21. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2008

Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově"

Zařazením mimořádného pořadu "Volejte ředitelce, volejte Barboře Tachecí", jako variantu na pořad "Host Radiožurnálu", který navíc 19. ledna od 11 do 12 hodin moderoval její podřízený Václav Žmolík, Barbora Tachecí porušila závažným způsobem Kodex Českého rozhlasu. Pořad byl zjevně nevyvážený a Tachecí si v něm monopolně a z vlastní mocenské pozice uzurpovala vysílací čas. Stejného prohřešku se dopustil moderátor, jehož role v pořadu má být dle profesních standardů ČRo jiná. Tachecí tak navázala na neslavnou tradici televizních vzbouřenců z roku 2000-2001, kteří taktéž nevyváženým a neobjektivním způsobem prezentovali okupaci budovy zpravodajství a stávku zaměstnanců ve svých "zpravodajských" příspěvcích, dělali rozhovory se sebou navzájem, aniž by dali korektně prostor druhé straně k vyjádření. Nejhorší je, když se novinář stane objektem zpráv. Tachecí se to přihodilo, sotva zahájila svou kariéru ředitelky ČRo 1.

Plný text stížnosti Radě Českého rozhlasu ZDE

Kodex Českého rozhlasu ZDE

Kodex Českého rozhlasu pamatuje i na tyto situace.

1.5 Český rozhlas nesmí svého programu, zejména zpravodajských nebo publicistických pořadů, zneužívat k prosazování vlastních institucionálních zájmů.
1.6 Zpravodajství a publicistika vážící se k záležitostem Českého rozhlasu musí bez výjimky respektovat pravidla obsažená v čl. 6.1 až 6.18 . Při jejich zpracování se musí postupovat obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. V případě, že je Český rozhlas subjektem určitého sporu, není přípustné zvýhodnit jej prostorem, který má být ve zprávě věnován jeho vyjádření nebo prezentaci jeho postoje.

Tachecí ostře a neférovým způsobem napadla jednoho z těch, kteří podepsali prohlášení Radiožurnál.kvalitně.cz , aniž by si ověřila fakta, uvedla lživou informaci a nezajistila, aby dostal prostor k vyjádření vůči její invektivě i on. Tím porušila Kodex v dalších bodech.

2.5 Český rozhlas nesmí zasahovat do osobnostních práv posluchačů, zejména je nepřípustné uchýlit se k ponižování důstojnosti člověka, urážet nebo neodůvodněně vyvolávat pocity úzkosti či strachu.

Podle celého paragrafu 2 Kodexu Českého rozhlasu je posluchač na prvním místě. Bod 2.3 specifikuje způsob zjišťování zájmu a potřeb posluchačů.

2.3 Český rozhlas dbá při naplňování zákonem a Kodexem uloženého závazku služby veřejnosti o uspokojení potřeb obyvatele - rozhlasového posluchače. Za tímto účelem systematicky a pravidelně analyzuje údaje o potřebách a přáních jednotlivých posluchačských skupin i o tom, jak odvysílané pořady hodnotí. Každé programové rozhodnutí s výjimkou programových rozhodnutí, která se vztahují k vysílání pro menšiny a k vysílání menšinových žánrů, musí přihlédnout k výsledkům takto prováděných reprezentativních výzkumů, přičemž se ovšem uplatňuje výrazně odlišný způsob v zadávání a vyhodnocování dostupných dat oproti provozovatelům rozhlasového vysílání s licencí, a to především zacílením na kvalitativní ukazatele. ...
Čl. 7 Diskusní pořady a pluralita
7.1 Český rozhlas vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorové střetání. Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi. Hosty a témata si zásadně vybírá Český rozhlas, a to na základě nezávislé redakční úvahy. ...
7.4 Moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.

Tuto podmínku programového rozhodnutí o změně ČRo 1 dle Kodexu Tachecí nesplnila. Žádný kvalitativní výzkum názorů koncesionářů - posluchačů Radiožurnálu proveden nebyl. Musel by být zveřejněn. Radiožurnál a celý Český rozhlas roku 2008 ale není Česká televize roku 2000. Koncesionář má právo na objektivní a vyváženou informaci i o kontroverzi, jejíž je účastníkem Český rozhlas, aniž by byla instituce zvýhodňována oproti jiným subjektům tohoto sporu. A ani ředitelka nejsledovanější, nicméně dle programové náplně stále zpravodajské a publicistické stanice si nebude plést vysílání veřejné služby s bulvárem. A to zejména za situace, kdy novináře i veřejnost mystifikuje floskulemi o tom, že tvoří "rádio poskytující ještě lepší veřejnou službu než dosud s větším důrazem na kvalitní zpravodajství, kvalitní původní zpravodajství a kvalitní publicistiku."

projekt - prezentace Barbory Tachecí ZDE

Kodex ČRo v preambuli v bodu f) a l) praví:

f) Vytváří pluralitní, nápaditou a rozmanitou programovou nabídku, která splňuje vysoká etická a kvalitativní měřítka, a nepodřizuje snahu o kvalitní výstup tlakům trhu.
....
l) Rozšiřuje posluchačský výběr tím, že poskytuje nabídku programových služeb, jež provozovatelé vysílání s licencí běžně neposkytují. Nepovyšuje kritérium sledovanosti pořadů nad jejich kvalitu. Český rozhlas si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti.

Ačkoliv až do 18. 1. 2008 existuje úplná internetová knihovna záznamů pořadů "Host Radiožurnálu" , dokonce existuje i záznam řady pořadů celého ČRo z 19. 1. 2008 , pořad "Host Radiožurnálu - Volejte ředitelce, volejte Barboře Tachecí" z 19. 1. 2008 na internetu ČRo v neděli 20. 1. 2008 v 20:00 chybí. Proč asi? Nechce se mi věřit, že by Barbora Tachecí nebyla schopna zajistit, aby vysoce sledovaný pořad její podřízení nedodali na internet ještě týž den. To je ono zpravodajství "Teď a tady"? Zadržování informací je dalším prohřeškem, který Kodex Českého rozhlasu důsledně zapovídá. Nicméně v archivu existuje alespoň první vystoupení Barbory Tachecí v tomto pořadu - den před Silvestrem. Můžete si tedy poslechnout alespoň ten...

Barbora Tachecí, ředitelka Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu - Host Radiožurnálu 30. 12. 2007 DOWNLOADSTREAM

Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu říká v § 2 odst. a) jediné:

§ 2 Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů...

Tuto možnost nyní jako koncesionář nemám. Informace ve zpravodajství se dozvídám neúplné, zkreslené neznalostí některých moderátorů, informace o programové změně se dozvídám opožděné a podané neobjektivní formou krizové PR komunikace ředitelky stanice, plné floskulí bez obsahu.

Nejhorší je ale zřejmě systematické porušování Kodexu Českého rozhlasu novými, hvězdně zaplacenými moderátory, které přetáhla Tachecí z komerčních médií. Neprofesionalitu optimismem a nadšením nelze nahradit. Požadavek Kodexu "uvážlivě volit a pečlivě užívat jazykových prostředků" není v pravidlech chování redaktorů nadarmo. To také nejvíce vadí posluchačům, kteří jsou zvyklí na úplně jiný projev a použití jazyka. K mikrofonu takovéto stanice by neměl nastoupit nikdo, kdo nemá za sebou hlasové posouzení a minimálně roční praxi v některé z regionálních redakcí při moderování obdobného tématu.

Čl. 16 Jazykový projev
16.1 Český rozhlas je zavázán dbát o kultivovanost jazykového projevu. Vyjadřování hlasatelů, moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako vzor správného užívání jazyka již s ohledem na skutečnost, že posluchači mohou takovému vyjadřování přikládat normotvorný význam.
16.2 Český rozhlas má za povinnost vždy s ohledem na téma a žánr uvážlivě volit a pečlivě užívat jazykových prostředků. Hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a publicistických pořadů jsou povinni vyjadřovat se v pořadech zásadně spisovným jazykem, ledaže by citovali či interpretovali výrok či chování jiné osoby nebo by použití nespisovného výrazu odpovídalo situaci (například uchování autenticity rozhovoru nebo užití reportážní licence podle čl. 21.17 apod.).
16.3 Slovní formulace užité hlasateli, moderátory a redaktory ve vysílání by se měly vyhýbat frázím, klišé nebo jinému zplošťování obsahu jazyka. Při sdělování informace nelze uplatňovat dobově populární výrazy či obraty na úkor přesnosti a věcnosti obsahu informace. Český rozhlas dbá, aby v pořadech nedocházelo k stereotypnímu opakování výrazů, jejichž obměnu lze při zachování přesnosti zajistit.
16.4 Český rozhlas systematicky spolupracuje s jazykovými odborníky a v případě pochybností o užití správného výrazu je povinen vyžádat si jejich stanovisko, je-li to možné, ještě před nahráváním. Oprava jazykových chyb se přiměřeně řídí čl. 2.10.

Ředitelka ČRo 1 Radiožurnálu Barbora Tachecí svou neznalost zásad veřejné služby už prokázala dostatečně. Buď svou hloupostí, nebo úmyslně nyní dehonestuje jinak profesionální chování řady novinářů této stanice a profesní standardy, které jsou součástí i její pracovní smlouvy. Jelikož jde o porušení Kodexu vedoucím pracovníkem na druhém stupni řízení, nemůže jít o neznalost eléva nebo nedbalost redaktora či editora. Tachecí flagrantním porušením bodu 1.5 , 1.6, porušením bodu 2.3, 2.5, 7.1 a 7.4 Kodexu ČRo a odpovědnsotí za porušení čl. 16 Kodexu z titulu funkce s přihlédnutím k dikci §8 odst. d) zákona 484/1991 Sb. v platném znění poškodila a znevěrohodnila instituci veřejné služby a porušila i §53 zákoníku práce - závažným porušením pracovní kázně. A zde následuje jediné - rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Pracovníci, kteří se podílejí na vysílání služby veřejnosti, musí totiž splňovat vedle odborných požadavků také požadavky mravní. Odpovědnost těch, kteří oslovují statisíce lidí, je mimořádná i tím, že je stvrzována v nepřetržitém procesu a za všech objektivních i subjektivních okolností. To také praví Kodex instituce, kterou nazýváme veřejnou mediální službou.

Autor byl tři roky členem Rady Českého rozhlasu. Stížnost na porušení Kodexu ředitelkou ČRo 1 Radiožurnálu Barborou Tachecí byla odeslána Radě Českého rozhlasu elektronickou formou za splnění požadavku Rady na plnou identifikaci stěžovatele adresou bydliště. Stěžovatel očekává od Rady jako orgánu odpověď ve lhůtě 30 dnů. Kopie této stížnosti autor zasílá na vědomí členům Stálé komise pro sdělovací prostředky Parlamentu ČR

Zvukový záznam první části pořadu na serveru ČM │4,0MB MP3

Zvukový záznam druhé části pořadu na serveru ČM │4,2MB MP3

                 
Obsah vydání       21. 1. 2008
20. 1. 2008 Ošuntělá Česká republika Jan  Čulík
20. 1. 2008 Komunistické řeči, které jsme mladé generaci nevymlátili z palic
20. 1. 2008 Velmi kvalitní text Jan  Čulík
21. 1. 2008 Ošuntělá ČR, a bude hůř
21. 1. 2008 Kanada: Neustále se to zhoršuje Jiří  Jírovec
20. 1. 2008 Otázkou je jak zastavit vládní degradaci hodnoty člověka
21. 1. 2008 Ošuntělá ČR: Jev, který začal před několika lety Ivan  Sommer
21. 1. 2008 Ufňukanost slečny Náhlovské
21. 1. 2008 Proč schválně šíříte blbou náladu?
21. 1. 2008 Pravá demokratická metoda
21. 1. 2008 Kam se poděla duchovnost?
21. 1. 2008 ČR je standardní evropskou zemí
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
21. 1. 2008 Znovuzrození levice Milan  Valach
21. 1. 2008 Dvě třetiny pro veřejnou volbu prezidenta
21. 1. 2008 Vzdělání je důležité
21. 1. 2008 Politologický horor Lukáše Rázla Michael  Kroh
21. 1. 2008 Zdrojem primitivní agrese bývá nejistota Jaroslav  Polák
21. 1. 2008 Paní Tachecí, myslíte? Pavel  Drs
21. 1. 2008 Volejte ředitelce, volejte Báře aneb čí chleba jíš, toho píseň zpívej
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Každý by měl dělat, co umí, aneb, paní Tachecí, potřebujeme vás jinde a jinak! Karel  Šolín
21. 1. 2008 O ouplném tváře ztracení, nebo taky: o Britskejch listech, jak mi trhaj pytlík, dopis čtenářskej Ondra  Fuchsa
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
21. 1. 2008 Leden 2008: proč Klaus nebude zvolen Boris  Cvek
21. 1. 2008 Proč je světový obr ustrašený? Straší ho jeho vlastní politici Miloš  Kaláb
19. 1. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. ledna 2008
21. 1. 2008 Klecová lůžka - ano, či ne? Jiří  Šimůnek
21. 1. 2008 Jsou klecová lůžka horší než psychofarmaka? Jan  Tuláček
20. 1. 2008 Svět bez nukleárních zbraní? Daniel  Veselý
20. 1. 2008 Proč byl v Plzni zakázán tzv. pochod neonacistů František  Řezáč
21. 1. 2008 Plzeňský cirkus Jan  Smolák
21. 1. 2008 "Jaxi si to vlastně éé jako pamatuju"! Miloš  Dokulil
21. 1. 2008 Bude radar na vrchu zvaném Baštiny? František  Řezáč
21. 1. 2008 Tiskové prohlášení tak trochu vycucané z prstu aneb když statistika usvědčí aktivisty ze lži Jan  Hlinák
21. 1. 2008 Oprátky jsem použil oprávněně Milan  Kohout
20. 1. 2008 Zuřivost, vzhledem k tomu, že energetická chudoba dosáhla desetiletého rekordu
21. 1. 2008 Slepá ulička feminizmu a nové chápanie verejnosti Peter  Nedoroščík
20. 1. 2008 Slušný řidič Ivo  Antušek
21. 1. 2008 Muslimové, ombudsman a RRTV Lukáš  Lhoťan
21. 1. 2008 Teror Lhotka s.r.o. Jan  Jiroušek
19. 1. 2008 Jsme svobodní, už nemusíme myslet
21. 1. 2008 Disidenti, samozvanci, emigranti, ztroskotanci František  Řezáč
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
19. 1. 2008 Coyle hat angegeben, dass die amerikanischen Raketen in Poland auch Atomgefechtsköpfe tragen können Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Coyle a admis que les fusées américaines en Pologne sont capables de porter aussi des missiles nucléaires
18. 1. 2008 Former US Deputy Defence Secretary admits that US missiles in Poland will be capable of carrying nuclear warheads
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
20. 1. 2008 Radio Wave spouští jako první v Česku vizualizaci rozhlasového vysílání v mobilech   
17. 1. 2008 Karel Burian má odstoupit z funkce brněnského studia ČT Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho   
17. 1. 2008 Janeček: nevidím důvod, aby Burian nemohl naplnit své záměry Jiří  Janeček
16. 1. 2008 Radiožurnál: Pro řešení neexistuje rychlý, jednoduchý, schematický recept Štěpán  Kotrba
14. 1. 2008 ČRo a Čína: Radní jako diplomatičtí diletanti Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Kotrbův citlivý sluch Petr  Žantovský
11. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár před půlnocí: Nediskutuje se pouze o tom, co je dobré Štěpán  Kotrba
10. 1. 2008 Rozhovor s Jaklovou v České televizi dělal Žantovský - moderátor Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
7. 1. 2008 Complaint to the BBC - Stížnost na BBC   
7. 1. 2008 Víkend s Právem , ČT1 a TV Prima aneb nejen poplatky jsou príma Vladislav  Černík
2. 1. 2008 Diskriminace celebritálního obdivu tvůrců vůči sexu před kamerou Štěpán  Kotrba
31. 12. 2007 Těžký osud mediálních dinosaurů Štěpán  Kotrba
28. 12. 2007 Pornoproducentka v České televizi? Štěpán  Kotrba

Radiožurnál podle Tachecí RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Každý by měl dělat, co umí, aneb, paní Tachecí, potřebujeme vás jinde a jinak! Karel  Šolín
21. 1. 2008 Volejte ředitelce, volejte Báře aneb čí chleba jíš, toho píseň zpívej   
18. 1. 2008 Svět kolem rádia František  Řezáč
17. 1. 2008 První významná internetová iniciativa?   
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho   
16. 1. 2008 Radiožurnál: Pro řešení neexistuje rychlý, jednoduchý, schematický recept Štěpán  Kotrba
16. 1. 2008 "S nutným časovým odstupem budeme změny vyhodnocovat"   
16. 1. 2008 Radiožurnál, aneb sex v ponožkách Stanislav  Křeček
16. 1. 2008 VÝROK TÝDNE: ...a přemýšlí o nich   
15. 1. 2008 Radiožurnál: pohled zaujatého člověka Boris  Cvek
12. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: Dobré ráno ... ... s Barborou Tachecí   
11. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár v České televizi aneb jak je Žantovský veřejnoprávní   
11. 1. 2008 Veřejnoprávní ostuda - ředitelka Radiožurnálu Barbora Tachecí na ČT24 Michal  Rusek
11. 1. 2008 Kotrbův citlivý sluch Petr  Žantovský