21. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2008

Slepá ulička feminizmu a nové chápanie verejnosti

Nancy Fraser: Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdelování, uznání a reprezentace. (ed.) Marek Hrubec. FILOSOFIA, Praha 2007, edice filosofie a sociální vědy. ISBN: 978-80-7007-251-6, EAN: 9788070072516

Môže nám skúmanie problémov, do ktorých sa dostal feminizmus, objasniť širšie spoločenské súvislosti? Zaiste. Feminizmus je jedným z radu tzv. nových sociálnych hnutí a naráža na rovnaké skutočnosti, ako iné spoločenské skupiny. Zmeny, ktoré priniesla globalizácia -- nech si pod týmto pojmom predstavíte čokoľvek -- obnažili a zvýraznili problémy teritoriálnych štátov i medzinárodnej politiky. To, čo fungovalo včera, dnes už neplatí. Rovnako bezprizorná ako politika minulých desaťročí zostala aj spoločenská veda.

Je evidentné, že pre súčasné problémy potrebujeme nové rámce, ktoré by nám naznačovali nové riešenia. K tomu však bude treba nanovo premyslieť základné pojmy, ako napríklad spravodlivosť, verejnosť a mnohé ďalšie. A z nich odvodiť nové koncepty. Práve o to sa vo svojich prácach pokúša aj americká filozofka Nancy Fraser.

Feminizmus ako príklad

Kniha, ktorú editorsky pripravil M. Hrubec, sa začína rozhovorom editora a autorky, v ktorom Nancy Fraser veľmi prehľadným spôsobom ozrejmuje základné pojmy a vzťahy jej koncepcie. Nasledujú štyri relatívne nezávislé texty, ktoré sa venujú rozličným, aj keď vzájomne prepojeným témam.

V prvom príspevku Fraser analyzuje situáciu vo feministickom hnutí, ktorá podľa nej vyústila do slepej uličky. Vo feminizme identifikuje dva protikladné a na prvý pohľad protirečivé a súperiace smery. Prvým je antiesencializmus, ktorý úspešne preukázal, že identity (ako napríklad rodová ) a rozdiely medzi nimi nie sú výsledkom „objektívnej skutočnosti“, ale omnoho viac konštrukciou spoločnosti, respektíve diskurzu. Preto sa stavia voči akejkoľvek forme identity skepticky, ako k násiliu zo strany spoločnosti. Druhým smerom je multikulturalizmus, ktorému sa podarilo odhaliť statusovú štruktúru spoločnosti. Tá vždy zvýhodňuje určitú skupinu voči všetkým ostatným najmä na základe príslušnosti k rase, pohlaviu, náboženstvu. Úsilie multikulturalizmu ústi v podpore a ocenení identít, ktoré ťahajú za kratší koniec. Napriek tejto odlišnosti oba prúdy zlyhávajú rovnakým spôsobom. Nedarí sa im spojiť kultúrnu politiku bojujúcu za zrovnoprávnenie so sociálnou politikou, ktorá si kladie za cieľ spravodlivosť a rovnosť. Dôvod neúspechu vidí autorka v neschopnosti vidieť vnútornú prepojenosť oboch prúdov. Riešenie by tak malo spočívať v snahe o syntézu, doplnenú konceptom redistribúcie a následnú formuláciu riešenia problémov priamo v spoločenskej realite.

Nasledujúce dva texty sa venujú pojmu a chápaniu verejnosti v kontexte podmienok zmenených globalizáciou. Na úrovni medzinárodnej politiky hovorí Fraser o konci tzv. vestfálskeho sveta, ktorému dominovala suverenita národných štátov. Práve národný štát vytváral rámec a určoval základné podmienky politického procesu a výsledného konsenzu utvárajúcom sa v jeho hraniciach. Oslabovanie národných štátov spôsobené globalizáciou mení nielen politické inštitúcie, ale aj jeden z najdôležitejších faktorov politického procesu – verejnosť, a súčasne aj jeho výsledok – spravodlivé riešenie.

Spravodlivosť je centrálnou témou posledného príspevku, v ktorom autorka uceleným spôsobom predstavuje vlastnú koncepciu.

Uznanie, prerozdeľovanie a Habermasov omyl

V 90-tych rokoch postihol politickú a sociálnu filozofiu rovnaký osud ako feminizmus. Aj v tomto prípade vznikla slepá ulička zo sporu dvoch protikladných koncepcií, koncepcií spravodlivosti. Prvý prístup sa zameriaval na redistributívny aspekt spravodlivosti a nachádzal silné politické zastúpenie v štandardných sociálno-demokratických stranách. Takto chápaná spravodlivosť má preto silný ekonomický aspekt. Druhý prístup sa objavil v nových sociálnych hnutiach (vrátane feminizmu) a známy sa stal ako politika uznania. Tu vystupuje spravodlivosť predovšetkým ako problém kultúry.

Asi najprecíznejšie stanovil diagnózu tejto situácie Ch. Taylor(v príspevku, ktorý sa objavil ako súčasť 11. zväzku tejto edície), keď postrehol, že prvý prístup vyžaduje od mocenských štruktúr, aby každého jednotlivca vnímali ako rovnakého (základné potreby, ktoré by mala redistribúcia uspokojovať sú u každého rovnaké), zatiaľ čo ten druhý požaduje, aby bol každý jednotlivec vnímaný ako iný (napríklad Róm, heterosexuál, príslušník Svedkov Jehovových).

Nancy Fraser však na rozdiel od Taylora nevníma tento spor ako dilemu, ale len ako „analytický problém“, pričom konštatuje, že obe koncepcie v reálnom svete navzájom bezprostredne súvisia. Navyše aj v teoretickej rovine ponúka vlastné riešenie. Nazýva ho participačnou paritou a predstavuje snahu o integráciu a doplnenie politiky egalitárneho prerozdeľovania a vzájomného uznania.

Ako som už spomínal, spravodlivosť, respektíve jej konkrétna forma, je výsledkom politického procesu, ktorý sa z veľkej časti odohráva na verejnosti a prostredníctvom verejnosti. Chápanie verejnosti v politickej filozofii počas dlhého časového obdobia určovalo fenomenálne dielo nemeckého filozofa Jűrgena Habermasa Strukturální přeměna veřejnosti (vydané v tejto edícii ako zväzok 8). Nancy Fraser svoju prácu v tejto oblasti začína kritickou reinterpretáciou tohto diela, pričom tvrdí, že Habermas sa dopustil jedného veľmi dôležitého, ba priam fatálneho omylu, a čo má ešte väčší význam – jeho teória stratila platnosť, pretože proces globalizácie zásadným spôsobom zmenil rámcové podmienky, ktoré táto teória predpokladá.

Habermasov omyl, ako to Fraser presvedčivo dokladá na základe najnovších historiografických prác, spočíva v presvedčení, že existovala len jedna reprezentatívna verejnosť, ktorá bola demokratická, inkluzívna (otvorená pre každého) a zaoberala sa len striktne verejnými otázkami. Už na prvý pohľad je podozrivé, že rovnako ako v Európe, aj v USA tento typ verejnosti tvorili bieli, majetní muži, zväčša kresťanského vierovyznania. V skutočnosti to bola (a dodnes je) nadradená vládnuca verejnosť, ktorá drsným spôsobom potláčala svojich konkurentov – predovšetkým černošskú a robotnícku verejnosť, hoci obe preukázateľne disponovali vlastnými činorodými verejnými fórami.

Napriek tomuto omylu prijíma Nancy Fraser uvedené charakteristiky verejnosti ako bernú mincu pre utopický či optimálny model, ktorý môže slúžiť ďalším úvahám na danú tému. Ešte predtým je však potrebné prehodnotiť Habermasove predpoklady a rámcové podmienky, umožňujúce existenciu funkčnej verejnosti. Dôvodom tohto kroku je už uvedený koniec vestfálskeho sveta, s ktorého existenciou Habermas implicitne počíta. Prvá premisa predpokladajúca funkčnú verejnú mienku totiž konštatuje, že verejnosť je verejnosťou národnou, zhodnou so štátom. Z nej vyplýva druhý predpoklad, a síce, že záujmy komunikované verejnou mienkou sa transformujú do zákonov, čo je opäť možné len v rámci štátneho útvaru. Tretia premisa hovorí o predmete záujmu verejnej mienky a konštatuje, že veci ňou prerokúvané sú predovšetkým otázkami národnej ekonomiky, čiže trhového prostredia regulovaného štátnou autoritou. Piata premisa pokladá za samozrejmosť, že verejná diskusia je zrozumiteľná najmä preto, že sa vedie v národnom jazyku. A nakoniec posledný predpoklad sa viaže na konkrétnu predstavu svojprávneho indivídua vychádzajúceho z európskej literatúry 18. a 19. storočia. Je zrejmé, že ani jeden z Habermasových predpokladov si dnes neudržal svoju platnosť. Ak ich teda máme považovať aj naďalej za charakteristiky, ktoré má spĺňať demokratická verejnosť, musia sa prepracovať na medzinárodnej úrovni.

Postvestfálska situácia

Analýza, ktorú predkladá Fraser, teda identifikuje dva základné problémy. Objavenie dvoch zdanlivo nekompatibilných konceptov spravodlivosti – redistribúcie a uznania – a pio druhé radikálnu transformáciu rámcových podmienok na funkčné vytváranie konsenzu smerujúceho k spravodlivým riešeniam.

Uvedená nekompatibilita vyplýva podľa Fraser predovšetkým z nesprávneho chápania politiky. Obidva koncepty spravodlivosti sa chápu ako politické a v politickom živote aj nachádzajú svoje miesto a skupiny, ktoré sa ich snažia presadzovať. Autorka konštatuje, že tieto koncepty samozrejme majú politický charakter – už len preto, že ich cieľom je istá forma spravodlivosti, a tiež preto, že politickým inštitúciám vtlačili svoju pečať. Problém však spočíva v tom, že snaha o prerozdeľovanie a rovnako aj snaha o uznanie zachytávajú iba istú oblasť politického života.

Koncept redistributívnej spravodlivosti sa zrodil v podmienkach vestfálskeho systému národných štátov (Fraser hovorí o vestfálsko-keynesiánskom rámci). Spravodlivosť mala ekonomický charakter a predmetom verejného dohadovania sa stala otázka, čo je občan povinný odviesť v prospech štátu. Predmetom verejnej diskusie bola miera tohto „čo“ a súťažiace názory obsiahli široké spektrum koncepcií – od krajného liberalizmu s jeho koncepciou „minimálneho štátu“ a čo najnižšej miery prerozdeľovania, až po zástancov silného sociálneho štátu vlastniaceho veľkú časť podnikov, ktoré majú povahu prirodzených monopolov.

Rámec národného štátu dlhé obdobie nekomplikoval otázku aktérov verejného života. Na otázku, kto by mal byť a kto vlastne je aktérom verejného života, mal naporúdzi jednoduchú odpoveď – občan národného štátu. Odpoveď na druhú dôležitú otázku politického procesu, kto má realizovať rozhodnutia verejnosti, bola rovnako bezproblémová – demokratické inštitúcie národného štátu.

Z blížiacim sa koncom minulého storočia a s príchodom nového tisícročia sa však zmenili podmienky a otázka „kto je aktérom politického diania“ sa stala problematickou. Túto otázku najprv tematizovali nové sociálne hnutia a sformovali koncept spravodlivosti ako uznania. Tieto hnutia jednoznačne ukázali, že jednoducho povedané, nie je občan ako občan. Byť černochom, Rómom, hispáncom, homosexuálom, príslušníkom jazykovej minority alebo dokonca ženou znamená byť potenciálne diskriminovaný. Do popredia sa tak dostala otázka, ktoré identity sú akceptovateľné, ktoré želateľné a ktoré musia byť odmietnuté.

Nové sociálne hnutia však boli aj istou reakciou na meniace sa spoločenské podmienky. Medzinárodná fúzia ako jedna z podôb globalizácie dospela k spájaniu týchto hnutí ponad hranice národných štátov, pretože otázky a problémy, ktoré sa snažili riešiť, často nielenže nezodpovedali hraniciam národných štátov, ale ani hraniciam kontinentov. Otázka kto náhle nemala žiadnu odpoveď. Zrazu nebolo a dodnes nie je jasné, kto je legitímnym účastníkom vytvárania verejnej mienky a už vôbec nie, kto by ju mal uskutočňovať. (Možno najvýstižnejší príklad v našom prostredí je „český radar“ – ide len o česko-americkú záležitosť? Výrazným spôsobom sa problém týka aj susedných krajín, vrátane Slovenska – mali by preto Slováci spolurozhodovať? Ak áno, akým spôsobom? A čo Rusko? atď.)

Fraser je presvedčená, že tieto komplikácie môže objasniť len iný spôsob uvažovania v oblasti politického života. Ak chceme porozumieť súčasným problémom, nevyhnutne si okrem otázok čo, kto, musíme položiť aj otázku ako. Potom sa zmení aj charakter predchádzajúcich dvoch otázok. Ich protirečivosť sa zmení na komplementárny vzťah a súčasne dokážu ponúknuť aj odpoveď na tretiu otázku, teda ako má prebiehať proces vytvárania verejnej mienky. Kombinácia týchto troch pohľadov vytvára jav, ktorý Nancy Fraser nazvala participačnou paritou.

Trojdimenzionálny model participačnej parity dokáže ozrejmiť mnoho problémov a nejasností, na ktoré ľudstvo dennodenne naráža. Poskytuje tiež vhodný kľúč na identifikovanie rôznych podôb politickej nespravodlivosti. Zároveň však ukazuje, aká dlhá cesta čaká filozofiu a spoločenské vedy, ak budú chcieť nielen pochopiť súčasný stav, ale aj ponúknuť adekvátne riešenia. Fraser predkladá koncept, ktorý môže výborne slúžiť ako nástroj kritickej spoločenskej teórie. Má však ešte veľmi ďaleko od toho, aby sa mohol stať námetom účinnej politickej stratégie, ktorá by excelentne odhalené problémy aj riešila.

Nancy Fraser

(nar. 1947) americká filozofka, politická vedkyňa a jedna z najznámejších feministiek. Študovala filozofiu a doktorát získala na City University of New York. V súčasnosti pôsobí na New School for Social Research v New Yorku. Spolu s Anrew Arato vydáva medzinárodný časopis Constellations, venovaný kritickým sociálnym teóriám a teórii demokracie. Medzi jej najznámejšie práce preložené do viacerých jazykov patria:

Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory (1992) Nečisté praktiky: moc, diskurz a rod v súčasnej sociálnej teórii; Justice Interruptus. Critical Reflections on the Postsocialist Condition (1997); Prerušená spravodlivosť. Kritické reflexie postsocialistických podmienok; Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange (2003) spoločne s Axelom Honnethom ; Prerozdeľovanie alebo uznanie? Politicko-filozofická diskusia

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       21. 1. 2008
20. 1. 2008 Ošuntělá Česká republika Jan  Čulík
20. 1. 2008 Komunistické řeči, které jsme mladé generaci nevymlátili z palic
20. 1. 2008 Velmi kvalitní text Jan  Čulík
21. 1. 2008 Ošuntělá ČR, a bude hůř
21. 1. 2008 Kanada: Neustále se to zhoršuje Jiří  Jírovec
20. 1. 2008 Otázkou je jak zastavit vládní degradaci hodnoty člověka
21. 1. 2008 Ošuntělá ČR: Jev, který začal před několika lety Ivan  Sommer
21. 1. 2008 Ufňukanost slečny Náhlovské
21. 1. 2008 Proč schválně šíříte blbou náladu?
21. 1. 2008 Pravá demokratická metoda
21. 1. 2008 Kam se poděla duchovnost?
21. 1. 2008 ČR je standardní evropskou zemí
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
21. 1. 2008 Znovuzrození levice Milan  Valach
21. 1. 2008 Dvě třetiny pro veřejnou volbu prezidenta
21. 1. 2008 Vzdělání je důležité
21. 1. 2008 Politologický horor Lukáše Rázla Michael  Kroh
21. 1. 2008 Zdrojem primitivní agrese bývá nejistota Jaroslav  Polák
21. 1. 2008 Paní Tachecí, myslíte? Pavel  Drs
21. 1. 2008 Volejte ředitelce, volejte Báře aneb čí chleba jíš, toho píseň zpívej
21. 1. 2008 Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Každý by měl dělat, co umí, aneb, paní Tachecí, potřebujeme vás jinde a jinak! Karel  Šolín
21. 1. 2008 O ouplném tváře ztracení, nebo taky: o Britskejch listech, jak mi trhaj pytlík, dopis čtenářskej Ondra  Fuchsa
19. 1. 2008 Čtěte "disidentskou" knihu Jana Čulíka o současném českém filmu Jan  Čulík
21. 1. 2008 Leden 2008: proč Klaus nebude zvolen Boris  Cvek
21. 1. 2008 Proč je světový obr ustrašený? Straší ho jeho vlastní politici Miloš  Kaláb
19. 1. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. ledna 2008
21. 1. 2008 Klecová lůžka - ano, či ne? Jiří  Šimůnek
21. 1. 2008 Jsou klecová lůžka horší než psychofarmaka? Jan  Tuláček
20. 1. 2008 Svět bez nukleárních zbraní? Daniel  Veselý
20. 1. 2008 Proč byl v Plzni zakázán tzv. pochod neonacistů František  Řezáč
21. 1. 2008 Plzeňský cirkus Jan  Smolák
21. 1. 2008 "Jaxi si to vlastně éé jako pamatuju"! Miloš  Dokulil
21. 1. 2008 Bude radar na vrchu zvaném Baštiny? František  Řezáč
21. 1. 2008 Tiskové prohlášení tak trochu vycucané z prstu aneb když statistika usvědčí aktivisty ze lži Jan  Hlinák
21. 1. 2008 Oprátky jsem použil oprávněně Milan  Kohout
20. 1. 2008 Zuřivost, vzhledem k tomu, že energetická chudoba dosáhla desetiletého rekordu
21. 1. 2008 Slepá ulička feminizmu a nové chápanie verejnosti Peter  Nedoroščík
20. 1. 2008 Slušný řidič Ivo  Antušek
21. 1. 2008 Muslimové, ombudsman a RRTV Lukáš  Lhoťan
21. 1. 2008 Teror Lhotka s.r.o. Jan  Jiroušek
19. 1. 2008 Jsme svobodní, už nemusíme myslet
21. 1. 2008 Disidenti, samozvanci, emigranti, ztroskotanci František  Řezáč
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
19. 1. 2008 Coyle hat angegeben, dass die amerikanischen Raketen in Poland auch Atomgefechtsköpfe tragen können Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Coyle a admis que les fusées américaines en Pologne sont capables de porter aussi des missiles nucléaires
18. 1. 2008 Former US Deputy Defence Secretary admits that US missiles in Poland will be capable of carrying nuclear warheads
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007