12. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2007

Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona

Konflikt okolo možného ukončení provozu regionálního studia Českého rozhlasu Radia Wave 100,7 FM eskaluje do dříve netušených rozměrů. Místopředsedkyně Rady Českého rozhlasu si oficiálně stěžovala u generálního ředitele Václava Kasíka na činnost svého bývalého nadřízeného, nyní redaktora Českého rozhlasu Filipa Rožánka, že se jí jako mluvčí Rady dovolil dvakrát během jednoho týdne zeptat, kdy Rada oficiálně uvolní ke zveřejnění na svých stránkách "votum separatum" - nesouhlasné stanovisko s usnesením Rady, jehož zveřejnění už jednou zápis z Rady avizoval. Rožánek po marných pokusech převzal až 5. 3. 2007 v 11:00 ono odlišné stanovisko pro svůj článek - z Britských listů. Povinnost zveřejnění odlišného názoru vyplynula z průběhu jednání Rady dne 28.2. 2007. Povinnost zveřejnit na internetu úplný zápis z jednání Rady (tedy včetně onoho dokumentu s odlišným názorem) nejpozději do 3 dnů ode dne jednání Rady jsou definovány § 7 odst. 4 zákona 484/1991 Sb. . Tato povinnost není splněna dodnes. Až po týdnu se totiž na zápisu z jednání Rady objevil odkaz - na už dávno zveřejněný článek v Britských listech, ze kterého Rožánek citoval...

Stížnost na "více než šokující" chování redaktora Českého rozhlasu, který si plnil pouze svou žurnalistickou povinnost při přípravě stránek o digitalizaci, zaslala Jaklová na vědomí poslancům Parlamentu. Jaklová ve svém dopise, který podepsala jako místopředsedkyně a tisková mluvčí Rady, aniž k tomu byla Radou oprávněna, píše doslova:

Pane generální řediteli, považuji takové chování pracovníka ČRo za bezprecedentní vměšování se do činnosti Rady Českého rozhlasu, která je ze zákona orgánem uplatňujícím právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, předsednictvu Stálé komise pro sdělovací prostředky. Navíc pracovníka, který svým krokem výrazně podporuje pohled managementu Českého rozhlasu na zmíněnou kauzu, pohled, který je odlišný od stanoviska Rady ČRo tak, jak ho rada projevila ve svém usnesení 24/07.

Cenzura novinářů?

Dopis místopředsedkyně a tiskové mluvčí Rady Českého rozhlasu Dany Jaklové generálnímu řediteli Českého rozhlasu Václavu Kasíkovi DOC

Domnívá se snad Dana Jaklová, že redaktoři nemohou mít pohled odlišný od stanoviska Rady ČRo? Domnívá se snad Dana Jaklová, že redaktoři nemohou mít pohled shodný s pohledem managementu Českého rozhlasu? Lze se poždavkem na mluvčí o poskytnutí informací, které MUSÍ být zveřejněny ze zákona dopustit "bezprecedentního vměšování se do činnosti Rady Českého rozhlasu"?

Usnesení a odlišný názor aneb pokus o roubík

K čemu vlastně doopravdy došlo?

28. 2. 2007 Rada Českého rozhlasu přijala dne 28. 2. 2007 usnesení č. 24/07, které se týkalo existence regionálního studia Českého rozhlasu Radia Wave a jeho vysílání na knitočtu 100,7 FM z vysílače Cukrák 50 kW.

Zápis z jednání Rady Českého rozhlasu dne 28. 2. 2007 ZDE

Usnesení Rady porušilo podle mého názoru zákon o Českém rozhlasu tím, že Rada v něm v rozporu se zákonem nepřiznává studiu Radio Wave statut regionálního studia, ačkoliv Český rozhlas při jeho zřízení splnil veškeré náležitosti zákona, po jeho spuštění na vlně 100,7 FM mu Rada písemně poděkovala a Rozhlas ho poté rok provozoval. Rada si osobuje právo konstatovat, že už jednou jí schválená programová skladba studia ČRo 4-Radio Wave "nenaplňuje povinnost plnit úkoly veřejné služby ve vztahu k danému regionu v rozsahu stanoveném v ust. § 2 zákona o Českém rozhlase a proto nelze studio Český rozhlas 4 - Radio Wave v tomto směru považovat za regionální studio." Zákon ovšem Radě nedává právo na takovéto konstatování. Podle § 8 odst. 1 do působnosti Rady náleží podle písmene e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení rozhlasových studií (§ 9 odst. 8 zák 484/1991 Sb.) a podle písmene g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu a za tím účelem vydávat doporučení týkající se programové nabídky. Za "doporučení týkající se programové nabídky" ovšem není možno považovat konstatování, co lze a v jakém směru (doleva či doprava ?) považovat za regionální studio. V tomto ohledu Rada překročila své kompetence dané jí zákonem a zákon tak porušila. Rada svůj názor opřela o názor, který je v přímém rozporu se zněním zákona 231/2001 Sb. , když konstatovala jako důvod "dostatečného nenaplňování povinnosti při plnění veřejné služby, stanovené v ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona o Českém rozhlasu" tím, že "došlo k výraznému snížení pokrytí území Středočeského kraje (Beroun a Benešov) programem regionálního studia ČRo Region, Střední Čechy v pásmu VKV." Podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání odpovídá regionální vysílání zákonu, jestliže je jeho vysíláním pokryto 1-70% obyvatelstva území, které pokryto být má dle technických parametrů a výkonu přiděleného vysílače dle posledního sčítání lidu. Jelikož zákon 484/1991 Sb. jako zvláštní norma nedefinuje jiným způsobem pokrytí vysílání regionálního studia dle § 3 odst. 1 písm. a) a pouze určuje na jiném místě, že studio (zřízené ale jiným způsobem) musí být v sídle kraje, jedná se tedy o regionální vysílání podle vysílacího zákona. Rada se tudíž nemá právo dožadovat pokrytí území, protože k tomu není ani jedním zákonem zmocněna. To byly zásadní důvody, proč jsem vypracoval písemné nesouhalsné stanovisko s tímto rozhodnutím Rady .

1. 3. 2007 Autentické usnesení Rady Českého rozhlasu vyšlo v tento den na webu Českého rozhlasu Digital. V tentýž den rozšířilo své stanovisko i vedení Českého rozhlasu a i to bylo zveřejněno na stránkách Českého rozhlasu, stejně tak je vydal i server Novinky.

2. 3. 2007 Neschopnost přivést Radu k respektování ustanovení zákona o Českém rozhlasu, nereflektující právní stav, byly důvodem, proč jsem své rozhodnutí v pátek 2. 3. 2007 v 22:09:54 zároveň se zasláním Daně Jaklové za účelem publikace na stránkách Rady zveřejnil zasláním médiím. Včetně Filipa Rožánka.

Vážení členové Rady Českého rozhlasu, zasílám touto cestou "votum separatum" k usnesení týkajícího se Radia Wave. Prosím, aby bylo přiloženo k zápisu Rady Českého rozhlasu - k příslušnéímu usnesení v souladu se stanoviskem Rady k tomuto mému kroku.

Zároveň vás touto cestou informuji, že svůj - názor, odlišný od usnesení, dávám spolu se zápisem Rady, zvukovým záznamem, jeho přepisem a rozsudkem Městského soudu k dispozici médiím. Budu rád, když zvukový záznam i přepis zveřejní rada též. Aby bylo jasno co kdo říkal... :-)

Štěpán Kotrba

Dana Jaklová mi obratem sdělila, že

Pane Kotrbo,

přijala jsem vaši zprávu a v této souvislosti vám sděluji: 1. Vaše stanovisko, které jste se k usnesení 24/07 rozhodl připojit, není stanoviskem, ale obsáhlým výkladem vašeho pohledu na kauzu Radio Wave. Domnívám se, že s takovým materiálem máte nejprve seznámit Radu ČRo. Já jsem se svým stanoviskem ke koupi budovy Římská 15 Radu ČRo i generálního ředitele Václava Kasíka před zveřejněním seznámila. Rada ČRo souhlasila s tím, abyste své stanovisko k usnesení připojil poté, co mě o tom budete jako místopředsedkyni Rady pověřenou kontrolou zápisu informovat. Proto vám sděluji své stanovisko - bez projednání vašeho obsáhlého materiálu na Radě ČRo zveřejnění vašeho stanoviska nedoporučuji. Svůj názor dávám na vědomí všem členům Rady a paní tajemnici Jandové.

2. Zveřejnění vašeho stanoviska a zvukového materiálu (předpokládám, že je jen ze 2. veřejné schůze Rady ČRo z 28. 2. 2007, které mohlo být pořízeno na základě rozhodnutí Rady ČRo o zvukových záznamech z veřejných schůzí Rady - zatím se mi nepodařilo zvukový záznam otevřít a protože mám zkušenosti s tím, že si pořizujete záznamy i těch jednání, k niž vám Rada ČRo nedala oprávnění, tj. bez vědomí členů Rady, oznamuji vám, že pokud je to zvukový záznam z jiného než veřejného jednání, nejste k jeho zveřejnění Radou ČRo oprávněn) bude zajištěno na stránkách Rady ČRo (k vašemu stanovisku viz ad/1). Ostatní materiály nemáte jako člen Rady ČRo právo zveřejnit, protože jste k tomu souhlas Rady ČRo nedostal. Důrazně vám proto tento krok nedoporučuji a naopak doporučuji, abyste se svým krokem počkal na vyjádření Rady ČRo.

3. Zveřejnění dalších materiálů k Radiu Wave já osobně budu na jednání Rady ČRo podporovat, až poté, co se seznámím se stanoviskem generálního ředitele ČRo Václava Kasíka, který nám tyto materiály poskytl. Některé z nich ostatně uvádíte ve svém stanovisku, což je také důvod, proč vám jeho zveřejnění před projednáním na Radě ČRo nedoporučuji. A to ani na internetových stránkách Rady ČRo, ani prostřednictvím médií.

Dana Jaklová

Problémem je, že co je obsahem odlišného názoru, nemá posuzovat mluvčí Rady, a dokonce ani předseda Rady. Jednání bylo veřejné, bod jednání byl veřejný a já pouze nahradil monoónní půlhodinu předčítání právních argumentů a rekapitulaci dokumentů písemnou formou. Problémem je, že osobou zodpovědnou za vyvěšení zápisu z Rady na internetu je ZE ZÁKONA předseda Rady. Ten dostal email s dokumentem a zvukovým záznamem z jednání Rady v ten okamžik také, stejně jako odpověď Dany Jaklové a mou odpověď na její odpověď. PŘEDSEDAJÍCÍ musí zveřejnit celý zápis (včetně příloh) a musí tak tak učinit do 3 dnů ode dne konání Rady, čili do soboty. Což se nestalo. Revokovat jakékoliv rozhodnutí Rady (například rozhodnutí řídícího schůze o zveřejnění odlišného stanoviska) může zase jen Rada, což se také nestalo, neboť se Rada od té doby nesešla.

3. 3. 2007 O den později jsem své stanovisko zveřejnil také na stránkách Britských listů včetně příslušných dokumentů, neb jsem byl i já dotazován několika novináři, kde je mé stanovisko . V ten den bylo známé i nesouhlasné stanovisko managementu Českého rozhlasu s usnesením Rady. Český rozhlas v něm konstatuje, že neporušil a neporušuje svou povinnost při plnění veřejné služby.

Štěpán Kotrba: Rada proti rádiu - stanovisko ve věci Radia Wave ZDE

Prohlášení vedení Českého rozhlasu k usnesení Rady Českého rozhlasu ze dne 28. února 2007 ZDE

5. 3. 2007 Teprve pět dní po jednání Rady zveřejnil závěr mého stanoviska s rekapitulací faktů a odkazem na zápis z jednání Rady a na celý dokument stanoviska Filip Rožánek na stránkách Českého rozhlasu. Učinil tak až dva dny poté, co jsem své stanovisko, spolu s přepisem konverzace při jednání Rady zveřejnil já sám. Učinil tak dva dny poté, co své stanovisko zveřejnil management rozhlasu. Korespondence Dany Jaklové s Filipem Rožánkem, která nastala poté, je popsána věrně v její stížnosti generálnímu řediteli. V čem by ale měla spočívat ona "nepatřičnost" na kterou si stěžuje Jaklová? Bůh suď.

Filip Rožánek : Stanovisko člena Rady ČRo Štěpána Kotrby ve věci Radia Wave ZDE

7. 3. 2007 V tento den zveřejnil komentovanou zprávu na téma Wave i Jan Potůček na serveru DigiZone. Potůček se ptá: Může Rada Českého rozhlasu vypnout Rádio Wave? A hned si odpovídá: Nemůže. Přesto o to žádá generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka. Fraška pokračuje dále. Předsednictvo Rady Českého rozhlasu v ten den rozhoduje, že namísto zvukového záznamu z jednání Rady dne 28. 2. 2007, příslušných dokumentů a mého nesouhlasného stanoviska zveřejní v zápise pouze odkaz na článek v Britských listech... Je týden od jednání Rady, čtyři dny poté, kdy měl být zápis kompletní a veřejný "způsobem, umožňujícím dálkový přístup".

Jan Potůček : Může Rada Českého rozhlasu vypnout Rádio Wave? ZDE

Zápis z jednání Rady Českého rozhlasu dne 28. 2. 2007 ZDE

Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona

Dana Jaklová odesláním stížnosti generálnímu řediteli a poslancům Parlamentu v té podobě, v jaké tak učinila, porušila zákon o Českém rozhlasu hned v několika paragrafech.

§ 8 odst. d zákona 484/1991 Sb. říká, že zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání (dle § 2 odst. 1) naplňuje Kodex Českého rozhlasu, schválený Sněmovnou. § 2 odst. 2 písmeno a) zákona říká, že hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Článek 1.6. Kodexu Českého rozhlasu, uvádí, že

"při zpracování [myšleno zpravodajství a publicistiky o Českém rozhlase] se musí postupovat obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. V případě, že je Český rozhlas subjektem určitého sporu, není přípustné zvýhodnit jej prostorem, který má být ve zprávě věnován jeho vyjádření nebo prezentaci jeho postoje."

§ 8 odst. 4 zákona 484/1991 Sb. říká jednoznačně s poukazem na §2 odst. 1 ("veřejná služba v oblasti rozhlasového vysílání"):

Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů.

§ 7 odst. 1 téhož zákona říká, že činnost Rady se řídí jednacím řádem, který Rada přijme do třiceti dnů od začátku funkčního období. Prováděcím předpisem § 7 odst. 1 zákona o Českém rozhlasu pro jednání Rady je její jednací řád. Novelizované znění jednacího řádu říká, že

"Mluvčí je styčným orgánem Rady vůči domácím a zahraničním médiím, informuje je o závěrech jednání Rady a jejích stanoviscích. Ve svých informacích a stanoviscích prezentuje vždy většinový názor členů Rady. Ke své činnosti je oprávněn využívat zázemí Českého rozhlasu v této oblasti. Formulaci prohlášení jménem Rady ve složitějších případech vždy konzultuje s předsedou Rady, případně s dalšími členy Rady. Pokud publikuje svá soukromá stanoviska, činí tak jen jako člen Rady s výslovnou poukázkou, že jde o jeho soukromý názor."

"Člen není oprávněn prezentovat stanoviska Rady, pokud ho k tomu Rada nezmocní, a není oprávněn ani za ni jako za celek vystupovat, své názory musí vždy označit jako své vlastní."

Schválená novelizace Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu, 6. schůze Rady ČRo v roce 2006, 28. 6. 2006 ZDE

Veřejný a písemný tlak na porušení § 2 odst. 2 písmeno a) managementem Českého rozhlasu v dopise generálnímu řediteli a porušení § 7 odst. 1 a § 8 odst. d) zákona o Českém rozhlasu se dá dle § 6 odst. 2 písm. b) téhož zákona označit jako narušení důstojnosti funkce člena Rady závažným způsobem, zvláště dopustil-li se člen Rady takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.

Dana Jaklová ale nesplňuje požadavky zákona, kladené na člena Rady Českého rozhlasu i z jiného důvodu.

Dana Jaklová

Dana Jaklová byla zvolena do Rady Českého rozhlasu poté, co musela předtím podepsat dokumenty, dosvědčující její bezúhonnost dle § 4 a § 5 zákona 484/1991 Sb. ať již ve vztahu k minulosti (negativní lustrace ap.), tak ve vztahu k současnosti (konflikt zájmů). Paragraf 5 zákona zcela jednoznačně hovoří o všem, co nesmí člen Rady být, aby mohl členem Rady být.

§ 5
(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele České televize a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.

(2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. S výjimkou peněžitých plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nesmí mít člen Rady ani osoba jemu blízká 3) žádný majetkový prospěch z provozování rozhlasového vysílání.

Server zastupitelstva městské části Prahy 2 praví, že členkou bytové komise Rady zastupitelstva Prahy 2 je Dana Jaklová (ODS).

  Seznam členů bytové komise
 • PhDr. Eva Paulová -- předsedkyně, člen ZMČ -- ODS
 • Jitka Augustinská - KzOBaPZN
 • Josef Durdis -- ČSSD
 • MUDr. Elena Güttlerová, členka ZMČ -- ČSSD
 • Eva Hadravová, člen ZMČ -- ODS
 • MgA. Dana Jaklová -- ODS
 • Mgr. Luboš Jemelka -- ODS
 • Eva Lakronová-- SNK--ED
 • Alexandr Stepanovič, člen ZMČ -- ODS
 • Jana Strunecká -- SZ
 • Zdena Szabová, ÚMČ Praha 2 -- odborník
 • Eliška Zemanová -- ODS
 • Ivana Svobodová -- odborník

Seznam členů bytové komise MČ Praha 2 ZDE

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2, umístěný v sekci "Samospráva > Komise rady > " dotyčného serveru říká, že

§ 1

Rada městské části Praha 2 zřizuje komise, jmenuje a odvolává předsedy, další členy komisí a tajemníky. Komise plní úkoly dané Radou a jsou Radě ze své činnosti odpovědné.

§ 3

(2) Volební strana je povinna zajišťovat na komisích účast člena, kterého do komise navrhla. Po dvou neomluvených absencích během posledních pěti schůzí nebo po třech absencích během posledních pěti schůzí komise navrhne volební strana Radě odvolání člena z funkce a navrhne člena nového. Tajemník komise informuje klub volební strany o účasti jejích členů průběžně.

Jednací řád komisí Rady městské části Praha 2, aktualizovaný 8. 2. 2007 ZDE

Veřejná správa, neboli vedení a řízení správy věcí veřejných v České republice je vykonávána státem (státní správa) a územně příslušnými samosprávnými územními celky (samospráva - obce a kraje). Výkonem veřejné správy v určité specializované podobě mohou být pověřeny též jiné samosprávné organizace, právnické nebo fyzické osoby. V § 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích je definován vztah komise a obce. Funkce člena bytové komise Rady zastupitelstva městské části je jmenovanou funkcí orgánem samosprávy, který je součástí veřejné správy, je zároveň - dle jednacího řádu komisí, přijatých Radou této městské části - funkcí zástupce politické strany v příslušné komisi. Volební stranu ODS zde Dana Jaklová reprezentuje dodnes. Proto nesplňuje Dana Jaklová od svého zvolení do této komise požadavek, daný § 5 odst. 1 a 2 zákona 484/1991 Sb..

Maria Ptáčková

Stejně tak nesplňuje požadavek, daný § 5 odst. 1 zákona 484/1991 Sb. ani další členka Rady Českého rozhlasu. Maria Ptáčková je zaměstnána jako vedoucí oddělení informací a styku s veřejností odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihočeského kraje a tisková mluvčí hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka (ODS). Oddělení informací a styku s veřejností dle veřejně dostupných zdrojů připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference členů zastupitelstva kraje a krajského úřadu; spolupracuje se všemi sdělovacími prostředky a médii a poskytuje jim aktuální informace o výsledcích jednání orgánů kraje; poskytuje veřejnosti informace o činnosti krajského úřadu a zastupitelstva kraje, o záměrech a schválených koncepcích orgánů kraje; zabezpečuje pravidelný monitoring tisku pro potřeby orgánů kraje a vedení úřadu; zajišťuje obsahovou a grafickou složku internetových stránek www.kraj-jihocesky.cz; zajišťuje činnosti vyplývající ze zásad pro poskytování informací a zajišťuje naplňování koncepce public relations. To vše v samostatné působnosti kraje, čili v působnosti podřízené Zastupitelstvu kraje a Radě kraje.

Kraj a jeho orgány vymezuje zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, který nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, respektive dnem 1. ledna 2001. Kraj je součástí veřejné správy dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních správních celků a článku 99 a následujících Ústavy České republiky č.1/1993 Sb.. Krajský úřad Jihočeského kraje tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu Zastupitelstvem a Radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem 129/2000 Sb. o krajích. Funkce vedoucí oddělení je funkcí definovanou jako vedoucí úředník dle § 2 odst. 5. zákona 312/2002 Sb., založenou jmenováním dle § 4 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, stejně jako funkce tiskové mluvčí.

Schéma aktuální organizační struktury ZDEZDE

Obě členky Rady Českého rozhlasu vykonávají funkce v rozporu s § 5 zákona o Českém rozhlasu.

I kdyby obě dvě členky Rady učinily nyní právní úkony, pro které by důvody pro jejich odvolání do buducna pominuly, i nadále tyto důvody trvají, neboť uvedly Poslaneckou sněmovnu Parlamentu i Radu v omyl a v rozporu s § 5 zákona 484/1991 Sb. v Radě působily.

Podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona 484/1991 Sb. Poslanecká sněmovna člena Rady Českého rozhlasu z funkce odvolá, přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5. Oznamuji tímto Poslanecké sněmovně k dnešnímu dni, že Dana Jaklová a Maria Ptáčková nesplňují požadavky § 5 zákona 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu v platném znění a žádám Poslaneckou sněmovnu o jejich odvolání. Své oznámení a žádost adresuji do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v kopii do rukou předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky a předávám je dnes do podatelny Poslanecké sněmovny.

"Myslím, že hluboká pravda je v reklamních sloganech Radia Wave - nezáleží jaké rádio máš, ale jakou stanici posloucháš! Poslouchat se musí hlavou." To jsem napsal na závěr svého nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím Rady Českého rozhlasu č. 24/07, které ohrozilo vysílání Radia Wave. Nyní k tomu mohu dodat jen jediné:

Hlavou se musí nejen poslouchat, ale i myslet.

Autor je členem Rady Českého rozhlasu a uplatňuje tak právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu v orgánu k tomu určeném. Tímto a nejen tímto článkem naplňuje ustanovení zákona o Českém rozhlasu, který říká, že člen Rady nesmí působit ve prospěch skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě, nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Ve všech svých článcích vyjadřuje pouze svá osobní stanoviska a názory.

                 
Obsah vydání       12. 3. 2007
12. 3. 2007 Příští volby by se měly stát referendem o zrušení americké základny Tomáš  Stýblo
9. 3. 2007 Jací jsme?
12. 3. 2007 Příznivci protiraketové obrany se sejdou v pondělí
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
12. 3. 2007 Hospoda není veřejný prostor, majitel má právo vybrat si klientelu Jan  Bláha, Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Rasová diskriminace je v ČR a na Slovensku trestná
12. 3. 2007 Bláhové pomýlení a logická argumentace Lukáš  Posolda
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 Faunův labyrint -- skvělý film, který by měl najít cestu do českých kin Darina  Martykánová
12. 3. 2007 Dějepis není pohádkářství, aneb Jen pohádkám můžeme klidně věřit, protože víme, že jim nemůžeme věřit Uwe  Ladwig
12. 3. 2007 Zdar a nezdar „národní“ filosofie: Patočka, Masaryk Erazim  Kohák
12. 3. 2007 Sidžo o chvíli zmierenia Ján  Zambor
12. 3. 2007 Chtějí myslivci cenzurovat Českou televizi? Miroslav  Šuta
12. 3. 2007 Výzva k dialogu Irena  Zítková
12. 3. 2007 Renčův film Rebelové - ukázka naprostého neporozumění české kulturní minulosti Jan  Čulík
12. 3. 2007 Bajka o kompotu a marmeládě Jiří  Podhorecký
12. 3. 2007 Křesťanství mezi libertinstvím a farizejstvím Boris  Cvek
12. 3. 2007 François Bayrou: Budoucí francouzský prezident? Simone  Radačičová
12. 3. 2007 Jacques Chirac nebude kandidovat Simone  Radačičová
12. 3. 2007 Základnu za americkou pomoc pro české školy a zdravotnictví
12. 3. 2007 Druhá schůzka iniciativy "Jsme občané!"
12. 3. 2007 Iniciativa za Evropské ústavodárné shromáždění
12. 3. 2007 Evropa, její hodnoty, sjednocení a "ústava" Ondřej  Šlechta
12. 3. 2007 Jak rychle jezdit? Ivo  Antušek
12. 3. 2007 Rychlost Petr  Wagner
11. 3. 2007 Britští konzervativci plánují uvalit ekologickou daň na leteckou dopravu
10. 3. 2007 Tajné vězení CIA v Polsku bylo umístěno v bývalé výzvědné škole ze sovětské éry
10. 3. 2007 Putin: Zmodernizujeme ruskou armádu částkou 190 miliard dolarů
10. 3. 2007 Summit EU: dobrá zpráva pro klima
10. 3. 2007 Vladimír Špidla: Zelená kniha EU modernizuje pracovní právo Jiří  Asher
9. 3. 2007 Malá recenze na pana domovníka a jedno sympatické hnutí Bohuslav  Binka
9. 3. 2007 Londýn, město superbohatých
9. 3. 2007 Setkávání s profesorem Milanem Opočenským František  Schilla
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
7. 3. 2007 Proč nemají vaše Otázky pořádný rozpočet?   
5. 3. 2007 Optikou zákona o České televizi Štěpán  Kotrba
5. 3. 2007 Co mi vadí na České televizi Tomáš  Franke
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
3. 3. 2007 Dopis Václavu Moravcovi Jan  Čulík
3. 3. 2007 Věc: Dopis Václava Moravce "jednomu čtenáři", bez data Milan  Nápravník
2. 3. 2007 Janeček a Šámal odmítají hovořit s iniciativou Ne základnám   
1. 3. 2007 Nedělní Moravcova televizní debata bude zase propaganda   
20. 2. 2007 Janečkův milicionář a internetové výročí Štěpán  Kotrba
19. 2. 2007 SKANDÁL: Česká televize si dělá databázi politické orientace občanů, které zve do pořadu Štěpán  Kotrba
19. 2. 2007 Lambert: Proč jsem byl milicionářem František  Lambert
19. 2. 2007 Uhl Janečkovi: "Snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a činíte to na úkor České televize a jejího dobrého jména" Petr  Uhl
16. 2. 2007 Jak vyřešit případ příslušníka Lidových milicí ve funkci vrchního ředitele České televize Jiří  Janeček
9. 2. 2007 ČeRT - dosavadní průběh diskuse o možné spojení České televize, rozhlasu a tiskové kanceláře   

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona Štěpán  Kotrba
3. 3. 2007 Rada proti rádiu Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
3. 10. 2006 Rozhlas, jak ho vidí staří i mladí? Tragédie! Ivo V. Fencl
3. 7. 2006 Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu Štěpán  Kotrba
30. 6. 2006 ČTK: Rada žádá ředitele ČRo, aby zastavil přípravy dalších stanic   
23. 1. 2006 Krutá pravda o Rádiu Wave Bohumil  Kartous
20. 1. 2006 Rádio 1 a Reflex: barterově vyměňovaný prostor pro vzájemnou propagaci Štěpán  Kotrba
19. 1. 2006 Potůček teče, vlna se valí... Štěpán  Kotrba
18. 1. 2006 Vlna spláchne i potůček špíny Štěpán  Kotrba