9. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 7. 2003

Svoboda projevu v ČR:

České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech

Opakovaně upozorňujeme v BL - ve shodě s názory mezinárodních lidskoprávních organizací i novinářských institucí v ČR i v zahraničí - že kriminalizace verbálních výroků je pozůstatkem komunistického právního řádu a že může vážně omezit svobodu projevu. Drastickými a výmluvnými případy z poslední doby byly situace, kdy se staly terčem nesmyslného policejního vyšetřování pro podezření ze spáchání verbálních trestních činů novinářky Jana Bobošíková a Irena Válová. Nyní však, jak nás upozornil Jiří Kopal z Ligy lidských práv, dosáhly české soudy dalšího rekordu: odsoudily občana za trestný čin pomluvy, spáchaný na jednom internetovém diskusním fóru.

"Česká republika se těžce potýká s otázkou 'extremistických' verbálních projevů (z extrémní pravice i levice) i s otázkou toho, co jsou přijatelné parametry veřejné debaty," konstatoval mj. Helsinský výbor amerického Kongresu ve své zprávě o situaci v oblasti svobody projevu v České republice z roku 2002 (totéž opakují i jiné mezinárodní lidskoprávní organizace). Zpráva kritizuje trestní stíhání osob za vyjadřování názoru a za pomluvu. Požaduje zrušení kriminalizace názorů a verbálních výroků v České republice.

Podrobnosti a tato kompletní zpráva jsou v Britských listech ZDE

Aby nebylo mýlky: občan musí mít právo hájit se proti pomlouvačným a difamačním výrokům tím, že podá žalobu u civilních soudů: k ochraně jeho osobnosti civilním sporem mu musí pomoci právní řád. Trestní stíhání za verbální výroky je však ve většině případů nedemokratickým anachronismem.

Server CD-R, který se zabývá právem a jeho aplikací na internetu, zveřejnil pod titulkem Dejte si pozor na ústa i v diskusních fórech ZDE plné znění Usnesení Nejvyššího soudu ČR, jímž Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněného P.P. proti rozsudku Městského soudu v Praze, který pana P.P. odsoudil za trestný čin pomluvy, který P.P. spáchal publikací svých výroků na internetu. V rozsudku se mj. praví:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22. 4. 2002, sp. zn. 25 T 136/2001, byl obviněný uznán vinným trestným činem ohrožování mravnosti podle § 205 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit jednáním popsaným ve výroku pod bodem I. tohoto rozsudku a trestným činem pomluvy podle § 206 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že dne 17. 10. 2000, ve veřejném internetovém diskusním fóru O. ú. m. č. P., prostřednictvím e-mailové pošty uvedl v souvislosti s vestavbou půdních bytů v domě č. 16, v H. u., že ing. Ch. porušuje stavební zákon i zájmy státní památkové péče ing. Ch. se otevřeně chlubil, že stanovisko orgánů státní památkové péče obešel ing. Ch. hájí politiku své peněženky stačí podplatit příslušného úředníka (ing. Ch.?), ačkoliv se tato sdělení nezakládají na pravdě. Za své jednání byl podle § 206 odst. 1 tr. zákona, za použití § 35 odst. 1 tr. zákona, § 45 tr. zákona a § 45a odst. 1 tr. zákona odsouzen k úhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin.

(...)

V odůvodnění dovolání mimo jiné namítl, že skutek, který je mu kladen za vinu není trestným činem, když napadenými rozsudky byla porušena zásada nullum crimen sine lege a rovněž porušena ustanovení čl. 6, 7, 10, 13, 14 a 17 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva), a dále čl. 8, 9, 10, 11, 13, 17 a 19 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod (dále jen Listina). Obviněný obecně vyjádřil přesvědčení, že skutková podstata trestného činu pomluvy nebyla naplněna, přičemž nebyl naplněn žádný ze znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu a výroky uvedené ve spisu nevybočují z mezí svobodného vyjadřování názorů a kritiky zajištěných Úmluvou a Listinou. Podle obviněného jsou v odůvodnění rozsudků soudů obou stupňů uvedeny pouze účelově vybrané citace z příspěvku do internetového diskusního fóra, přičemž účastníci této rozmluvy mohli případně spekulovat o možnostech zkorumpovat nějakého úředníka, např. Ing. Ch., ovšem autor příspěvku zde nic nepraví o tom, že on sám tohoto úředníka za zkorumpovaného považuje.

(...)

Trestného činu pomluvy podle § 206 odst. 1 tr. zákona se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Sdělením nepravdivého údaje je sdělení informace o jiném, která je v rozporu se skutečností, za předpokladu, že taková zpráva je způsobilá značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, přičemž ke sdělení může dojít jakýmkoliv způsobem (např. písemně, ústně, prostřednictvím veřejného sdělovacího prostředku apod.). Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl, přičemž postačí úmysl eventuální, tzn. pouhé srozumění pachatele s tím, že údaj, který o jiném sděluje je nepravdivý, a že tento údaj je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů. Z tzv. právní věty výroku o vině v rozsudku soudu I. stupně se podává, že jako trestný čin pomluvy podle § 206 odst. 1 tr. zákona bylo posouzeno jednání obviněného, který o jiném sdělil nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání. Jak již správně konstatovaly soudy obou stupňů ve svých rozhodnutích, skutková část výroku o vině obsahuje konkrétní skutková zjištění, která naplňují všechny zákonné znaky tohoto trestného činu, přičemž jednání obviněného popsané ve skutkové části výroku o vině mohlo ohrozit vážnost poškozeného u spoluobčanů a poškodit ho v zaměstnání (ačkoliv k tomuto poškození nedošlo). Z obsahu dovoláním napadeného rozsudku a po porovnání námitek uvedených v dovolání s námitkami uplatněnými v rámci odvolacího řízení je dostatečně patrno, že dovoláním napadené rozhodnutí netrpí vytýkanou vadou (tj., že skutek kladený obviněnému za vinu není trestným činem, nýbrž svobodně projeveným názorem), neboť odpovídající námitky a výhrady byly jednoznačně a bez pochybností vyvráceny již v řízení odvolacím, když dovolací soud shledal právní závěry soudu I. stupně jako správné a řádně vysvětlené. Je věcí obviněného, pokud soudem zjištěný obsah jeho vyjádření v internetové diskusi považuje za svobodně vyjádřené názory a kritiku. Lze mu přisvědčit pouze v tom směru, že ne všechny údaje uvedené ve skutkové větě rozsudku soudu prvního stupně pod bodem II. jsou výroky, které jsou způsobilé sice ohrozit, ale ne značnou měrou vážnost dané osoby u spoluobčanů, zejména ji poškodit v zaměstnání. Takovýmto nepravdivým údajem, který nevytváří prostor pro případné spekulace o možnosti zkorumpovat nějakého úředníka (jak namítá obviněný v dovolání), je ale nepochybně zejména údaj o tom, že ing. Ch. hájí politiku své peněženky ... stačí podplatit příslušného úředníka (ing. Ch.?). Ač tedy skutková zjištění soudu obsahují zčásti i údaje, které nenaplňují znak značnou měrou u trestného činu pomluvy podle § 206 odst. 1 tr. zákona, byl obviněný správně uznán vinným tímto trestným činem. Projednání dovolání obviněného pouze za účelem vypuštění některých méně závažných údajů ze skutkových zjištění by tak zcela zřejmě nemohlo zásadně ovlivnit postavení obviněného a otázka, která má být z podnětu dovolání řešena, není po právní stránce zásadního významu. Rovněž dovolací soud se tak ztotožňuje s tím, že rozhodnutí soudu I. stupně ohledně právní kvalifikace jednání obviněného podle § 206 odst. 1 tr. zákona je správné, včetně řádného odůvodnění, na které plně odkazuje. Obviněný tak pouze opakuje již dříve uplatněné argumenty, s nimiž se soudy obou stupňů dostatečně a logicky vypořádaly. Nejvyšší soud proto dovolání obviněného uplatněné z důvodu § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu odmítl podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. řádu.

Tento rozsudek podepsal předseda senátu Michal Mikláš.

                 
Obsah vydání       9. 7. 2003
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech
9. 7. 2003 Irák: Bílý dům přiznal chybu ve výzvědných informacích
9. 7. 2003 Britská vláda se snaží donutit BBC, aby prozradila svůj důvěrný zdroj
9. 7. 2003 Britská kontroverze o Iráku: Blair zaútočil na parlamentní výbor
9. 7. 2003 O klonování: Co v reformě systému veřejných financí není Jiří  Nezval
9. 7. 2003 Jiří Janeček zpřesňuje svůj životopis Jiří  Janeček
9. 7. 2003 Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Ještě k problému "rtuťových injekcí" Bohumil  Michal
9. 7. 2003 Karlovy Vary: Z festivalového deníčku III. Natalie  Brožová
9. 7. 2003 Franz Kafka - 120 let od narodenia spisovateľa Martin  Plch
9. 7. 2003 Václav Jirovský pro HN: Až opravdu přijde vlk
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 I to málo, co se zatím udělalo, přijde nazmar Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003
9. 7. 2003 Reforma na půli cesty VI.
Mladé tele se vlka nebojí
Jiří  Kofránek
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
27. 6. 2003 Technické změny v Britských listech
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech   
9. 7. 2003 I to málo, co se zatím udělalo, přijde nazmar Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Co odhalil Český sen členu Rady České televize Štěpán  Kotrba
8. 7. 2003 Britská vláda (trochu) uvolňuje mediální legislativu   
8. 7. 2003 Antiamerikanismus ochromuje evropské myšlení   
8. 7. 2003 V podstatě souhlasím s Jiřím Voráčem Jan  Čulík
8. 7. 2003 "Cestovní mapa" pro Blízký a Střední východ a Špidlovo účelové nepochopení Miroslav  Polreich
7. 7. 2003 O nevyjasněných místech v životopise Jiřího Janečka Jaroslav  Sever
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?   
7. 7. 2003 V USA se zvolna šíří odpor proti zákonu Patriot Act Michael "xChaos" Polák
7. 7. 2003 Guantánamo: přiznejte se, nebo zemřete   
7. 7. 2003 Dolní sněmovna shledala Campbella "nevinným"   
7. 7. 2003 Thimerosal (thiomersal) v očkovacích látkách   
7. 7. 2003 Školští bossové, bosorky, kantorské prázdninové osudy a marné volání ... Ivo V. Fencl

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech   
5. 7. 2003 Pomluva už nemá být trestným činem Karel  Mašita
26. 6. 2003 PNS ovládá distribuci tisku ze 75 procent. Je to už monopol ?   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita
6. 6. 2003 Bobošíková už snad může být klidná, Válová ještě nikoliv Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Dokumenty v kauze Válová: "Hon na svobodu slova" má už šest ulovených zajíců Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Faksimile trestního oznámení na Irenu Válovou Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 BHHRG: Czech media representatives harassed as EU referendum draws near   
6. 6. 2003 Málo známá oxfordská lidskoprávní skupina hájí Bobošíkovou, Železného a TV Nova jako "hlas nezávislosti"   
5. 6. 2003 Irena Válová: "Chtějí mě zastrašit, protože hovořím o monopolizaci českého tisku" Jan  Čulík
5. 6. 2003 Dokumenty k případu Bobošíková: "Trestní oznámení podávám proto, že už toho mám dost" Štěpán  Kotrba