5. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 9. 2003

Doporučení stojící proti větrným mlýnům Senátu

Slušný člověk se pomluvě slušnou formou nemá šanci bránit. A to ani tehdy, když obdrží lživé argumenty ústavní těleso, jakým je Senát. Tím hůře. Run na banku je podobně nezvládnutelný jako rozhodovací logika mnoha senátorů. Racionální argumenty nepomáhají, emocionální manipulace, skrytý klientelismus a pubertální rivalita mají přednost.

Britským listům se podařilo získat dopisy, adresované čelnými funkcionáři právních profesních komor ke kandidatuře jejich kolegy na ústavního soudce. Některé jsou adresovány prezidentovi, jiné předsedovi Senátu. Ale za podpisy na těchto dokumentech stojí lidé, které nikdo nemůže z podlosti a nízkosti jakékoliv manipulace nařknout. Co si tito lidé myslí o pomluvách, může zajímat i senátory. Jan Mikš, Martin Foukal a Stanislav Balík jsou a mohou být autoritami nejen pro členy svých profesních komor.

Notářská komora
JUDr. Martin Foukal
prezident

V Praze dne 29.8.2003
Čj.: 497/2003

Vážený pane kancléři,

prezidium Notářské komory České republiky přijalo na svém dnešním zasedání s ohledem na zvažovaný opakovaný návrh prezidenta republiky Prof. Ing. Václava Klause, CSc. na jmenování JUDr. Aleše Pejchala soudcem Ústavního soudu České republiky následující stanovisko, které si Vám dovoluji předožit.

JUDr. Aleš Pejchal je znám jako renomovaný právník a odborník především v oblasti lidských práv, zejména ve vztahu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

         Prezidium Notářské komory ČR je přesvědčeno, že jmenování JUDr. Pejchala do funkce soudce Ústavního soudu ČR bude přínosem pro právní teorii, ale i praxi, a že přispěje k upevnění právních jistot a prestiže mezi odbornou veřejností i u občanů České republiky.

S pozdravem

Martin Foukal

Vážený pan

PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.

vedoucí
Kanceláře prezidenta republiky

Praha - Hrad

JUDr. PhDr. Stanislav Balík
předseda České advokátní komory

 V Praze dne 28. 8. 2003

 

 

Vážený pane prezidente,

v souvislosti s úvahami o opakované kandidatuře JUDr. Aleše Pejchala na soudce Ústavního soudu dovoluji si znovu sdělit stanovisko k této kandidatuře.

Dr. Aleš Pejchal  je advokátem, který  je v advokátské obci znám jako specialista na problematiku ochrany lidských práv a znalec veřejného práva. Dr. Pejchal v očích kolegů spojuje na vysoké úrovni teoretické znalosti s pravidelnou každodenní advokátní praxí, je prosazovatelem přirozenoprávních principů nejen ve věcech svých klientů ale též mezi advokáty, a to mimo jiné jako člen lektorského týmu v oboru evropského práva, člen mezinárodního výboru České advokátní komory se specializací ochrana lidských práv a spolupráce s Radou Evropy a v neposlední řadě jako zvolený člen Kontrolní rady České advokátní komory se zaměřením na oblast mezinárodní.

Tyto charakteristiky odezněly ostatně již ve stanovisku ze dne 29.5.2003 a nic na nich nemění okolnost, že jmenování Dr. Aleše Pejchala v prvém kole nebylo nakonec úspěšné. Dovoluji si v této situaci vyslovit politování nad tím, že osobnost advokáta je někdy mylně ztotožňována s osobami či subjekty klientů, jimž advokát poskytuje právní pomoc, případně se skutkovým stavem věcí, v nichž je advokát činný. Mám za to, že advokáta je nutno hodnotit nikoliv podle klientů a věcí, ale podle toho, zda v rámci svého advokátského působení vystupuje pečlivě  a čestně. Určitou historickou metodiku by mohl dát příklad třetího prezidenta USA Johna Adamse, který ačkoliv byl jedním z hlavních protagonistů boje amerických osad za nezávislost, převzal obhajobu anglických důstojníků obviněných ze spáchání tzv. bostonského masakru, tedy klientů, jejichž klientské zájmy byly v kolizi s politickými zájmy Adamsových spolupracovníků a politických přívrženců.

Jsem přesvědčen, že v naznačených intencích je věc chápána nejenom mezi těmi advokátskými kolegy, kteří Dr. Aleše Pejchala osobně znají, ale též v širší advokátské obci. Za dané situace proto opakovaně vyslovuji podporu České advokátní komory ke jmenování JUDr. Aleše Pejchala ústavním soudcem.

Věřím, že naznačené úvahy přispějí k pozitivnímu a prospěšnému vyřešení věci a zůstávám s úctou.

Stanislav Balík

Kancelář prezidenta republiky ČR
k rukám vedoucího kanceláře p. Jiřího Weigla
119 08 Praha - Hrad

Vážený pan
Petr Pithart
předseda Senátu  PČR
Valdštejnské nám. 4
110 00  Praha  1

V Praze dne  20. 6. 2003
Vážený pane předsedo senátu,

Kontrolní rada České advokátní komory se seznámila s dopisem p. Johna Boka  a Přemysla Vachalovského, který byl e-mailem zaslán všem senátorům. Jsme přesvědčeni, že obsah tohoto dopisu velice negativně poznamenal jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR při projednávání kandidatury JUDr. Aleše Pejchala na funkci soudce Ústavního soudu České republiky. Kontrolní rada České advokátní komory došla k závěru, že je povinna se k této otázce vyjádřit, neboť předmětný dopis naprosto nepravdivě popisuje  jak práci, tak osobnost JUDr. Aleše Pejchala.

Advokát JUDr. Aleš Pejchal byl advokátním koncipientem od 1. 3. 1976 a od 1. 2. 1980 je nepřetržitě advokátem. Za celou dobu výkonu advokacie nikdy nebyl kárně postižen a nikdy na něj nebyla podána kárná žaloba. Pánové Bok a Vachalovský ve svém dopise popisují dle sdělení JUDr. Aleše Pejchala nepravdivým způsobem několik let starou záležitost, přičemž není důvodu JUDr. Pejchalovi v této věci nevěřit, neboť dle naší evidence tito pánové sami nikdy nepodali jakoukoli stížnost na JUDr. Aleše Pejchala v souvislosti s jeho výkonem advokacie. JUDr. Aleš Pejchal patří mezi přední pražské  advokáty, je významným členem České advokátní komory, z tohoto důvodu byl na minulém sněmu České advokátní komory zvolen drtivou většinou advokátů do Kontrolní rady České advokátní komory.  JUDr. Aleš Pejchal je především odborníkem a dá se říci specialistou v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod a je nám známo, že při své práci postupuje vysoce eticky a profesionálně, a proto odmítáme tvrzení, uvedená v dopise pánů Johna Boka a Přemysla Vachalovského jako neopodstatněná. Naprostou absurditu a nevěrohodnost údajů uváděných pány Johnem Bokem a Přemyslem Vachalovským nejlépe prokazuje jejich tvrzení o údajném členství JUDr. Aleše Pejchala v jednotkách Lidových milicí, přičemž v advokacii nikdy ani v minulosti tyto jednotky vůbec nebyly zřízeny.

Vážený pane předsedo, žádám Vás zdvořile jako předseda Kontrolní rady České advokátní komory, abyste s tímto stanoviskem Kontrolní rady České advokátní komory seznámil členy Senátu PČR a vyzval je, aby při posuzování osobnosti JUDr. Aleše Pejchala k předmětnému dopisu nepřihlíželi, a naopak posuzovali skutečné kvality JUDr. Aleše Pejchala, který má, podle našeho názoru, všechny morální, etické a profesionální předpoklady pro navrhovanou funkci soudce Ústavního soudu České republiky.

Jménem Kontrolní rady České advokátní komory Vám předem děkuji za vyřízení naší žádosti.  


JUDr. Jan  Mikš
předseda Kontrolní rady ČAK                 
Obsah vydání       5. 9. 2003
5. 9. 2003 Slzy jsou SLANÝ aneb o nulové spravedlnosti Jakub  Polák
5. 9. 2003 Šabatová: V tomto případě žádný stěžovatel není Jakub  Polák
5. 9. 2003 Nulová tolerance pohledem ochránce lidských práv
6. 9. 2003 Palestinský premiér odstoupil
5. 9. 2003 Co má Pražské jaro společného s Wernerem Heisenbergem? Jan  Čulík
5. 9. 2003 Jak se dívá Jiří Pehe na Pražské jaro
5. 9. 2003 Soudní řízení o "podvodu" Zdeněk  Jemelík
5. 9. 2003 Sexuální promiskuita vede k zabíjení
5. 9. 2003 Polština v ČT? Milan  Krčmář
4. 9. 2003 Případ Kelly: Dokument, který zpochybnil Blairovo svědectví
5. 9. 2003 Británie: digitální vysílání umožňuje komerčnímu rozhlasu celostátní dosah
5. 9. 2003 Permanentní obrana proti orwellům: ...a pak už být jen hluší a slepí Irena  Válová
5. 9. 2003 Doporučení stojící proti větrným mlýnům Senátu Štěpán  Kotrba
5. 9. 2003 Jak jednat s exekutorem
5. 9. 2003 Školení učitelů v rámci státní informační politiky
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
5. 9. 2003 Pavel Mareš a potraty -- méně argumentů je někdy více Pavel  Urban
5. 9. 2003 USA a Velká Británie by měly předat Irák OSN Mojmír  Babáček
4. 9. 2003 Dušení poslanců
4. 9. 2003 Literární noviny: Medienterroristen oder Literatur? Jan  Čulík
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
4. 9. 2003 "Centrum proti vyhánění": Změna myšlení je naléhavě nutná
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
4. 9. 2003 Jak Tchajwan ukradl Číně císařský poklad Radim  Dvořák
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
5. 9. 2003 Permanentní obrana proti orwellům: ...a pak už být jen hluší a slepí Irena  Válová
5. 9. 2003 Doporučení stojící proti větrným mlýnům Senátu Štěpán  Kotrba
13. 8. 2003 Kauzu Mein Kampf byl měl rozhodnout český ústavní soud Karel  Mašita
12. 8. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost Ladislav  Kahoun
7. 8. 2003 O svobodu slova česká média už zřejmě nemají zájem Karel  Mašita
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech   
5. 7. 2003 Pomluva už nemá být trestným činem Karel  Mašita
26. 6. 2003 PNS ovládá distribuci tisku ze 75 procent. Je to už monopol ?   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita
6. 6. 2003 Bobošíková už snad může být klidná, Válová ještě nikoliv Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Dokumenty v kauze Válová: "Hon na svobodu slova" má už šest ulovených zajíců Štěpán  Kotrba