajících se poskytování azylu stále v myšlení EU chybí. Evropská unie pod hlavičkou mezinárodních bezpečnostních závazků nadále podporuje omezování imigrace do EU.

Rasismus

Rasismus, diskriminace a nesnášenlivost, včetně antisemitismu a islamofobie, to byly nadále hlavní problémy v regionu Evropy a střední Asie. Manifestace se zaměřovaly na instituční rasismus ve sféře ekonomických, společenských a kulturních práv. V mnoha státech tohoto regionu docházelo k diskriminaci Rómů, ta často zasahovala všechny životní oblasti včetně jejich přístupu ke vzdělání, zaměstnání, bydlení nebo společenským službám.

Mnoho lidí snažících se o návrat domů poté, co byli vyhnáni válkou ze západní části Balkánu, se setkávalo s diskriminací z etnických důvodů, hlavně při přijímání do zaměstnání, v přístupu ke vzdělání i ke zdravotní péči. Šlo o formu zákazů návratu a reintegrace menšin. Požadavky rasistů na zákonodárství v oblasti udělování občanství v Ruské federaci znamenalo, že etnické minoritní skupiny -- včetně členů Meskešské populace v jednom regionu -- zůstaly absolutně bez státní příslušnosti, a tím jim byl odepřen nárok na penzi, dětské příspěvky i vyšší vzdělání.

Na pozadí zneužívání lidských práv ze strany vykonavatelů spravedlnosti byl opět rasismus. Zprávy o rasovém podtextu špatného zacházení ze strany policejních sil přicházely z celé řady států, včetně Belgie, Bulharska, Francie, Řecka, Itálie, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska i Španělska. V některých státech byla také při vyšetřování nebo stíhání za útoky ze strany soukromých aktérů zanedbána ochrana menšin, a to jak z důvodů etnických, tak i náboženských. Například v Gruzii se náboženské menšiny stále setkávaly s týráním, zastrašováním a násilnými útoky, a policie selhávala v poskytování adekvátní ochrany těmto cíleným osobám nebo nevykazovala patřičnou aktivitu při obžalovávání údajných pachatelů.

Nedostatek ochrany lidských práv

Z celého regionu přicházely zprávy o mučení a nelidském zacházení, včetně Albánie, Moldávie, Rumunska, Srbska a Černé Hory, přičemž reportáže o takovém zacházení byly běžné a důvěryhodné. V Turecku bylo mučení a špatné zacházení v policejní vazbě i nadále věcí velmi závažnou, a to i přes určité pozitivní změny v legislativě. V Německu vznikla bouřlivá veřejná debata o přípustnosti používání násilí při výslechu, poté co se ukázalo, že jeden vyšší policejní důstojník nařídil nestandardní použití síly proti podezřelému. V některých státech, jako jsou Belgie, Itálie a Švýcarsko, chybí v policejních vazbách základní ochrana proti špatnému zacházení. Z jiných států, jako je Řecko, Makedonie, Portugalsko a Španělsko, přicházely zprávy o nebezpečném a nadměrném používání střelných zbraní, někdy i s následkem smrti. V několika zemích byly podmínky ve věznicích nebo v internačních zařízeních, v nichž jsou žadatelé o azyl a neoprávnění imigranti drženi, kruté a ponižující. V některých státech se nelidsky zacházelo s lidmi s mentálním postižením -- v pečovatelských domech v Bulharsku, a z důvodu používání postelových klecí také v České Republice, Maďarsku a na Slovensku.

Mnoha státům chybí nezávislý a pečlivý kontrolní systém k odhalování podobných křivd. Problém souvisí s trvalou neschopností členských států Evropské unie přijmout odpovědnost za zachovávání lidských práv na úrovni EU.

V některých státech trvala beztrestnost za porušování lidských práv. V Turecku je i nadále zoufale nízký počet trestních stíhání členů bezpečnostních složek, kteří provozovali praktiky týrání a špatného zacházení s veřejností.

Bezpečnostní složky Ruské federace stále jednají beztrestně v konfliktu s Čečenskou republikou a to i přes pokračující reportáže o týrání a "nezvěstných".

Trvalá beztrestnost válečného násilí zůstává problémem také v západní části Balkánu. Ačkoli někteří lidé podezřelí ze spáchání válečných zločinů byli převezeni do vyšetřovací vazby Mezinárodního trestního tribunálu za bývalou Jugoslávii, existují další osoby, které se vyhýbají zatčení, některé z nich byly zřejmě chráněny vládními orgány v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře. Případy tisíců "nezvěstných", kteří jsou pohřešováni z války v letech 1992 -- 95, zůstávají nevyjasněny. Ačkoli vnitrostátně byla vedena některá trestní stíhání za válečné zločiny, nedostatek politické vůle a pochybení státních justičních systémů bylo příčinou dalších nepotrestaných zločinů.

V Bělorusku, Turkmenistánu a Uzbekistánu byl nesouhlas s oficiální politikou v civilním, náboženském i politickém životě systematicky a často brutálně potlačován. Ochránci lidských práv se v mnoha zemích setkávali s výhrůžkami a vězením. A to včetně Turecka, kde řada zákonů a nařízení omezuje činnost aktivistů, a také v Ázerbajdžánu, kde kampaň vedená státem sponzorovanými médii proti několika významným ochráncům lidských práv vyvrcholila prudkými útoky na jejich kanceláře a vzrostly obavy o bezpečnost jejich i jejich rodin. Z obou těchto zemí, a rovněž z jiných států, jako je Itálie, Řecko a Švýcarsko, přicházejí zprávy o tom, že policie používala proti demonstrantům nadměrné síly.

Vzhledem k nedostatku účinných postupů a provádění nápravy při porušování lidských práv v zemích Evropy rostl zájem o posuzované návrhy, které by měly přispět k nápravě na regionální úrovni u Evropského soudu pro lidská práva. Členské státy Rady Evropy navrhly doplnit nová přijatelná kritéria pro Evropský soud pro lidská práva, který je jediným mezinárodním soudem, k němuž mají jednotlivci právo přímé petice.

Násilí páchané na ženách

Porušování lidských práv žen a dívek v tomto regionu pokračovalo. V souvislosti s nekalým obchodováním a nucenou prostitucí existují obavy, že se obětem nedostávalo pomoci ze strany právních systémů v žádné z výchozích, tranzitních ani cílových zemí. Domácí násilí bylo také pevně zakotveným problémem po celé Evropě a Střední Asii, od Belgie až po Ruskou federaci. Mezi faktory, které k tomuto stavu přispívají, patří, že některé státy považují domácí násilí za "soukromou záležitost", dále sem patří nedostatek právních opatřeních zakazujících a kriminalizujících domácí násilí v některých zemích, dále nedostatek zvláštních policejních jednotek a jejich výcvik, nedostatečná opatření na ochranu obětí, a také soudní rozhodnutí, která často neodpovídají závažnosti takového trestného činu.

Trest smrti

V tomto směru byly během roku učiněny některé pozitivní kroky. Arménie trest smrti zrušila, Kazachstán vyhlásil moratorium na popravy až do přijetí legislativy na zrušení trestu smrti, a Kyrgystán zachoval své moratorium na popravy. Tádžikistán, ačkoli trest smrti zachoval, snížil počet poprav. Ale Tádžikistán v posledních letech, a s ním i dva další státy v regionu, které trest smrti zachovaly, Bělorusko a Uzbekistán, dále popravy vykonávají. Ke zvláště vysokému počtu poprav došlo pravděpodobně v Uzbekistánu, kde jsou v poslední době popravovány spousty lidí po nespravedlivých procesech, mnohé zde svědčí o týrání, o existenci korupce při vyšetřování, soudním řízení i při odvolání. V Bělorusku, Tádžikistánu a Uzbekistánu, byl proces udělování milostí i popravy samotné drženy v tajnosti, přičemž trest se vztahoval nejen na vězně, ale také na jejich rodiny.

Popravy se konaly v tajnosti a členům rodin a přátelům byla upřena možnost se s odsouzenci rozloučit. Rodinám dokonce často nebylo po měsíce sděleno, zda jejich příbuzný ještě žije, nebo byl popraven. Nedozvěděli se také, kde je jejich milovaná osoba pochována. Žádná z těchto tří zemí nevydala úplnou statistiku o vykonaných trestech smrti.

Postupy na podporu lidských práv

Ačkoli jsou lidská práva v tomto regionu stále napadána, aktivity na podporu a ochranu základních práv stále pokračují. Mnoho hlasů zdůrazňuje, že lidská práva a bezpečnost nejsou neslučitelná, že jsou naopak nedělitelná a vzájemně na sobě závislá. Ochránci lidských práv pokračovali ve své práci i přes týrání, zastrašování a věznění. Společenská hnutí reagovala na řadu problémů s lidskými právy v tomto regionu, slučovala aktivisty z různých zemí na veřejných setkáních, jakým bylo i Druhé evropské společenské fórum v listopadu v Paříži, ve Francii, které dalo příležitost koordinovat aktivisty v regionech. Silné regionální mezivládní orgány, včetně Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, nadále hrají klíčovou roli při podpoře a ochraně lidských práv.

Celou Výroční zprávu 2004 v angličtině naleznete na www.amnesty.org

Zprávy o vybraných státech světa jsou v češtině k dispozici na www.amnesty.cz

                 
Obsah vydání       26. 5. 2004
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám
26. 5. 2004 Irák: rozpory mezi britskou a americkou vládou
26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán
25. 5. 2004 Zmanipuloval Írán americké neokonzervativce, aby zaútočili na Irák?
25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Jan  Čulík, Radko  Kubičko
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
25. 5. 2004 NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye
25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
26. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 19. května 2004
26. 5. 2004 Přímá demokracie pro Českou republiku? Jiří  Polák
26. 5. 2004 Strašiak európskej ústavy? Radovan  Geist
26. 5. 2004 Putin slíbil, že Rusko ratifikuje Kjótský protokol
26. 5. 2004 O homosexuálech: Jakápak diskriminace Petr  Švec
26. 5. 2004 Kto tvorí urbanizovanú chudobu? Mike  Davis
25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií
25. 5. 2004 Hrabalova Hra života
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení
25. 5. 2004 Politika, nebo spíš móda snižování daní? Jan  Hošek
25. 5. 2004 Vysoké daně... a které? Pavel  Urban
25. 5. 2004 O snobství Bohumil  Kartous
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
26. 5. 2004 Češi a Němci: sporná minulost Jan  Baláč
26. 5. 2004 Edvard Beneš - chycen v pasti mezinárodních vztahů Ondřej  Slačálek
26. 5. 2004 Dokážeme ještě čelit manipulaci? Jan  Sýkora
26. 5. 2004 Jiří Krejčík: Rytíř s veselou pověstí Tomáš  Koloc
26. 5. 2004 O lobbismu, o nezávislosti a o ochraně novinářů Radko  Kubičko, Jan Čulík
26. 5. 2004 Richard Perle: Dovolili jsme, aby se osvobození Iráku proměnilo v okupaci   
26. 5. 2004 Ohledně Iráku jsme publikovali nepravdivé informace   
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv   
26. 5. 2004 Amnesty International: USA odsouzeny za porušování lidských práv   
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty   
25. 5. 2004 Novinári v putách, alebo kto je vlastne priateľom USA ? Lubomír  Sedláčik
25. 5. 2004 Islám je neslučitelný s demokracií   
25. 5. 2004 Brusel: Hádka o křesťanství   

Rasismus RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv   
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu   
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě   
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
26. 4. 2004 "Nejsem rasista. Jsem idiot."   
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
29. 3. 2004 Pomoc Romům je ve své podstatě rasistická Tomáš  Gawron
22. 3. 2004 Rada Evropy proti rasismu Simone  Radačičová
17. 3. 2004 Je třeba Primu potrestat za šíření "zločinecké ideologie"? Jan  Čulík

Týrání a mučení vězňů v Iráku RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán   
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"   
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv   
26. 5. 2004 Amnesty International: USA odsouzeny za porušování lidských práv   
25. 5. 2004 Americký voják: Stříleli jsme v Iráku civilisty   
24. 5. 2004 O lidech, kteří záhadně zahynuli v americkém vězení   
23. 5. 2004 Britská vláda je znepokojena agresivním jednáním Američanů v Iráku   
23. 5. 2004 Iráčané nebudou smět žalovat západní vojáky pro válečné zločiny   
23. 5. 2004 Nevysvětlené "podivnosti" v případě popraveného Nicka Berga   
21. 5. 2004 Další videozáznamy ještě horšího týrání   
20. 5. 2004 Mučitelé mezi námi Miloš  Kaláb
20. 5. 2004 Nové fotografie týrání z Abu Ghraib   
19. 5. 2004 Propuštěný šéfredaktor listu Daily Mirror "dostane 2 miliony liber" a reportéři "nebudou muset odhalit své zdroje"   
19. 5. 2004 Jsou reportéři al-Džazíry teroristé s rukama potřísněnýma americkou krví? Fabiano  Golgo
19. 5. 2004 Americký voják z Abu Ghraib odsouzen na rok do vězení