19. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 2. 2007

DOKUMENT

Uhl Janečkovi: "Snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a činíte to na úkor České televize a jejího dobrého jména"

Petr Uhl
odpověď člena Rady České televize Petra Uhla generálnímu řediteli České televize Jiřímu Janečkovi na jím zaslaný nástin právního i persnálního řešení situace okolo vrchního ředitele ČT Františka Lamberta

Pane generální řediteli České televize, v pátek 16. února 2007 v 17:02 jsem dostal stejně jako ostatní členové rady ČT Vaši zprávu pro Radu, v níž vyjadřujete své představy o řešení nastalého problému s obsazením funkce vrchního ředitele Františkem Lambertem. Jak dnes známo, chyběl mu k přijetí do funkce chyběl jeden zákonný předpoklad - nepředložil vedoucímu organizace (podle § 5 lustračního zákona) čestné prohlášení mj. o tom, že nebyl příslušníkem Lidových milicí. Předložení tohoto vyjádření, o něž Vás předseda rady požádal, Vám trvalo devět dní, což je příliš dlouhá doba. Zřejmě jste podcenil situaci, do niž jste Českou televizi přivedl.

Odpovědnost za porušování lustračního zákona v případě Františka Lamberta se snažíte přenášet na personální útvar. Zpochybňujete skutečnost, že již před jmenováním Františka Lamberta do funkce jste pochybil přinejmenším z nedbalosti, když jste si od něj čestné prohlášení nevyžádal.

Od Vašeho rozhovoru s Františkem Lambertem po jeho jmenování do funkce vrchního ředitele, z něhož vyplynulo, že Vám čestné prohlášení nepředloží, jste porušoval zákon vědomě, protože jste dobře věděl, že si čestné prohlášení vyžádat máte, že tuto povinnost máte podle ustanovení § 5 lustračního zákona Vy jako vedoucí organizace (zákon to přímo stanoví) a že nepředložení čestného prohlášení má mít důsledky, které zákon uvádí (práce v jiné funkci a případně i výpověď).

Zákon brání Radě České televize, aby Vás bez předchozího upozornění v posledních 12 měsících na porušování zákona či statutu z funkce generálního ředitele odvolala. S Vaším výkladem nutnosti, aby i po 1. lednu 2007 bylo pro funkci vrchního ředitele požadován jako předpoklad nečlenství v LM dokládané čestným prohlášením souhlasit nemohu, i když lidsky chápu, že po třech a půl letech, kdy František Lambert postavil ČT finančně a hospodářsky na nohy, se ho nyní chcete zbavit.

Odmítnout musím úvahy právníků ČT, Vladimíry Vocetkové a Martina Elgera, které se snaží nevidět (V. Vocetková) či zpochybnit, ba dokonce popřít (M. Elger) platnost ustanovení § 364 odstavce 3 platného zákoníku práce, podle něhož se od 1. ledna 2007 řídí všechny pracovněprávní vztahy v ČT, až na tři pracovní poměry - generálního ředitele a ředitelů brněnského a ostravského televizního studia; v těchto třech případech je jmenování upraveno zvláštním právním předpisem, tedy zákonem o ČT.

Ačkoliv i lustrační zákon, který se na funkci vrchního ředitele vztahoval do 1. ledna 2007, Vám skýtá možnost mírnějšího postupu, rozhodl jste Františka Lamberta nejen z funkce odvolat (což už ani právně nelze), ale dokonce mu dát výpověď s tím, že o jeho případné žalobě rozhodne soud. Hodnotím to tak, že se snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a že to činíte na úkor České televize a jejího dobrého jména.

Nyní přijměte mé žádosti jako člena rady ČT, která bude o Vašem porušení zákona rozhodovat a s níž chcete projednávat výpověď z pracovního poměru Františka Lamberta. 1. Dne 9. února 2007 jste v otevřeném dopise senátorovi Jiřímu Oberfalzerovi napsal.:

Před nástupem do České televize mi František Lambert předložil negativní lustrační osvědčení. Dodatečně, až několik dní po nástupu do funkce, mi vyprávěl komplikovaný příběh své minulosti. Z toho, co mi sdělil, jsem nevyrozuměl, že by vstoupil do Lidových milicí, anebo že by jeho minulost byla v rozporu s lustračním zákonem. Žádám Vás, abyste mi nejpozději ve středu 21. února na jednání rady ČT řekl, kolik dní je podle Vás těchto ,,několik dní po nástupu do funkce (Františka Lamberta)."

Budu se Vás na to jako člen Rady ptát, nyní pouze avízuju dotaz - ze slušnosti předem. Abych Vám Vaše vzpomínky usnadnil, uvádím, že s Františkem Lambertem uzavřela Česká televize, zastoupená Vámi, smlouvu o podmínkách výkonu funkce vrchního ředitele ČT (Františka Lamberta), nadepsanou slovy ,,manažerská smlouva", dne 4. srpna 2003 a že jste podle Vašeho písemného vyjádření z 24. července 2003 Františka Lamberta do této funkce jmenoval 24. 7. 2003 s účinností od 8. 8. 2003. Dále uvádím, že jste toto jmenování (stejně jako jmenování Zdeňka Šámala ředitelem zpravodajství) projednal s radou ČT dne 23.července 2003.

Ve své zprávě pro Radu ze dne 16. února 2007 jste napsal, cituje z písemnosti Vašeho personálního útvaru:

Zaměstnanec, na něhož se vztahuje povinnost předložit lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení, má toto prohlášení podle vnitřních předpisů České televize předložit vedoucí(-mu) personálního útvaru, a to nejpozději před nástupem do pracovního poměru nebo před jmenováním do funkce, jinak neprodleně na vyzvání.

Dále jste, opět jako citát z písemnosti téhož útvaru, v téže zprávě napsal:

Čestné prohlášení se předkládá vedoucímu organizace, v ČT delegováno na personální útvar.

Žádám Vás, abyste vnitřní předpisy, na něž se odvoláváte, předložil. Předpokládám, že o ně budou mít zájem i další členové Rady. Předložení pomocí elektronické pošty uvítám v průběhu dne 19. února 2007 (pondělí).

Zákon o ČT v platném znění uvádí v ustanovení § 9 odstavci 10

"V případech stanovených statutem ČT generální ředitel jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance ČT po projednání s radou."

Statut ČT uvádí v článku IV odstavec 2

"Útvary přímo podřízené generálnímu řediteli řídí odborní ředitelé, popřípadě další vedoucí zaměstnanci na prvním stupni řízení. Generální ředitel je jmenuje a odvolává po projednání s radou ČT."

Statut ČT, který není právní, nýbrž vnitřní předpis ČT, nestanoví případy, na něž poukazuje zákon o CT, určitým způsobem - viz argument ,,popřípadě další". Statut se v této souvislosti neodvolává ani na organizační řád. V článku VIII odstavci 3 statutu je, že ho ČT zveřejňuje na svých internetových stránkách, ale není tomu tak.

Získal jsem mezitím od Vašich spolupracovníků informaci, které funkce byly v ČT do 31. prosince 2006 funkcemi jmenovanými, bylo jich šedesát, viz příloha.

Žádám Vás, abyste mi nejpozději na zasedání Rady, kdy se Vás na to zeptám, potvrdil, že všech 60 jmenovaných funkcí v příloze bylo do 31. prosince jmenovanými funkcemi ve smyslu ustanovení § 27 odstavce 5 tehdy platného zákoníku práce, tedy že mezi těmito funkcemi není uvedena žádná vedoucí funkce zaměstnance ČT, který by nebyl přímo řízen generálním ředitelem nebo zaměstnancem, jenž je sám v přímé řídící působnosti generálního ředitele ČT. Jinými slovy, vylučte mi, že mezi 60 funkcemi je některá, kdy v přímé řídící působnosti mezi jmenovaným vedoucím vedoucím pracovníkem a generálním ředitelem je více než jeden vedoucí pracovník.

Dále Vás žádám, abyste mi předložil vnitřní předpis nebo rozhodnutí, které uvede výčet funkcí, jež byly podle ustanovení §27 odstavce 5 tehdejšího zákoníku práce funkcemi jmenovanými. Zde připomínám, že to nejsou jen zaměstnanci "na prvním stupni řízení", jak nesprávně uvádí statut ČT, podle něhož jste možná postupoval. Nejsou to tedy jen vedoucí funkce, které jsou v přímé řídící působnosti generálního ředitele, ale i ty vedoucí funkce, které jsou v přímé řídící funkci vedoucího pracovníka, který je sám přímo řízen generálním ředitelem

Konečně Vás žádám o informaci o tom, jak jste tehdejší zákoník práce v tomto ohledu dodržoval - tedy do jakých funkcí jste zaměstnance jmenoval, ačkoliv to byla podle zákoníku práce funkce neobsazovaná jmenováním, a naopak, kteří zaměstnanci jmenované funkce zastávali, aniž jste je do nich jmenoval; tuto informaci mi předložte písemně, a to elektronickou poštou do úterý 20. února, nebo nejpozději na papíře osobně před jednám rady ve středu 21. února. (Nechci, abyste mi poskytl jména. Poskytněte jen funkce,a to za období červenec 2003 až konec prosince 2006.)

Dále Vás žádám, abyste se nadále zdržel tvrzení , že František Lambert předložil předsedovi Rady a Radě dne 7. února čestné prohlášení resp. abyste se zdržel výroku, že předložil ,,dokument nadepsaný čestné prohlášení". Čestné prohlášení je vždy podepsané, jeho formulář, tedy nepodepsaná předloha čestným prohlášením není. Proto je Váš opakovaný výrok v lepším případě matoucí, v horším nepravdivý.

S pozdravem Petr Uhl, člen rady České televize

V Praze 18. února 2007, kopie: včem členům rady, Františku Lambertovi a těm pracovníkům ČT, kteří jsou mým textem dotčeni.

                 
Obsah vydání       19. 2. 2007
19. 2. 2007 Podle Ivana Langera představuje americká základna bezpečnostní riziko Bohumil  Kartous
19. 2. 2007 Vnitro si podmanilo OSUD Bohumil  Kartous
19. 2. 2007 Michael  Marčák
19. 2. 2007 Německý ministr zahraničí kritizuje americké plány na raketové základny Tomáš  Krček
19. 2. 2007 Výraznému stoupnutí hladin moří zřejmě nebude možné už zabránit
19. 2. 2007 Putin: "Dobře vidíme, jak se změnil svět, realisticky hodnotíme své vlastní možnosti a svůj vlastní potenciál" Vladimír Vladimirovič Putin
19. 2. 2007 Od Středomoří až po indický subkontinent: Hicham Ben Abdallah El Allaoui
19. 2. 2007 Michael  Marčák
19. 2. 2007 To už raději ty komunisty, chtělo by se říci Milan  Daniel
19. 2. 2007 Michael  Marčák
19. 2. 2007 Bursík poškozuje jméno evropských Zelených
19. 2. 2007 Na Ruzyni za celý svet Gustáv  Murín
19. 2. 2007 Jahnovo pozdní přiznání Vojtěch  Filip
19. 2. 2007 Jak vytvořily Spojené státy krizi v Severní Koreji Miloš  Kaláb
17. 2. 2007 Svět morálních jistot a preemptivních útoků jako svět nočních můr Jana  Ridvanová
19. 2. 2007 Uhl Janečkovi: "Snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a činíte to na úkor České televize a jejího dobrého jména" Petr  Uhl
19. 2. 2007 Lambert: Proč jsem byl milicionářem František  Lambert
16. 2. 2007 Jak vyřešit případ příslušníka Lidových milicí ve funkci vrchního ředitele České televize Jiří  Janeček
19. 2. 2007 SKANDÁL: Česká televize si dělá databázi politické orientace občanů, které zve do pořadu Štěpán  Kotrba
19. 2. 2007 Dům sem, dům tam, nám už je to všechno jedno Jan  Paul
19. 2. 2007 Vysoké vatry Vlado  Janček
19. 2. 2007 Zündel: Pět let na tvrdo pro popírače holocaustu Richard  Seemann
19. 2. 2007 Senzace ve fotbale, aneb Konečně se něco dělá proti fotbalovému chuligánství Uwe  Ladwig
19. 2. 2007 Maturita - zkouška dospělosti? Pavel  Táborský
19. 2. 2007 Podivná kouzla s penězi Václav  Dušek
19. 2. 2007 K čemu ten radar vlastně je? Hynek  Hanke
19. 2. 2007 K výročí Pankráce Krkošky Pavel  Kopecký
19. 2. 2007 Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?
19. 2. 2007 To opravdu není legrace Jan  Polívka
19. 2. 2007 Canaletto v Londýně
19. 2. 2007 Přijeďte do Krnova na festival 70 mm filmu
19. 2. 2007 Americká armáda začala rozmísťovat neviditelné bitevní letouny F-22 Raptor u Japonska
18. 2. 2007 Bývalý generální ředitel BAWAGu ve vídeňské věznici Richard  Seemann
18. 2. 2007 Jak zkrachovalec ke štěstí přišel Tomáš  Vymazal
17. 2. 2007 DNES: Občané, poslanci i ministryně obrany o americké základně v Parlamentu
18. 2. 2007 Príroda v chápaní náboženstva Číny Štefan  Šrobár
19. 2. 2007 Brány noci Alex  Koenigsmark
18. 2. 2007 Tamáš promluvil ve Vicenzi
16. 2. 2007 Debaty o radarech a evropské Ústavě jsou o stejném tématu Lída  Rakušanová
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
17. 2. 2007 Cesta zpět až ke kořenům slev Jiří  Vlasák
16. 2. 2007 K nótě Velvyslanectví USA ve věci radarové základny Pavel  Čámský
16. 2. 2007 Obstojí psychotronická argumentace? Miloš  Dokulil
16. 2. 2007 "Raketový hřebec" z BBC je nyní v Al Džazíře
16. 2. 2007 Leden 2007 opět rekordem ve čtenosti Britských listů - počet stažených stran překročil milion
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2007 SKANDÁL: Česká televize si dělá databázi politické orientace občanů, které zve do pořadu Štěpán  Kotrba
19. 2. 2007 Lambert: Proč jsem byl milicionářem František  Lambert
19. 2. 2007 Uhl Janečkovi: "Snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a činíte to na úkor České televize a jejího dobrého jména" Petr  Uhl
16. 2. 2007 Jak vyřešit případ příslušníka Lidových milicí ve funkci vrchního ředitele České televize Jiří  Janeček
9. 2. 2007 ČeRT - dosavadní průběh diskuse o možné spojení České televize, rozhlasu a tiskové kanceláře   
9. 2. 2007 Čert nepatří do pekla, ale do televize Štěpán  Kotrba
9. 2. 2007 Milicionář Lambert Jiří  Janeček
9. 2. 2007 Odbory v ČT: Janeček i Rada ČT o Lambertovi věděla   
9. 2. 2007 Rada ČT: Nevyzývejte nás k rezignacím   
8. 2. 2007 Prohlášení generálního ředitele ČT   
7. 2. 2007 Meze podbízivosti Darina  Martykánová
6. 2. 2007 Gaussovy křivky spotřebitelských vábniček Štěpán  Kotrba
29. 1. 2007 Čert by mohl zajistit médiím veřejné služby, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
26. 1. 2007 STV: Manipulácia a škandalizácia na spôsob Kordu a Kyšku Alena  Behúnová
23. 1. 2007 Na Slovensku horko   

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2007 Lambert: Proč jsem byl milicionářem František  Lambert
19. 2. 2007 Uhl Janečkovi: "Snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a činíte to na úkor České televize a jejího dobrého jména" Petr  Uhl
16. 2. 2007 Jak vyřešit případ příslušníka Lidových milicí ve funkci vrchního ředitele České televize Jiří  Janeček
9. 2. 2007 Milicionář Lambert Jiří  Janeček
9. 2. 2007 Odbory v ČT: Janeček i Rada ČT o Lambertovi věděla   
9. 2. 2007 Rada ČT: Nevyzývejte nás k rezignacím   
8. 2. 2007 Prohlášení generálního ředitele ČT   
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
14. 12. 2006 Antikapitalismus z hlediska ústavního řádu ČR   
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
8. 12. 2006 Ransdorf podpořil usnesení Evropského parlamentu k 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956 Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná